Startsidan 
Start

Akuta buksmärtor

Etiologi

 • förstoppning ("det vanliga är det vanliga")
 • appendicit/misstänkt appendicit, körtelbuk
 • basal pneumoni
 • invagination
 • malrotation
 • bråck (ta av blöjan!)
 • testistorsion
 • hydronefros
 • gallsten, njursten, pankreatit ovanliga men kan förekomma

Diagnoser efter ålder

Spädbarn
 • uppfödningsproblem, otit, invagination, GE, urinvägar
Förskolebarn
 • körtelbuk, obstipation, app, pneumoni, GE, urinvägar
Skolbarn
 • app, körtelbuk, obstipation, psykogent, gyn

Anamnes

 • smärta - svårvärderat om < 10 år; intervall? debut? lokalisation? rörelsekorrelerat?
 • omgivning frisk?
 • feber?
 • symptom på öli, otit, pneumoni?
 • aptit? viktnedgång? senaste måltid/dryck?
 • kräkningar? färg och frekvens
 • avföring, färg, form och frekvens, blod?
 • miktion? dysuri, frekvens, lukt, tidigare uvi?

Status

 • AT: trött, dehydrerad, törstig, stilla, perifer genomblödning, smärtpåverkad, nackstyv?
 • cor, pulm
 • buk: konfiguration, bukandning, tarmljud, direkt/indirekt ömhet, släppömhet, mjuk? muskelförsvar? resistens? rörelsekorrelerad smärta (hopptest, höftflektion) njurloger?
 • öron, MoS, lgl, hud, yttre genitalia, pr
 • glöm inte halsen (halsfluss kan ge buksmärta)

Lab

 • u-sticka (ketoner - svält)
 • Hb (inför inläggning och op)
 • CRP, vita opålitligt
 • elektrolyter (inför uppvätskning)
 • ev amylas, F-Hb

Rtg

BÖS
 • fri gas? ileus? invaginat? obstipation?
Kolonrtg
 • invaginat?
Passage
 • ileus?
UL
 • appabscess? app? hydronefros? hydrouretär? ovarialcysta? gallvägar, pankreas (fasta)? körtlar? pylorustenos? ascites?
Urografi
 • stas? avflödeshinder? om UL utan dilatation men misstanke om sten/avstängning
Rtg pulm (vida indikationer)
Ventrikel
 • pylorusstenos som ej är utesluten med UL
CT
 • oklar expansivitet vid UL
 • icke rtg-täta stenar vid urografi
 • trauma, misstanke om parenkymskada < 48 h
MAG3
MUCG
 • om distal hydrouretär eller bilat hydronefros
 • uretravalvel? refluxgrad? blåsans from?

Körtelbuk, lymfadenitis mesenterica acuta

 • adenovirus, Yersinia, strepto- och stafylokocker, E. coli⇒ faecesprov
 • ofta hög feber och rel opåverkade
 • palpömhet mesenterialkärlsroten
 • klinisk diagnos eller vid laparotomi
 • spontan läkning

Appendicit

 • sällsynt hos barn < 4 år, extremt sällsynt < 1 år

Symptom

 • smärtvandring epigastriet ⇒ hö fossa
 • snabbt förlopp
 • allmän sjukdomskänsla, matleda
 • ofta diarré
 • ibland miktionsbesvär, illamående, kräkning
 • temp normal eller förhöjd

Fynd

 • lokaliserad ömhet, tex över McB
 • ökande muskelförsvar (små barn ej brädhårda)
 • PR uppåt hö vid retroflekterad app
 • ingen korrelation till CRP/vita!
 • ofta leukos i urin, ev röda om abscess som trycker mot urinblåsan

Diagnos och handläggning

 • klinisk
 • upprepat bukstatus/remiss barnkirurg
 • ev UL, CT (kan ej utesluta)
 • preoperativ rehydrering, Flagyl ®, Zinacef ®, appendektomi
 • mortalitet < 1 %

Appendicitabscess

 • svår diagnos, misstolkas som tarminfektion
 • långdraget förlopp, ev med akut episod
 • måttliga smärtor, subfebrilitet, envis diarré
 • utfyllnad vid rektalpalpation
 • UL/CT för diagnos
 • antibiotika och op

Invagination

 • 3 mån - 3 år (vanligast kring 7-8 mån)
 • vanligare hos pojkar
 • 6% har ledande punkt, tex Meckel, polyp, tarmmissbildning

Symptom

 • snabb debut
 • smärta hos 90%, intervallsmärta
 • ibland kräkningar, slemmiga och blodiga diarréer
 • ev endast blekhet, irritation! ⇒ ha invagination som diffdiagnos vid alla oklara bukfall i denna ålder!
 • ev palpabel resistens

Handläggning

 • BÖS ⇒ colonrtg (terapeutisk hos 80-90%)
 • måste alltid gå vidare med colonrtg om BÖS neg! (ileokolisk invagination som är vanligast är ofta neg på BÖS)
 • op om rtg ej löser (ssk om lång anamnes) med preoperativ rehydrering!
 • komplikationer: resektion, mors

Ljumskbråck

 • dålig slutning av processus vaginalis ⇒ bråcksäck (barn)
 • vanligast hos pojkar under ett år
 • gråt, ev kräkning
 • undersök ljumskar, bråckportar, scrotum
 • inklämning kräver akut remiss till barnkirurg som försöker reponera (morfin + högläge), annars akut op
 • om diagnos i lugnt skede: remiss barnkirurg för snar op

Meckels divertikel

 • rest av ductus omfaloentericus
 • antimesenteriellt på ileum, ca 40 cm från valvula Bauhini
 • finns hos 2%, var 5:e symtomgivande
 • ev med ektopisk ventrikelslemhinna eller pankreasvvd
 • ulcus (smärta), tumor, divertikulit, torsion/ileus, fistel, invagination
 • behandlas med exstirpation
 • scint (ventrikelslemhinna) friar inte

Symptom

 • mörkt blod pr
 • anemi
 • ev buksmärtor (ulcus)

Hydronefros

 • små barn: failure to thrive, buktumor (vanligaste unilaterala tumorn hos nyfödda)
 • större barn: smärta, uvi
 • GFR oftast ua om ej multipla pyelonefriter
 • UL, MAG3-scint (funktion), urografi (morfologi innan ev op)
 • profylaktisk ab tills utredning klar
 • regress möjlig annars plastik; nefrektomi om funktion < 10 %

Testistorsion

 • BRÅTTOM! skall går före annan op, även om osäkert (nekros efter 6 h)
 • rodnad
 • ofta smärta vid palp
 • testis högre upp om roterat
 • UL kan hjälpa men också fördröja

Akut buk i nyföddhetsperioden

Pylorusstenos

 • 3-4-6 v
 • 80 % pojkar
 • projektilartade kaskadkräkningar (fläckar på väggarna) efter måltid, inte gallfärgade
 • kan ev se ventrikelperistaltik, bukresistens
 • kan få hypokloremisk, hypokalemisk alkalos

Handläggning

 • remiss barnkirurg, rel bråttom om dehydrering, påverkat AT
 • inläggning
 • sond
 • vätska iv tex NaCl, sedan glukos + elektrolyter
 • UL
 • ventrikelrtg
 • kirurgi (pyloromyotomi) efter stabilisering
 • vissa kan spontant gå tillbaka

Hinder i övre magtarmkanalen

 • tidiga symptom (några dagars ålder)
 • gallfärgade kräkningar
 • omedelbar remiss barnkirurgi
 • för exempel se nedan

Esofagusatresi

 • 1/3-4500, ung hälften har andra missbildningar, ssk hjärta
 • ofta polyhydramnios
 • ofta fistel till trachea
 • överskott av luftskummigt slem i mun och näsa
 • hostattacker vid försök till matning
 • ev andningssvårigheter och cyanos
 • sond via munnen stoppar vid 10 cm
 • fri luftväg på KK, huvudhögläge
 • BÖS: luft i esofagus/ventrikel (fistel), kontrastrtg (vattenlöslig kontrast)
 • op (anastomos eller med colon om long gap) inom fösta dygnet, urakut om fistel

Duodenalhinder

 • yttre kompression (pancreas annulare, membran, malrotation) eller stenos/atresi i tarmen, totalt eller partiellt hinder
 • 30 % har Mb Down, 20 % andra hjärtmissbildningar
 • polyhydramnios
 • stora, gallfärgade kräkningar
 • ingen eller sparsam mekoniumavgång, uppspänd buk
 • BÖS: dubbelbubbla (ventrikel + prox duodenum)
 • op efter uppvätskning
 • god prognos om inga andra missbildningar

Tunntarmatresi

 • gallfärgade kräkningar, uppspänd buk, ingen mekoniumavgång inom de första dygnen
 • ikterus hos 20 %
 • BÖS, ev passagertg/colonrtg (dilaterade tt och ingen gas i nedre tarmarna)

Malrotation

 • tunntam till höger, colon tv
 • duodenalhinder, volvolus
 • BÖS ⇒ colonrtg (colon tv)
 • UL för att se hur kärlen löper
 • akut op, risk för nekros
 • kan debutera med app i vä fossa, akuta eller långdragna bukbesvär

Mb Hirschsprung

 • aganglionos, alltid från anus och proximalt, spasm ⇒ dilatation oralt (megacolon)
 • vanligare hos pojkar och MbDown
 • uppspänd buk, ev peritonit
 • tilltagande gröna kräkningar
 • skakighet, dehydrering
 • tympanistisk buk med tarmresning, tom rectum, missfärgning i flankerna
 • om litet område ⇒ sen diagnos, ofta pga ständiga förstoppningar
 • BÖS, ev anometri, biopsi
 • kirurgisk resektion

Analatresi

 • 1-4000-5000, ngt oftare hos pojkar
 • oftast med fistel till urethra eller blåsa (pojkar) eller vagina (flickor)
 • noggrann inspektion av perineum
 • om endast en mynning ⇒ snabb utredning av urinvägar
 • op, med kolostomi om mekonium i urinen, därefter analsondering
 • hälften blir inkontinenta

Bukväggsdefekter

 • varma, sterila handdukar och trspt till barnkirurgen

Gastroschisis

 • slutningsdefekt i bukväggen, saknar peritoneum
 • oftast till höger om naveln
 • om litet hål finns risk för sekundära tarmskador

Omfalocele

 • herniering av bukviscera ut i navelsträngen, med peritoneum
 • ofta andra missbildningar, tex hjärta

Diafragmabråck

 • oftast vä sida
 • cyanos, ökat andningsarbete, dålig rörlighet vä bröstkorgshalva, hopfallen buk
 • hjärtljud på hö sida, tarmljud i thorax, inga eller nedsatta andningsljud vä sida
 • ger lunghypoplasi, pulmonell HT, hö-vä-shunt akut
 • bröstkorgsdeformitet, esofagusdysmotorik, reflux, hjärnblödning på sikt
 • syns ofta på intrauterint UL, annars rtg pulm post partum (gasfylld tarm i thorax, överskjutet hjärta, sparsamt med gas i buken
 • op
 • hög mortalitet
 • aldrig maskventilation (ökar mängden luft i ventrikel och tarm)

Mekoniumileus

 • CF
 • lavemang med gastrografin, annars op

Nekrotiserande enterokolit, NEC

 • ffa prematura
 • debut inom 1 v post partum med slöhet, ventrikelretention, hypotermi, apnéattacker, dehydrering, blekhet/ikterus, uppspänd buk, blod pr, palpabel resistens, blödningstendens
 • sepsisprover, blododling, blodgaser, alb, blodstatus
 • upprepade kontroller av bukomfång ⇒ plötslig ökning vid tarmperforation
 • BÖS
 • fasta, V-sond, artärnål, iv vätska, blod/FFP, K-vit, Cyklokapron, ab, smärtstillande

Recidiverande buksmärtor

 • RAP, recurrent abdominal pain, anv diagnosen med försiktighet!
 • barn 4-16 år
 • minst 3 ggr under minst 3 månader
 • smärtan påverkar normal aktivitet
 • vanligt hos skolbarn (10-20%), oftast av psykosomatisk natur

Organiska orsaker

 • celiaki
 • mjölk? annan mat?
 • reflux
 • gastrit
 • duodenit
 • ulcus (ovanligt)
 • IBD (ovanligt)
 • tumör
 • urinvägsinfektioner, hydronefros

Anamnes

 • viktigt!
 • smärta just nu? när ont sist?
 • avföring? kräkning? mat? miktion?
 • munsår? (Mb Crohn) hereditet?
 • tillväxtkurva obligat!!!

Handläggning

Utesluta det farliga på ett rimligt sätt
 • smärta på ett distinkt ställe samt långt bort från naveln talar för somatisk genes
 • sällsynt med maligniteter
 • glutenintolerans
Ingen farlig etiologi, men diagnos underlättar
 • laktosintolerans
 • dold förstoppning
Kan ej "mätas"
 • dyspepsi
 • colon irritabile osv

Utredning

 • Status
 • Hb, SR (Crohn), urinsticka, ev CRP och orosomucoid; göres på alla med tidsbeställt besök
 • endomysieantikroppar: gliadin IgA, endomycium IgA, transglutaminas IgA
 • S-Fe, TIBC (ffa UC)
  ASAT, ALAT, GT, krea
  (faecesmikroskopi)
  (Helicobacter faecesantigen om sådana besvär att man är beredd att gå vidare med gastroskopi)
 • UL buk: hydronefros, gallsten osv
 • skopi: beslut fattas av specialist på barn < 16 år, då med narkos
 • CT skalle (hypothlamus), buk

Tremånaderskolik

 • 10-20 % av barnen
 • multifaktoriell, ingen könsskillnad eller skillnad om amning eller inte
 • ökad risk för födoämnesallergi om komjölksorsakad kolik
 • debut från 1-2 v till 3 mån ålder, oftast borta vid 4 mån

Symptom

 • skriker > 3 h/dag, ssk em och kväll, röda i ansiktet
 • symptom i minst tre dagar under en veckas tid
 • drar upp benen och knyter händerna
 • gaser, uppspänd buk
 • hickar
 • suger gärna, äter glupskt
 • kan tystna vid bilkörning, dammsugning
 • välmående mellan skrikperioder
 • normal viktuppgång, normal avföring

Behandling

 • allmänna kostråd (pauser i matningen, rapning, ev surgjord modersmjölksersättning tex Lemolac ®, Pelargon ®)
 • ev Minifom-droppar
 • modern utesluter alla komjölkshaltiga produkter i 5 dgr (dietist), kalciumtillskott till modern
 • Nutramigen ® om ej amning (soja kan ge kolik)
 • ev dicykloverinklorid-lösning om mjölkfri kost inte hjälper
 • spädbarnsmassage
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina