Startsidan 
Start

Bakteriell meningit (purulent)

Etiologi

Nyfödda
 • GBS
 • ev E. coli, Listeria
Barn
 • pneumokocker vanligast
 • Hib (numera sällsynt pga vaccination)
 • meningokocker
7-30 år
 • pneumokocker
 • meningokocker
30-70 år
 • pneumokocker
70 år
 • E. coli
 • Listeria
 • Haemophilus mfl
Immunsupprimerade
 • Listeria
 • pneumokocker
 • meningokocker
 • aeroba gramnegativa
Basal skallfraktur
 • pneumokocker
 • Hi
 • GAS
Post neurokirurgiskt
 • S. aureus
 • KNS
 • aeroba gramnegativa
CSF-shuntar
 • KNS
 • S. aureus
 • aeroba gramnegativa

Symptom

 • tidigare friskt barn, ungdom, äldre som plötsligt får feber, huvudvärk och nackstyvhet (reflektorisk rörelseinskränkning vid böjning framåt av nacken)
 • ibland föregånget av luftvägssymptom
 • fotofobi, illamående, kräkning, ryggsmärtor
 • men feber och nackstyvhet kan saknas...
 • ökat ICP ⇒ hyperventilation ⇒ irritabilitet, agitation, motorisk oro, förvirring
 • progression: påverkat AT ⇒ konfusion ⇒ delirium ⇒ svårväckt ⇒ medvetandesänkning ⇒ coma
 • vid medvetandesänkning dålig prognos
 • petekier (meningokocker (endotoxin), enstaka Haemophilus, aldrig av virus)
 • kranialnervsbortfall (abducenspares, occulomotoriuspares) kommer sent
 • ep-anfall
 • chock med DIC, W-F (se nedan)
 • notera tidpunkt för status i journal
Waterhouse-Friedrichsen-syndrom
 • meningokocker, gonokocker, pneumokocker, stafylokocker
 • sepsis, hypotension, chock, DIC med purpura
 • binjuresvikt pga massiv bilateral binjureblödning

Diffdiagnoser

 • viral meningit
 • encefalit
 • tuberkulös meningit
 • hjärnabscess (CAVE LP), ofta långsamt insjuknande, fokalneurologiska symptom
 • MIDAS och HUSK vid medvetandesänkning
 • subarachnoidalblödning: kraftig huvudvärk, meningism, blodfärgad eller xantokrom likvor
 • stroke hos äldre

Handläggning

Urakut! Diagnostik och övrig handläggning får inte fördröja adekvat behandling!
Kontakta infektionsjour
 • om patienten är > 60 min från närmaste sjukhus tas en blododling och därefter gives första antibiotikadosen samt steroider innan pat skickas iväg
Om misstanke om ökat ICP ⇒ CT (OBS! ab måste ges innan!)
 • CT kan dock inte utesluta högt ICP akut (se nedan)
Blododling + odling från infektionsfokus, NPH, svalg ⇒ insättning av antibiotika
 • blododling pos i 80 %
 • listeria, borrelia, tbc i princip alltid negativ likvorodling
 • fråga efter meningokocker i nasopharynxodling/svalgodling, ev odling på mellanöresekret

Lumbalpunktion

 • titta helst i ögonbottnar före LP:n om medvetandesänkt patient (hinner dock sällan utveckla ödem)
 • 0,9 mm nål (vuxna), tunnare om barn eller RLS > 3
 • ev tryckmätning med stigrör, 8-18 cm likvor normalt hos vuxna
Kontraindikationer för LP (inklämningsrisk)
 • medvetandesänkning, RLS ≥ 4
 • snabbt sjunkande medvetandegrad (RLS 2-3) eller kraftig psykomotorisk oro
 • fokala eller generella epileptiska kramper senaste 1-2 h
 • hemipares (oavsett vakenhetsgrad)
 • andra centralnervösa fokalsymptom och lång duration (>3 dygn) eller atypisk anamnes
 • ökad blödningsbenägenhet (INR ≥ 1,6, trombocyter < 30 x 109 – misstänk det senare om petekier; hemofili), LP kan göras när blödningsbenägenheten åtgärdats
 • papillödem
 • infektion, tatuering vid stickstället
Äldre medvetslösa patienter (> 60 år) kan initialt lumberas om insjuknandet är akut med feber och inte något av följande föreligger
 • ögonmuskelpares
 • ljusstela pupiller
 • staspapill/papillödem
 • patologiskt böj/sträckmönster
 • generella kramper
 • stigande blodtryck kompenserat med bradykardi (tecken på kraftig intrakraniell tryckstegring)

Rör 1 för direktmik, odling, ev PCR, antigenpåvisning (minst 2 ml)

 • förvaras i rumstemp (meningokocker mfl är termolabila), till baktlab
 • spruta likvor direkt i aerob blododlingsflaska om lång transporttid, om baktlab har stängt eller om antibiotika givits före LP
 • om ab givits före LP är direktmikroskopi och PCR viktigare än odling

Rör 2 till kylskåp/frysning (minst 2 ml)

 • förvaras initialt i kylskåp för senare analyser, till baktlab
 • antigendetektion finns för meningokocker, pneumokocker, Hi, GBS men inte för Listeria
 • virus-PCR
 • 16S RNA-PCR för påvisning av bakteriellt DNA finns för meningokocker, pneumokocker, Hi, GBS mfl, även bra på långsamväxande och svårodlade bakterier, tex tbc, hudkontamination ger falskt pos resultat
 • borrelia-serologi (tag samtidigt serumprov)

Rör 3 för celltal, poly/mono, laktat, protein/albumin, glukos (minst 0,5 ml)

 • till klinkem

Fynd i likvor vid bakteriell meningit

 • purulent utseende
 • 500-flera tusen celler med polynukleär dominans (OBS! många serösa meningiter kan initialt ha övervikt av poly)
 • lätt ökade monocyter
 • sänkt glukoshalt i likvor, ofta < 2 mmol o/e låg likvor/serum-kvot (<0,4)
 • förhöjt laktat, ofta > 3,5 mmol/l
 • ev ökat protein, ofta > 1 g/l
 • inga erytrocyter, ev bakterier
 • kan påvisa bakt i likvor mha antigentest och PCR även efter det att ab getts
 • OBS! tänk på att en meningit under uppsegling inte behöver ha så påverkade parametrar

Lab

 • CRP i regel kraftigt förhöjt men kan vara lågt initialt om kort anamnes
 • Hb, vita, poly/mono, trc, elstatus, glukos, sepsisprover (laktat, antitrombin III, APTT, INR, D-dimer, fibrinogen)
 • arteriell blodgas

Behandling

Iv nål, 1000 ml Ringer, syrgas
Steroider
 • hämmar immunreaktionen vid cellsönderfall (kaskadreaktion) efter given ab
 • minskar risken för hörselnedsättning, neurologiska sequelae, sänker mortalitet
 • ges nu till alla vuxna strax innan eller samtidigt som första ab-dos
 • Betapred 0,12 mg/kg x 4 iv i 4 dgr (max 8 mg/dos)
 • en teoretisk nackdel med behandlingen är att man får en snabbare läkning som ger sämre penetration över BBB för betalaktamantibiotika...
Empirisk antibiotikabehandling
 • skall ges inom 30 min vid misstanke!
 • Claforan® 3 g iv x 4 i 7-10 dgr ges under hela behandlingstiden (måste in i likvor vilket blir svårare efter läkning); bättre än Zinacef på barn
 • och Doktacillin ® 3 g x 4 iv
 • alt Meronem 2 g x 3 iv som monoterapi
 • ev högdos Zinacef ® vid lindrig pc-allergi (mkt liten korsreaktion), vid allvarlig pc-allergi kloramfenikol (Kloramfenikol-succinat ®) 1 g x 3 iv och vancomycin 1 g x 2 och/eller trimsulfa 20 ml x 2 iv (den senare om Listeriamisstanke)
 • tillägg av vancomycin om shuntar, NK
 • hos immunsupprimerade måste resistenta gramnegativer, Listeria och grampositiver samt möjligen svamp täckas in, ge ceftazidim + ampicillin + vancomycin alternativt meropenem som monoterapi
 • vid känd endokardit och/eller intravenöst missbruk skall S. aureus täckas in
 • CAVE: Ge ej Tienam vid bakteriell meningit med ep, är krampframkallande! bensyl-pc är inte heller bra vid krampbenägenhet
 • se nedan för specifik behandling
Om RLS ≥ 4, snabbt sjunkande medvetandegrad, kraftig psykomotorisk oro, kramper
 • tecken på förhöjt ICP
 • blododla, ge steroider och antibiotika så snart som möjligt
 • omedelbart till IVA
 • assisterad ventilation och sedering
 • CT hjärna
 • kontakt med neurokirurg
 • ev LP med tunn nål (≤ 0,7 mm) om tillståndet stabiliseras
Om hemipares, andra fokalsymptom, lång duration (> 3 dygn, atypisk anamnes)
 • sätt in behandling
 • CT hjärna med kontrast
 • LP om fokal expansiv process/hjärnödem ej föreligger
Kontroller på avdelningen
 • vakenhetsgrad (RLS, GCS)
 • puls
 • blodtryck
 • andningsfrekvens
 • saturation/blodgas
 • initialt vare timme de första 12 h
Indikation för intensivvård vid bakteriell meningit
 • kraftig psykomotorisk oro/agitation/kramper
 • RLS ≥ 3 (GCS ≤ 8) eller snabbt sjunkande medvetandegrad
 • progressiva fokala cerebrala symptom
 • generella kramper
 • lumbalt likvortryck > 30-35 cm likvor
 • cirkulatorisk påverkan/chock

På IVA ges sedativa (bensodiazepiner) smärtstillande (opiater) och ev blodtryckssänkande. Mannitol ges bara vid omedelbart hot om inklämning o/e innan ev kirurgi/ventrikeldränage. Det föreligger stor risk för reboundeffekt efter givet mannitol vid meningit.

CT

 • kan inte utesluta akut cerebral tryckstegring eller risk för inklämning!
 • CT med kontrast för att utesluta hjärnabscess, tumör i vissa fall
 • gör CT vid sänkt medvetandegrad eller vid försämring för att hitta abscesser, ventrikulit, subduralt empyem, hydrocefalus, sinus cavernosustrombos (MR-angio), odränerad sinuit eller mastoidit

Uppföljning

 • minst ett åb på infklin efter 1 mån, vb även efter 3-6 mån
 • alltid remiss för audiometri!
 • ev neuropsykiatrisk bedömning, ssk om medvetslöshet eller neurologiska symptom förelegat
 • ställningstagande till körkortsinnehav, ev neurologbedömning
Utredning
 • om Haemophilus influenzae med otypbar stam (non-B) utreds om bakomliggande immunbrist föreligger
 • komplementbrist kan föreligga om meningokockinfektion
 • om två eller fler episoder med bakteriell meningit skall patienten utredas med avseende på skallbasfraktur (rhinorré, otorré, CT/MR hjärna) samt primär och sekundär immunbrist

Prognos

 • 10-20% dör
 • sämre prognos om låg medvetandegrad, generella kramper, fokala symptom initialt, hypotension vid inkomst till sjukhus, låga spinal-vita initialt
 • restsymptom hos upp till 50 %
 • huvudvärk och trötthet kan kvarstå i månader
 • även tinnitus, yrsel, balansstörning, hemipares, kranialnervssymptom, cerebral infarkt, hydrocephalus occlusus i efterförloppet
 • mer sequelae med pneumokocker och haemophilus

Meningokockmeningit

 • Neisseria meningitidis, g- aerob diplokock, polysackaridkapsel ⇒ flera serogrupper (B och C vanligast i Sverige)
 • endotoxinfrisättning vid cellsönderfall (även vid betalaktamab) ⇒ DIC, septisk chock
 • kort inkubationstid, något dygn
 • snabbt insjuknande, inga prodromalsymptom
 • påverkat AT, medvetslöshet
 • hög feber, illamående, kräkningar, huvudvärk
 • nackstyvhet
 • petekier (försvinner ej när man trycker på dem)
 • beh i totalt 7 dgr med bensyl-pc om fullt känslig stam, annars cefotaxim eller ceftriaxon
 • kloramfenikol om allvarlig pc-allergi
 • anmälningspliktig
 • gör komplementanalys i efterförloppet, ssk om pojke

Profylax

 • omedelbar smittskyddsanmälan och telefonkontakt med smittskyddet!
 • profylax ges snarast till dem under samma tak (familj, daghemsgrupp, logement; sovit i samma hushåll den senaste veckan) samt "kissing contacts"; ciprofloxacin 500 mg x 1 (barn efter vikt) som eradikerar bärarskap (rifampicin 600 mg x 2 i 2 dgr alternativt ceftriaxon 250 mg im/iv om kontraindicerat med ciproxin), gravida kan få ceftriaxon eller PcV 1g x 3 i 7-10 dgr
 • behandlande läkare ansvarar för att informera närkontakter
 • information till alla: sök snabbt om spt, sekundärfall kommer inom 1 v
 • < 10 % i befolkningen är bärare av meningokocker, högst bland tonåringar, utvecklar antikroppar och blir sällan sjuka
 • vaccination mot meningokocker (påverkar ej bärarskap): polysackaridvaccin mot serogrupp A och C eller tetravalent vaccin mot A, C, Y, W135; skyddseffekt efter 7-10 dgr, kvarstår 1-3 år, kortare hos små barn
 • smittskyddsläkare ställer gärna upp och informerar
Vaccination mot meningokocker
 • aktuellt först då två eller flera sjukdomsfall inträffat av grupp A, C, Y eller W-135
 • mot dessa finns polysackaridvacciner (ej fullgod effekt hos barn under två år)
 • mot grupp C finns dessutom proteinkonjugerat vaccin vilket rekommenderas i första hand, kan ges och har effekt redan vid 2 månaders ålder
 • vaccin saknas för närvarande mot grupp B som är den vanligaste i Sverige...
 • vaccination påbörjas först efter samråd med smittskyddsläkaren
 • skyddseffekten dröjer 7-10 dagar

Pneumokockmeningit

 • 0-1 år samt vuxna över 40 år, nedgångna, tidigare skalltrauma, aspleni
 • ofta samtidig luftvägsinfektion, pneumoni, sepsis
 • insjuknandet ganska akut (mkt snabbt hos splenektomerade)
 • hög feber, kräkningar, huvudvärk
 • rel snabbt sänkt medvetande, kramper, fokala neurologiska spt
 • beh i 10-14 dgr med bensyl-pc om fullt känslig stam, annars cefotaxim, ceftriaxon och ev vanco
 • invasiv pneumokockinfektion är anmälningspliktig
 • hörselskador, neurologiska sequelae rel vanligt

Haemophilusmeningit

 • barn 0,5 – 7 år som ej vaccinerats, samt hos äldre
 • föregås alltid av sepsis
 • kan ha luftvägsinfektion före, tex otit, pneumoni, sinuit
 • akut insjuknande
 • relativt tidigt tecken på intrakraniell tryckstegring, sänkt medvetande, ev kramper
 • < 5 % har petekier
 • beh i 10 dgr med cefotaxim, ceftriaxon eller ampicillin (om fullt känslig, ca 10 % betalaktamasproducerande)
 • invasiv haemophilus influenzaeinfektion är anmälningspliktig
 • senkomplikationer rel vanligt, ssk hörselskador

Listeriameningit

 • Listeria monocytogenes, aerob g+ stav, opastöriserade mejeriprodukter
 • nyfödda, äldre, immunosuppression, gravida
 • likvorfynd ofta atypiskt med monocytövervikt
 • generellt resistent mot cefalosporiner, förstahandsval ampicillin, ev aminoglykosid som tillägg
 • trimsulfa vid svår pc-allergi
 • behandlingstid 14-21 dgr
 • anmälningspliktig, smittspårningspliktig

Tuberkulös meningit

 • subakut insjuknande under 2-8 v med sjukdomskänsla, huvudvärk, illamående, kräkningar
 • huvudvärk, subfebrilitet, gradvis sjunkande medvetandegrad, förvirring, kranialnervspåverkan (oculomotorius)
 • personlighetsförändring framträdande
 • monocytär pleocytos
 • mkt lågt glukos i likvor
 • förhöjt spinal-protein
 • behandla redan vid misstanke!

Övriga agens

 • GBS behandlas med bensyl-pc (ev ampicillin; vanco om allvarlig pc-allergi) i 14-21 dgr
 • g- tarmbakterier inklusive Pseudomonas beh i 21 dgr med meronem eller ceftazidim, (meronem om ESBL)
 • S. aureus beh i 14-21 dgr med cefuroxim + rifampicin
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2009-07-15
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina