Startsidan 
Start

BRÖSTCANCER

Epidemiologi

Vanligaste cancerformen bland kvinnor. Drygt 6000 fall/år. Drabbar var tionde kvinna. 10 % risk att få ny cancer i det kvarvarande bröstet. 5-10 % direkt ärftliga, ytterligare 10-15 % har familjär anhopning. Sällsynt före 30 års ålder. Incidensen ökar med åldern, medianålder ca 65 år. Allt fler botas. 5-årsöverlevnaden för hela gruppen är ca 85%. Oftast inom övre laterala kvadranten.

Riskfaktorer

 • många menstruationsperioder (tidig menarche, nullipara, sen menopaus, kort amning)
 • hereditet (BRCA1 & 2 hos 5-10 %, samband med ovarialcancer) om ung 1:a-gradssläkting alt 2 st 1:a
 • kostvanor, övervikt
 • joniserande strålning mot bröstkörteln
 • p-piller med högdos östrogen
 • långvarig östrogensubstitution (med progesteron) efter menopaus

Histologi

Tumörens aggressivitet bedöms utifrån kärnatypi, mitosfrekvens och tubulär differentiering. 3 histologiska grader. Ju högra grad desto aggressivare tumör och lägre dfferentieringsgrad.

Preinvasiv cancer
 • lobulär cancer in situ, ökad risk för invasiv cancer, även i kontralaterala bröstet
 • ductal cancer in situ, ökad risk för invasiv ca
 • Paget's diseaase of the nipple: carcinoma in situ i bröstvårtans epidermis, eksemliknande, ofta med underliggande DCIS eller invasiv ca
 • cancer in situ kan inte metastasera
Invasiv cancer
 • duktal cancer ca 75-80%
 • lobulär cancer ca 10-15 %, svårare att se på mammografi
 • övriga ex tubulär, medullär, mucinös, sarkom
Manlig cancer
 • oftast duktal
 • oftare hormonreceptorer
 • 4 % har Klinefeldters syndrom
Metastaser
 • ffa till regionala lymfkörtlar i axill, parasternalt
 • fjärrmetastaser till skelett, lunga och lever

Symptom och fynd

 • typiskt en stenhård tumör med oregelbundna kanter, vanligen oöm (talar annars för fibroadenom eller cysta)
 • nedre palpabla storleksgränsen är ungefär 2-3 cm i diameter
 • ensidig tillväxt av hela bröstet
 • blodig sekretion
 • ulceration
 • ev indragning ("napping") av bröstvårtorna
 • ev lymfödem i huden (peau d'orange)
 • armsvullnad
 • patienten söker oftast för smärta eller tumor
 • vid inflammtorisk ca rodnad, ödem, värmeökning, generell konsistensökning
 • eksem ⇒ måste utredas ⇒ excisionsbiopsi och trippeldiagnostik

Smärta i båda brösten, ofta premenstruellt accentuerad, talar mot cancer.

Stadieindelning enligt TNM

 1. < 2cm, begränsad till bröstet
 2. 2-5 cm och/eller rörliga metastaser i axillen
 3. > 5cm, fixerad till hud eller thorax och/ eller fixerade metastaser i axill
 4. fjärrmetastaser, inflammatorisk cancer

Prognostiska faktorer

Tumörstadiet är den viktigaste prognostiska faktorn. Även antalet axillära metastaser och receptorpositivitet (ffa progesteron) är viktigt. Primärtumörens storlek, tillväxtkapacitet (DNA-mönster m.m.), histologisk typ (comedo dålig). Ju högre histologisk grad (tumöregenskaper) desto sämre prognos. Höga nivåer av ER och PR ger bättre prognos. Höga nivåer av erbB2-receptorn innebär sämre prognos (ökad cellproliferation) men är en förutsättning för antikroppsbehandling med Herceptin ® mot receptorn.

Trippeldiagnostik

Klinisk us
 • anamnes
 • inspektion
 • palpation
Mammografi
 • ej om under 35 år (ev UL)
 • 3 bilder
 • typiskt är asymmetriska täthetsökningar, radierande indragningar samt mikroförkalkningar
 • vid graviditet göres UL istället för mammografi

OBS! Alla förändringar syns inte! Gäller ssk lobulära tumörer.

Finnålspunktion
 • görs efter mammografi för att undvika störande blödningar
 • cancer, atypi, benignt, icke bedömbart
 • receptorbestämning
 • ev göres mellannålsbiopsi

Om en av dessa tre gör att cancer kan misstänkas måste förändringen exstirperas för histopatologisk bedömning. Vid oklar resistens göres liten sektorresektion (excisionsbiopsi) i narkos.

Åtgärd efter PAD-svar

 • benignt ⇒ släpp patient
 • cancer ⇒ operation
 • atypi ⇒ diagnostisk sektorresektion med marginal alt. mellannålsbiopsi ⇒ PAD
 • icke diagnostiskt material ⇒ ny punktion

Utredning vid cancer

 • Hb, Vita, SR, Na, K, krea, Bil, ALP, GT, ASAT, ALAT
 • rtg pulm
 • skelettscint endast vid symptom

Behandling vid bröstcancer

Kirurgisk behandling

Förstahandsbehandling.

Partiell mastektomi (bröstbevatande kirurgi, sektorresektion)
 • om liten invasiv cancer: vid CIS, T1N0 och T2N0 där tumören finns i endast en kvadrant, är < 3 cm, utan överväxt i skinnet/ej fixerad, inga misstänka lgl, mikroförkalkningar får ej finnas i olika kvadranter
 • eller begränsad duktal CIS
 • ssk om stort bröst
 • resektion med marginal
 • Hb, leverstatus, lungrtg preoperativt
Modifierad radikal mastektomi (MRM, ablatio mammae)
 • vid stor tumör (sektorresektion ej möjlig), om pat själv vill eller om litet bröst
 • hela bröstkörteln ner till pectoralisfascian avlägsnas
 • utrymning av 10 axillarkörtlar för stadieindelning, om pos körtlar ⇒ postop strålning av axill
 • fördelarna är mindre risk för lokalrecidiv och ny cancer samt att man slipper postoperativ strålbehandling om lgl ok
Axillutrymning
 • rutinmässigt vid invasiv cancer
 • ca 10 lgl för stadieindelning
 • sentinel node: den första körteln som dränerar området visualiseras preop m lymfscintigrafi (teknetiumisotop och färgteknik), om denna är fri från tumör sparas övriga lgl
 • hos ca 20% är den immunhistokemiska underökningen positiv (resultat någon vecka senare)
Bröstrekonstruktion
 • i samma seans som mastektomi eller 1-2 år senare

Komplikationer till kirurgi

 • n. thoracicus longus ⇒ nedsatt sensibilitet samt vingscapula ⇒ sjukgymnastik
 • armsvullnad hos 15-30 % ⇒ kompressionsstrumpa, tidigt lymfterapi och sjukgymnastik
 • lymfödem
 • blödning, misstänk ffa vid postop smärta som kräver mer än Panodil och Voltaren
 • serom

Neoadjuvant terapi

Preoperativ cytostatika

För att krympa tumören vid

 • primärt mycket lokalt avancerad ca
 • ulcererande tumörer
 • tumörer fixerade till thorax
 • inflammatorisk cancer
 • även om lgl-metastaser
Ev hormonbehandling
 • vid hormonreceptorpositiv tumör men kontraindikationer mot cytostatika
 • antiöstrogen (tamoxifen, Nolvadex ®) eller aromatashämmare (till postmenopausala)

Adjuvant terapi

 • för att angripa mikrometastaser (spridd men ej diagnostiserbar)
Cytostatika
 • vanligen FEC (Fluorouracil, epirubicin och cyklofosfamid), dropp en dag var tredje vecka
 • postoperativt till alla lgl-positiva (ssk unga < 40 år)
 • såväl pre- som postoperativt vid inflammatorisk ca
 • receptornegativ tumör
 • till högriskpat (låg differentieringsgrad, hög proliferation) trots neg lgl
 • amenorré vanligt
Hormonell behandling
 • till receptorpositiva (70%), gynus före!
 • premenopausala får GnRH-analogen goserelin (Zoladex ®) i 2 år + tamoxifen (Nolvadex ®, Tamoxifen ®) i 5 år
 • postmenopausala får tamoxifen i 5 år och ev aromatashämmare (Arimidex ®, Femar ®, Aromasin ®) om hög risk för recidiv
 • Herceptin ® om erbB2-positivitet
Postoperativ strålning
 • minskar risk för lokoregionala recidiv
 • strålning mot bröstet efter sektorresektion eller osäker radikalitet efter mastektomi
 • strålning mot lgl i axill, fossa supra- och infraklavikularis och övre parasternala lgl om > 3 pos lgl i axill
 • 25x under 5v
 • kan ge hudreaktion, pneumonit, arm- och ev bröstödem

Kontroller

 • åb med PAD-svar 10 dgr postop
 • vid familjär förekomst av bröst- och ovarialcancer palpation och mammografi 1 gång/år, ev kontroll hos gynekolog
 • mammografi 1 gång/ år om LCIS
 • palpation och mammografi 1/år om DCIS
 • vid invasiv cancer palpation av bröst och regionala lgl 1-2 ggr/år de 2 första åren, därefter utglesning, dessutom mammografi årligen
 • rtg pulm efter 1 år

Recidiv

 • 2/3 av de lokala recidiven upptäcks av patienten själv
 • anamnes, us och mammografi viktigast
 • de flesta recidiven kommer inom 2-3 år
 • OBS! sex ggr ökad risk att utveckla cancer i andra bröstet
 • efter sektorresektion göres mastektomi
 • efter mastektomi göres radikal excision, ev strålning, ev plastikop
 • vid inoperabelt thoraxväggsrecidiv ges systemisk cytostatika eller hormonell beh samt strålning

Fjärrmetastaser

 • kurativ beh finns ej
 • medianöverlevnad ca 2 år
 • cytostatika (om snabbt prolifererande aggressiv sjukd utan hormonrec)
 • Herceptin om pos
 • hormonell beh om rec pos, aromatashämmare eller tamoxifen till postmenopausala, Zoladex ® till de premenopausala som fått tamoxifen adjuvant
 • bisfosfonater iv (Zometa, Aredia) eller strålning vid skelettmetastaser

Komplikationer

 • medullakompression
 • hyperkalcemi (rehydrera, forcerad diures)
 • hjärnmetastaser
 • neurologiska symptom har akut prioritet!
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina