Startsidan 
Start

HYPERTONI

Basal utredning

Anamnes
 • hereditet hypertoni, njursjukdom, kardiovaskulärt
 • symptom talande för sekundär hypertoni
 • livsstil, psykosoc, rökning, alkohol
 • läkemedel, lakrits
Status
 • BT x 3 (x 2 om ≥180 eller ≥ 110)
 • hjärta, lungor
 • perifera kärl (blåsljud njurartärer?)
 • BMI
Undersökningar
 • Hb, glukos, krea, K, lipider
 • mikroalbuminuri
 • EKG

Fördjupad utredning vid

 • sekundär form
 • debut före 30 års ålder
 • mkt kraftig tryckstegring utan känd orsak eller hereditet
 • terapiresistens eller plötsligt försämrad BT-kontroll efter lång tids god kontroll

Målblodtryck

 • 140/90 mmHg
 • 130/80 hos diabetiker

Icke-farmakologisk behandling

 • motion
 • viktreduktion
 • rökstopp
 • ev sänkt saltintag
 • sänkt alkoholkonsumtion

Farmakologisk behandling

 1. Tiaziddiuretika eller ACE-hämmare
 2. Selektiv beta-1-blockerare
 3. Kalciumantagonist
 4. Alfablockerare eller aldosteronantagonist
 5. Vid intolerans byt till annat preparat
 6. Vid utebliven effekt, byt eller kombinera tiazid + betablockad, tiazid + ACEI eller betablockad + kalciumantagonist
Tiazid (Salures ®, Normorix ®, Normorix mite® med amilorid som är kaliumsparande)
 • låg dos ger max BT-effekt
 • diuretisk effekt och bieffekter är dosberoende
 • loopdiuretikum (Furix ®) vid nedsatt njurfunktion eller samtidig hjärtsvikt
 • ger biv som ortostatism, impotens, hyponatremi, hyperkalcemi, hyperuricemi, försämrad glukostolerans och lipidspegel
 • CAVE hypokalemi, ge då Amilorid ®, Spironolakton ® eller ACE-hämmare istället
 • kontraindicerat vid gikt
ACE-hämmare (Enalapril ®)
 • bra vid vid samtidig systolisk vänsterkammardysfunktion dvs hjärtsvikt (oftast med betablockad)
 • vid diabetes (ssk mikroalbuminuri) och andra njursjukdomar
 • CAVE njurartärstenos
 • dosanpassning vid dehydrering, diuretika, hjärtsvikt
 • kontroll av krea och elektrolyter före insättning samt 1-2 veckor efter insättning
 • lätt (10-15%) kreastegring ofta initialt, ingen åtgärd om den är stationär
 • hosta ⇒ byte till AT1-recblockerare (reversibel inom 1 v)
 • kan ge angioneurotiskt ödem
AT1-blockerare, ARB (Cozaar ®, Cozaar comp ® med tiazid)
 • endast när biverkningar av ACE-hämmare pga begränsad dokumentation
Betablockad (Atenolol ®)
 • låga doser har effekt
 • sämre glukostolerans (CAVE insulinbehandling med hypoglykemi)
 • trötthet, sömnstörning, nedsatt fysisk prestationsförmåga, lätt viktuppgång
 • kontraindikationer är obstruktivitet, obehandlad hjärtsvikt, AV-block II-III
Kalciumantagonist (Norvasc ®, Plendil ®)
 • tex vid obstruktiv lungsjukdom, vibrationsskador, Raynaud
 • kan ge perifer vasodilatation, huvudvärk, ansiktsrodnad, värmekänsla, yrsel, ankelsvullnad
 • dilitazem och verapamil bör undvikas vid hjärtsvikt och AV-block II-II samt skall inte kombineras med betablockerare!
Alfablockerare (Kredex ®, Trandate ®, Alfadil ®, Sinalfa ®, Hytrinex ® m. fl.)
 • frisätter noradrenalin som ger vasokonstriktion
 • kan ge ortostatism, nästäppa, huvudvärk, muntorrhet
 • används numera sällan, framför allt i kombination med andra preparat

Vid tre eller fler läkemedel, misstänkt sekundär hypertoni eller dålig compliance!  

Sekundär hypertoni

 • hos 5-10 % av pat med hypertoni

Etiologi

 • njurartärstenos
 • njurparenkymsjukdom (diabetesnefropati, polycystnjurar, urinvägshinder, Liddles syndrom)
 • primär aldosteronism (hyperplasi eller adenom i binjuren)
 • vaskulit
 • coarctation aortae
 • primär aldosteronism (pseudohyperaldosteronism vid högt lakritsintag ger lågt aldosteron och lågt renin)
 • thyroideasjukdom
 • primär hyperparathyreoidism
 • Mb Cushing
 • akromegali
 • feokromocytom (ovanligt!)
 • läkemedel och narkotika (P-piller, cyklosporin, EPO, adrenerga läkemedel, kokain, alkohol…)
 • graviditetshypertoni
 • hjärntumör, intrakraniell tryckstegring

Misstänk vid

 • ung patient (< 30-40  år) eller säkerställd debut i hög ålder (> 55 år)
 • plötslig förändring i blodtryck hos en patient som tidigare varit välreglerad
 • kraftigt förhöjt blodtryck
 • hypertoni trots tre antihypertensiva lkm i adekvat dosering
 • hypokalemi + hypertoni
 • symptom eller labvärden som inger misstanke om endokrinologisk rubbning enligt ovan
 • malign hypertoni

Obligat utredning

 • anamnes (hereditet, lkm, naturläkemedel, lakrits, P-piller, hormonella symtom)
 • thyroideapalpation
 • blåsljud över buken
 • BT båda armar
 • femoralispulsar
 • ortostatiskt blodtryck
 • neurologstatus
 • endokrina stigmata
 • längd och vikt
 • blod, el, P-glukos, u-sticka, TSH, kalciumjon, lipidstatus
 • EKG

Riktad utredning

 • MR-angiografi (ej om GFR < 30 ml/min) eller CT-angio om renovaskulär sjukdom, renal angio med interventionsberedskap om fynd av signifikant stenos
 • mikroalbumin, UL njurar, tU-clearance, tU-albumin om misstänkt njurparenkymsjukdom
 • kvot S-aldosteron/P-renin screenar för primär aldosteronism
 • tU-katekolaminer, tU-metoxykatekolaminer oftast förhöjda vid feokromocytom men även vid andra tillstånd och läkemedel
 • tU-kortisol x 2-3 vid Mb Cushing
 • remittera till specialist

Malign hypertoni

 • när diastoliskt BT > 130 (lång tid)
 • malign encefalopati (plötslig stegring vid tex preeklampsi, akut glomerulonefrit)
 • malign nefroskleros ger akut njursvikt med oliguri, proteinuri
 • malign retinopati

Sekundärt till

 • njurartärstenos
 • primär hyperaldosteronism (Mb Conn)
 • feokromocytom
 • HUS/TTP
 • CVI
 • rupturerat bukaortaaneurysm (kärlkatastrofer)
 • akut hjärtinkompensation
 • akut glomerulonefrit
 • preeklampsi

Symptom

 • ofta diskreta!
 • visusstörningar (papillödem) tex dimsyn, kortikal blindhet
 • huvudvärk, yrsel, illamående
 • kan sent få hjärtsvikt och encefalopati, kramper
 • neurologiska spt i form av SAB, lakunära infakrter, encefalopati med hv, illamående, kräkning, konfusion, kramper, koma

Fynd

 • diastoliskt > 130 mmHg, systoliskt > 240
 • fundus hypertonicus 3-4
 • sekundär hyperaldosteronism ger lågt K
 • krea ofta måttligt eller ev tydligt förhöjt
 • vänsterkammarhypertrofi på EKG
 • proteinuri vanligt

DD

 • svår primär hypertoni
 • stroke med högt BT
 • smärttillstånd
 • intoxer med agiterad pat som sekundärt har högt BT

Utredning

 • anamens
 • status: BT i båda armar, njurkärl, perifera pulsar
 • ögonbottenspegling
 • elstatus och krea
 • EKG
 • urinsticka
 • S-aldosteron och perifer reninaktivitet förhöjd
 • njurkärlsdoppler eller renogram
 • urografi om bestående proteinuri
 • katekolaminer/VMA i dygnsurin

Retinopati

 • I-II kaliberväxling, korsningsfenomen
 • III blödning, hårda och mjuka exsudat
 • IV papillödem
 • alla stadier reversibla

Handläggning

 • inläggning om ögonbottenför grad III-IV, sängläge, höjd huvudända, lugn och ro
 • BT var 15-30 min
 • EKG-övervakning
 • IVA med iv-beh om riktigt malign
Sänk BT gradvis!
 • sänk diastoliskt till 100-105 de 2-6 första timmarna, därefter gradvis till 85-90 över några veckor
 • initialt ofta övergående GFR-sänkning (stegrat krea)
 • CAVE: sänk ej för mkt, risk för stroke!
 • 40 mg Furix iv om nedsatt njurfkt, vid tecken på hjärtsvikt
 • po betablockad alt inj Trandate 50 mg långsamt iv under 3-5 min (kan upprepas efter 5 min)
 • ex po kärldilaterande kalciumantagonist, ACEI

Endokrin hypertoni

Etiologi

 • renin-angiotensin-aldosteron: renovaskulär eller mineralokortikoid
 • Mb Cushing och Cushings syndrom
 • thyreoideastörning
 • hyperparathyreoidism
 • akromegali
 • graviditet, p-piller
 • feokromocytom, paragangliom

Renovaskulär RAAS-aktivering

 • njurartärstenos: 90 % ateroskleros (män > 50 år), resten fibromuskulär dysplasi (kvinnor 15-50 år)
 • plötslig debut av högt BT alt försämrat BT
 • svår hypertension, non-responders på 3 eller fler lkm
 • oklar kreastegring eller stegring av krea efter insättning av ACEI/ARB
 • unilateral liten njure
 • oförklarlig hypokalemi
 • abdominella blåsljud
Utredning
 • selektiv renal angiografi är golden standard (anatomi kartlägges före ingrepp), kan göra samtidig PTRA (perkutan transluminal renalartärangioplastik)
 • reninmätning före och efter Captopril
 • renografi
 • UL duplex
 • MR angio
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2010-12-21
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina