Startsidan 
Start

ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM

Ateroskleros

Riskfaktorer

 • ålder
 • manligt kön
 • hereditet
 • hypertoni
 • rökning
 • blodfettsrubbning
 • fysisk inaktivitet
 • övervikt
 • diabetes
 • glukosintolerans
 • typ-A-personlighet
 • negativa psykosociala faktorer

Stabilt plack

 • tjock bindvävskapsel
 • liten lipidkärna
 • liten/ingen inflammatorisk aktivitet

Instabilt plack

 • tunnare bindvävskapsel
 • hög inflammatorisk aktivitet
 • rel stor lipidkärna
 • kan rupturera och ge hjärtinfarkt/instabil angina
 • trombocyter och koagulationssystemet aktiveras och vasokativa substanser frisätts vilket leder till trombos och kärlsammandragning

Stabil angina

Stabil: symptombilden förändras inte påtagligt och inga vilosymptom förekommer.

Symptom

 • ansträngningsutlösta brsm
 • centralt i bröstet, ev m utstrålning till halsen och armar
 • ev tryck i bröstet med svårighet att få luft
 • max 15 min
 • ofta utlösande faktorer som kyla, motvind, nyligen födointag, kombination av fysisk och psykisk stress

Diagnostik och utredning

 • klinisk diagnos, anamnesen viktig!
 • aortastenos?
 • karotisauskultation
 • BT och perifera pulsar
 • palpation av bröstkorg
 • Hb, krea, lipider, fasteglukos
 • vilo-EKG oftast normalt
 • arbetsprov bör ingå i utredning, låg arbetsförmåga, utbredda EKG-förändringar, dålig BT-stegring kan ses
 • UKG (vänsterkammarfunktion, klaffvitier)
 • koronarangio för anatomisk kartläggning göres på pat med livskvalitetssänkande spt trots farmaka, vid misstanke om avancerad koronarsjkd samt vid nedsatt väkammarfkt

Diffdiagnoser

 • distal esofagusdysfunktion viktigast med samma typ av smärta, men denna utlöses av fysisk ansträngning vid ökat buktryck, hopsjunken sittställning eller i liggande
 • muskuloskelettalt
 • gallvägssjkd
 • pleurit
 • perikardit
 • Tietzes syndrom

Behandling

 • alla med IHD får ASA (Trombyl ®) 75 mg/dag; Klopidogrel (Plavix ®) 75 mg x 1 vid ASA-intolerans
 • statiner vb, simvastatin (Simvastatin ®)
 • blodtryckssänkande vb
 • livsstilsförändringar
PCI och CABG
 • om hög risk eller terapiresistens
 • CABG vid trekärlssjukdom, huvudstamsstenos, proximal LAD-stenos
 • koronarangio görs preop
 • inför CABG skall Plavix ® sättas ut minst 5 dgr i förväg
 • efter PCI med stentinläggning varierar behandlingstiden med Trombyl och Plavix bla beroende på vilken typ av stent som använts

Anfallskupering

Kortverkande nitro
 • buckalt (Suscard ® 2,5-5 mg), effekt inom 2-3 min, duration ca 1h, ibland 3-5 h
 • sublingualt (Nitromex ® 0,25-0,5 mg), effekt inom 2 min, kvarstår 10-30 min
 • spray (Glytrin ®)

Profylax

Betablockad
 • basbehandling
 • CAVE luftvägsobstruktion
 • bra vid genomgången hjärtinfarkt, hjärtsvikt, strikt ansträngningsutlöst angina
 • ex metoprolol (Seloken ZOC ®) 50-200 mg x 1 eller atenolol (Tenormin) ® 50-100 mg x 1
Långverkande nitro
 • isosorbidmononitrat (Monoket ®, Imdur ®)
 • max en dosering per dag pga toleransutveckling
 • bra vid samtidig hjärtsvikt
 • undvik initial huvudvärk gnm försiktig upptitrering av dos
 • sildenafil (Viagra ®) är kontraindicerat med nitropreparat
Kalciumantagonister
 • vid dominerande vilosymptom (spasm?) eller vid kontraindikation mot betablockad
 • Cardizem Retard ® (ej bra vid hjärtsvikt), Plendil ®, Norvasc ®
Testa ngt ur varje grupp innan kombination; alla tre kan kombineras men:
 • CAVE: kombinera inte betablockare med verapamil (Verapamil ®, Isoptin ®) eller dilitazem (Cardizem ®) pga arrytmirisk!
 • PCI eller CABG istället för trippelterapi

Vid hjärtsvikt

 • diuretika
 • ACE-hämmare
 • betablockad
 • (digitalis)

Akut koronart syndrom, instabil kranskärlssjukdom

Plaqueruptur ger koronartrombos, innefattar:

 • akut ST-höjningsinfarkt (STEMI)
 • akut icke-ST-höjningsinfarkt (NSTEMI)
 • instabil angina
 • instabila fasen efter akut hjärtinfarkt
 • plötslig död

Instabil angina och icke-ST-höjningsinfarkt, NSTEMI

Definition

 • viloangina
 • förvärrad tidigare stabil angina
 • nydebuterad svår angina
 • inom 4 v efter hjärtinfarkt

EKG

 • ST-T-förändring (ST-sänkning eller T-vågsinversion, för båda gäller ≥ 1 mm i minst 2 konsekutiva avledningar)
 • ej ST-höjning eller nytillkommen Q-våg som vid ST-höjningsinfarkt
 • EKG-förändringar kan saknas

Högriskpatient

 • återkommande smärtepisoder
 • signifikant ischemi påvisad med vektor-EKG
 • ST-sänkning på vilo-EKG
 • förhöjt troponin
 • diabetes mellitus
 • hög ålder
 • tidgare hjärtinfarkt, CABG, hjärtsvikt eller hypertoni

Behandling

På VC
 • tillkalla ambulans
 • iv nål
 • övervakning
Akut omhändertagande, även i ambulans
 • akut remiss till sjukhus! ⇒ EKG-övervakning
 • syrgas
 • morfin 10 mg/ml, 5-10 mg iv om smärtor
 • nitro 0,5 mg sublingualt, 2,5-5 mg buckalt eller 0,4 mg/spraydos
 • ASA (Trombyl ®) startdos 3-500 mg, därefter 75 mg/dag
På akuten/vårdavdelning
 • övervakning
 • betablockad (metoprolol, Seloken ®) 5 mg x 1-3 iv med 5-15 min intervall, om BT > 150 mmHg och puls >80 och inga kontraindikationer
 • klopidogrel (Plavix ®), startdos 600 mg ges om coronarangio plnaeras samt som alternativ till ASA vid överkänslighet
 • LMWH om inläggning med klinisk misstanke om instabil angina/NSTEMI i kombination med objektiva ischemitecken (tex troponinstegring, ST-sänkning i 2 intilliggande avledningar, patologisk T-negativitet), tex Klexane ® 1 mg/kg kroppsvikt x 2 sc, maxdos 100 mg x 2 eller Arixtra ® 2,5 mg x 1 sc, avslutas efter lyckad PCI
 • nitrater vid kvarstående instabilitet eller smärta, hjärtsvikt, högt BT; ev som nitroinfusion
 • Simvastatin ® 40 mg tn
Fortsatt omhändertagande
 • målblodtryck 130/80
 • blodglukos målvärde 7-10 mmol, snabbverkande insluin om > 11
 • ACE-hämmare dag 1-3 om stabil patient, inga kontraindikationer
 • aldosteronantagonist (Spironolakton ® eller Inspra® ) 25-50 mg x 1 vid hjärtinfarktassocierad hjärtsvikt, ssk om EF < 40 %, kontrollera kalium och krea!
 • po betablockad tex Seloken ZOC ® 50-200 mg eller Tenormin ® 25-100 mg dagl
 • kalciumblockad om betablockad är kontraindicerad (se nedan)
 • Plavix 75 mg 1 i 3 månader, 150 mg x 1 första månaden om stenttrombos föreligger
 • ev Aggrastat ® om höggradig instabilitet samt vid primär PCI med stent
 • subakut PCI inom 2-3 dygn om persisterande smärtor eller högriskpat (se ovan)
 • vid trekärlssjukdom göres CABG inom 7 dgr
 • UKG under vårdtiden

Kontraindikationer till betablockad

 • astma/KOL
 • AV-block II och III
 • hypotoni
 • obehandlad hjärtsvikt
 • bradykardi

ST- höjningsinfarkt, transmural infarkt, STEMI

Viktigast att så snabbt som möjligt skapa reperfusion!

Kriterier

2 av 3:

Bröstsmärta
 • > 15 min
 • viker ej på sublingualt nitro
EKG-förändringar
 • uppåt konvex ST-höjning, > 2 mm i V2-V3 eller ≥ 1 mm i andra avledningar, syns första dygnen
 • patologisk Q-våg > 0,04 s (2 rutor vid 50 mm/s) eller > 25 % av R-vågen i minst 2 avledningar eller patologisk R-progression, OBS: undantag III, V1 (en eller båda), även aVL om låg R-amplitud här
 • T-negativisering
 • fas 1: ST-höjning + patologisk Q
 • fas 2: normalisering av ST-sträckan och T-vågsinvertering
 • fas 3: normalisering av T-våg
 • fas 4: kvarstående patologisk Q
 • för lokalisation, vg se nedan
Hjärtmarkörer

Troponin I

 • högspecifikt för hjärtats muskelceller, frisätts vid skada
 • stiger inom 6-12h, kvarstår 1-2v (ej bra vid täta infarkter, tag då CKMB istället)
 • kraftigt förhöjt vid hjärtinfarkt, myokardit, traumatisk hjärtskada
 • lätt förhöjt vid ovanstående, instabil angina, generell vävnadshypoxi, sepsis, takykardi, grav njursvikt
 • olika metoder har olika referensvärden, för hjärtinfarkt krävs minst ett troponinvärde över beslutsgränsen för aktuell metod och där upprepade (minst 2 med minst 6 timmars intervall) troponinbestämningar visar ett stigande eller sjunkande förlopp

CKMB

 • stiger inom 4-6 h efter hjärtinfarkt, max vid 10-24 h, kvarstår 1-2 dygn, rel specifikt

Myoglobin

 • ospecifikt, stiger vid Tiezte, träningsvärk m.m.
 • stiger inom 1-2 h, kvar ca 1 dygn

EKG för lokalisation av hjärtinfarkt

 • laterala avledningar är aVL, I, V5, V6 (LAD
 • inferiora avledningar är II, aVF och III (RCA, RCX)
 • septala avledningar är V3-V4
 • anteroseptala är V2-V6
 • framväggsinfarkt (LAD): V-V7, aVL, I, -aVR, II med takykardi, ångest, oro
 • anteroseptal infarkt: V1-V4, I, -aVR, ofta med retledningshinder
 • anterolateral infarkt (cirkumflexa, vä koronarartär, o/e diagonalgrenar till LAD): V4-V7, I, - aVR, II
 • inferior/diafragmal: II, aVF, III
 • inferioposterior infarkt: inferiora lyft (aVF, II, III), reciprok ST-sänkning i V1-V2, vänd EKG!
 • ren bakväggsinfarkt (hö koronarartär o/e circumflexa av vä koronarartär): V1-V3 ökad R-vågsamplitud, ST-sänkning och höga, spetsiga T, vagal påverkan med hypotoni, illamående, kräkningar
Kärlförsörjning
 • RIVA, ramus interventricularis av LAD, försörjer vä kammares framvägg, septums främre 2/3
 • RCA, right coronary artery, försörjer hö kammare, vä kammares bakvägg och septums bakre tredjedel
 • LCX, left circumflex artery (gren av left coronary artery), försörjer vä kammares bak- och sidovägg

Behandling

Akut omhändertagande (VC, ambulans)
 • syrgas
 • nitro 0,5 mg sublingualt, 2,5-5 mg buckalt eller 0,4 mg/spraydos
 • morfin iv 5-10 mg
 • ASA, startdos 3-500 mg Trombyl ® po
 • Furix® 10 mg/ml, 4 ml (40 mg) om svikt, lungödem
 • Atropin ® 0,5 mg/ml, 1-2 ml iv om bradykardi eller hypotension
 • ev trombolys
 • ev diazepam vid ångest
Akutbehandling på sjukhus
 • trombolys/primär PCI/PTCA /rescue-PTCA (se nedan)
 • Plavix ® 600 mg po som engångsdos om coronarnagio planeras eller vid ASA-överkänlighet
 • Heparin 5000IE iv
 • betablockad metoprolol (Metoprolol ®, Seloken ®) 5-15 mg iv x 3 med 5-15 min intervall om ej kontraindikation
 • nitrater vb (tillägg vid smärta, svikt, BT-sänkning), ev nitroinfusion
Fortsatt omhändertagande
 • målblodtryck 130/80
 • blodglukos målvärde 7-10 mmol, snabbverkande insluin om > 11
 • ACE-hämmare dag 1-3 om stabil patient, inga kontraindikationer
 • aldosteronantagonist (Spironolakton ® eller Inspra® ) 25-50 mg x 1 vid hjärtinfarktassocierad hjärtsvikt, ssk om EF < 40 %, kontrollera kalium och krea!
 • po betablockad tex Seloken ZOC ® 50-200 mg eller Tenormin ® 25-100 mg dagl
 • kalciumblockad om betablockad är kontraindicerad (se nedan)
 • ev Plavix ® 75 mg 1, 150 mg x 1 första månaden om stenttrombos föreligger
 • UKG under vårdtiden

Komplikationer vid hjärtinfarkt

Arytmier

 • diafragmal infarkt kan ge AV-block som kräver övergående pacemaker
 • framväggsinfarkt brukar kräva permanent pacemaker
 • ge Atropin ® 0,5 mg/ml, 1-2 ml iv om bradykardi
 • VES, VT

Tamponad

 • takykardi
 • sänkt systoliskt BT
 • sänkt pulstryck (< 30 mmHg)
 • halsvenstas
 • pulsus paradoxus (BT sjunker mer än 10 mm Hg vid inspirium, dvs den palpabla pulsen blir svagare)
 • EMD/PEA
 • diagnos mha UKG
 • perikardiocentes
 • ev vätska (ej om inkompenserad pat)

Septumruptur

 • abrupt försämring av tidigare stabilt tillstånd, oftast inom 1 v
 • nytillkommet systoliskt blåsljud
 • akut UKG
 • tidig kirurgi, aortaballongpump

Kammarruptur

 • relativt tidigt
 • UKG, ev op

Kardiogen chock

 • 5-10 % av MI-patienter, 80-90 % dör
 • hypotoni med eller utan lungödem
 • oliguri/anuri
 • neurologisk påverkan
 • Ringer om lungödem inte föreligger
 • KAD, syrgas
 • dobutamin/dopamin
 • atropin eller temporär pacemaker om bradykardi
 • ev CPAP, ev aortaballongpump
 • akut UKG
 • snabb reperfusion, helst PCI
Diffa kardiogen chock mot
 • tamponad
 • lungemboli
 • hypovolemi
 • blödning
 • vasovagalt
 • grav hypoxi
 • acidos
 • sepsis

Mitralisinsufficiens

 • ger akut vänsterkammarsvikt eller lungödem
 • vid anterior infarkt anulusdilatation, vid inferior infarkt papillarmuskeldysfunktion eller - ruptur (den senare med mkt hög mortalitet)
 • akut UKG
 • CPAP, tidig kirurgi, aortaballongpump

Papillarmuskelruptur

 • mekanisk ruptur efter några dagar
 • lungödem, ev nytt blåsljud
 • akut op!

Perikardit

 • hos 20 % efter 24-48 h efter transmural infarkt
 • gnidningsljud, perikardvätska
 • nya, andningskorrelerade smärtor
 • genrell ST-höjning
 • UKG med perikardiocentes om hotande tamponad
 • analgetika, ev ASA, ev steroider

PMI-syndromet, Dresslers syndrom

 • 2-10 v efter MI
 • autoimmun reaktion mot hjärtmuskelceller
 • subfebrilitet, andfåddhet, bröstsmärta
 • hög SR
 • ev pleurit, perikardit
 • steroider

Angina

Reinfarkt

Trombolys och PTCA/PCI

Indikation

Lokala variationer!!!

Instabil angina

 • terapiresistent smärta
 • vissa komplikationer ex diabetes ⇒ vidare indikation

Stabil angina

 • terapisvikt med farmaka
 • högriskpatienter

AMI

 • symptom i < 12 h eller < 24 h om kvarstående ST-lyft eller smärta
 • vänstergrenblock + typiska symptom
 • kardiogen chock
 • nytilkommet eller förmodat nytt skänkelblock
 • skall ha provat nitro sublingualt
ST-höjning
 • ≥ 1 mm i extremitetsavledningar, V5, V6, diafragmalt i två angränsande avledningar
 • ≥ 2 mm V1-V4 (framväggen)
ST-sänkning
 • i V2, V3 kan vara tecken på transmural posterior ischemi

Primär PCI/Direkt PTCA

Indikation

 • hjärtinfarkt med kardiogen chock
 • kontraindikationer för trombolys
 • stor anterior hjärtinfarkt
 • yngre patienter
 • inom 12 h efter smärtdebut (inom 36 h om kardiogen chock)

Kontraindikation

 • huvudstamsstenos
 • överkänslighet eller kontraindikation mot kontrastmedel

Farmaka

 • ge klopidogrel (Plavix ®) 600 mg som bolusdos (ej om pat redan står på Plavix)
 • ge ASA (Trombyl ®) 300 mg som bolusdos (ej om pat redan står på Trombyl)
 • Heparin 5000 IE iv
 • ge GP IIb/IIIa-receptorblockare ex Reopro ® (abciximab), Aggrastat ® (tirofiban)

Komplikationer vid PCI/PTCA

Hematom i underarmen
 • om a radialis används
 • sällsynt
 • distalstatus!
 • behandlas med tryck medelst blodtrycksmanschett
 • ibland behövs fasciotomi för att undvika kompartmentsyndrom
Ljumskblödning
 • retroperitoneal blödning med chock eller vasovagal reaktion allvarligast, CT för diagnos
 • maneull kompression och femostop
 • chockbehandling
 • kontroll Hb, EVF
 • ev kontakt med kärlkirurg
Pseudoaneurysm
 • blåsljud i ljumsken
 • femostop, ev kompression via UL eller trombininjektion

Rescue-PTCA

 • om misslyckad trombolys
 • något ökad blödningsrisk

Trombolys

 • inom 12 h
 • var uppmärksam på reperfusionsarytmier
 • coronarangiografi efter trombolys innan hemgång för riskstratifiering

Indikation

 • akut hjärtinfarkt
 • lungemboli

Absoluta kontraindikationer

 • blödningsrisk: trauma för mindre än 10 dgr sedan (op eller icke komprimerbar kärlpunktion), kärlsjukdom
 • tidigare cerebral blödning
 • CVI inom 2 mån
 • aktivt ulcus eller gi-blödning
 • blödning
 • defekt hemostas, koagulationsdefekt, trombocytopeni
 • överväg akut PCI

Relativa kontraindikationer

 • terapiresistent hypertension (> 180/110)
 • TIA/ischemiskt stroke inom 6 månader
 • waranbehandling, INR > 2,0
 • traumatisk återupplivning
 • stark misstanke eller verifierad aortadissektion
 • allvarlig lever/njurfunktionsnedsättning
 • misstänkt perikardit
 • graviditet upp till 10 dagar post partum
 • klar demens
 • tidigare streptokinasbehandling 5 dgr - 0,5 år, ge då tPA

Streptokinas

 • äldre patienter
 • ökad blödningsrisk (äldre, hypertoni, tidigare stroke)
 • inferior infarkt
 • mer än 6 h symptom

tPA

 • utbredd infarkt
 • smärtdebut inom 6 h
 • tidigare streptokinasbehandling
 • ev LMWH sc efteråt
 • ex Rapilysin ®, Metalyse ®

Komplikationer

 • reperfusionsarytmi (idioventrikulär rytm eller VT), kräver oftast ingen behandling
 • hypotension under behandling ses ofta om Streptokinas används, höj fotändan, halvera infusionshastigheten temporärt , iv vätska vb, i nödfall kan infusion avbrytas tillfälligt
 • feber eller annan misstänkt allergisk reaktion, ge hydrokortison 200 mg iv, överväg avbrytande av infusion
 • lätt blödning, kompression
 • svårare blödning, se nedan

Om blödning uppstår

 • stäng infusion och avsluta Heparin/LMWH
 • ta Hb, trc, INR, APTT,
 • beställ 4 E blod
 • ge blod och vätska vb
 • FFP eller lagrad plasma
 • aprotinin (Trasylol ®) 500 000 E iv under 20 min, hämmar plasmin
 • tranexamsyra (Cyklokapron ® ) 100 mg/ml, 10 ml iv under 10 min, kan upprepas efter 4 h
 • kontakt med koagulationslab i Malmö

Sekundärprofylax vid ischemisk hjärtsjukdom

Riskfaktorer

 • rökstopp
 • motion; minst en ½ h promenad varje dag
 • kost, försiktighet med alkohol, stresshantering
 • viktnedgång, midjemått < 102 cm hos män och 88 cm hos kvinnor
 • målbodtryck < 140/90, < 130/80 om diabetes, (betablockad, ACE-hämmare)
 • mål S-kolesterol < 4,5 mmol/l, LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l, statiner
 • HDL < 1 för män och 1,2 för kvinnor liksom triglycerider > 1,7 mmol/l är markörer för ökad risk
 • målvärden vid diabetes: fp-glukos ≤ 7,0 mmol/l , HbA1c < 6,5 eller slumpvis p-glukos ≤ 11,1 mmol/l
 • sjukskrivning ca 3-4 v efter hjärtinfarkt, 2 mån efter CABG, 1-2 v efter elektiv PCI
 • bilkörning efter 1 månad, bastubad efter två och sexuellt samliv när man kan gå i 2 trappor

Farmakologisk behandling

 • ASA
 • Plavix ® vid ASA-ök samt under en period (tider varierar) i komb med ASA efter instabil kranskärlssjkd
 • betablockad efter hjärtinfarkt
 • ACE-hämmare vid vänsterkammardysfkt
 • statiner enligt ovan
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2010-12-11
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt