Startsidan 
Start

Restriktiva lungsjukdomar

 • minskad total lungvolym
 • minskad TLC
 • minskad VC

Interstitell lungsjukdom

 • allergisk alveolit
 • sarkoidos
 • systemsjukdomar: kollagenoser, vaskulit, granulomatos
 • pneumokonioser (asbestos, silikos, antrakos m fl)
 • metrotrexate, furadantin
 • fibrotiserande alveolit
 • eosinofila lunginfiltrat

Grava thoraxdeformiteter

Sjukdomar i andningsmuskulatur och innervation

Allergisk alveolit

Etiologi

 • organiskt damm, lågmolekylära ämnen som mögelsporer, djurprotein, faeces, bakterier
 • typ III-reaktion med IgG, debuterar några timmar efter exponering och kvarstår några dagar

Former

 • tröskdammslunga
 • bird fancier's disease
 • fliseldare, sågverksarbetare

Symptom

 • feber
 • hosta
 • dyspné
 • muskelvärk, allmän sjukdomskänsla, tryck över bröstet
 • illamående, minskad matlust
 • så småningom respiratorisk insufficiens, cyanos

Diagnos

 • anamnes och status
 • lungrtg (kan vara normal)
 • blodgas och saturation
 • spirometri visar restriktivitet i svårare fall
 • ev HrCT
 • specifika IgG-ak mot antigenet
DLCO
 • hur effektivt en gas kan utbytas mellan alveol och blod, dvs gasutbyte
 • sänks vid minskad yta, förlängd diffusionsväg eller sänkt Hb
 • sänkt vid allergisk alveolit
DTPA
 • testar barriären mellan alveoler och blod, hur snabbt ett inhalerat ämne försvinner
 • gammakamera
 • minskad halveringstid (läckage) vid rökning, vissa infektioner, restriktiva lungsjkd tex allergisk alveolit

Behandling

 • undvik exponering
 • steroider
 • reversibel i tidigt skede men enstaka fall blir kroniskt progressiva med lungfibros
 • remittera till specialist

Idiopatisk fibrotiserande alveolit

 • okänd etiologi
 • drabbar rökare mellan 40 och 70 år
 • flera olika sjukdomar
 • progerdierande lungfibros

Symptom

 • influensaliknande
 • långsamt progredierande dyspné
 • torrhosta
 • viktnedgång
 • tidigt hypoxi ⇒ cyanos ⇒ trumpinnefingrar och urglasnaglar
 • pulmonell hypertension

Diagnos

 • rtg pulm: normal, "ground-glass" eller bikakemönster
 • HrCT för aktivitetsgrad
 • spirometri
 • DLCO nedsatt
 • blodgas
 • thorakoskopi med biopsi

Behandling

 • ingen bra beh finns
 • steroider
 • cytostatika
 • syrgas
 • transplatation
 • mer än 50 % går till resp insuff

Sarkoidos

Etiologi

 • okänd; infektiöst???
 • kan drabba alla organ
 • 20-45 år, fler kvinnor, icke-rökare, insjuknande inte sällan några veckor post partum

Akut sarkoidos

Symptom

Löfgrens syndrom
 • hos ca 30 %
 • erytema nodosum (mest kvinnor)
 • fotledsartrit
 • bilaterala hiluslymfom (mest män)
 • feber

dessutom irit/uveit, torrhosta

ev tresiffrig sänka

Behandling

 • ev NSAID
 • god prognos, oftast spontanläkning inom 6 mån

Icke-akut sarkoidos

Symptom och fynd

 • oftast asymptomatiskt eller lindriga besvär
 • hosta, dyspné
 • trötthet, lätt tempstegring
 • retledningshinder
 • hyperkalcemi
 • bilaterala hiluslymfom
 • nattsvett och feber
 • 10 % får lungfibros
 • extrapulmonellt: hud, ögon ("sicca"), lgll, tår/spottkörtlar

Diagnos

 • status och anamnes
 • SR, Ca
 • ev S-ACE (ej ökad vid akut nydebuterad)
 • rtg pulm (bilat hiluslymfom – men kan vara normal)
 • ev CT /HRCT
 • EKG
 • spirometri
 • mediastinoskopi, BAL, bronkoskopi
 • biopsi: epiteloidcellsgranulom utan nekros
 • utsläckt PPD ej obligat men förekommer hos ca 70 %

Stadier

 1. bilaterala hiluslymfom
 2. dessutom lunginfiltrat, oftast nodulära
 3. lunginfiltrat utan hiluslymfom
 4. skrumpning, fibros

Behandling

Indikation
 • lungfunktionsnedsättning
 • subjektiva symptom som ej går i regress, ex trötthet
 • extrapulmonell sarkoidos (hyperkalcemi, leverpåverkan, myokardengagemang etc)
Alternativ
 • steroider
 • immunsuppression
 • ev lungtransplatation

Uppföljning

 • rtg pulm, EKG, spirometri, DLCO, SR, CRP, Ca, blod- och leverstatus, S-ACE?
 • de som är sjukast initialt har bäst prognos

Goodpastures syndrom

Etiologi

 • antikroppar mot basalmembranet ⇒ nefrit (glomerulärt) och lungblödning (lungan)
 • nedre luftvägar
 • unga män

Symptom

 • hemoptys
 • hematuri
 • grav njurinsufficiens

Utredning och behandling

 • anti-GBM-antikroppar
 • rtg pulm
 • spirometri visar restriktivitet
 • lungbiopsi, ev njurbiopsi
 • syrgas
 • högdos steroider, cytostatika och plasmaferes
 • ev immunadsorption
 • börja behandla tidigt!

Wegeners granulomatos

Etiologi

 • systemisk nekrotiserande vaskulit med granulomatös inflammation i medelstora och mindre artärer och i kapillärer och venoler
 • ffa övre luftvägar men även fokal nekrotiserande glomerulonefrit
 • 40-50 år, lika vanligt hos kvinnor som hos män

Symptom

 • sinuit, nästäppa, huvudvärk
 • krustor, blödning i näsan
 • ev deformering av näsa och ytteröra
 • hosta, hemoptys
 • fokal-segmentell glomerulonefrit
 • ögon (pseudotumor, irit, sklerit, konjunktivit)
 • hudvaskulit, palpabel purpura
 • artralgi, myalgi, polyartrit
 • neurologiska manifestationer
 • feber, matleda

Diagnos

 • leukocytos, normokrom och normocytär anemi, trombocytos, uttalad stegring av akutfasreaktanter (tresiffrig sänka)
 • C-ANCA (proteinas-3) 90 % sensitivitet, 98 % specificitet
 • 50% har positiv reumatoid faktor
 • nässlemhinnebiopsi eller biopsi av lunga, njure, hud (granulom)
 • rtg pulm (nodulära infiltrat)
 • CT thorax + buk

Behandling

 • cytostatika (cyklofosfamid) och steroider i minst ett år, aggressiv behandling
 • plasmaferes, högdos Ig
 • trimsulfa vid luftvägssymptom kan även ha immunmodulerande egenskaper
 • pneumocystisprofylax (trimsulfa) om cyklofosfamidbeh + lymfopeni
 • ev dialys
 • leder till döden om obehandlad

Pneumokonioser

Oorganiskt damm

1. Fibrogent damm

 • inflammation ⇒ fibros ⇒ restriktivitet
 • ev med obstruktivt inslag
 • asbest ⇒asbestos
 • kvarts ⇒silikos, stendammlunga
 • talk ⇒ talkos
 • aluminium? ⇒ aluminos
Silikos, stendammslunga
 • kiselsyrakristaller (kvarts)
 • ej regress efter exponeringsstopp
 • predisponerande för tbc!
 • dyspné, hosta, respiratorisk insufficiens, pulmonell hypertension
Antrakos
 • kol
 • lång latenstid
 • kan ge massiv fibros

2. Inert damm

 • utan vävnadsreaktion men lagras ⇒ kan ev synas på rtg
 • lungfkt ej påverkad
 • järn ⇒ sideros (svetsare)
 • barium ⇒ barytos
 • tenn ⇒ stannos

Organiskt damm

 • bomullsdamm ⇒ byssinos; liknar astma. Linne, hampa kan ge liknande spt.

Asbest

Fiberformig silikat. Respirabel fiber. Isolering, tex i motorrum på båtar. Kan förutom lungcancer och mesoteliom ge ventrikel-, kolorektal- och larynxcancer. Riskökning för cancer kvarstår även efter upphörd expo och är relaterad till den mängd asbest som inlagrats i lungorna.

Asbestos

 • lungfibros
 • efter kraftig expo under längre tid, minst 10-20 års arbete
 • progressiv fibros men vassa fibrer, även mekanisk skada
 • lång inkubationstid

Pleuraplaque

 • patognomont för asbestexponering
 • kortvarig och lindrig expo räcker
 • ej predisponerande för cancer
 • långsam utveckling, uppträder ofta efter 15-20 år eller längre
 • pleura, perikard, diafragma

Mesoteliom

 • riskökning även vid lägre exponering
 • 15-40 års latens
 • från pleura, peritoneum eller perikard
 • påverkas ej av rökning
 • ger dyspné, pleuritliknande smärta
 • svår diagnos
 • hyaloronsyror i pleuravätska
 • 100 % mortalitet, palliativ beh

Lungcancer

 • rökning och asbest ger 92 ggr ökad risk för alla cancertyper!
 • rejäl exponering krävs, 15-20 år
 • topp 20-25 år efter exponeringens början

Asbestpleurit

 • efter kort tids kraftig expo
 • recidiverande hemorrhagisk pleurautgjutning

Sömnapnésyndrom

 • obstruktivt sömnapnésyndrom, OSAS = obstruktiv sömnapné enl polysomnografi och symtpom
 • nattliga apnéer i kombination med snarkning och uttalad dagtrötthet
 • apné = andningsuppehåll > 10 s
 • hypopné = reducerat luftflöde > 50 %

Associerade sjkd

 • hypertoni
 • angina pectoris, hjärtinfarkt
 • hypothyeros
 • diabetes
 • akromegali (ofta centrala apnéer)
 • hjärtsvikt (Cheyne-Stokes andning)
 • stroke (central o/e obstruktiv)

Predisponerande (främst via ökad luftvägsresistans)

 • tonsillhyperplasi
 • retrognati
 • förstorad tunga (akromegali)
 • hypertrofi av mjuka gommen och uvula
 • fetma
 • alkohol

Symptom nattetid

 • snarkningar
 • nykturi
 • många uppvakningar, ”arousals”
 • reflux
 • nattlig kärlkramp

Symptom dagtid

 • dagtrötthet
 • drop attacs (nickar till ofrivilligt)
 • huvudvärk
 • nästäppa
 • tjock i halsen
 • personlighetsförändring
 • impotens

Diffdiagnoser

 • hjärntumör
 • narkolepsi
 • tumör i övre luftväg

Utredning

 • polysomnografi

Behandling

 • CPAP, BiPAP
 • viktnedgång
 • tandställning, bettskena
 • uvulopalatopharyngoplastik + tonsillektomi
 • uvulopalatoplastik
 • obesitaskirurgi
 • nykterhet, rökstopp

Nattlig hypoventilation

Etiologi

 • thoraxdeformitet, nerv- och muskelsjukdomar
 • nedsatt funktion hos diafragma och interkostalmuskulatur
 • dagtid används accessoriska muskler, så ej nattetid ⇒ hypoventilation på natten

Behandling

 • hemrespirator

Pleuravätska

Transudat

 • förändrat hydrostatiskt eller kolloidosmotiskt tryck
 • låg proteinhalt
 • ofta bilateralt
 • extrapulmonella sjukdomar: hjärtsvikt, nefrotiskt syndrom, myxödem, ascites

Exsudat

 • aktiv sekretion
 • proteinrik, trögflytande, ev pus
 • intrapleurala sjukdomar: pneumoni, malignitet, kollagenoser

Ensidig pleuravätska

 • pleurapneumoni
 • tumör
 • levercirrhos (högersidig)
 • tbc
 • ev lungemboli

Symptom

 • andningskorrelerad smärta
 • dyspné
 • dämpad perkussionston
 • dämpade andningsljud

Diagnos

Analyser
 • albumin, LD och kolesterol högre om exsudat
 • amylas stiger vid pankreatit och esofagusruptur
 • glukos och pH sjunker om bakterier
 • hyaluron stiger om mesoteliom
 • cytologi
 • odling (allmän, tb, svamp, anaerob)
 • komplement lågt vid RA och SLE
Övrigt
 • rtg pulm
 • thorakocentes
 • thorakoskopi med biopsi

Behandling

 • åtgärda bakomliggande
 • dränage, ev Bülau
 • pleurodes om malignitet (behandlingsrefraktär), recidiverande pneumothorax, ej snabb regress
 • ev pleurektomi

Chylothorax

 • lipoproteiner, triglycerider
 • ruptur av ductus thoracicus vid trauma eller malignitet
 • oftast vä sida

Hemothorax

 • blod i pleurarummet
 • trauma
 • rupturerat aortaaneurysm, annat kärltrauma
 • malignitet

Pleurit

 • lungsäcksinflammation

Etiologi

 • virus (ofta torr pleurit), vanligast, ex Coxsackie B svår form
 • tbc
 • malignitet, ex mesoteliom, metastaser
 • empyem
 • kollagenoser, ex RA, SLE
 • asbestpleurit

Symptom

 • andfåddhet
 • skarp smärta, rörelserelaterad, vid djupandning, ofta väl lokaliserad
 • smärta i axeln (pleura vid diafragma, n phrenicus)
 • ev gnindningsljud

Utredning

 • leukocytos om infektion
 • rtg pulm
 • pleuratappning (thorakocentes)
 • ev pleurabiopsi

Pneumothorax

Etiologi

 • rupturerad emfysemblåsa
 • pneumoni
 • spontan (unga, smala män, rödhåriga !?)
 • trauma, knivstick
 • revbensfraktur
 • nekrotiserande tumör
 • thoracocentes
 • thoracoskopi

Symptom

 • hållkänsla eller smärta i bröstkorgen
 • värre vid djupandning
 • hosta
 • dyspné

Fynd

 • nedsatta andningsljud
 • hypersonor perkussionston
 • ev sänkt saturation

Handläggning

 • rtg pulm
 • exspektans om liten
 • grov kanyl (se nedan)
 • ev Bülaudrän (risk för subkutant emfysem)
 • ev pleurodes om recidiverande

Öppen pneumothorax

 • ofta vid penetrerande thoraxskada
 • kvarstående öppna sår, plaskande ljud, luft blåser ut vid varje andetag
 • de flesta sluter sig av sig själv
 • om påverkad pat och hålet > 3 cm ⇒ sätt på lufttätt förband (tex uppklippt gummihandske) och sätt sedan thoraxdrän (anv ej troacar)
 • CAVE generell anestesi eller övertrycksventilation innan thoraxdränet är på plats, risk för övertryckspneumothorax

Tryckpneumothorax, ventilpneumothorax

 • skada i bröstkorgsväggen eller lungan ⇒ luft läcker in i brösthålan vid varje andetag men kan ej komma ut
 • backventileffekt ⇒ sammanpressning av lungan och stas av det venösa återflödet till hjärtat (minskat preload) ⇒ minskad slagvolym, minskad cardiac output
 • försvårad andning, lufthunger
 • deviation i jugulum av trachea från den skadade sidan
 • inga andningsljud på den skadade sidan (lyssna i armhålor)
 • vidgade halsvener
 • hypotension

Åtgärd, thoraxdrän

 • klinisk diagnos!
 • omedelbart grov kanyl (rosa) i I2 medioclavikularlinjen (liggande pat, täpp till vid inspiration)
 • på sjukhus sättes därefter tunnelerat thoraxdrän i I5 främre axillarlinjen: lokalbedövning, skär med skalpell till revbenet (OVAN REVBENET) ⇒ finger ⇒ peang ⇒ drän ⇒ fixera med icke resorberbar sutur, koppla till vattenlås (sugflaska med undertryck) och sedan röntgenkontroll
 • dra kanylen när dränet är satt
 • använd ej troacar vid trauma
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2010-10-01
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina