KOMPLIKATIONER I SEN GRAVIDITET

Hypertoni under graviditeten

BT är normalt hängmatteformat under graviditeten. Ca 5-9 % av alla gravida har ett förhöjt blodtryck.

Gestationshypertoni

 • > 140/90 mm Hg
 • debut efter v 20
 • pat har anlag för hypertoni, samma kvinnor som får förhöjt BT av östrogen
 • kommer tidigare i nästa graviditet och med högre värden
 • ingen fara för barnet
 • BT-mätare och u-stickor dagligen i hemmet

Kronisk hypertoni

 • 2 %
 • högt BT före graviditeten eller debut före v 20 ⇒ har redan kärlförändringar ⇒ risk för IUGR
 • specialist-MVC, extra UL, blodflödesmätning
 • BT-mätare och u-stickor dagligen i hemmet

Preeklampsi

Se nedan.

Preeklampsi

 • "havandeskapsförgiftning"
 • vid 2-5% av alla graviditeter
 • ofullständig placentation, immunologisk hämning av trofoblastinvasion i spiralartärer
 • sänkt uretroplacentärt blodflöde, placentainfarkter, tillväxthämning
 • vasokonstriktion i njurens och livmoderns arterioler och DIC
 • troligen två undergrupper, en omkring v 30 och en omkring v 38

Riskfaktorer

 • förstföderskor, 25 % upprepas (större risk om ny man)
 • ej vid 2:a graviditeten om inte vid första med samma man
 • ålder (< 20, >35)
 • hereditet (mamma eller syster)
 • hypertoni
 • diabetes
 • kronisk njursjukdom
 • duplex
 • mola
 • polyhydramnios
 • vissa autoimmuna sjkd
 • psykosocialt
 • rökning skyddar!

Symptom och fynd

 • hypertoni
 • proteinuri
 • ev ödem
 • huvudvärk, dåsighet
 • irritabilitet
 • dålig sjukdomsinsikt
 • smärtor i övre delen av buken (kan misstolkas som gastrit eller gallbesvär), illamående, kräkning
 • hyperreflexi, klonus
 • synstörningar, ögonflimmer
 • oliguri
 • medvetslöshet
 • kramper (eklampsi)
 • tillväxthämning

Lab

 • ökat Hb (minskad plasmavolym)
 • ökat S-urat, S-krea pga minskat renalt blodflöde
 • trc, EVF, APTT, PK, fibrinogen, D-dimer, ATIII
 • LD, ALAT, ASAT
 • Na, K, mikroglobuliner, sediment, cystatin C (ej akut)

Handläggning

 • till gynjour för inläggning, ssk om BT > 150/100
 • övervakning med BT, U-alb, CTG, blodprover
 • UL (var 14:e dag)
 • om CTG är normalt ⇒ 1 gång/dag, annars UL, blodflöde och CTG oftare
 • vila
Ev blodtryckssänkning
 • om 110 eller mer, för mammans skull, kan förvärra fostrets situation

Betablockad

 • pindolol (Viskén ®), ej vid hög puls
 • atenolol (Tenormin ®) bra vid hög puls, inte vid IUGR
 • labetolol (Trandate ®)

Kalciumantagonister

 • isradipne (Lomir ®)
 • nifedipin (Adalat ®)

Perifera vasodilatorer

 • Apresoline ®, Neprezol ®
 • kombinera m betablockad
Ev diuretika
 • (furosemid) i små doser vid oliguri/anuri
 • CAVE risk intrauterin död
Cytostatika?
Kramplösande
 • venflon + uppdraget Stesolid ® redo om svår
 • magnesiumdropp (profylax)
FFP om koagulationsrubbning
Steroider före v 34
Förlossning enda boten, vid svår form (sectio)

Komplikationer

 • akut fosterasfyxi
 • intrauterin död
 • maternell död
 • DIC
 • eklampsi
 • HELLP

Eklampsi

 • med tonisk-kloniska kramper som debuterar under graviditet, partus (80%) eller veckan efter partus (20%)
 • föregås ofta, men inte alltid av preeklampsi
 • huvudvärk och hyperreflexi tyder på ökad retbarhet ⇒ MgSO4 profylaktiskt

Handläggning

 • Stesolid ® pr tills kramper viker
 • ventilation, syrgas
 • förlossning efter stabilisering

HELLP

HELLP är en allvarlig komplikation till preeklampsi och eklampsi. Risk för ablatio, hjärn- och leverblödning. Anestesikontakt. Förlossning innna trcpenin blir uttalad.

 • hemolys (H)
 • förhöjda leverenzymer (EL)
 • trombocytopeni (LP)
 • (övre) högersidig buksmärta ibland enda tecknet (spänd leverkapsel)

Diabetes

DM typ I

Höga maternella halter av glukos och aminosyror hos modern ⇒ fetal insulinproduktion stimuleras:

 • kraftig tillväxt
 • kronisk hypoxi ⇒ ökad extramedullär blodbildning, polycytemi
 • plötslig intrauterin död i sista trimestern
 • försenad fostermognad, surfactantbrist
 • postnatal hypoglykemi, elektrolytrubbningar (hypokalcemi)

Dessutom:

 • postnatal död pga missbildningar
 • ökad risk för spontanabort
 • eftersträva normoglykemi (kost, egenkontroll, insulin)
 • drastisk minskning av insulinbehovet tyder på placentainsufficiens
 • planera graviditeter i förväg, god blodsockerkontroll

Graviditetsdiabetes

 • manifest diabetes eller nedsatt glukostolerans som debuterar eller upptäcks under graviditet
 • 200-300/10 000, ökad risk för DM senare i livet
 • insulinresistens som försvinner mkt snabbt efter förlossningen
 • symptomlöst, trötthet, törst
 • samma komplikationer som vid DM typ I

Diagnos

 • fasteglukos kan ofta vara normalt, < 50 % får glukosuri
 • i Lund görs glukosbelastning, OGTT, på alla, ca v 27-28
 • kap b-glc ≥ 9 efter 2 h ⇒ graviditetsdiabetes
 • kap b-glc ≥ 11,0 efter 2 h eller faste-B-glukos ≥ 6,7 ⇒ manifest diabetes

Behandling

 • kostrådgivning (flera måltider, mer kolhydrater och fiber)
 • b-glc-mätare
 • 50 % behöver insulin ⇒ specialist-MHV
 • UL v 34-36 (tillväxt?)

Intrauterin tillväxthämning

Graviditetslängden estimeras mha UL (BPD, FL). Fostrets vikt estimeras med BPD, FL, AD. Jämförelse med normalkurvan, upprepade mätningar krävs.

SGA

Small for gestational age. Statiskt. Födelsevikt mer än 2 SD under medelvikten för tiden. 3% löper risk för syrebrist. Även risk för hypotermi, hypoglykemi, PAS, hyperbilirubinemi. Vissa blir korta även som vuxna. Ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

IUGR

Intrauterine growth restriction. Längd och vikt men ej mognad (dynamiskt). Hur fostret har vuxit enligt den individuella kurvan (kräver flera mätningar). Om viktavvikelsen ≤ -22% eller ≥ 10% mellan två påföljande UL. De flesta blir dessutom SGA-barn. Ökad risk för hypoxi/asfyxi, högre perinatal mortalitet och morbiditet. Ca 50% förlöses med sectio.

Etiologi

Placentära faktorer ⇒ relativ hypoxi
 • insufficient trofoblastinvasion i spiralartärer
 • ablatio placenta
 • placentainfarkt
Maternella faktorer
 • essentiell eller graviditetshypertoni
 • preeklampsi
 • kronisk njursjukdom
 • kronisk hjärt- eller lungsjukdom
 • dm
 • autoimmuna sjkd
 • undernäring
 • rökning, alkohol, narkotika
 • läkemedel (cytostatika, fenytoin, selektiva betablockare)
Fetala faktorer
 • kromosomavvikelser
 • kongenitala missbildningar
 • infektioner (CMV, toxoplasmos, rubella, HSV, VZ, malaria)

Screening

Symfys-fundusmätningar
 • from v 24
 • till högsta punkten
 • remiss UL om avvikande
 • ej för att sätta diagnos
UL v 32 (rutin i Malmö och Lund)
 • om viktavvikelsen > 21 % ⇒ fosterövervakning, se nedan
 • 11-21 % ⇒ UL-kontroll 4 v senare
 • inte lönt att mäta tätare än var 14:e dag

Fosterövervakning

Noninvasiva metoder
 • tillväxtkontroll m UL varannan vecka
 • doppler navelsträngsartär (bäst)
 • CTG (non-stresstest) efter v 32, fosterhjärtats svar på egen rörelse
 • stresstest med oxytocin eller cykel + CTG
 • fosteraktivitet
 • fostervattenmängd

Hypoxi

Etiologi

 • placenta praevia
 • ablatio
 • placentainsufficiens
 • navelsträngskomplikationer mm

Komplikationer

 • hjärnskada
 • intrauterin död

Tecken på hypoxi på CTG

 • sänkt variabilitet
 • sena decelerationer
 • bradykardi
 • korttidsvaraibilitet < 3 ms ofta pga hypoxi
 • tecken på hotande fosterasfyxi ⇒ förlossning

Fostrets reaktion på hypoxi

 • beror på hur snabbt den uppkommer, djup, duration, fostrets förmåga att bekämpa

Fostrets kompensationsmekanismer

 • FHb högre syreaffinitet än adult Hb
 • fostrets cardiac output högre än vad som behövs för syresättningen
 • ökad CO vid fetal distress
 • redistribution av fostercirkulationen
 • övergång till anaerob metabolism

UVI under graviditet

Gravida med ABU eller cystit

 • alltid odling (>90 % E. coli)
 • ABU skall alltid behandlas under graviditet!
 • cefadroxil 500 mg x 2 eller 1g x 1, cefalexin 500 mg x 2, nitrofuradantin 50 mg x 3, pivmecillinam 200 mg x 3 i fem dygn
 • ceftibuten 400 mg x1 eller lorakarbef 200 mg x 2 om resistens mot ovanstående preparat
 • trimetroprim 300 mg x 1 eller 160 mg x 2 i 3 dygn men inte första trimestern (folsyreantagonist) och inte förrän resistensbestämning är gjord
 • kontrollodling med resistensbestämning 1-2 v efter avslutad behandling, därefter 1 gång/mån
 • ev profylax enligt nedan

Gravida med pyelonefrit

 • vanligaste sjukdomen hos gravida
 • hormonellt betingad tonusförlust ⇒ reflux samt uretärkompression ⇒ stas
 • höger sida vanligast
 • kan ge urospesis, för tidiga värkar
 • alltid odling (>90 % E. coli)
 • alltid inläggning
 • Claforan ® 1 g x 3-4 iv, dosera efter njurfunktion
 • 1 dos aminoglykosid av nyare typ vid svår sepsis, rådgör först med infektion
 • därefter peroral beh med Cedax ® po 400 mg x 1 (aldrig cefamox) eller Lorabid ® 400 mg x 2
 • totalt 10-14 dgr
 • kontrollodling med resistensbestämning och SR/CRP efter 14 dgr, därefter 1 gång/mån
 • profylax enligt nedan

Gravida med pc-allergi och pyelonefrit

Ge aztreonam (Azactam ®)
 • ett betalaktamab, men ingen korsreaktion med de andra
 • tar bara gramnegativa aeroba
 • finns endast iv
 • ges i dosen 1 g x 3-4
Dock max 1 % korsallergi mot cefalosporiner, testa med
 • Cedax ® po + observation (chockbricka)
 • reaktion inom 30-60 min

Profylax vid graviditet

 • om ≥ 2 ABU eller ≥ 2 cystitepisoder eller en akut pyelonefrit
 • tom 1 v efter partus
 • 50 mg Furadantin ® tn eller Cefamox ® 250-500 mg tn, resistensmönstret avgör
Använd inte
 • kinoloner teratogena, påverkar ledbrosket
 • trimsulfa teratogent, hämmar folatsyntesen, använd inte under första trimestern
 • äldre aminoglykosider ototoxiska för fostret, nyare kan användas vid mycket allvarliga tillstånd men rådgör med infektion först

Alloimmunisering, Eryblastosis fetalis

Fetomaternell blödning under graviditeten ⇒ antikroppsbildning (IgG ) mot fetala blodgruppsantigen ⇒ ak går över placenta (from v 12-15) ⇒ på fostrets erys ⇒ fagocytos i RES ⇒ ökad erytropoes medullärt och extramedullärt ⇒ ökat bilirubin ⇒ ut via urinen ⇒ ökat bili i fostervattnet. Vid otillräcklig kompensation fås anemi ⇒ hypoxi, nedsatt leverfunktion, nedsatt hjärtverksamhet ⇒ generella ödem, ascites, pleura och perikardexsudat (hydrops fetalis generell vätskeinlagring) ⇒ intrauterin fosterdöd. Anemin syns inte förrän sent på UL. Nyfödd: hyperbilirubinemi ⇒ risk för inlagring i hjärnan (kerinkterus).

Rh vanligast förr. Modern Rh-, barnet Rh+. Vid nästa graviditet med ett Rh+-foster finns risk för hemolys om profylax inte är givet. Hemolytisk anemi ⇒ hydrops fetalis ⇒ mors. Ge anti-D-profylax före eller senast 72 h efter blödningen (partus, abort, amniocentes, chorionbiopsi, X).

Även AB0, dock sällan fetal anemi men neonatal hyperbilirubinemi. Ingen profylax finns.

Infektioner under graviditet

 • TORCH: Toxoplasma gondii, Others (VZ, morbilli, Coxsackie, parvo, syfilis, listeria), Rubilli, CMV, HSV
 • vid primärinfektion finns risk för fosterpåverkan, tex hydrocefalus, chorioretinit, embryopati, katarakt, CNS-påverkan, abort, intrauterin död, hydrops fetalis m.m.
 • större risk tidigare i graviditeten
 • aktiv vaccinering med levande vaccin är kontraindicerat under graviditeten; gäller mässling, påssjuka, röda hund, vattenkoppor, tbc

Minskade fosterrörelser

Etiologi

 • fysiologiskt ex sömn
 • lägesförändring
 • fixering i bäckeningången
 • sedativa, hypnotika
 • stora doser steroider (tex för lungmognad)
 • intrauterin hypoxi, hotande fosterasfyxi (viktigast men sällsynt)
 • tillväxthämmat foster
 • fetala missbildningar, kromosomavvikelser
 • maternell infektion med feber
 • fetal infektion
 • ev fetal anemi


Copyright © Lisa Labbé