Startsidan 
Start

ANEMI

Lab

 • Hb + indices, S-Fe, TIBC, ev Ferritin, blodstatus, retikulocyter, krea, U-sticka, SR, CRP

Översikt

1.Mikrocytär (MCV < 80, sänkt MCHC)
 1. järnbrist (lågt S-Fe, högt TIBC, järnmättnad < 10% ⇒sänkt S-ferritin)
 2. sekundäranemi (lågt S-Fe, N/sänkt TIBC, järnmättnad 10-20 % ⇒ klinik? SR, CRP, aktivitet? S-ferritin högt, neutrofili, trombocytos?)
 3. thalassemi (N/högt S-Fe, N/högt TIBC, järnmättnad N ⇒Hb-elfores)
2. Normocytär, normokrom (MCV 80-100, MCHC 320-360)

a. Benmärg svarar dåligt (retikulocyter låga eller normala)

 1. sekundäranemi
 2. benmärgssjukdom

b. Benmärg svarar (retikulocytos)

 1. hemolys
 2. blödning
3.Makrocytär, normokrom (MCV > 100, MCHC N)

a. Icke-megaloblastisk, se under nr 2

 1. alkohol
 2. leversjukdom
 3. läkemedel
 4. retikulocytos
 5. hypotyreos
 6. dyserytropoes (MDS?)

b. Megaloblastisk benmärg

 1. B12-brist (gastroskopi: IF-brist eller malabsorption)
 2. folatbrist
 3. normalt B12 och folat (MDS, läkemedel)

Symptom

 • trötthet
 • ischemiska symptom som angina, hjärtinfarkt, caludicatio
 • blek hud och bleka slemhinnor
 • hjärtklappning
 • dyspné
 • blåsljud (ökat cardiac output)
 • yrsel, ortostatisk hypotension
 • benödem
 • psykiska symptom

Utredning

Anamnes
 • hereditet
 • blod i avföringen
 • tarmsjukdom, malabsorption, tarmop
 • viktnedgång
 • menstruationer, gyn
 • infektion
 • ASA, NSAID, perorala antikoagulantia
 • tandextraktion

Status

 • AT, hudturgor, sclerae och konjunctivae, slemhinnor
 • cor, pulm, puls
 • petekier
 • lgll, mjälte, lever
 • PR
 • malignitet

Lab

 • blodstatus
 • järnstatus
 • B12, folat, metylmalonat
 • hemolysprover (retikulocyter, LD, haptoglobin, bilirubin)
 • F-Hb
 • elfores, Hb-elfores

Om benmärgen svarar dåligt ses normala eller sänkta retikulocyter, tänk sekundäranemi eller benmärgssjukdom. Om benmärgen svarar ses retikulocytos, tänk hemolys eller blödning.

Mikrocytär anemi

 

MCV

P-Fe

TIBC

S-Ferritin

Järn-mättnad

Järndepå
i BM

Sidero-blaster

Järnbrist

< 10 %

0

Sekundäranemi

N/↓

N/↓

10-20%

N/↑

Thalassemi

N/↑

N

(N),↑

Järnbrist

Etiologi

Ökade förluster
 • blödning, oftast i GI
 • menstruation
 • blodgivning
 • kronisk intravasal hemolys ⇒ hemoglobinuri
Ökat behov
 • graviditet
 • snabb tillväxt
Minskad absorption eller bristfällig föda
 • achlorhydri (fel pH för upptag av järn)
 • kost
 • op
 • celiaki
 • Mb Crohn

Symptom

 • pica
 • glossit
 • munvinkelragader
 • nagelförändringar
 • anemi

Lab

 • lågt Hb, lågt MCV
 • ofta antydd trombocytos
 • ↓ Fe, ↑ TIBC, järnmättnadsgrad < 10-15 %
 • ↓ ferritin, tas vid svårtolkade fall
 • (BM: 0 sideroblaster, 0 järnförråd)
 • retikulocyter oftast N eller ↓ men kan vara ökade vid nylig genomgången större blödning

Utredning

 • riklig mens, gyn us
 • Mb Osler
 • ASA, NSAID
 • F-Hb, rektoskopi, koloskopi, gastroskopi, tunntarmsrtg för att utesluta GI-blödning
 • urinsediment- och sticka
 • malabsorption tex transglutaminasantikroppar
 • uteslut alltid GI-blödning?

Behandling

 • tvåvärt järn po, sällan iv, låg dos under lång tid
 • järnvärdet bör stiga 1 g/l per dag de 2-3 första veckorna, annars misstänk felaktig diagnos, pågående blödning, dålig compliance
 • minska dosen vid gastrointestinala biverkningar

Sekundäranemi

Patogenes

 • ökat oxidativt tryck, förkortad livslängd hos erys
 • cytokinbildning
 • ↓ bildning av EPO samt ↓ känslighet för EPO

Etiologi

 • RA
 • kronisk infektions- eller inflammationssjukdom ex Crohn, tbc
 • maligna tumörer
 • nedsatt njurfunktion
 • endokrina sjukdomar ex hypothyreos, Mb Addison

Lab

 • MCV ↓ eller N
 • ↓ Fe
 • TIBC ↓ eller N
 • mättnad 10-20 %
 • ferritin ↑ eller N (obs akutfasreaktant)
 • retikulocyter ↓ eller N
 • SR, elfores, krea
 • BM: ↓ sideroblaster, ↑ järndepå

Behandling

 • bakomliggande
 • EPO vid njurfunktionsnedsättning

Thalassemi

Etiologi

 • genetisk defekt ger felaktiga alfa- och betakedjor i hemoglobinmolekylen
Alfa-thalassemi
 • fosterdöd vid homozygot form
 • mildare om heterozygot
Beta-thalassemi
 • heterozygot (minor) ger ingen sjukdom
 • homozygot (major) ger dramatisk sjukdomsbild, dör ofta som barn

Utredning

 • S-Fe N/↑, TIBC N, järnmättnad (N), ↑, ferritin ↑
 • Hb-elfores för diagnos
 • mikrocytär anemi, i blodbilden syns anisocytos (olikstora), poikilocytos (missformade), target cells samt basofil punktering
 • (BM: ↓ sideroblaster, ↑ järndepå)

Behandling

 • transfusion ⇒ hemosideros
 • Desferal ® (chelator som binder järn)
 • ej järn!

Normocytär anemi med normalt retikulocytsvar

1. Hemolytisk anemi

Hereditära

Hereditär sfärocytos

 • ärftlig membranproteindefekt
 • erys blir sfäriska i mjälten ⇒ känsliga för mekanisk påverkan kortare livslängd
 • ökad hemolys även vid banala infektioner (feber ⇒ ökad metabolism ⇒ ATP-brist ⇒ spricker pga svårigheter att upprätthålla osmotisk balans)
 • nedsatt osmotisk resistens (ses även vid immunhemolytisk anemi)
 • splenektomi och vaccination

G6PD-brist

 • G6PD regenererar NAPDH som skyddar Hb mot oxidation
 • oxiderat Hb klumpar ihop sig ⇒ Heinzkroppar som tas bort i mjälten ⇒ sfärocyter ⇒ hemolys
 • favabönor, acidos, malariamedel och infektioner verkar oxiderande
 • enzymaktivitet mätes för diagnos
 • undvik utlösande substanser

Pyrovatkinasbrist

 • störd ATP-syntes ⇒ achantocyter (med utskott)
 • enzymanalys och blodutstryk
 • beh med splenektomi

Hereditär elliptocytos

 • membranproteindefekt
 • sällsynt, ger sällan spt

Sickle cell anemi

 • en aminosyra annorlunda i beta-kedjan ⇒ HbS ⇒ sickle-form i syrefattig miljö ⇒ Hb fälls ut
 • initialt reversibelt
 • homozygot ⇒ död
 • heterozygot ⇒ sickling vid syrebrist, fördelaktigt vid malaria, har normala blodvärden
 • ger ischemiska infarkter
 • Hb-elfores, sickleceller i utstryk, snabbtest
 • ev profylaktisk behandling med antibiotika, ev folsyra

Immunhemolys

 • DAT = Coombs test positivt

Varm hemolys

 • idiopatisk eller sekundär till läkemedel, malignitet, autoimmunitet (SLE), infektioner, vid erytroblastosis fetalis
 • vid > 37° binds IgG till erys ⇒ sfärocyter ⇒ lyserar i mjälten
 • anemi, hemolytisk kris, ikterus, ev livshotande
 • pos Coombs test för diagnos
 • steroider förstahandsbehandling
 • även immunmodulerande, plasmaferes, immunoglobuliner, splenektomi
 • undvik blodtransfusion!

Kall hemolys

 • akut postinfektiöst vid Mycoplasma och mononukleos hos yngre (köldaggluttinin)
 • kroniskt hos äldre, då idiopatiskt eller sekundärt till autoimmunitet, lymfom
 • syfilis
 • IgM och komplement binder till erys vid < 32 ° ⇒ extra- och intravasal hemolys
 • ger perifer cyanos
 • positiv Coombs test
 • undvik kyla, i övr ingen behandling (ev cytostatika och plasmaferes)

TTP/HUS

 • hemolytisk anemi
 • blödning
 • purpura

TTP, trombotisk trombocytopen purpura

 • mycket ovanlig
 • oklar etiologi, kan utlösas av lkm (ciklosporin), SLE, sepsis, postinfektiöst (E. coli O157, Shigella)
 • mikroangiopati, hemolytisk anemi, trombocytopeni
 • fluktuerande symptom, ofta bisarra neurologiska spt
 • ofta njurengagemang och feber med proteinuri och hematuri
 • akut eller subakut

Hemolytiskt uremiskt syndrom, HUS

 • ca 5-10 % av EHEC-patienter utvecklar HUS (ffa barn under 5 år och åldringar)
 • uppträder inom 2-14 dygn

Orsaker till HUS

 • EHEC (se infektionskompendium) 
 • Shigella dysenteriae (toxin)
 • Citrobacter freundii (toxin)
 • Streptococcus pneumoniae (neuraminidas)
 • HIV
 • felaktig reglering av den alternativa komplementvägen
 • läkemedel (kinin, cytostatika)
 • cancer
 • autoimmun sjukdom
 • HELLP-syndrom
 • familjär variant

Symptom

 • tilltagande blekhet
 • sjunkande urinmängder
 • vattniga, senare blodiga diarréer
 • njurpåverkan dominerar
 • trombocytopeni
 • mikroangiopatisk hemolytisk anemi
 • ödem
 • purpura
 • ikterus
 • feber
 • sällan neurologiska symptom

Labfynd vid HUS

 • hemolytisk anemi med sänkt haptoglobin, retikulocytos, förhöjt LD och okonjugerat bilirubin
 • DAT negativt (pos om pneumokocketiologi)
 • fragmenterade röda blodkroppar i diffen
 • trombocytopeni
 • PK, APTT normala
 • krea och urea förhöjt
 • ev patologiska levervärden (LD)
 • proteinuri, hematuri, cellcylindrar
 • tag blododling och blodgruppering
 • faecesodling (måste anges på remissen!), PCR för toxinpåvisning i faeces
 • koagulationsutredning vb

Behandling och prognos

 • isoleringsvård!
 • vätska, elektrolyter
 • följ blodtryck
 • dialys om hypervolemi, svår acidos, hyperkalemi, uremi
 • blodtransfusion vb
 • ev plasma, plasmaferes
 • antibiotikabehandling kan leda till ökad toxinfrisättning när bakterierna dör, ge dock ab om pneumokockgenes
 • trombocyttransfusion kan förvärra sjukdomen
 • patienterna behöver ofta intensivvård och dialys
 • de flesta tillfrisknar men kronisk njurskada förekommer
 • < 5 % mortalitet internationellt  

Mekanisk hemolys

 • mekaniska hjärtklaffar
 • löpning långa sträckor i dåliga skor
 • förstorad mjälte

Paroxysmal nocturnal hemoglobinuri

 • enzymmutation i vuxen ålder ⇒ klonal stamcellssjukdom med ökad känslighet hos erys för komplementhemolys, ffa i sur miljö (vid sämre ventilation, ex nattetid)
 • röd morgonuring (Hb)
 • tromboser vanligt
 • "syraserumtest" (surgörning in vitro ger hemolys) eller flödescytometri för diagnos
 • BM-transplantation ⇒ remission
 • ASA

Övriga orsaker till hemolys

 • sepsis med Clostridium perfringens (toxiner)
 • malaria
 • beta-hemolytiska streptokocker

2. Blödning

Normocytär anemi med uteblivet retikulocytsvar

Sekundäranemi

Benmärgssjukdom

 • aplasi
 • hypoplasi
 • infiltration
 • MDS
 • malignitet

Makrocytär anemi, megaloblastisk

Lab

 • ↑ MCV, ↑ MCH/MCHC
 • (↑) S-bilirubin, ↓ haptoglobin (ineffektiv erytropoes i BM, "BM-hemolys")
 • ofta låga retikulocyter
 • lätt trombocytopeni, lätt leukopeni

B12-brist

I ventrikeln frisätts B12 från födan (kräver sur miljö) ⇒ binder till IF (från parietalceller) i duodenum och jejunum, I ileum tas IF-B12-komplexet upp och binds till erytrocyter ⇒ B12 binds till transkobalamin i portablodet. Vid B12-brist blir DNA-syntesen defekt ⇒ mognadsrubbning och cellbrist i snabblivade vävnader som benmärg och slemhinnor samt rubbad myelinisering i nervbanor.

Etiologi

 • veganer
 • perniciös anemi, se nedan
 • malabsorption, Mb Crohn
 • pankreasinsufficiens (kan ej spjälka B12 från bärarprotein)
 • minskat upptag från födan: achlorhydri, vagotomi, partiell gastrektomi, H2-rec-blockerare

Perniciös anemi

 • vanlig orsak till B12-brist i Skandinavien, ffa hos äldre
 • autoimmun, hälften har ak mot IF, de flesta har ak mot parietalceller (det förekommer dock även vid andra sjukdomar)
 • kronisk atrofisk gastrit ⇒ parietalceller i fundus ⇒ sänkt produktion av IF och saltsyra
 • S-gastrin, ev S-pepsinogen enligt nedan

Symptom

 • anemi, trombocytopeni o/e granulocytopeni
 • neurologi (sänkt vibrationssinne i fötterna, kuddkänsla, domningar och stickningar i armar och ben) kan förekomma även utan anemi
 • psykiatri (trötthet, oföretagsamhet, förstämning, minnesluckor, demens) kan förekomma även utan anemi

Diagnos

 • kobalaminer, B-folat (P-folat avspeglar intaget de senaste dagarna)
 • metylmalonat (stiger vid B12-brist)
 • homocystein (stiger vid B12- eller folatbrist men även vid njurinsufficiens)
 • S-gastrin stiger vid corpusatrofi och fundusatrofi (diffa mot gastrinproducerande tumör)
 • sänkt S-pepsinogen tyder på utbredd slemhinneatrofi
 • auto-ak mot parietalceller och IF
 • på yngre bör gastroskopi göras!
 • (blodutstryk, BM: hypercellulär och megaloblastisk)

Behandling

 • injektionsbehandling vid neurologiska eller psykiska symptom eller uttalad anemi
 • brukar oftast ge folat också (ev inte vid klassisk perniciös anemi, men kontrollera då B-folat), eftersom en incipient folatbrist kan demaskeras
 • även en latent järnbrist kan demaskeras efter en tids behandling
 • uppföljning med Hb, MCV, nytt järnstatus, inte lönt att kontrollera kobalaminer efter insatt behandling, mät istället homocystein efter 2-4 v
Remissionsbehandling
 • inj Behepan 1 mg im/sc var-varannan dag i 7-14 dgr
 • alt t Behepan 1 mg 2 x 2 po i 1 månad
Underhållsbehandling
 • inj Behepan 1 mg im/sc var/varannan månad
 • t Behepan 1 mg 1x1

Folatbrist

 • förekommer i mörkt gröna grönsaker
 • förstörs till viss del av upphettning
 • folatbrist utvecklas på 1-4 v, jmf B12-brist som tar flera år att utveckla

Etiologi

 • alkoholism
 • malnutrition, malabsorption
 • graviditet (ökat behov)
 • hemolytisk anemi (ökat behov)
 • läkemedel: trimetoprim, metotrexat, sulfalazin, SSRI, antiepileptika
 • transkobalaminbrist
 • amyloidos

Symptom

 • anemi
 • polyneuropati
 • ryggmärgsbråck hos foster

Utredning

 • B-folat (förråden; jmf P-folat som speglar de senaste dagarnas intag)
 • i övrigt som vid B12-brist, homocystein bra
 • observera att en B12-brist kan maskera folatbrist (folatfällan, brist på kofaktor B12 ⇒ folat ansamlas i serum och blir falskt förhöjt)

Behandling

 • t Folacin 5 mg 1-2 ggr/dag i 7-14 dgr, därefter 1x1
 • folatfällan: B12 behövs för folatomsättningen, om man ger endast folat vid B12-brist kan B12 ta slut, behandla därför ev B12-brist först
 • B12-brist kan

Granulocytopeni

Definition

 • neutrofiler 2-4 x 10 9 /l
 • lätt neutropeni vid 1-2 x 109 / l
 • måttligt svår vid 0,5-1 x 109 / l
 • svår (agranulocytos) om < 0,5 x 109 / l

Etiologi

 • hematologiska sjukdomar
 • autoimmuna sjukdomar ex Feltys syndrom (ak mot granulocyter vid RA), SLE, primär autoimmun neutropeni, ITP
 • infektion
 • malnutrition
 • måttligt vanligt vid viroser
 • alkoholmissbruk
 • farmaka ex salazopyrin, tyreostatika, Imurel, vanligen inom de tre första behandlings månaderna
 • cytostatika
 • strålning

Symptom

 • feber + granulocytopeni är livshotande!
 • infektioner, ffa bakteriella
 • risk för sepsis
 • kliniska spt diskreta
 • leta fokus: faryngit, tonsillit, pulm, hud, anorektalområde

Behandling

 • eliminera tänkbara agens, ex läkemedel
 • odling
 • antibiotika, ssk mot gramnegativa
 • G-CSF, GM-CSF ffa vid kroniska tillstånd
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2011-01-03
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina