HIV

HIV

 • HIV-1 finns globalt, flera subtyper finns, B vanligast i Sverige, alla subtyper finns i Centralafrika där virus en gång uppstod
 • HIV-2 ffa i Västafrika
 • 34 miljoner har HIV
 • i Sverige finns 6350 HIV-positiva, 50 % smittas heterosexuellt, 32 % homo/bisexuellt och  6 % via intravenöst missbruk
 • i Sverige är mortalitenten < 1 % 

HIV-1

 • retrovirus, RNA-virus men har även DNA-virus-egenskaper eftersom viruset i cellen är intregrerat som dsDNA
 • virionen innehåller två ssRNA-molekyler som kodar för reverst transkriptas, proteas och integras
 • i höljet finns två glykoproteiner, gp120 (yttre höljeprotein) och gp 41 (förankringsprotein)
 • gp 120 binder till CD4 på värdcellen, CCR5 eller CXCR4 (sämre prognos, sällsynt) används som co-receptor
 • gp 41 medierar fusion av virushölje och värdcellscellmembran
 • reverst transkriptas kopierar RNA till RNA-DNA-hybrid och sedan dsDNA som integreras i värdcellens nukleära DNA som ett provirus (finns kvar livslångt) med hjälp av integras
 • värdcellens RNA-polymeras transkriberar sedan viralt RNA, proteas klyver till infektiöst virus
 • knoppas av från cellerna och blir höljeförsett
 • reverst transkriptas gör många fel (mutationer), många mutationer tolereras och skadar inte viruset vilket leder till stor genetisk variation, varje HIV-kopia (DNA eller RNA) är unik!
 • immundefekt pga minskat antal CD4-lymfocyter och försämrad funktion hos dessa ­→ opportunistiska infektioner och maligniteter

Transmission

 • sexuellt
 • perinatalt (15-40% risk)
 • via exponering av kontaminerat blod eller kroppsvätskor (mycket sällsynt)

Symptom 

Primär HIV-infektion

 • smittotillfälle vid slemhinna, inom 72 h får man lokal virusreplikation (innan dess finns lucka för postexpositionsprofylax)
 • systemisk infektion dag 7-10, då är de flesta CD4-celler påverkade
 • inkubationstid 10-14 dgr (5-35)
 • duration oftast < 2 v, fler symptom och längre duration innebär snabbare progress
 • är mycket smittsam
Symptom
 • 2/3 av smittade patienter har symptom
 • liknar mononukleos
 • feber, trötthet, viktnedgång
 • faryngit/tonsillit
 • lgl-förstoring
 • makulopapulöst exantem på bålen, ansiktet, sparsamt på extremiteter
 • myalgi, hv
 • illamående, kräkningar, diarré
 • nattsvettningar
 • hepatosplenomegali
 • ibland mild aseptisk meningit
Diagnostik vid primär HIV-infektion
 • anemi, leukopeni, trombocytopeni vanligt
 • CRP normalt eller förhöjt
 • ofta förhöjda transaminaser
 • tar någon-några veckor innan HIV-antikroppar bildas, risk för falskt negativt test om det tas för tidigt men antigentestet är då oftast positivt om pat har en symptomatisk primärinfektion; för att inte missa dem som befinner sig i ”fönsterfasen” tas nytt prov efter 3 mån
 • om pos serologi görs Western blot för konfirmering, dessutom tas ytterligare ett kontrollprov för att utesluta provförväxling
 • dipp i CD4-nivå samtidigt som virusnivåerna är mycket höga (mätbara från dag 8), man är mycket smittsam

Kronisk fas, latensfas

 • varje patient etablerar en egen HIV-virusnivå
 • snabbare förlopp till AIDS om högre virusnivåer
 • CD4-nivåer sjunker sakta
 • mycket varierande längd
 • så småningom utvecklas symptom på immunbrist, tidiga tecken är karstående lymfkörtelförstoring, seborroisk dermatit, Candida, molluscum contagiosum, nagelsvamp

Symptomatisk fas

 • trötthet, låggradig feber, nattsvettningar
 • hypogonadism
 • wasting
 • njurpåverkan (vanligare hos afrikaner)
 • lymfkörtelförstoring (Castlemans sjukdom, lymfom)
 • trombocytopeni (immunmedierad och nedsatt produktion)
 • kardiomyopati och perikardit
 • avaskulär bennekros i skelettet
 • neurologiska symptom, tex polyneuropati, myopati, AIDS-demens m.m., numera sällsynt

AIDS-definierande opportunistiska infektioner/maligniteter

 • Pneumocystis jiroveci (CD4 200-500)
 • disseminerad tuberkulos, ssk extrapulmonell (CD4 200-500)
 • candidiasis (oral vid < 300, esofagal vid < 200; bronkiell, trakeal, lunga)
 • persisterande mukokutan herpes simplex (CD4 < 200)
 • herpes simplex bronkit, pneumoni, esofagit
 • toxoplasmos i hjärnan (< 100)
 • cryptococcos, extrapulmonell (tex meningit)
 • coccidioidomycosis, disseminerad eller extrapulmonell
 • histoplasmos, disseminerad, extrapulmonell
 • icke-tuberkulösa mykobakterier (CD4 < 50-100), disseminerad, extrapulmonell
 • CMV-retinit, gastroenterit eller disseminerad infektion (CD4 < 50-100)
 • cryptosporidios (CD4 < 50-100)
 • PML (JC-virus) (CD4 < 50-100)
 • invasiv cervixcancer
 • upprepade pneumonier
 • Salmonella (ej typhi) återkommande
 • cryptosporidios (diarré > 1 mån)
 • isosporidios (diarré > 1 mån)
 • HIV-relaterad encefalopati
 • Kaposis sarkom
 • lymfom (Burkitt, immunoblastom, primärt CNS)
 • wasting (HIV-relaterad)

Några orsaker till feber hos HIV-positiv

 • tuberkulos
 • lymfom
 • läkemedelsutlöst feber
 • sinuit
 • salmonellainfektion
 • Kaposis sarkom
 • neurosyfilis
 • visceral leischmaniasis
 • MAC
 • pneumocystis
 • CMV
 • varierar med var i välden man befinner sig

Differentialdiagnoser om lunginfiltrat hos HIV-patient

 • bakteriell pneumoni
 • pneumocystis
 • tbc
 • svamppneumoni
 • CMV
 • lymfom
 • Kaposis sarkom

Indikatorsjukdomar

Den förväntade HIV-prevalensen i Europa är då > 0,1 % varför HIV-test bör tas.

 • STI: klamydia, gonorré, syfilis, genitalt sår
 • tuberkulos
 • lymfom (alla typer)
 • cervix- och analcancer/dysplasi
 • herpes zoster vid < 65 års ålder (HIV-testa alla barn med herpes zoster!)
 • hepatit B eller C, akut eller kronisk
 • mononukleosliknande symptom
 • anemi, trombocytopeni och leukopeni > 4 v
 • seborroisk dermatit
 • oral candida

Tänk även på HIV vid

 • candida i esofagus, bronker, lungor, trachea
 • cryptosporidier, isospora > 1 månad
 • CMV
 • encefalopati
 • herpes simplex > 1 mån
 • Kaposis sarkom
 • mykobakterier, tb och icke-tuberkulösa
 • pneumocystis
 • recidiverande pneumoni > 2/år
 • recidiverande salmonellasepsis
 • toxoplasma i CNS
 • PML
 • viktnedgång, trötthet, nattliga svettningar
 • kronisk diarré
 • wasting syndrome (viktförlust 10 % + lösa avföringar > 30 dgr utan annan genes)
 • kronisk trötthet och dokumenterad feber > 30 dgr utan annan genes
 • varicella-zoster, persistent eller disseminerad
 • recidiverande eller svår herpes zoster
 • atypisk skabb, kroniska kliande follikuliter
 • hårig leukoplaki (EBV)
 • recidiverande extern otit
 • generell lymfadenopati

HIV i CNS

 • HIV etablererar infektion i CNS redan under primärinfektionen
 • virusnivåer ca 1/10 lägre i likvor än i plasma
 • höga virusnivåer i likvor om CNS-demens och vid opportunistiska infektioner men är inte diagnostiskt
 • varierande förekomst av neurokognitiv svikt vid behandlad kronisk HIV-infektion i olika studier
 • CSF "viral escape" om < 50 viruskopior i plasma och samtidigt detekterbart virus i likvor, oklart vad detta står för
 • om "viral escape" och samtidiga CNS-symptom: för låga läkemedelskoncentrationer i likvor? resistens lokalt i likvor? resistenstest på likvor, gör MR som kan visa encefalopati och överväg att justera ART

Tidiga neurologiska symptom

Kan vara HIV-infektionens debutsymptom.

 • akut encefalopati
 • aseptisk meningit
 • myelopati
 • polyneuropati
 • Guillain-Barré

Sena neurologiska symptom (AIDS)

 • subakut encephalopati (vanligast) med progredierande demens (pga virusets neurotropism), oftast inte förrän CD4 < 200
 • retinit (toxoplasma)
 • kronisk meningit
 • CNS-vaskulit
 • myelopati med ataxi, inkontinens, spastisk parapares
 • perifer neuropati
Opportunistiska infektioner
 • cerebral toxoplasmos ⇒ encefalit
 • CMV ⇒ meningoencefalit
 • candida ⇒ abscess
 • kryptokockmeningit
 • JC-virus ⇒ progressiv multifokal leukoencefalopati, PML
HIV-associerad demens
 • 15-30 % utan ART utvecklade demens men numera sällsynt
 • kompartmentaliserad infektion, reservoir etableras i CNS hos vissa med stor lokal produktion av virus
 • nervcellerna är inte infekterade men dör, neurodegeneration
 • subkortikal demens, personlighetsförändring, psykomotorisk förlångsamning (motorik, kognition och beteende)
 • framför allt i sena stadier med uttalad immunbrist, CD4 <  50
 • osannolik diagnos hos pat med ART om HIV-RNA i likvor < 50 kopior/ml
 • sex månaders kumulativ mortalitet 67 %
 • en behandlingsbar sjukdom!

Utredning vid neurologiska manifestationer

 • viktigt att utesluta annat
 • neurologstatus
 • kognitiv testning
 • likvoranalys (HIV-RNA jämförs med nivåer i plasma, inflammationsmarkörer, hjärnskade/demensmarkörer)
 • MR (kan påvisa specifika förändringar vid HIV-associerad demens men ffa hitta andra orsaker)
 • frikostig med utredning!

Antiretroviral behandling vid HIV-associerad demens

Pat utan behandling
 • starta ART där minst två av läkemedlen har god penetration till CNS (specialistfall)
Pat med ART
 • om virologisk svikt i plasma bör den antiretroviala beh i första hand justeras
 • om HIV-RNA < 50 i plasma men > 50 i likvor, resistenstest på likvor, justera beh
 • behöver ej behandla under längre tid, kan återgå till ordinarie behandling så småningom
Bäst penetration till CNS
 • zidovudine
 • nevirapin
 • indinavir/r
Hyfsad penetration till CNS
 • abacavir
 • emtricitabin
 • efavirenz
 • darunavir/r
 • fosamprenavir/r
 • indinavir
 • lopinavir/r
 • maraviroc
 • raltegravir

Diagnostik

 • HIV-serologi = HIV Ak/Ag Kombotest
 • tar någon-några veckor innan antikroppar bildas, risk för falskt negativt test om det tas för tidigt men antigentestet är då oftast positivt om pat har en symptomatisk primärinfektion; för att inte missa dem som befinner sig i ”fönsterfasen” tas nytt prov efter 3 mån (efter 6 v om postexpositionsprofylax givits)
 • om pos serologi görs Western blot för konfirmering, dessutom tas ytterligare ett kontrollprov för att utesluta provförväxling
 • HIV-RNA (PCR) används för att bedöma behandlingseffekt
 • allmänfarlig sjukdom, skall smittskyddsanmälas!

Tid från vävnadsexposition till positiva markörer (dagar)

Markör                                    Medel        Spridning
HIV-RNA                                10           7-21
p24 antigen                             17           13-28
anti-HIV                                   22         18-34
WB, Indeterminant (positiv)      25 (31)   22-37 (27-43)

Sent diagnosticerad HIV

 • om CD4 <  350 och/eller AIDS
 • avancerad HIV om dessutom CD4 < 200 o/e AIDS
 • sen diagnos hos 60 % av svenska fall, > 1/4 av dessa har sökt med AIDS-relaterade symptom...
 • ART startas så snart det kliniska och psykosociala tillståndet tillåter det
 • i Sverige finns nog ett mörkertal på ca 1 500 personer med okänd HIV
 • 19 % av nydiagnosticerade fall i Sverige har CD4 > 500 vid diagnos


Copyright © Lisa Labbé