Startsidan 
Start

Sepsis

Infektion
 • en klinisk diagnos som beror på en svår bakteriell infektion
 • viktigt med tidigt insatt behandling, för varje timmes fördröjning ökar mortaliteten med 8 %...
 • vid samhällsförvärvad sepsis är E. coli, S. aureus, pneumokocker och Enterobacteriaceae vanligast
 • vid nosokomial sepsis även Enterobacteriacae, enterokocker, Pseudomonas, mer komplicerat resistensmönster
 • första levnadsveckan: E. coli, GBS, Listeria
 • < 20 åå: pneumokocker, meningokocker, S. aureus
 • äldre får gramnegativa tarmbakterier
 • septisk chock är ett medicinskt katastroftillstånd!

5 "killer-bugs" vid samhällsförvärvad sepsis

 • S. aurues
 • S. pneumoniae
 • S. pyogenes
 • E. coli, Klebsiella osv
 • Neisseria meningitidis

5 "killer-bugs" vid sjukhusvförvärvad sepsis

 • S. aureus
 • Enterococcus spp.
 • Enterobacteriaceae
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Candida spp.

Patogenes

 • bakterier och bakterietoxiner aktiverar flera av kroppens försvarssystem, proinflammatoriska cytokiner fristätts
 • koagulationen aktiveras
 • artärsystemet dilateras och kärlväggarna börjar läcka ⇒ blodtrycksfall och vätskeförlust ⇒ nedsatt vävnadsgenomblödning och syrebrist ⇒ cellulär hypoxi och anaerob metabolism ⇒ vätejoner och lakat ⇒ lågt pH, lågt bikarbonat, negativt BE ⇒ initialt kompensation via ökad ventilation ⇒ ↓ PaCO2 (metabol acidos med partiell respiratorisk kompensation)
 • kroppens organ börjar svikta
 • ond cirkel
 • hyperdynamisk chock, hypotension med hög hjärtminutvolym (till skillnad från kardiogen chock som har låg hjärtminutvolym)
 • mortalitet av två typer, dels akut kardiovaskulär kollaps som kommer tidigt och dels en multipel organsvikt som kommer senare i förloppet
 • inte alla har feber (kan tex saknas vid granulocytopeni, hos äldre)
 • hypotermi är illavarslande liksom leukopeni
 • måttlig trcpeni är regel, ofta lätt påverkan på PK och APTT, varningstecken om påverkan!
 • njurpåverkan i itidigt skede beror på hypovolemi, senare i förloppet ischemisk njurskada med akut njursvikt
 • ofta påverkad leverfunktion
 • initialt koagulationsaktivering och antifibrinolytisk aktivitet, ibland DIC med intravasal koagulation, risk för blödning när koagulationsfaktorer och trombocyter konsumeras

Definitioner

SIRS

Kroppens svar på skador (trauma, infektion, kirurgi, brännskada m.m.). Minst 2 av:

 • feber > 38º eller hypotermi < 36º
 • takykardi (> 90/min), är ett tidigt tecken
 • påverkad respiration (AF > 20/min) eller PCO2 < 4 kPa, tidigt tecken, beror på sepsisinducerad lungfunktionsnedsättning och respiratorisk kompensation av metabol acidos
 • leukocytos (> 12x 109 /l) eller leukopeni (< 4x 109 /l) eller > 10 % omogna former (det senare tar dock 24-48h)

Sepsis

 • SIRS + en utlösande infektion, i regel med viabla bakterier i blodbanan
 • = septikemi (bakterier och/eller deras toxiner finns i blodet och ger symptom)
 • inget krav på positiv blododling, s. k. bakteriemi

Svår sepsis

 • hypotension
  • systoliskt BT ≤ 90 eller MAP ≤ 70 o/e

 • hypoperfusion 
  • P-laktat >3 mmol/l eller > 1 mmol över övre normalgränsen eller
  • BE ≤-5 mmol) o/e

 • organdysfunktion
  • konfusion eller sänkt medvetandegrad
  • trc < 100, PK > 1,5 eller APTT < 60 s
  • urinproduktion < 0,5 ml/kg/h i minst 2 h trots adekvat volymsubstitution eller ökning under vårdtillfället av P-kreatinin > 45 mmol/l
  • hyperbilirubinemi > 45 mikromol/l
  • PaO2 < 7,0 kPa vid luftandning, sat < 86%), vid pneumoni PaO2 < 5,6 kPa (sat 78%)

 • förbättras på vätsketillförsel
 • tilläggskod R65.1

Septisk chock

 • cirkulationssvikt trots adekvat tillförsel av iv vätska
 • ofta varm initialt (generell vasodilatation), därefter perifer kyla och cyanos (sympaticus)
 • ge kontinuerlig infusion med inotropa lkm (CVK, artärnål, IVA)
 • tilläggskod R57.8

Den antiinflammatoriska reaktionen påverkar den kliniska bilden

Primär sepsis
 • kommer utan föregående aktivering av de inflammatoriska systemen
 • meningokocker, pneumokocker, streptokocker, koliforma i smb med urosepsis eller peritonit
Sekundär sepsis
 • kommer efter föregående aktivering av de inflammatoriska systemen med pågående aktivering av de antiinflammatoriska
 • posttrauamtisk/postop sepsis, sekundära infektioner
Tertiär sepsis
 • kommer efter långdragen/återkommande aktivering av de inflammatoriska systemen samtidigt som de antiinflammatoriska är kraftigt aktiverade
 • KNS, enterokocker, Candida

Symptom/statusfynd vid sepsis

 • ökad andningsfrekvens (tidigt)
 • CNS-påverkan (tidigt), sepsis-associerad encefalopati (SAE) med tilltagande ouppmärksamhet, lätt sänkning av vakenhetsgrad, oförmåga att svara på tilltal, desorientering, delirium, coma (kranialnervspåverkan eller perifera hemisymptom talar för annan diagnos än SAE)
 • takykardi (tidigt)
 • sjunkande blodtryck (sent tecken!)
 • minskade urinmängder
 • feber (kan saknas...)
 • kräkning, diarré mkt vanligt liksom buksmärta
 • nackstyvhet?
 • hudutslag? (petekier, erysipelas, nekrotiserande fasciit, septiska embolier, stickmärken, marmorering, kapillär återfyllnad)Varningstecken

Allvarligt tecken
Mycket allvarligt

Syst BT

< 100

< 90

< 90 trots vätskebolus   

Puls

> 90

> 110

> 130

AF

> 20

> 25

> 30

Sat

< 95%

< 90 %

< 87 %, < 90 % med syrgas

PaO2

< 10 kP

< 8 kPa

< 7kPa

Medvetandenivå

Desorientering

Motorisk oro

Sänkt medvetande

GCS

14


≤ 13

RLS -85

2


≥ 3

Temp


< 36


Urinproduktion

 

< 0,5 ml/kg/h

< 0,5 ml/kg/h trots vätskebolus

 

Handläggning vid sepsis

 • bör ha utförts inom 60 minuter, "time is organ"!
 • om svår sepsis eller septisk chock, diskutera tidigt med infektionsläkare och intensivvårdsläkare!

Syrgas

 • om SpO2 91-95 % ges 2-3 l på grimma, om SpO2 ≤ 90 % ges 5-15 l på mask
 • mål normaliserad saturation eller minst ≥ 93 %

Intravenös infart

Vätska

 • omedelbart till alla!
 • om systoliskt blodtryck < 90 eller förhöjt laktat, ge bolusdos Ringer (500-) 1000 ml inom 30 min x 1-3
 • eller 300-500 ml kolloid (5 % albumin, de övriga ej visade) på 30 min
 • upprepas tills behandlingsmål är uppnådda (SBT ≥ 90 mmHg, normaliserad diures ≥ 0,5 ml/kg/h samt god perifer cirkulation med normal hudfärg, hudtemp, kapillär återfyllnad och normaliserat laktat), kan då oftast vårdas på vårdavdelning
 • kolloider ger snabbare och mer bestående effekt än kristalloider
 • HAES skall ej ges till septiska patienter pga risk för njurskada, anv inte längre
 • även vid stabil cirkulation bör underhållsbehandling med vätska ges då betydande vätskedeficit ofta föreligger

Säkerställ odlingar

 • blod x 2-3 (pos inom 1-3 dygn, neg efter 5 dgr) innan ab
 • övriga odlingar får ej fördröja insättning av antibiotika
 • urinodling + urinsticka + vb pneumokockantigen och legionellaantigen i urin
 • NPH, sputum, svalg
 • misstänkt fokus (sår, faeces, likvor, led, pleura, ascites, tampong...)
 • ev snabbtest/PCR för influensa osv

KAD

 • följ timdiures, kontakt om urinproduktion upphör!

Empirisk antibiotikabehandling vid svår sepsis/septisk chock

 • vid svår sepsis är distributionsvolymen för extracellulärt fördelade antibiotika (ffa betalaktamer) 2-3 ggr större än normalt
 • initial dos bör vara tillräckligt hög för att ge bakterieavdödande koncentrationer i blod och i misstänkt infektionsfokus, initial dos skall inte styras av njurfunktion
 • koncentrationsbesämning av anitiboitka hos kritiskt sjuka patienter
 • infektionsläkare skall alltid kontaktas om septisk chock eller typ-1 allergi mot betalaktamantibiotika
 • observera att kombinationen bensyl-penicillin + aminoglykosid inte bör användas vid svår sepsis/septisk chock då det pga ökande aminoglykosidresistens hos gramnegativer är ett för smalt alternativ
Vid misstanke om...
 • septisk chock eller svår sepsis med tisk att utveckla septisk chock: aminoglykosid bör ingå
 • samhällsförvärvad pneumoni: bensyl-pc
 • samhällsförvärvad pneumoni med svår sepsis/septisk chock (inkl pnc med risk för nedsatt pc-känslighet): cefotaxim + makrolid
 • pneumoni med svår sepsis/septisk chock hos immunsupprimerad utan pågående kinolonprofylax: moxifloxacin/levofloxacin + imipenem/meronem/piptaz
 • pneumoni med svår sepsis/septisk chock hos immunsupprimerad med pågående kinolonprofylax: imipenem/meronem/piptaz
 • vid immunsuppression, överväg mögelsvamp, mykobakterier, pneumocystis och svamp
 • nosokomial pneumoni hos icke immunsupprimerad: cefuroxim/cefotaxim/ceftazidim/imipenem/meropenem/kinolon/pip-taz/trimsulfa
 • urinvägar: cefotaxim
 • urinvägar med svår sepsis/septisk chock: cefotaxim + aminoglykosid
 • urinvägar med svår sepsis/septisk chock och underliggande urologisk sjukdom inkl KAD: meropenem/imipenem/piptaz/ceftazidim + agl, åtgärda ev avflödeshinder akut
 • meningit: cefotaxim + ampicillin alt meropenem i monoterapi
 • meningit hos immunsupprimerad: meropenem

 • mjukdelsinfektion: bensylpc eller isoxazolylpc
 • mjukdelsinfektion med svår sepsis/septisk chock: tillägg av klindamycin
 • misstänkt fasciit/myosit: imipenem + klindamycin + aminoglykosid
 • protesinfektion, septisk artrit, iv missbruk eller hemodialys: god staph-täckning
 • bukfokus om primär samhällsförvärvad: cefotaxim + metronidazol
 • bukfokus med svår sepsis/septisk chock: tillägg av aminoglykosid
 • sekundär nosokomial buksepsis: meropenem/imipenem/piperacillin-tazobactam (ngt av de två sista om misstänkt gallvägsfokus)
 • bukfokus med terapisvikt på bred antibiotika: åtgärda/uteslut kirurgisk orsak och överväg Candida
 • oklart fokus: cefotaxim/cefepime/imipenem/meropenem/piperacillin-tazobactam
 • oklart fokus med svår sepsis/septisk chock: tillägg av aminoglykosid
 • misstanke om CVK/portinfektion: god staph-täckning, överväg bred gramnegativ täckning och även Candida
 • ESBL: meropenem eller imipenem eller enligt känt resistensmönster
 • MRSA-kolonisering: vancomycin eller linezolid eller enligt känt resistensmönster
 • neutropen sepsis (ej neutropeni pga sepsis): imipenem, meropenem, piperacillin-tazobactam, cefepime
Aminoglykosid
 • brett spektrum, mycket brett i kombination med betalaktamantibiotika
 • snabb avdödning, frisätter mycket lite endotoxin
 • sämre staph-täckning
 • ges som snabb engångsdos 5-7 mg/kg, den högre dosen om pat fått mkt vätska (ökad extracellulärvätska)
 • koncentrationsbestämning efter 8 h eller på morgonen nästföljande dag, dalvärde skall vara < 2 mg/l
 • serumkoncentrationen skall följas om aminoglykosiden ges kontinuerligt
 • på gång att gå över till amikacin då det förekommer mindre resistens mot detta preparat, samma halveringstid men andra doser

Antibiotikadosering

 • ökat extracellulärt insterstiellt vatten (ökad distributionsvolym) samt paradoxalt ökat renalt clearance initialt varför man skall ge en extra dos av betalaktamer och glykopeptider några timmar efter den första dosen: cefotaxim 2 g x 3, pip/taz 4g x 3-4, imipenem/cilastin 1 g x 3, meropenem 1 g x 3
 • dessutom skall en extra dos ges efter halva dosintervallet mellan första och andra dosen
 • gäller även aminoglykosider som har en hög distributionsvolym
Dosering enligt Infektionsläkarföreningens vårdprogram för svår sepsis/septisk chock 2012
  Generiskt namn 
  Preparatnamn 
  Rekommenderad dosering vid
  svår sepsis/septisk chock 
  Initial dos vid
  septisk chock 
  Bensylpenicillin  Bensylpenicillin  3g x 3-4  *
  Isoxazolylpenicillin  Ekvacillin, Kloxacillin  2g x 3-4  *
  Ampicillin  Doktacillin  2g x 3-4 (meningit 3g x 4)  *
  Piperacillin-tazobactam  Tazocin  4g x 3-4  *
  Cefuroxim  Zinacef, Cefuroxim  1,5g x 3  *
  Cefotaxim  Claforan, Cefotaxim  1-2g x 3 (meningit 3g x 4)  *
  Ceftazidim  Fortum, Ceftazidim  1-2g x 2-3  *
  Cefepim  Maxipime  2g x 2-3  *
  Imipenem-cilastatin  Tienam  0,5-1g x 3-4  *
  Meropenem  Meronem  0,5-2g x 3 (meningit 2g x 3)  *
  Trimetoprim-sulfametoxazol  Eusaprim  10ml x 2 
  Erytromycin  Abboticin  1g x 3 
  Azitromycin  Azitromax  0,5g x 1 
  Klindamycin  Dalacin, Clindamycin  0,6g x 3 
  Vancomycin  Vancomycin  15-20 mg/kgx2-3  25-30 mg/kg 
  Linezolid  Zyvoxid  0,6g x 2 
  Kinoloner 


  Ciprofloxacin  Ciprofloxacin 0,4g x 2-3 
  Levofloxacin  Tavanic  0,5g x 2 
  Moxifloxacin  Avelox  0,4g x 1 
  Gentamicin  Garamycin, Gentamycin  4,5-6 mg/kg x 1  (5)-7 mg/kg 
  Netilmicin  Netilyn  4,5-6 mg/kg x 1  (5)-7 mg/kg 
  Tobramycin  Nebcina  4,5-6 mg/kg x 1  (5)-7 mg/kg 
  Amikacin  Biklin  15-30 mg/kg x 1  30 mg/kg 
  Metronidazol  Flagyl, Metronidazol  1,5g x 1 d 1, sen 1g x 1 

  * = En extra dos ges efter halva dosintervallet mellan första och andra dosen

   

  Lab

  • Hb, EVF, vita, trc, CRP (utebliven leukocytos och ffa leukopeni är förenligt med sämre prognos)
  • Na, K, krea
  • ALAT, ALP, bili
  • PK-INR, APTT
  • laktat (venöst eller via blodgas), > 4 mmol/l innebär dålig prognos
  • blodgas på alla, BE < -5 innebär allvarligt tillstånd, lågt PaCO2 ses ofta hos lungfriska, om det däremot är förhöjt är det ett allvarligt tecken som motiverar omedelbar intensivvårdskontakt!
  • P-glukos
  • överväg hjärtmarkörer (ofta visst läckage av troponin T), blodgruppering, bastest, CK, myoglobin
  • om patologiska koagulationsprover - kontrollera om flera ggr första dygnet och kontakta ev koagulationsjour om uttalade förändringar

  Laktat

  • mått på generell perfusion, mäter anaerob cellmetabolism
  • andra orsaker till laktatstegring kan vara hög metabolism, beta-stimulering, aerob glykolys, fysisk aktivitet, intoxikation med vissa substanser
  • värdena är lite lägre venöst än arteriellt
  • > 4 mmol/l har sämre prognos (oavsett diagnos)
  • laktatförändring under de första 6 timmarnas sepsisbehandling stark prognostisk markör, bättre prognos om sjunkande värde vid omkontroll
  • förhöjt laktat + sänkt BE talar mycket starkt för hypotension!

  Procalcitonin

  • högt diagnostiskt och prognostiskt värde för svår bakteriell infektion hos patienter som inte utsatts för kirurgi eller annat trauma
  • kan ge vägledning vid bedömning av pat med oklart tillstånd där man misstänker att en svår bakteriell infektion kan föreligga

  Annan utredning

  • EKG
  • identifiera fokus!
  • rtg pulm
  • vb UL buk, CT (thorax, buk), UKG
  • vid RLS 4 eller högre utgå från att det kan finnas infektion i CNS, överväg utredning
  • om patient med oklar svår sepsis/septisk chock och CVK/venport så måste denna dras akut!

  Övervakning

  • följ vitala parametrar frekvent i början (AF, sat, BT, puls, medvetandegrad, temp, urinproduktion), initialt en gång per timme under de första 3-6 timmarna, tätare om riskzon för IVA-vård
  • BAS 90-30-90 (BT < 90, AF < 30, sat < 90) varningssignal!
  • förnyad läkarbedömning inom 3-6 h efter behandlingsstart liksom lab + blodgas + laktat efter 3-6 h och därefter vid behov
  • source control mot fokus så fort som möjligt, helst inom 6 h
  • om patienten är stabil och uppfyllt behandlingsmålen enligt nedan kan kontroller ske var 2-4 timme under första dygnet, tätare vid försämring

  Behandlingsmål

  • inom 1h: systoliskt BT > 90, saturation > 93 %, AF < 30
  • inom 6h: laktatnivå sjunkande, diures > 0,5 ml/kg/h utan diuretika
  • inom 24 h: normaliserad AF och hjärtfrekvens

  Indikationer för intensivvård, kontakta intensivvårdsläkare frikostigt

  • fortsatt hypotension, SBT < 90, trots vätskebolus
  • oförändrad eller förvärrad laktacidos (P-laktat > 1 mmol över övre referensvärdet eller BE ≤ -5 mmol/l trots vätskebolus
  • respiratorisk svikt med AF > 30/min o/e SpO2 < 90 % trots 15 l via mask
  • annan organdysfunktion, tex oliguri som kvarstår efter initial rehydrering, medvetandepåverkan, koagulopati

   På IVA

  Inom 3 h
  • stabilisera cirkulationen, MAP > 65 mmHg
  • CVK om fortsatt instabilitet, mäta centralt ventryck, CVP och via blodgasprov centralnervös syremättnad, SvcO2 (saturation i v cava superior)
  • artärnål för kontinuerlig blodtrycksmonitorering, blodgaser
  • inotropa vasoaktiva läkemedel enligt nedan
  • behandlingsmål MAP > 65 mmHg, SVcO2 > 70%, adekvat organfunktion = timdiures > 0,5 ml/kg timme, god mental funktion, god perifer cirkulation, god syresättning)
  Inom 6 h
  • ny värdering enligt ovan samt normaliserat BE och laktat
  • ev artärkanyl, Swan-Ganzkateter
  • steroider?
  • påverkad andning, trötthet, påverkad blodgas? respirator?
  • utvärdera diagnostik, göra ytterligare undersökningar?
  • CVVHD
  • source control
  Hypotensionsbehandling

  Om otillräckligt med enbart vätska och MAP < 65 mmHg (parallellt med vätska vid livshotande hypotension) ge vasopressor (ökar MAP)

  • noradrenalin (eller i andra hand dopamin) (noradrenalin har även inotrop effekt)
  • tillägg av vasopressin (0,01-0,04 U/min)
  • adrenalin om otillräcklig effekt av noradrenalin
  • mål MAP > 65 mmHg

  Om myokarddysfunktion och låg hjärtminutovolym ge inotropa läkemedel (ökar hjärtats kontraktilitetsförmåga)

  • dobutamin
  • levosimendan (Simdax)
  Steroider vid sepsis
  • om känd binjurebarkssvikt eller om steroidbehandling (med > 5 mg Prednisolon dagligen eller nyligen trappat ned steroider) skall dubbel dos ges vid 38°, tredubbel dos vid 39° (20 mg hydrokortison (Solu-Cortef) motsvarar 5 mg Prednisolon)
  • annars endast indicerat vid tidig septisk chock som har fortsatt hypotension trots adekvat vätskesubstitution och vasopressorbehandling, dvs endast aktuellt på IVA, ge Solu-Cortef 50 mg x 4 iv tills vasopressorbeh utsatts, kan oftast sättas ut direkt utan nedtrappning
  Immunoglobuliner, IvIg
  • kan övervägas vid konstaterad eller stor misstanke om svår sepsis/septisk chock utlöst av toxinbildande grupp A-streptokocker eller TSS (toxic shock syndrome)
  • 1g/kg x1, ev följt av 0,5 g/kg x 1 i två dagar så länge progress av tillståndet sker
  Övrigt
  • CPAP liksom tidig intubation, om blodgaser ej förbättras inom 60-120 min är pat ofta i behov av invasiv ventilatorbehandling
  • optimal blodsockerkontroll, skall ligga strax över normalnivå (ej bra med hypoglykemi...), kring 8-10 mmol/l
  • plasmaferes kan prövas i fulminanta fall som ej givits immunnoglobulin men dokumentationen ej stark
  • vid kvarstående lågt ScVO2 (<70 %) efter volym- och vasopressorbehandling i akutskedet övervägs blodtransfusion om Hb < 100 mg/ml
  • aktiverat protein C (Xigris®) är numera indraget då det har bristande effekt
  • OBS! ACE-hämmare och ARB förstärker hypotension och försämrar svar på terapi, betablockerare hämmar hjärtats svar på takykardi
  • ingen evidens för att ge buffert eller diuretika vid svår sepsis/septisk chock
   

    

  Välkommen
  -Startsida
  -Tack till
  -Kontakt

  Sidan uppdaterad 2013-04-26
  Copyright © Lisa Labbé

  Tipsa en vän  Skriv ut sidan
  Startsida | Kontakt
   


   

  Innehåll

  Sök i alla kompendier
    

   
  Anestesi
  · Analgesi
  · Anestesi
  · Blodgas, acidos och alkalos
  · Blödning
  · Crash induction och åtgärder vid aspiration
  · Energibehov
  · Muskelrelaxation
  · Nålar
  · Narkosstadierna, MAC
  · Övervakning
  · Postoperativa komplikationer
  · Premedicinering
  · Preoperativ bedömning
  · Preoperativ trombosprofylax
  · Problem i samband med anestesi
  · Regional anestesi
  · Respiration
  · Sepsis
  · Vätska och dehydrering

  Barnmedicin
  · Adrenogenitalt syndrom
  · Akut njursvikt
  · Akuta och kroniska buksmärtor
  · Andningsstörningar hos nyfödda
  · Anemi hos barn
  · Asfyxi och återupplivning
  · Astma, allergi och eksem
  · Barnets normala uppfödning
  · Barnets normala utveckling
  · Barnmisshandel
  · Barnvaccinationer
  · Blodig avföring
  · Borrelia hos barn
  · Bristtillstånd
  · Cancer hos barn
  · Celiaki
  · CRP, feber och feberkramper
  · Cystisk fibros
  · Dehydrering och rehydrering
  · Diabetes
  · Diarré
  · EHEC
  · Enures och inkontinens
  · Epiglottit
  · Födoämnesreaktioner
  · Förgiftningar och huggormsbett
  · Förlossningsskador
  · Fysiologisk omställning vid partus
  · Gastroenterit
  · Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
  · Hälta
  · Hematuri och proteinuri
  · Henoch-Schönlein
  · Hjärt- lungräddning på barn
  · Hjärtauskultation
  · Hjärtsvikt
  · Huvudvärk
  · Hypertoni hos barn
  · Hypoglykemi hos barn
  · Hypothyreos
  · Immunbristsjukdom
  · Infektioner i urinvägarna
  · Infektionsbenägenhet
  · Infektiösa exantemsjukdomar
  · Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
  · Juvenila artritsjukdomar
  · Kawasakis sjukdom och TSS
  · Koagulationsrubbningar
  · Komjölksproteinallergi
  · Kramper hos barn
  · Kronisk ospecifik diarré
  · Laktosintolerans
  · Medfödda hjärtfel
  · Meningit och sepsis hos barn
  · Neonatal höftledsinstabilitet
  · Neonatal ikterus
  · Neonatal screening, PKU-test
  · Normalvärden
  · Obstipation
  · Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
  · Överproduktion av binjurebarkhormon
  · Övriga neurologiska sjukdomar
  · Paroxysmal takykardi
  · Perinatala infektioner
  · Pneumoni hos barn
  · Pseudokrupp
  · Pubertetsstörningar
  · Reflux
  · Reflux och hydronefros
  · RS-virus
  · Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
  · Septisk artrit och osteomyelit
  · SIDS
  · Skolios
  · Stridor och främmande kropp
  · Tillväxtrubbningar
  · Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
  · Yttre genitalia

  Geriatrik
  · Äldrepsykiatri
  · Dehydrering
  · Demens
  · Farmakologi hos äldre
  · Geriatrisk juridik
  · Malnutrition
  · Rehabilitering
  · Symptom hos äldre
  · Trycksår
  · Urininkontinens

  Gyn & obstetrik
  · Abort
  · Annan inkontinens
  · Anovulatorisk blödning
  · Behandling med HRT
  · Blödning i sen graviditet
  · Blödning i tidig graviditet
  · Diffdiagnoser
  · Dysmenorré
  · Dyspareuni
  · Endometrios
  · Flerbörd
  · Foglossning
  · Förlossningskomplikationer
  · Fosterövervakning
  · Gynekologisk anatomi
  · Handläggning
  · Infertilitet
  · Instrumentell förlossning och sectio
  · Klimakteriet
  · Komplikationer i sen graviditet
  · Kontaktblödning
  · Menorrhagi
  · Menscykelns hormoner och faser
  · Metoder
  · Metrorrhagi
  · MHC, hyperplasi
  · Mödrahälsovård och ultraljud
  · Nedre genitala infektioner inklusive STI
  · Normal förlossning
  · Normal graviditet
  · Oligomenorré och amenorré
  · Ovarier
  · Övre genitala infektioner
  · PCO
  · PMS
  · Portio och cervix
  · Postmenopausal blödning
  · Prolaps
  · Puerperiet
  · Smärtlindring under förlossningen
  · Smittskyddslagen
  · Stress-/ansträngningsinkontinens
  · Symptom vid genitala infektioner
  · Trängnings-/urgeinkontinens
  · Under- och överburenhet
  · Uterus
  · Vulva och vagina
  · Vulvadermatos

  Hud
  · Atopiskt eksem
  · Bakteriell vaginos
  · Bakteriella hudinfektioner
  · Benigna hudtumörer
  · Bensår
  · Blåsdermatoser
  · Blåsor på händerna
  · Candidavaginit
  · Dermatologisk ordlista
  · Diverse dermatologiska diffdiagnoser
  · Eczema craquelé
  · Eksem översikt
  · Gonorré
  · Granuloma anulare
  · Handeksem
  · Hår, talg och naglar
  · HPV, kondylom
  · Huden vid invärtes sjukdomar
  · Hudsjukdomar hos barn
  · Hypostatiskt eksem
  · Klamydia
  · Kontaktdermatoser
  · Läkemedelsreaktioner
  · Lichen
  · Ljusdermatoser
  · Maligna hudtumörer
  · Neurodermit
  · Nummulärt eksem
  · Parasitinfestationer
  · Pigmentrubbningar
  · Pityriasis rosea
  · Psoriasis
  · Seborroiskt eksem
  · Smittskyddslagen
  · Svampinfektioner
  · Syfilis
  · Trichomonas vaginalis
  · Vesikulos
  · Virala hudinfektioner

  Infektion
  · Akut bronkit
  · Akut mediaotit
  · Amöbiasis
  · Antibiotika
  · Antimykotika, profylax och behandling
  · Antiretroviral behandling vid HIV
  · Aspergillus
  · Bakteriell meningit
  · Campylobacter
  · Candida
  · Cellulit och flegmone
  · Cerebral abscess
  · Clostridium difficile
  · CMV
  · Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
  · Definitioner
  · Diabetes och hudinfektioner
  · Diagnostik
  · Diarré
  · Difteri
  · Diverse infektionsrelaterat
  · EHEC och HUS
  · Ektyma
  · Encefalit
  · Endokardit
  · Epiglottit
  · Eryspielas
  · ETEC
  · Exantemsjukdomar
  · Feber
  · Febril uvi och akut pyelonefrit
  · Giardiasis
  · Hepatit A och E
  · Hepatit B
  · Hepatit C
  · Hepatit D
  · Hepatit diffdiagnoser
  · Herpes simplex
  · HIV hos gravida kvinnor och barn
  · HTLV
  · Immunsuppression
  · Impetigo
  · Infekterade bettsår
  · Infektion i hårsäckar
  · Infektioner i kärlkatetrar/-portar
  · Influensa
  · Kolera
  · Kryptokocker
  · Kryptokockmeningit
  · Kryptosporidios
  · Ledprotesinfektioner
  · Likvor normalvärden
  · Mononukleos
  · Multiresistenta bakterier
  · Nedre uvi
  · Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
  · Neurokirurgiska CNS-infektioner
  · Osteomyelit
  · Översikt, riskfaktorer
  · Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
  · Pertussis
  · Pneumocystis
  · Pneumoni
  · Sällsynta svampar
  · Salmonellos
  · Sårinfektioner
  · Sepsis
  · Septisk artrit
  · Serös meningit
  · Shigellos
  · Sinuit
  · Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
  · Smittskyddslagen
  · Spinal epiduralabscess
  · Spondylit
  · SSSS, TSS och Kawasaki
  · Symptom och diagnostik vid HIV
  · Tonsillit
  · Toxinenterit
  · Tropikmedicin
  · Tuberkulos
  · Uvi orsakad av candida
  · Vaccinationer och reseprofylax
  · Virala CNS-infektioner
  · Virusenterit
  · Yersinios
  · Zoonoser

  Intermedicin
  · Alkoholöverkonsumtion
  · Allergi
  · Anemi
  · Antireumatiska läkemedel
  · Artriter
  · Artros
  · Arytmier
  · Astma
  · Åtgärder vid medvetslöshet
  · Behandling vid hematologiska maligniteter
  · Binjuren
  · Carcinoid och Zollinger-Ellison
  · Celiaki
  · Coma och inklämning
  · Diabetes
  · Diabetesnefropati
  · Drunkning
  · DVT och lungemboli
  · Dyspepsi och reflux
  · Elektricitet
  · Feber
  · Funktion och farmakologi
  · Glomerulonefrit
  · Handläggning vid intox
  · Hjärtsvikt
  · Hypertoni
  · Hypofysen
  · Hypotermi
  · IBD och IBS
  · Indelning av reumatiska sjukdomar
  · Inflammatoriska systemsjukdomar
  · Ischemisk hjärtsjukdom
  · Kalciumhemostas
  · Klaffsjukdomar
  · Koagulation
  · KOL
  · Laboratoriediagnostik
  · Leukemi
  · Leversjukdomar
  · Lungcancer
  · Lymfom
  · MIDAS och HUSK
  · Njursvikt och dialys
  · Övriga blodsjukdomar
  · Övriga endokrina sjukdomar
  · Övriga hjärtsjukdomar
  · Övriga lungsjukdomar
  · Övriga njursjukdomar
  · RAAS-systemets farmakologi
  · RLS 85
  · Sköldkörteln
  · Specifika förgiftningar
  · Ulcus
  · Vaskuliter

  Kirurgi
  · Akut och kronisk extremitetsischemi
  · Akut tarmischemi och angina abdominalis
  · Analcancer
  · Aortaaneurysm
  · Aortadissektion
  · Appendicit och körtelbuk
  · Benigna bröstförändringar
  · Blödande esofagusvaricer
  · Bråck
  · Brännskador
  · Bröstcancer
  · Carcinoid
  · Carotisstenos och subclavian steal
  · Chirurgia minor
  · Cholangit
  · Cholecystit
  · Diffdiagnoser
  · Divertikulit
  · Dyspepsi och reflux
  · Esofaguscancer
  · Esofagusskador
  · Gallsten
  · Gallstensileus
  · Gastroenterit
  · Gynekologiska diffdiagnoser
  · Hud
  · Ikterus
  · Ileus
  · Inflammatorisk tarmsjukdom
  · Kolorektalcancer
  · Levercirrhos
  · Leverprover
  · Levertumörer
  · Mjältruptur
  · Multipel endokrin neoplasi, MEN
  · Nedre GI-blödning
  · Njur- och uretärstensanfall
  · Njurartärsjukdomar
  · Obstipation
  · Övre GI-blödning
  · Pankreastumörer
  · Pankreatit
  · Parathyroidea
  · Peritonit
  · Pre- och postoperativt
  · Primär skleroserande cholangit
  · Proktologi
  · Smärtlokalisation
  · Thyroidea
  · Tumörer i gallblåsa och gallgångar
  · Ulcus
  · Venös insufficiens
  · Ventrikelcancer

  Neurologi
  · Akustikusneurinom
  · ALS
  · Andra alkoholrelaterade skador
  · Andra orsaker till huvudvärk
  · Andra typer av yrsel
  · Arteriovenösa missbildningar
  · Bakteriell meningit
  · Basala ganglierna
  · BPPV
  · Central neurogen smärta
  · Central yrsel
  · Cerebellära sjukdomar
  · Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
  · Chorea major et minor
  · Coma
  · Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
  · Definitioner
  · Definitioner
  · Definitioner
  · Delirium tremens
  · Dissektion
  · Dödförklaring
  · Encefalit
  · Epilepsi
  · Essentiell tremor
  · Gliom
  · Handläggning vid hjärntumör
  · Hereditära myopatier
  · Hortons huvudvärk
  · Hydrocephalus och shuntkomplikationer
  · Hypofystumörer
  · Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
  · Kolloidcysta
  · Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
  · Läkemedelsutlöst huvudvärk
  · Likvorfynd
  · Mb Ménière
  · Meningeom
  · Metastaser
  · Migrän
  · Mononeuropati
  · Multipel skleros
  · Myastenia gravis
  · Myelit
  · Myelopati
  · Myogen myopati
  · Neurokirurgiska CNS-infektioner
  · Neurotrauma
  · Övriga CNS-infektioner
  · Parkinson
  · Parkinson plus
  · Perifer neurogen smärta
  · Polyneuropati
  · Pseudotumor cerebri
  · Rhizopati
  · RLS 85
  · Ryggmärgskompression
  · Ryggmärgsskador
  · Serös meningit
  · Sinus cavernosussyndrom
  · Sinustrombos
  · Sinustrombos
  · Spänningshuvudvärk
  · Spasticitet
  · Spinala tumörer
  · Stroke
  · Subarachnoidalblödning
  · Subcalvian steal
  · Syringomyeli
  · Temporalisarterit
  · TIA
  · Trigeminusneuralgi
  · Undersökning och handläggning av yrsel
  · Vaskulär ryggmärgsskada
  · Vestibularisneurit
  · Virala CNS-infektioner
  · Wernicke-Korsakows syndrom

  Onkologi
  · Allmän onkologi
  · Analcancer
  · Behandling vid hematologiska maligniteter
  · Binjurebarksinsufficiens
  · Bröstcancer
  · Carcinoid
  · Cytostatika
  · Esofaguscancer
  · Hjärttamponad
  · Hyperkalcemi
  · Kolorektalcancer
  · Leukemi
  · Levertumörer
  · Luftvägskompression
  · Lungcancer
  · Lymfom
  · Malignt mesoteliom
  · Medullakompression
  · MEN
  · Mjukdelssarkom
  · Njurcancer
  · ÖNH-tumörer
  · Ovarierna
  · Pankreastumörer
  · Peniscancer
  · Portio och cervix
  · Prostatacancer
  · Skelettumörer
  · Smärta
  · Strålning
  · Testikelcancer
  · Thyroideacancer
  · Tumörer i gallblåsa och gallgångar
  · Tumörlyssyndrom
  · Urotelcancer
  · Uterus
  · Vena cava-kompression
  · Ventrikelcancer
  · Vulva och vagina

  Ortopedi
  · Allmän frakturlära
  · Artros
  · Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
  · Fotfrakturer
  · Frakturer i axel och arm
  · Frakturer i handens ben
  · Frakturer i höft och bäcken
  · Frakturer kring knäleden
  · Hand- och nervskador
  · Kompartmentsyndrom
  · Ledprotesinfektioner
  · Mjukdelstumörer
  · Osteomyelit
  · Reumatoid artrit
  · Ryggsjukdomar
  · Septisk artrit
  · Sjukdomar i armbågen
  · Sjukdomar i axel
  · Sjukdomar i foten och fotleden
  · Sjukdomar i handen
  · Sjukdomar i höft, bäcken och lår
  · Sjukdomar i och kring knäleden
  · Skelettumörer
  · Spondylit
  · Traumatiska knäskador
  · Traumatiska ryggskador

  Psykiatri
  · Äldrepsykiatri
  · Ångest
  · Ätstörningar
  · Axlar enligt DSM
  · Beroendesjukdomar
  · Cykloid psykos
  · Definitioner
  · Demens
  · Depression
  · ECT
  · Flyktingar och asylsökande
  · Konfusion
  · Krisreaktion
  · Kroniska affektiva syndrom
  · Mani och hypomani
  · Medvetande
  · Minnesstörning
  · Neuropsykiatriska störningar
  · Organisk och drogrelaterad ångest
  · Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
  · Personlighetsstörningar
  · Postpartumpsykos
  · Posttraumatiskt stressyndrom
  · Psykiatrisk anamnes
  · Psykiatrisk juridik
  · Psykiskt status
  · Psykofarmaka
  · Psykoser
  · Psykoterapi
  · Schizofreni
  · Sexologi
  · Social fobi och andra fobier
  · Sömnstörningar
  · Suicid
  · Tanke- och jagstörningar
  · Tvångssyndrom

  Rättsmedicin
  · Barnmisshandel
  · Brottsbalken
  · Dödsbegrepp och likfenomen
  · Dödsorsaksutredning
  · Drunkning
  · Elektricitet
  · Grundläggande juridik
  · Hälso- och sjukvårdslagen
  · HIV-smitta vid brottsmål
  · Jäv
  · Kompression av halsen
  · Körkort och rattfylleri
  · Kvävning
  · Lag om obduktion
  · Lag om särskild företrädare för barn
  · Lag om transplantation
  · Lag om vård av unga, LVU
  · Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
  · Patientjournallagen
  · Rättsintyg
  · Sekretesslagen
  · Sexuella övergrepp
  · Skottskador
  · Socialtjänstlagen
  · Stick- och skärskador
  · Trubbigt våld
  · Tryckfrihetsförordningen
  · Värme och kyla

  Status
  · Allmäntillstånd
  · Blodtryck
  · Bukundersökning
  · Hjärtundersökning
  · Högre funktioner
  · Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
  · Koordination
  · Kranialnerver
  · Lungundersökning
  · Lymfkörtelundersökning
  · Motorik
  · Psykiskt status
  · Reflexer och meningism
  · Sensorik
  · Symptom vid hjärtsjukdom
  · Thyroideaundersökning
  · Vegetativa funktioner

  Urologi
  · BPH och prostatacancer
  · Epididymit
  · Hematuri
  · Hydronefros
  · Inkontinens
  · Katetrar
  · Njur- och uretärsten
  · Njurcancer
  · Prostatit
  · Rekonstruktiv urologi
  · Testikelcancer
  · Trauma mot urinvägarna
  · Uretrit
  · Urinretention
  · Urinvägsinfektioner
  · Urodynamiska undersökningsmetoder
  · Uroradiologi
  · Urotelcancer
  · Yttre genitalia

  Yrke & miljö
  · Arbetsmiljölagen
  · Arbetsskadeförsäkringen
  · Diverse
  · Luftföroreningar
  · Luftvägssjukdomar
  · Lungcancer och asbest
  · Retande gaser
  · Sen-, nerv- och muskelskador
  · Toxikologi
  · Vibrationer
  · Yrkes- och miljömedicinska kliniken

  Ögon
  · Akut irit/iridocyklit
  · Anatomi och fysiologi
  · Barnoftalmologi
  · Blow-out fraktur
  · Bulbkontusion och bulbperforation
  · Det röda ögat
  · Endokrin oftalmopati
  · Episklerit och sklerit
  · Färgseende
  · Glaukom, grön starr
  · Hypertoni och diabetesretinopati
  · Kärlskador
  · Kemisk skada
  · Keratit
  · Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
  · Konjunktiviter
  · Kontaktlinsproblem
  · Körkort
  · Kornealerosion
  · Linsens sjukdomar
  · Migrän, HIV
  · Neurooftalmologi
  · Ögonsymptom
  · Ögonundersökning
  · Optik och refraktion
  · Pinguecula och pterygium
  · Sårskador och skador i ögonlockshuden
  · Sjukdomar i glaskroppen
  · Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
  · Sjukdomar i orbita
  · Sjukdomar i retina
  · Strålningsskada
  · Subkonjunktivalblödning
  · Subtarsal främmande kropp och grad
  · Torrt öga
  · Toxoplasmos och retinit
  · Vaskulära förändringar och tumörer
  · Vem skall remitteras

  ÖNH
  · Akustikusneurinom
  · Akut balansstörning
  · Akut laryngit
  · Akut mediaotit
  · Andra typer av yrsel
  · Atypisk mykobakterios
  · Bullerskada
  · Difteri, äkta krupp
  · Divertiklar
  · Dysfagi
  · Dyspepsi, reflux, hiatushernia
  · Epiglottit
  · Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
  · Esofagusstriktur
  · Extern otit
  · Facialispares
  · Faryngit
  · Foetor ex ore
  · Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
  · Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
  · Godartad lägesyrsel, BPPV
  · Halscysta
  · Heshet
  · Högt andningshinder
  · Hörhjälpmedel
  · Hörselgångsexostoser
  · Hörseltester
  · Hypofarynxcancer
  · Knuta på halsen
  · Kolesteatom
  · Kronisk och adhesiv otit
  · Labyrintit och mastoidit
  · Läkemedel som ger hörselnedsättning
  · Laryngomalaci
  · Laryngotrakeit
  · Ledningshinder
  · Lymfadenitis collis
  · Maligna tumörer i larynx
  · Mb Ménière
  · Mononukleos
  · Motorikrubbningar i esofagus
  · Munbottenflegmone
  · Muntorrhet
  · Näsblödning
  · Näsfurunkel
  · Näspolypos
  · Nästrauma och septumskador
  · Nedsatt hörsel hos barn
  · Nystagmus
  · ÖNH-tumörer
  · Oral candidos
  · Örontrauma
  · Otalgi
  · Otosalpingit och rör
  · Otoskleros
  · Övriga näsbesvär
  · Övrigt
  · Peritonsillit
  · Plummer-Vinson
  · Presbyacusis
  · Pseudokrupp
  · Purulent parotit
  · Quinckeödem
  · Resistens i spottkörtel
  · Retrofaryngeal absecss
  · Rinit
  · Röstrubbningar
  · Sår och slemhinneförändringar i munhålan
  · Sensorineural hörselnedsättning
  · Sialoadenit
  · Sinuit
  · Sjögrens syndrom
  · Snarkning, sömnapnésyndrom
  · Spottsten
  · Stämbandssjukdomar
  · Steven Johnsons syndrom
  · Sudden deafness
  · Syra- och alkaliskador
  · Thyroideacancer
  · Tinnitus
  · Tonsillit
  · Tracheotomi och intubation
  · Trauma mot huvud och hals
  · Tumörer på ytterörat
  · Undersökning och utredning vid yrsel
  · Vaxpropp
  · Vestibularisneurit
  · Vincents angina och herpangina