Startsidan 
Start

Diverse blodsjukdomar

Kvantitativa leukocytrubbningar

Neutrofila granulocyter

 • ca 50 % av cirkulerande leukocyter
 • myelopoes 6 dgr
 • 6-12 h i blod
 • 24 h i vävnad

Neutrofili

 • ökat antal neutrofila granulocyter i blod

Förändrad distribution

 • akut och kronisk inflammation
 • akut infektion (Clostridium difficile-enterit har ofta uttalad neutrofili)
 • stress
 • akuta tillstånd som hjärtinfarkt, intoxikation, brännskador, blödning, hemolys
 • läkemedel, tex steroider, p-piller, litium, adrenalin
 • kortisolöverproduktion

Ökad produktion

 • KML
 • myeloproliferativa sjukdomar
 • metastaserad cancer

Minskad destruktion

 • splenektomi

Neutropeni

 • sänkt antal neutrofila granulocyter i blod, normalt neutrofiler 2-4 x 10 9 /l
 • mild när neutrofila 1,0-1,5
 • moderat 0,5-1,0, ger gingivit, cellulit
 • svår < 0,5 ger perianala abscesser, penumoni, sepsis (S. aureus, Klebsiella, E. coli, Pseudomonas)
 • akut eller kronisk (> 6 mån) form

Etiologi

Förvärvad
 • vissa bakteriella infektioner, tex salmonella, brucellos, rickettioser, svår sepsis
 • virusinfektioner: influensa, morbilli, rubella
 • malaria, leishmaniasis
 • benmärgsskada: läkemedel (tex salazopyrin, azatioprin, tyreostatika), strålning, cytostatika, arsenik
 • produktionsstörning: cytopeni, B12-brist, folatbrist, myelodysplasi, leukemi, lymfom, neuroblastom mfl
 • autoimmunt: SLE, reaktiv artrit, Sjögrens syndrom, Feltys syndrom (ak mot granulocyter vid RA), primär autoimmun neutropeni, ITP
 • hemodialys (marginalisering och sekvestrering)
 • mjältförstoring och portahypertension ger sekvestrering i RES
Poolning
 • normalt 85 % i benmärg och mjälte, 10-15 % i marginalpool och 5 % i blod
Kongential neutropeni
 • cyklisk neutropeni
 • Kostmanns jukdom
 • Fanconi mfl

Agranulocytos

 • (nästan) fullständig avsaknad av neutrofila i blodet
 • oftast läkemedelsutlöst immungranulocytopeni med plötslig destruktion av alla granulocyter och ibland även deras förstadier
 • utlöses ofta av analgetika och antipyretika, NSAID, thyreostatika, sulfonamider

Neutropen feber

 • bakteriella infektioner (sällan anaeroba), svamp, ej virus
 • 80 % utgår från pats endogena flora
 • sämre prognos vid gramnegativa
 • tiden och graden av neutropeni viktig

Antibiotika

 • snabbt! blododla först samt rtg pulm (om pat är stabil)
Indikation
 • granulocyter < 1 x 10^9
 • feber > 38 vid två tillfällen under en timme
 • påverkat AT
Singelterapi
 • cefalosporin, tex ceftazidim (Fortum ®) 2 g x 3 eller 1 g x 4, 50 % av KNS resistenta, men dör inte av KNS
 • meropenem (Meronem ®) 0,5 g x 4
 • piperacillin-tazobactam (Tazocin ®) 4 g x 4
 • ge ofta är viktigt
 • behöver täcka in Pseudomonas, zinacef/claforan har ingen effekt
Kombination
 • aminoglykosid + betalaktamab
 • CAVE aminoglykosid om patienten fått nefrotoxisk cytostatika
Modifiera vid odlingssvar
Vid fortsatt hög feber utan misstänkt fokus
 • byte av bredspektrumab eller tillägg av antimykotika eller vanco
Vid misstänkt fokus, täck in
 • svår oral mucosit ⇒ anaerobprep, aciclovir
 • pneumonit ⇒ svamp, Legionella, pneumocystis, CMV
 • CVK ⇒ Vancocin
 • ”svårt sjuk” ⇒ antimykotika, ev vanco
 • esofagit ⇒ antimykotika
 • perianalt / GI ⇒ anaerobpreparat
Feber > 5 dgr
 • icke-bakteriell infektion
 • resistenta bakterier
 • svårtillgänglig (abscess, kateterinf)
 • drug fever

"Vänsterförskjuten diff"

 • förskjutning av granulocyter till mer omogna förstadier (tex stavkärniga granulocyter) i blodet
 • reaktivt vid bakteriella infektioner, inflammation, vävnadsnekros
 • vid myeoloproliferativa sjukdomar

Lymfocytos

 • förhöjda lymfocyter i blod
 • virusinfektion (mononukleos)
 • bakteriell infektion (pertussis, tbc, brucellos)
 • hematologisk malignitet, tex ALL, KLL, lymfom, MGUS
 • sarkoidos
 • Mb Addison
 • hyperthyreos

Lymfopeni

 • låga lymfocyter i blod
Förvärvad
 • infektioner (AIDS)
 • cytotoxisk behandling med cytostatika, steroider, ganciclovir, strålning, antithymocytglobulin
 • autoimmmunt, tex SLE, dermatomyosit
 • Mb Cushing
 • vissa lymfom
 • skada på ductus thoracicus (efter kirurgi)
 • proteinförluster i tarmen
 • uremi
Kongenital
 • SCID
 • ataxia-telangiectasia
 • Wiscott Aldrich

Variantlymfocyter

 • nytt samlingsnamn för atypiska lymfocyter, McKinleyceller
 • anges om variantformer av lymfocyter överstiger 5 % av det totala antalet lymfocyter
 • EBV, CMV, viral hepatit, toxoplasma, HIV, HHV-6
 • KLL
 • läkemedelsreaktion, tex sulfa, fenytoin, DRESS (drug hypersensitvity sydrome)

Monocytos

 • förhöjt antal monocyter i blod
 • efter akut infektion
 • vid bakteriell infektion såsom tbc, endokardit ("lenta"), brucellos, syfilis, rickettsioser
 • vid virusinfektion såsom påssjuka, mässling, varicella, EBV
 • vid parasitsjukdom såsom malaria, leishmanniasis, trypanosomiasis
 • autoimmunt, tex SLE, RA, sarkoidos
 • malignitet, tex lymfom, Mb Hodgkin, KML, metastaserad cancer, myelo-monocytär leukemi

Eosinofili

 • förhöjt antal eosinofiler i blod
 • allergi, astma, allergisk rhinit
 • parasitsjukdomar (schistosomiasis, trichinos, strongyloidiasis)
 • hudsjukdomar, tex pemphigus vulgaris, erythema multiforme, dermatitis herpetiformis, psoriasis
 • malignitet, tex KML, Hodgkin
 • autoimmunt, tex dermatomyosit, polyarteritis nodosa
 • hypereosinofilt syndrom
 • postinfektiöst
 • läkemedelsutlöst, tex ASA, dapsone, penicillin

Basofili

 • förhöjt antal basofiler i blod
 • KML
 • polycytemia vera

MGUS

 • monoklonal gammopati av osäker signifkans
 • M-komponent, Ig G, M, A, E, i plasma
 • inga symptom
 • inga fynd
 • benign sjukdom, vanlig hos äldre

Diagnos

 • ↑ SR
 • uteslut multipelt myelom
 • BM: lätt ökat antal plasmaceller
 • kan ha Bence-Jones proteinuri

Behandling

 • följ M-komponent men behandla inte om denna är oförändrad

Prognos

 • 10-25 % koverterar till myelom, Mb Waldenström eller NHL

Mb Waldenström

 • plasmacellssjukdom
 • Ig M-komponent, malign, monoklonal
 • äldre män

Symptom

 • hyperviskositet ⇒ cirkulationsstörning i ögon, CNS, blödning, huvudvärk, perifer ischemi
 • lymfadenopati, splenomegali
 • sällan osteolytiska lesioner

Diagnos

 • IgM-komponent
 • BM: plasmaceller i olika utvecklingsstadier
 • anemi, normala vita eller lymfocytos
 • Bence-Jones proteinuri (endast antikroppens lätta kedja)

Behandling

 • vid symptom
 • steroider
 • cytostatika
 • plasmaferes (minskar hyperviskositeten)
 • ev splenektomi, gammaglobulinbehandling
 • går ej att bota, endast palliation
 • ev allogen benmärgstransplantation tilll yngre < 65 år

Multipelt myelom

 • oftast > 65 år
 • monoklonal proliferation av en klon av plasmaceller

Symptom

 • skelettdestruktion, osteolys i skalle, bäcken, ryggrad ⇒ hyperkalcemi med törst, intorkning, förvirring
 • skelettsmärta
 • allmänsymptom
 • neurologi pga tryck på ryggmärgen
 • infektionskänslighet
"Myelomnjure"
 • Bence-Jones proteinuri (obstruktion, nefrotoxiskt), dessa pat har normal serumelfores men urinelforesen är patologisk
 • hyperkalcemin nefrotoxisk, nefrocalcinos, stenar, TIN
 • amyloidos

Utredning

 • SR (ofta tresiffrig)
 • blodstatus med diff - ofta pancytopeni
 • krea, urea, Na, K, kalcium, albumin, urat
 • S-β-2-mikroglobulin viktig prognosmarkör
 • röntgen helkroppsskelett - osteolytiska förändringar, generaliserad osteopeni, kotkompression, patologiska frakturer
 • benmärgspunktion med morfologi och cytogenetik
 • elfores (urin och plasma), observera dock att ca 1 % har ett s.k. icke-sekretoriskt myelom med normal elfores i både urin och serum
Diagnos - 2 av 3 krävs
 • M-komponent (Ig G, A, D eller E) o/e Bence-Jones i kombination med subnormal ickemonoklonal Ig
 • mer än 10 % plasmaceller i BM
 • osteolytiska härdar

Behandling

 • behandling ges endast vid symptom
Pat < 65-70 år
 • högdosbehandling med autolog stamcellstransplantation
 • innan skörd ges cytostatika (ofta kombination med bla cyklofosfamid eller Velcade ®) och G-CSF (Neupogen ® eller Granocyte ®)
 • därefter ges högdos melfalan (Alkeran ® + stamceller)
 • risk för pancytopeni, mukosit, infektioner, nutritionsproblem
Pat > 65-70 år
 • förstahandsval melfalan (Alkeran ®) + prednisolon (MP-kur), 4 dagar var 6:e vecka + talidomid po (ej till äldre) varje dag
 • risk för leukopeni, neuropati, venös tromboembolism
 • talidomid kan ersättas med bortezomib (Velcade ®)
 • behandling tills M-komponent sjunkit eller försvunnit, sedan uppehåll tills nivåerna åter är höga
Övrig behandling
 • bisfosfonater till alla med meylomrelaterade skelettförändringar (CAVE osteonekros, tandläkarkonsult innan insättning)
 • vid terapisvikt kan Velcade ® + steroider ges, alternativt talidomid
 • ev interferon-alfa efter autolog stamcellstransplantation
 • rehydrering + bisfosfonater vid hypercalcemi
 • smärtlindring, tänk dock på att sätta ut NSAID i njurskyddande syfte
 • njursviktsbehandling

Uppföljning

 • kronisk sjukdom. livslång uppföljning

Myelofibros

 • del av sjukdom eller slutstadium
 • progress ⇒ pancytopeni, 15 % får akut leukemi
 • fibrotisk benmärg, kan ej aspirera
 • myeloisk metaplasi, ffa i mjälten

Symptom

 • splenomegali ⇒ fyllnadskänsla, obehag
 • allmänsymptom, svettning, viktnedgång, subfebrilitet
 • hepatomegali i sena stadier

Diagnos

 • anemi
 • BM: "dry tap"
 • tårdroppserytrocyter och jättetrombocyter i blodbilden

Behandling

 • vid symptom
 • blodtransfusion
 • splenektomi
 • allogen stamcellstransplantation
 • hydroxyurea

Myelodysplastiska syndrom, MDS

 • perifera cytopenier trots hyper- eller normocellulär BM
 • mognadsstörning
 • oftast män 60-80 år
 • 20-40 % progredierar till AML
 • mkt dålig prognos, död av infektion, AML, blödning

Etiologi

 • strålning
 • cytostatika
 • ger dysplastisk stamcell med abnorm mognad osv

Symptom

 • först utan symptom
 • pancytopeni
 • blödning
 • infektion
 • allmänsymptom
 • ev splenomegali

Diagnos

 • BM: < 30 % blaster, hyper- eller normocellulär, dysplasi, ringsideroblaster
 • dysplasi och pancytopeni i blodbilden
 • makrocytär anemi, högt MCV
 • kromosomanalys

Behandling

 • understödjande, ex transfusion, EPO, antibiotika, G-CSF
 • cytostatika
 • högdosbehandling med autolog stamcellstransplantation
 • allogen stamcellstransplantation till yngre

Aplastisk anemi

 • skadad stamcell ⇒ pancytopeni och hypo/acellulär benmärg
 • ökad risk för AML och MDS
 • dålig prognos om obehandlad

Etiologi

 • medfödd (Fanconis syndrom)
 • joniserande strålning
 • kemikalier
 • läkemedel ex cytostatika, guld, sulfa, barbiturater
 • virus, ex hepatit C
 • ev autoimmunitet

Behandling

 • understödjande, blodtransfusioner, ej trombocyter akut!, beh av neutropen feber
 • immunosuppression
 • stamcellstransplantation
 • varierande förlopp

Polycytemia vera

 • myeloproliferativ sjukdom (trilinjär), stamceller prolifererar utan EPO ⇒ ↑Hb, ↓EPO
 • mutation i JAK2 ⇒ uppreglering ⇒ ökad tyrosinkinasaktivitet
 • ökad hematokrit ⇒ ökad viskosistet
 • risk för tromboser

Symptom

 • dålig perifer syresättning
 • DVT, blödning
 • klåda efter bad
 • nattliga svettningar
 • huvudvärk, yrsel
 • gikt

Status

 • rödbrusig i ansiktet (pletorisk)
 • rödsprängda ögon
 • splenomegali

Diagnos

 • Hb > 160/170
 • ↑ hematokrit, EVF > 55 % talar starkt för p vera
 • trombocytos hos 50 %
 • leukocytos hos 50 %
 • ↓ EPO
 • ofta järnbrist
 • BM: hög cellularitet, alla cellinjer hyperplastiska
 • JAK2-mutation

Behandling

 • flebotomi tills EVF < 0,45
 • ASA 75-100 mg x1 (om ingen kontraindikation föreligger)
 • dämpa klåda
Benmärgshämmande behandling
 • om tidigare trombossjukdom, om pat > 60 år eller om trc > 1500x 10^9/l
 • kan övervägas till ytterligare patientgrupper
 • pat < 60 år får 1. alfa-interferon 2. hydroxiurea 3. anagrelid (Xagrid ®)
 • pat 60-75 år får 1. hydroxiurea 2. alfa-interferon 3. anagrelid (Xagrid ®)
 • pat > 75 år får 1. hydroxiurea 2. intermittent busulfan (Myleran ®) 3. radioaktivt fosfor

Prognos

 • ej botbar
 • progress kan ske till myelofibros och AML
 • dödlig om obehandlad, men relativt lång överlevnad

Pseudopolycytemi

 • konstitutionellt låg plasmavolym
 • unga-medelålders män
 • rökning, alkohol, fetma, hypertoni, stress

Relativ polycytemi

 • låg plasmavolym
 • dehydrering, blödning, kapillärläckage, ascites

Sekundär polycytemi

 • ökad EPO-bildning som stimulerats pga låg syremättnad (hög höjd, rökning), resp inuff eller autonom produktion av EPO vid malignitet

Essentiell trombocytos

 • trc 800-3000 x 109
 • ökad risk för tromboembolism, stroke, hjärtinfarkt, gangrän, Budd-Chiari (v. hepatica-trombos)
 • upptäcks ofta i asymptomatisk fas

Diagnos

 • trombocytos
 • hyperkalemi (trc innehåller mkt kalium)
 • dysplastiska megakaryocyter i benmärgen
 • JAK2-mutation förekommer

Diffdiagnoser

 • myelofibros
 • polycytemia vera
 • KML
 • reaktiv trombocytos (se nedan)

Behandling

 • ASA till symptomfria
 • benmärgshämmande beh om tidigare trombossjukdom, om pat > 60 år eller om trc > 1500x 10^9/l
 • yngre pat beh i första hand med alfa-interferon eller anagrelid (Xagrid ®)
 • äldre får hydroxiurea eller kombinationsbeh

Reaktiv trombocytos

 • sällan över 1000 x 109
 • ej symtomgivande
 • cancer, långvarig inflammation (> 1 mån), efter splenektomi, alkoholabstinens, järnbrist, blödning

Splenomegali

Hypersplenism

 • ökad nedbrytning i förstorad mjälte (splenomegali), poolning av blodceller ⇒ (pan)cytopeni
 • åtgärdas med splektomi

Immunologiskt/infektiöst

 • Hepatit, CMV, EBV
 • subakut endokardit
 • tbc
 • toxoplasmos
 • SLE, RA, Feltys syndrom, sarkoidos

Hematologiskt

 • neoplasier: ALL, KLL, lymfom, myeloproliferativa sjukdomar, myelofibros
 • hemolytisk anemi: autoimmun, hereditär sfärocytos, hemoglobinopati

Övrigt

 • portahypertension
 • amyloidos mfl inlagringsjukdomar
 • abscess, cysta
 • hjärtsvikt (sent)
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2011-01-04
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina