Neurotrauma

Skallskador

Etiologi

 • trubbigt våld, t.ex. trafikolyckor, fall, misshandel, epilepsi
 • penetrerande våld, t.ex. skottskador, paraply, gaffel osv

Patogenes

Primär skada: i skadeögonblicket. Svår att förhindra. Diffus (diffusa axonskador i hjärna och hjärnstam) och fokal (lokal vävnadsdestruktion ⇒ blödning ⇒ kontusion). Sekundär skada: posttraumatisk blödning, hjärnsvullnad ⇒ förhöjt intrakraniellt tryck ⇒ ischemi, som uppkommer inom timmar till veckor.

Lätta skallskador

 • RLS 1-2
 • ingen eller kortvarig (<30 min) medvetandeförlust - commotio cerebri (förutsätter att medvetandeförlust funnits)
 • inga neurologiska bortfallssymptom
 • posttraumatisk amnesi <1 dygn
 • huvudvärk, illamående/kräkning

Måttliga skallskador

 • sänkt medvetandegrad (RLS bättre än 4 vid ankomst)
 • slö, desorienterad
 • med eller utan fokala bortfall
 • medvetandeförlust >30 min men <6 h

Svåra skallskador

 • RLS 4 eller sämre
 • medvetslös > 6 h

Komplikationer till måttliga/svåra hjärnskador

 • mentala störningar: personlighetsförändringar, aggressivitet, sömnstörningar, minnessvårigheter
 • kranialnervssymptom
 • hemiplegi
 • neglect
 • ep
 • hydrocephalus
 • vegetativa tillstånd

Handläggning skallskada

Se även coma.

Fri luftväg
 • intubera om medvetslös + ev hyperventilation
Andning
Cirkulation
 • sträva efter BT > 100 mm Hg, behandla ev chock
Neurostatus (upprepat)
 • medvetandegrad RLS
 • pupiller
 • smärtreaktion
 • pareser
 • utvärdering av kortikal funktion innan medvetslöshet
Inspektion
 • sår och svullnader på skallen
 • blödning, battle sign (blod ur örat), brillenhematom, övriga skador
 • nackkrage!
 • katetersättning
Kontakt med NK
CT skalle (+ andra områden beroende på övriga skador)

OBS! Alltid observation och ev inläggning vid commotio. Alltid inläggning vid alkohol- och drogpåverkan

Indikationer för inläggning

 • commotio (indikerar kraftigt våld)
 • trycksymptom (huvudvärk, illamående, kräkning)
 • neurologi (bestående medvetandepåverkan, fokal neurologi, ep, posttraumatisk amnesi > ½-1 timme)
 • tecken på skallbasfraktur
 • komplicerande sjukdomar (DM, alkohol, antikoagulantia)

No mass lesion

Diffus kontusion, diffus axonal skada (långa banor slits av). Primär hjärnstamsskada, traumatisk subarachnoidalblödning. Hela hjärnan kan svullna upp. Latens på upp till 2 dygn förekommer. MR: många små blödningar + ev ödem. Svår diagnos.

Commotio cerebri

 • medvetandeförlust utan fokalneurologi.
 • medvetandeförlust i < 1h, amnesi < 1 h
 • ev postkomotionellt förvirringstillstånd i < 24 h
 • observation i minst 12 h (var 15:e min i 3h och sedan med längre intervall). Alternativt kan pat gå hem om CT:n är blank.

Upp till en vecka efter en commotio kan huvudvärk förekomma som en följd av traumats mekaniska effekter, även yrsel och illamående pga vestibulär dysfunktion. Postkommotionellt syndrom (kan pågå i månader till år): huvudvärk, yrsel, öronsus, ljus- och ljudkänslighet, ångest, irritabilitet, närminnesstörning, koncentrationssvårigheter, uttröttbarhet, sömnstörning, nedsatt sexuell förmåga.

Contusio Cerebri

 • krosskada som uppstår när hjärnan kastas mot skallben. Coup + countre-coup.
 • traumatisk skallskada med medvetandeförlust > 1h, amnesi >1 h, förvirring > 1h, fokalneurologi och/eller påvisande av skada med EEG eller röntgenologiska metoder > 24 h efter traumat. Expansiva kontusioner: timmar till dygn!
 • vanligast frontalt-temporalt
 • diagnos med CT som ibland är blank initialt ⇒ gör ny CT vid försämring efter några dagar
 • ev op

Epiduralhematom

 • lindrigt/grovt våld, ofta hos barn och unga (duran sitter lösare).
 • oftast temporalbensfraktur ⇒ ruptur av a meningea media⇒ arteriell blödning mellan duran och skallbenets insida.
 • sekundär skada: Ökat ICP och inklämning.
 • op vid medvetandepåverkan och medellinjesförskjutning (i narkos)

"Typiskt":

 • commotio ⇒ fritt intervall ⇒ död ("talk and die")
 • sämre medvetandegrad + utveckling av kontralateral pares + pupillvidgning ipsilateralt. Går snabbt!

Utseende på CT

 • avgränsad, bikonvex (linsformad) förändring (högattenuerande, vitt)

Subduralhematom

Vuxna och äldre, ofta alkoholister. Orsakas av kortikal kontusion eller att bryggvener slits av. Är ofta medvetandesänkt vid ankomsten till sjukhus men fritt intervall kan förekomma!

Akut

 • <3 dgr efter trauma, ofta med direkt medvetandesänkning utan fritt intervall
 • CT: högattenuerande (vitt), oregelbunden kant, månskära längs hela hemisfären
 • alltid NK-kontakt
 • stor op (lambå) i narkos

Subakut

 • debut 2-14 dgr efter traumat, ofta med huvudvärk och kräkningar
 • isoattenuerande på CT

Kroniskt

 • >3 v efter trauma
 • lindrigare trauma, äldre, alkoholister, koagulationsstörningar, antikoagulantiabehandling!
 • upprepade blödningar pga inväxt av sköra kapillärer i kapseln runt hematomet, vätska diffunderar osmotiskt in i hematomet
 • symptom: "demens", tilltagande huvudvärk, kräkningar, fokala bortfall tex hemipares
 • CT: lågattenuerande område ev innehållande färska blödningar.
 • liten op (trepanation i lokalanestesi), alla åldrar
 • recidivrisk

Traumatisk intracerebral blödning

Vid måttlig-svår skallskada med betydande primär skada. Kan tillväxa under de närmaste två till fyra dagarna pga pågående blödning och ödembildning ⇒ kan utvecklas till inklämning trots att initial CT är blank. Huvudvärk, ev medvetandepåverkan. Absorberas spontant, följ med CT. Utrymning om medellinjesförskjutning.

Traumatisk subarachnoidalblödning

 • symptom: meningism och kraftig huvudvärk
 • OBS: Blödningen ger ej ökat ICP! Dock utvecklas sekundär hydrocephalus som i sin tur ger ökat ICP, samt vasospasm som sänker blodflödet och kan ge ischemi.
 • konservativ behandling

Skallbasfraktur

Indikerar kraftigt våld. Klinisk diagnos.

Symptom

 • likvorré ur näsa/öra
 • blödning ur öra
 • hematotympanon
 • brillenhematom
 • battle sign (blåmärke bakom örat vid mastoidutskottet)
 • facialispares
 • nystagmus
 • hns (ledningshinder eller sensorineuralt)

Behandling

 • inläggning vid alla frakturer!
 • hematotympanon ⇒ exspektans
 • likvorré, blod ur öra, alternativt misstanke om kommunikation mellan fraktur och intrakraniella hålrum ⇒ antibiotikaprofylax (Zinacef ®) samt pneumokockvaccination
 • likvorré som ej upphör spontant ⇒ neurokirurgkonsult
 • facialispares som debuterar vid traumat ⇒ op. Facialispares som debuterar efter symptomfritt intervall ⇒ exspektans
 • impressionsfraktur: Alltid NK-kontakt. Opereras om öppen eller intryckt > 1 benbredd
 • linjär fraktur utan dislokation ⇒ opereras inte såvida inte intrakraniell blödning föreligger

Likvorläckage

Kan ibland skiljas från annan sekretion pga högre glukosinnehåll (använd urinsticka). Vanligast i svalg och näsa, sällan örat. Ab-profylax och pc-vaccin. Upphör ofta av sig själv. Om inte: lumbalt dränage, ligation via op.

NK-behandling av intrakraniella hematom

 • intracerebrala hematom: utrym ev hematomet
 • epiduralhematom: utrym hematomet (spatel + sug), ligera blödande kärl och sy fast duran mot benkanterna
 • akuta subduralhematom: alltid NK-kontakt så fort som möjligt. Stor lambå. Äldre ej alltid aktuella. Om litet hematom utan medvetandepåverkan kan likvifiering inväntas för att möjliggöra avlägsnande i lokalanestesi
 • kroniska subduralhematom: trepanation i lokalanestesi. Alla åldrar opereras. Recidivrisk

Ökat intrakraniellt tryck

Normalt tryck 2-10 mm Hg. MAP minus ICP = PP (perfusionstryck; hjärnan kräver mer än 50).

Monroe-Kelly-doktrinen

V = blod + likvor + hjärna+ faktor X

Faktor X kan öka ganska mycket innan intrakraniella trycket ökar pga kompensationsmekanismer:

 • likvor omdistribueras till spinalkanalen
 • kompression av vener
 • hjärnvävnadsatrofi

Då kompensationsmekanismerna är uttömda stiger trycket hastigt och inklämning kan ske. Tentoriuminklämning är vanligast och sker när mediala temporalloben hernierar ner genom den hårda kanten av tentorium cerebelli och komprimerar hjärnstammen. Samtidigt brukar n oculomotorius komprimeras ipsilateralt ⇒ vid, ljusstel pupill och därefter ögonmuskelpareser. Vid ihållande tryckstegring kan lillhjärnstonsillerna herniera ut genom foramen magnum.

Orsaker ökat ICP

 • hjärntumör
 • intrakraniell blödning
 • skalltrauma
 • hjärnödem
 • sinustrombos
 • pseudotumor cerebri
 • likvoravflödeshinder
 • akveduktstenos

Symptom

 • huvudvärk, ffa på morgonen pga ökat PCO2 på natten ⇒ ökad volym
 • illamående, också mest uttalat på morgonen; kräkning
 • papillödem ⇒ dimsyn, obskurationer. Retinala blödningar om snabb tillkomst av ökat ICP.
 • medvetandepåverkan
 • anisokori: Ipsilateralt vidgad och ljusstel pupill, ögat ställt utåt- nedåt (oculomotoriuspares)
 • abducenspares bilateralt (stasade vener trycker på nerverna; ovanligt)
 • bortfall kranialnervsreflexer ⇒ Doll's eye positiv
 • hemipares
 • oregelbunden andning
 • Cushingrespons/omvänd chockbild vid hjärnstamsischemi (BT stiger och pulsen sjunker; kommer sent)
 • hyperton motorik och sträckkramper (sent)
 • nackvärk

CT-fynd

 • minskad mängd likvor i basala cisternerna (skall finnas svart spatium runt hjärnstammen), ventrikelsystemet och i de kortikala fårorna
 • utslätade fåror

Behandlingsprinciper

Intubera alla RLS ≥ 4 (medvetslöshet). V-sond + KAD. CT. Kontakta NK (för op, dränage, medicinsk behandling).

Blod
 • hyperventilation ⇒ hypokapni (PCO2 3,5-4,0 kPa) ⇒ vasokonstriktion i 30-60 min, därefter korrigeras syrabasobalansen.
 • bensodiazepiner och barbiturater ⇒ sänkt metabolism ⇒ lägre blodflöde
 • hypotermi sänker metabolismen
 • sänkning av det systemiska blodtrycket med Seloken ® och Catapresan ® (klonidin; alfa-2-receptor-stimulerare)
Hjärna
 • osmotisk terapi med mannitol eller karbamid/urea. Endast då pupilldilatation inträder. Endast i akut skede pga Reboundeffekt efter 4 h.

CSF
 • shunt
 • LP - obs! Bara vid kommunicerande hydrocephalus
 • tryckmätare med möjlighet att tappa CSF
FaktorX
 • steroider vid tumörer
 • operation
 • hematomutrymning
Volym
 • dekompressiv kraniotomi

Observera att hyperkapni och acidos ger cerebral vasodilatation och bör undvikas vid förhöjt ICP!

Intensivvård vid CNS-påverkan

Lundakonceptet:

 • kirurgisk utrymning av expansiva hematom och operativt tillgängliga kontusioner
 • normoventilation
 • undvik hypertermi
 • undvik hyperglykemi
 • pentothal i lågdos
 • aktiv blodtryckssänkning med betablockad (Seloken ®) och klonidin (Catapresan ®)
 • maximera kolloidosmotiskt tryck och syrgasbärare med albumininfusion och blodtransfusion
 • vid kvarstående högt ICP kan dihydroergotamin ges för att minska den venösa blodvolymen
 • diuretika för att skapa negativ vätskebalans
 • likvordränage vid behov
 • överväg kraniotomi

Neurointensivvård

Monitorera:

 • ICP (transkraniell doppler, tryckmätare i sidoventrikel)
 • BT
 • cerebral metabolism (mikrodialys - tunna katetrar genomspolas av dialysvätska i mycket låg hastighet - metod under utveckling)
 • cerebralt blodflöde (CBF)
 • täta CT-undersökningar
 • + konventionell IVA-vård


Copyright © Lisa Labbé