Startsidan 
Start

Ryggsjukdomar

Diskbråck

 • disken degenererar ⇒ anulus brister ⇒ en större eller mindre del av nucleus tränger ut ⇒ inflammatorisk reaktion ⇒ irritation av nervrötterna
 • oftast posterolateralt belägna, men även centrala och laterala förekommer
 • lumbalt diskbråck vanligaste orsaken till ischias
 • ca 95% av alla symptomgivande diskbråck finns på de två nedersta nivåerna, L4-L5 och L5-S1 (yngre pat)
 • median 60 år vid L4-roten, 30 år vid L5-roten och 45 år vid S1-roten
 • diskbråck i nivå L4-L5 ger L5-rotspåverkan osv, roten lämnar under kotan

Symptom

 • ischiassmärta vanligaste symptomet
 • ofta haft ryggsmärtor av och till
 • smärtan utstrålar i benet och debuterar oftast akut, förvärras vid t. ex. hosta, nysning
 • ofta smärtfixerad ländrygg, skolios och utslätad ländlordos
 • rörelseomfånget inskränkt
 • utredning enligt lumbago

Lasègues test

 • Straight Leg Raising test, SLR
 • smärtutstrålning nedom knät vid elevation av benet, vanligen inom 0-70 grader
 • mkt positiv om man vid smärta sänker benet lite så att smärtan försvinner, därefter extenderar man i foten varpå det gör ont igen
 • korsad Lasègue: lyftning av friskt ben ger smärta i sjukt, är mycket specifikt för diskbråck
 • bilateral Lasègue prognostiskt ogynnsam
 • bakvänd Lasègue: n femoralis
 • undersök även höftrörlighet och perifera pulsar!

Nivåbestämning sensibilitet

 • mediala malleolen L4
 • stortån L4
 • laterala malleolen S1
 • häl S1
 • mellersta fotryggen L5
 • lilltå S1

L4-roten

 • smärtutstrålning framtill i låret
 • sensibilitetsnedsättning på lårets och ev underbenets framsida, mediala malleolen
 • nedsatt patellarreflex
 • quadricepsförsvagning
 • Lasègue ofta inte pos då n femoralis har ett ventralt förlopp

L5-roten

 • smärtutstrålning på baksidan av låret, utsidan av underbenet och fotrygg
 • påverkad stortåextension, kan ej gå på hälarna (EHL, fotens dorsalflektion)
 • n. peroneus: ev droppfot (n. peroneus djupa grenar ⇒ m. tibialis anterius + peroneus) ⇒ högt knälyft
 • inga reflexrubbningar

S1-roten (mellan L5-S1)

 • smärtutstrålning på baksidan av låret, utsidan av underbenet
 • sensibilitetsnedsättning baktill, på underbenets sida samt på laterala foten inkl laterala malleolen, lilltån och hälen
 • kan ej gå på tårna (m gastrocnemius)
 • nedsatt Achillesreflex

S2-S4 Cauda equina-syndrom

 • durasäcken komprimeras
 • parapares, nedsatt blåssensibilitet ⇒ urinretention, nedsatt sfinktertonus (fekal inkontinens) samt sensibilitetsbortfall ("ridbyxa")
 • akut tillstånd! akut MR!
 • KAD, högdos kortison (64 st Betapred = 32 mg) samt akut op inom 6 h

Åtgärder

 • avvakta! de flesta ischiastillstånd går över av sig själv!
 • smärtlindring, paracetamol och opioid, tex Tramadol ®
 • sjukskrivning vb (försiktighet!)
 • åb 6 veckor, ev sjukgymnastik; rörelse

Diagnos

 • avvakta i 3 månader för att se om symptomen förbättras
 • vid > 3 månaders symtom ⇒ halvakut MR-remiss
 • akut MR om cauda equina-syndrom
 • dålig korrelation mellan röntgen och kliniska symptom

Operation

 • partiell laminektomi, ev med stag, litet ingrepp, 1-3 mån konvalescens
 • halvakut op om progredierande pares eller intraktabel smärta
 • op syftar till att behandla smärtan i benet, ej ryggsmärtan!
 • 90% blir återställda, 5% recidiverar
 • vissa får behandlingsresistent smärta
 • neurologiska bortfall påverkas sällan
 • pares i foten är ingen op-indikation!
 • postoperativ infektionsfisk med abscesser, diskit

Spinal stenos

 • förträngning av spinalkanalen
 • kan vara medfödd, men beror oftast på degenerativa förändringar hos äldre (osteofyter, facettledshypertrofi, förtjockning av lig flavum)
 • även sekundärt till tidigare operationer
 • vanligast vid L4-L5 eller L3-L4
 • de neurologiska bortfallen är sällan progressiva, många förbättras spontant

Symptom

 • lumbago som tilltar under dagen, ofta proximal smärta som tilltar när ryggen rätas ut
 • förbättras vid framåtböjning (kyfoslindring), cykla går bra
 • spinal claudicatio med gångsvårigheter, domningar, ansträngningsrelaterad värk; smärtan släpper senare än vid claudicatio
 • neurologisk påverkan, oftare bilateralt än diskbråck

Diagnos

 • MR visar smal durasäck, ofta med lokal förträngning på flera nivåer
 • Obs! fynden korrelerar inte alltid till symptomen
 • diffa mot arteriell insufficiens (där smärtan släpper snabbare)
 • avancerad coxartros kan förvärra eller efterlikna spinal claudicatio

Behandling

 • initialt konservativ med träning och analgetika, många förbättras spontant
 • vid utebliven effekt dekompressiv laminektomi, rotkanalens bakvägg avlägsnas
 • i enstaka fall (vid instabilitetstecken) samtidig fusion; påverkar främst bensmärtan

Lumbago

 • lumbalgi, "ryggskott", ett symptom, inte en diagnos
 • idiopatisk ländryggsmärta
 • rökning och inaktivitet kan bidra
 • vanligaste orsaken till sjukskrivning och förtidspensionering
 • i klassiskt fall akut insättande bandformad smärta och flexionslåsning av ryggen
 • vid ischias är det viktigt att diffa mot processer i lilla bäckenet, men här strålar smärtan aldrig ner i knäet!
 • de flesta spontantillfrisknar

Utredning

Anamnes
 • smärtdebut, smärttyp, vilovärk, svaghetskänsla i benen, känselpåverkan, svårigheter med blåstömning eller avföring
Ryggus
 • inspektion (utplanad lordos, skolios), rörlighet, palp över spinalutskott och interspinosusligament, neurologisk us, Lasègues test
 • be pat peka på smärtan
 • höftrörlighet och perifera pulsar
Lab
 • Hb, SR, CRP, vita, U-sticka (diffa mot infektion, uvi)
Rtg
 • slätrtg ländrygg + bäcken vid kvarstående symptom efter 6-12v
 • tidigare om malignitetsmisstanke
 • ev MR

Behandling

 • smärtlindring med tex paracetamol, Citodon
 • psoasläge, rörelse!
 • undvik sjukskrivning
 • ev traktion, TENS

Skolios

 • lateraldeviation av kotpelaren
 • lindrig (<10% deviation) förekommer hos 10% av befolkningen
 • slutar vanligen att progrediera efter det att tillväxten är avslutad, större krökar har större risk att progrediera

Funktionell skolios

 • sekundär till annan åkomma
 • långsträckta och mjuka krökar
 • vanligtvis godartad och försvinner ofta

Indelning

 1. kompensatorisk skolios pga snedställning i bäckenet (t ex olika benlängd)
 2. hållningsskolios av okänd etiologi, försvinner i sittande eller liggande liksom A
 3. smärtskolios, t ex vid ischias, ger asymmetriska kontrakturer i ryggens muskulatur

Strukturell skolios

 • medfödd, vid neuromuskulär sjukdom eller utvecklas under puberteten, de flesta dock idiopatiska
 • särskilt kongenital skolios påverkar lungfunktionen negativt
 • smärta är ovanligt och kan tyda på tumör eller infektion
 • kotkroppar och mellanliggande diskar är kilformade
 • S-formad skolios, rotationen framträder tydligast om pat böjer sig framåt
 • benlängdsskillnader? ryggen i balans?
 • rtg
 • >25° ⇒ konservativ korsettbehandling under hela tillväxtperioden samt fysikalisk terapi
 • >40° ⇒ kirurgisk behandling (fusion av kotor) om kvarvarande tillväxt

Osteoporos

 • benets alla beståndsdelar minskade i lika stor utsträckning, till skillnad från osteomalaci, där benvävnaden innehåller mindre mineral
 • osteoporos = bentätheten > 2,5 SD under medel, om det dessutom föreligger en fraktur pga osteoporos ⇒ manifest osteoporos
 • sekundär osteoporos i samband med binjuresjukdom, RA, kortison, fenantoin m.m.
 • vanligaste osteoporotiska frakturen är kotkompression

Riskfaktorer

 • ålder, hereditet för osteoporosfraktur, tidigare frakturer, tidig menopaus, låg benmassa, rökning, fysisk inaktivitet, fallbenägenhet, bristfällig kost, låg vikt eller lågt BMT, nordbo, sekundär osteoporos

Utredning

 • slätrtg om fraktur
 • DEXA (densiometri)
 • ev CT (benmineralmätning)

Icke-farmakologisk behandling

 • ökad fysisk aktivitet
 • förbättrad kost
 • rökstopp
 • minskat alkoholintag
 • fallförebyggande åtgärder
 • ev styrketräning

Farmakologisk behandling

 • östrogen förstahandsval till postmenopausala kvinnor under 70 år
 • bisfosfonater (osteoklasthämmare) om manifest osteoporos hos kvinnor över 70 år. Bör även få vit D och kalcium
 • endast vit D och kalcium till de allra äldsta
 • ev Raloxifen (SERM)

Torticollis

Torticollis acuta

 • nackspärr
 • alla åldrar, oftast barn/yngre vuxna
 • vaknar på morgonen och kan inte vrida huvudet
 • fixation av nacken, värme samt analgetika, ev mjuk halskrage
 • ej rtg
 • går över på några dagar, misstänk annars tumör, diskit, atlassubluxation mm.
 • täta recidiv indicerar utredning

Torticollis congenita

 • kontraktur och fibros i m. sternocleidomastoideus, palpabel uppdrivning över muskeln
 • diagnostiseras under första levnadsveckan
 • 1 av 5 har kongenital höftinstabilitet
 • ger efter några år ansiktsskolios, dvs huvudet hålls snett men ögonen sitter horisontellt
 • töjningar
 • kirurgi (tenotomi) om uttalat

Spastisk torticollis

 • ofrivilligt rörselsemönster, ej endast i m. sternocleidomastoideus
 • vrider huvudet åt sidan, oftast ryckvis

Diffdiagnoser barn

 • trauma
 • artrit
 • abscess
 • spondylit
 • diskit
 • synstörningar
 • lokala processer i spinalkanalen eller i bakre skallgropen m.m.

Brachialgi

 • "cervikal rhizopati"
 • nervsmärtor i armen, jmf ischias
 • kompression av en eller flera nervrötter, kan bero på diskbråck eller osteofyter, sällsynt tumör
 • nackspärr ⇒ utstrålande smärtor, neurologiska symptom
 • fixation med halskrage, analgetika och sträckbehandling
 • slätrtg halsrygg + ev MR om ingen förbättring efter 6v
 • senare ev op
 • sämre prognos än lumbalt

C6-syndromet

 • utstrålning i tumme och pekfinger
 • ev nedsatt brachioradialis- och bicepsreflex

C7-syndromet

 • utstrålning i 2-4:e fingret
 • ev försvagad tricepsreflex

C8-syndromet

 • utstrålning i lillfinger och laterala underarmen

Cervikalgi

 • högt belägen ryggsmärta

Spondylos

 • röntgenologiskt begrepp
 • med stigande ålder drabbas alla av diskdegenerativa förändringar som oftast är asymptomatiska
 • sänkning av diskhöjd, benpålagringar på kotkropparna och artros i facettlederna
 • degenererade diskar har minskad vattenhalt ⇒ svarta på MR
 • uttalade röntgenförändringar är korrelerade till ryggsmärta
 • symptomatisk behandling

Facettledsartros

Med stigande ålder drabbas alla av diskdegenerativa förändringar som oftast är asymptomatiska. Först diskdehydrering (syns på MR) ⇒ diskhöjden sjunker ⇒ artros i bakre facettleder med hypertrofi ⇒ förtränger spinalkanalen, även rotkanalsstenos.Lokal ömhet föreligger över facettlederna. Smärtor, ev rotsymptom. Kan ge spinal stenos. Slätrtg kan påvisa disksänkning, pålagring, deformitet och utesluter destruktion. CT kan visa artrosen. MR göres vid nervpåverkan. Konservativ behandling med sjukgymnastik.

Spondylolys och spondylolistes

Spondylolys

 • defekt i kotbågen (pars interarticularis) mellan intervertebrallederna med oviss genes
 • hereditet och aktivitetsrelaterat
 • vanligare hos pojkar men risk för progress störst hos flickor
 • oftast inga symptom

Spondylolistes

 • kotglidning, kan fås av spondylolys
 • oftast L5 som glider i förhållande till S1 (ssk vid tillväxtspurten)
 • spondylolistes kan också bero på missbildningar i ländryggen eller förekomma efter trauma
 • hos vuxna kan degenerativ spondylolistes förekomma (L4)

Symptom och handläggning

 • börjar i tidiga tonår
 • lumbago
 • gångsvårigheter ("tight hamstrings")
 • ibland ischias i båda benen
 • ökad ländlordos
 • ibland kan glidningen palperas
 • vaggande och bredspårig gång
 • slätrtg
 • smärtlindring, korsett, op vid större glidningar

Mb Scheuermann

 • kyfos
 • vanligt tillstånd som debuterar i puberteten
 • oftare pojkar
 • deformering framtill av kotkropparna i övre och mellersta bröstryggen (aseptisk nekros?) ⇒ kilformade kotor ⇒ ökad thorakal kyfos
 • sällan symptom
 • lumbal utbredning ovanligt, ger ökad risk för lumbago
 • rtg för diagnos
 • sällan korsettbehandlning
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2008-06-28
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina