Startsidan 
Start

Sepsis

Infektion
 • en klinisk diagnos som beror på en svår bakteriell infektion
 • viktigt med tidigt insatt behandling, för varje timmes fördröjning ökar mortaliteten med 8 %...
 • vid samhällsförvärvad sepsis är E. coli, S. aureus, pneumokocker och Enterobacteriaceae vanligast
 • vid nosokomial sepsis även Enterobacteriacae, enterokocker, Pseudomonas, mer komplicerat resistensmönster
 • första levnadsveckan: E. coli, GBS, Listeria
 • < 20 åå: pneumokocker, meningokocker, S. aureus
 • äldre får gramnegativa tarmbakterier
 • septisk chock är ett medicinskt katastroftillstånd!

5 "killer-bugs" vid samhällsförvärvad sepsis

 • S. aurues
 • S. pneumoniae
 • S. pyogenes
 • E. coli, Klebsiella osv
 • Neisseria meningitidis

5 "killer-bugs" vid sjukhusvförvärvad sepsis

 • S. aureus
 • Enterococcus spp.
 • Enterobacteriaceae
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Candida spp.

Patogenes

 • bakterier och bakterietoxiner aktiverar flera av kroppens försvarssystem, proinflammatoriska cytokiner fristätts
 • koagulationen aktiveras
 • artärsystemet dilateras och kärlväggarna börjar läcka ⇒ blodtrycksfall och vätskeförlust ⇒ nedsatt vävnadsgenomblödning och syrebrist ⇒ cellulär hypoxi och anaerob metabolism ⇒ vätejoner och lakat ⇒ lågt pH, lågt bikarbonat, negativt BE ⇒ initialt kompensation via ökad ventilation ⇒ ↓ PaCO2 (metabol acidos med partiell respiratorisk kompensation)
 • kroppens organ börjar svikta
 • ond cirkel
 • hyperdynamisk chock, hypotension med hög hjärtminutvolym (till skillnad från kardiogen chock som har låg hjärtminutvolym)
 • mortalitet av två typer, dels akut kardiovaskulär kollaps som kommer tidigt och dels en multipel organsvikt som kommer senare i förloppet
 • inte alla har feber (kan tex saknas vid granulocytopeni, hos äldre)
 • hypotermi är illavarslande liksom leukopeni
 • måttlig trcpeni är regel, ofta lätt påverkan på PK och APTT, varningstecken om påverkan!
 • njurpåverkan i itidigt skede beror på hypovolemi, senare i förloppet ischemisk njurskada med akut njursvikt
 • ofta påverkad leverfunktion
 • initialt koagulationsaktivering och antifibrinolytisk aktivitet, ibland DIC med intravasal koagulation, risk för blödning när koagulationsfaktorer och trombocyter konsumeras

Definitioner

SIRS

Kroppens svar på skador (trauma, infektion, kirurgi, brännskada m.m.). Minst 2 av:

 • feber > 38º eller hypotermi < 36º
 • takykardi (> 90/min), är ett tidigt tecken
 • påverkad respiration (AF > 20/min) eller PCO2 < 4 kPa, tidigt tecken, beror på sepsisinducerad lungfunktionsnedsättning och respiratorisk kompensation av metabol acidos
 • leukocytos (> 12x 109 /l) eller leukopeni (< 4x 109 /l) eller > 10 % omogna former (det senare tar dock 24-48h)

Sepsis

 • SIRS + en utlösande infektion, i regel med viabla bakterier i blodbanan
 • = septikemi (bakterier och/eller deras toxiner finns i blodet och ger symptom)
 • inget krav på positiv blododling, s. k. bakteriemi

Svår sepsis

 • hypotension
  • systoliskt BT ≤ 90 eller MAP ≤ 70 o/e

 • hypoperfusion 
  • P-laktat >3 mmol/l eller > 1 mmol över övre normalgränsen eller
  • BE ≤-5 mmol) o/e

 • organdysfunktion
  • konfusion eller sänkt medvetandegrad
  • trc < 100, PK > 1,5 eller APTT < 60 s
  • urinproduktion < 0,5 ml/kg/h i minst 2 h trots adekvat volymsubstitution eller ökning under vårdtillfället av P-kreatinin > 45 mmol/l
  • hyperbilirubinemi > 45 mikromol/l
  • PaO2 < 7,0 kPa vid luftandning, sat < 86%), vid pneumoni PaO2 < 5,6 kPa (sat 78%)

 • förbättras på vätsketillförsel
 • tilläggskod R65.1

Septisk chock

 • cirkulationssvikt trots adekvat tillförsel av iv vätska
 • ofta varm initialt (generell vasodilatation), därefter perifer kyla och cyanos (sympaticus)
 • ge kontinuerlig infusion med inotropa lkm (CVK, artärnål, IVA)
 • tilläggskod R57.8

Den antiinflammatoriska reaktionen påverkar den kliniska bilden

Primär sepsis
 • kommer utan föregående aktivering av de inflammatoriska systemen
 • meningokocker, pneumokocker, streptokocker, koliforma i smb med urosepsis eller peritonit
Sekundär sepsis
 • kommer efter föregående aktivering av de inflammatoriska systemen med pågående aktivering av de antiinflammatoriska
 • posttrauamtisk/postop sepsis, sekundära infektioner
Tertiär sepsis
 • kommer efter långdragen/återkommande aktivering av de inflammatoriska systemen samtidigt som de antiinflammatoriska är kraftigt aktiverade
 • KNS, enterokocker, Candida

Symptom/statusfynd vid sepsis

 • ökad andningsfrekvens (tidigt)
 • CNS-påverkan (tidigt), sepsis-associerad encefalopati (SAE) med tilltagande ouppmärksamhet, lätt sänkning av vakenhetsgrad, oförmåga att svara på tilltal, desorientering, delirium, coma (kranialnervspåverkan eller perifera hemisymptom talar för annan diagnos än SAE)
 • takykardi (tidigt)
 • sjunkande blodtryck (sent tecken!)
 • minskade urinmängder
 • feber (kan saknas...)
 • kräkning, diarré mkt vanligt liksom buksmärta
 • nackstyvhet?
 • hudutslag? (petekier, erysipelas, nekrotiserande fasciit, septiska embolier, stickmärken, marmorering, kapillär återfyllnad)Varningstecken

Allvarligt tecken
Mycket allvarligt

Syst BT

< 100

< 90

< 90 trots vätskebolus   

Puls

> 90

> 110

> 130

AF

> 20

> 25

> 30

Sat

< 95%

< 90 %

< 87 %, < 90 % med syrgas

PaO2

< 10 kP

< 8 kPa

< 7kPa

Medvetandenivå

Desorientering

Motorisk oro

Sänkt medvetande

GCS

14


≤ 13

RLS -85

2


≥ 3

Temp


< 36


Urinproduktion

 

< 0,5 ml/kg/h

< 0,5 ml/kg/h trots vätskebolus

 

Handläggning vid sepsis

 • bör ha utförts inom 60 minuter, "time is organ"!
 • om svår sepsis eller septisk chock, diskutera tidigt med infektionsläkare och intensivvårdsläkare!

Syrgas

 • om SpO2 91-95 % ges 2-3 l på grimma, om SpO2 ≤ 90 % ges 5-15 l på mask
 • mål normaliserad saturation eller minst ≥ 93 %

Intravenös infart

Vätska

 • omedelbart till alla!
 • om systoliskt blodtryck < 90 eller förhöjt laktat, ge bolusdos Ringer (500-) 1000 ml inom 30 min x 1-3
 • eller 300-500 ml kolloid (5 % albumin, de övriga ej visade) på 30 min
 • upprepas tills behandlingsmål är uppnådda (SBT ≥ 90 mmHg, normaliserad diures ≥ 0,5 ml/kg/h samt god perifer cirkulation med normal hudfärg, hudtemp, kapillär återfyllnad och normaliserat laktat), kan då oftast vårdas på vårdavdelning
 • kolloider ger snabbare och mer bestående effekt än kristalloider
 • HAES skall ej ges till septiska patienter pga risk för njurskada, anv inte längre
 • även vid stabil cirkulation bör underhållsbehandling med vätska ges då betydande vätskedeficit ofta föreligger

Säkerställ odlingar

 • blod x 2-3 (pos inom 1-3 dygn, neg efter 5 dgr) innan ab
 • övriga odlingar får ej fördröja insättning av antibiotika
 • urinodling + urinsticka + vb pneumokockantigen och legionellaantigen i urin
 • NPH, sputum, svalg
 • misstänkt fokus (sår, faeces, likvor, led, pleura, ascites, tampong...)
 • ev snabbtest/PCR för influensa osv

KAD

 • följ timdiures, kontakt om urinproduktion upphör!

Empirisk antibiotikabehandling vid svår sepsis/septisk chock

 • vid svår sepsis är distributionsvolymen för extracellulärt fördelade antibiotika (ffa betalaktamer) 2-3 ggr större än normalt
 • initial dos bör vara tillräckligt hög för att ge bakterieavdödande koncentrationer i blod och i misstänkt infektionsfokus, initial dos skall inte styras av njurfunktion
 • koncentrationsbesämning av anitiboitka hos kritiskt sjuka patienter
 • infektionsläkare skall alltid kontaktas om septisk chock eller typ-1 allergi mot betalaktamantibiotika
 • observera att kombinationen bensyl-penicillin + aminoglykosid inte bör användas vid svår sepsis/septisk chock då det pga ökande aminoglykosidresistens hos gramnegativer är ett för smalt alternativ
Vid misstanke om...
 • septisk chock eller svår sepsis med tisk att utveckla septisk chock: aminoglykosid bör ingå
 • samhällsförvärvad pneumoni: bensyl-pc
 • samhällsförvärvad pneumoni med svår sepsis/septisk chock (inkl pnc med risk för nedsatt pc-känslighet): cefotaxim + makrolid
 • pneumoni med svår sepsis/septisk chock hos immunsupprimerad utan pågående kinolonprofylax: moxifloxacin/levofloxacin + imipenem/meronem/piptaz
 • pneumoni med svår sepsis/septisk chock hos immunsupprimerad med pågående kinolonprofylax: imipenem/meronem/piptaz
 • vid immunsuppression, överväg mögelsvamp, mykobakterier, pneumocystis och svamp
 • nosokomial pneumoni hos icke immunsupprimerad: cefuroxim/cefotaxim/ceftazidim/imipenem/meropenem/kinolon/pip-taz/trimsulfa
 • urinvägar: cefotaxim
 • urinvägar med svår sepsis/septisk chock: cefotaxim + aminoglykosid
 • urinvägar med svår sepsis/septisk chock och underliggande urologisk sjukdom inkl KAD: meropenem/imipenem/piptaz/ceftazidim + agl, åtgärda ev avflödeshinder akut
 • meningit: cefotaxim + ampicillin alt meropenem i monoterapi
 • meningit hos immunsupprimerad: meropenem

 • mjukdelsinfektion: bensylpc eller isoxazolylpc
 • mjukdelsinfektion med svår sepsis/septisk chock: tillägg av klindamycin
 • misstänkt fasciit/myosit: imipenem + klindamycin + aminoglykosid
 • protesinfektion, septisk artrit, iv missbruk eller hemodialys: god staph-täckning
 • bukfokus om primär samhällsförvärvad: cefotaxim + metronidazol
 • bukfokus med svår sepsis/septisk chock: tillägg av aminoglykosid
 • sekundär nosokomial buksepsis: meropenem/imipenem/piperacillin-tazobactam (ngt av de två sista om misstänkt gallvägsfokus)
 • bukfokus med terapisvikt på bred antibiotika: åtgärda/uteslut kirurgisk orsak och överväg Candida
 • oklart fokus: cefotaxim/cefepime/imipenem/meropenem/piperacillin-tazobactam
 • oklart fokus med svår sepsis/septisk chock: tillägg av aminoglykosid
 • misstanke om CVK/portinfektion: god staph-täckning, överväg bred gramnegativ täckning och även Candida
 • ESBL: meropenem eller imipenem eller enligt känt resistensmönster
 • MRSA-kolonisering: vancomycin eller linezolid eller enligt känt resistensmönster
 • neutropen sepsis (ej neutropeni pga sepsis): imipenem, meropenem, piperacillin-tazobactam, cefepime
Aminoglykosid
 • brett spektrum, mycket brett i kombination med betalaktamantibiotika
 • snabb avdödning, frisätter mycket lite endotoxin
 • sämre staph-täckning
 • ges som snabb engångsdos 5-7 mg/kg, den högre dosen om pat fått mkt vätska (ökad extracellulärvätska)
 • koncentrationsbestämning efter 8 h eller på morgonen nästföljande dag, dalvärde skall vara < 2 mg/l
 • serumkoncentrationen skall följas om aminoglykosiden ges kontinuerligt
 • på gång att gå över till amikacin då det förekommer mindre resistens mot detta preparat, samma halveringstid men andra doser

Antibiotikadosering

 • ökat extracellulärt insterstiellt vatten (ökad distributionsvolym) samt paradoxalt ökat renalt clearance initialt varför man skall ge en extra dos av betalaktamer och glykopeptider några timmar efter den första dosen: cefotaxim 2 g x 3, pip/taz 4g x 3-4, imipenem/cilastin 1 g x 3, meropenem 1 g x 3
 • dessutom skall en extra dos ges efter halva dosintervallet mellan första och andra dosen
 • gäller även aminoglykosider som har en hög distributionsvolym
Dosering enligt Infektionsläkarföreningens vårdprogram för svår sepsis/septisk chock 2012
  Generiskt namn 
  Preparatnamn 
  Rekommenderad dosering vid
  svår sepsis/septisk chock 
  Initial dos vid
  septisk chock 
  Bensylpenicillin  Bensylpenicillin  3g x 3-4  *
  Isoxazolylpenicillin  Ekvacillin, Kloxacillin  2g x 3-4  *
  Ampicillin  Doktacillin  2g x 3-4 (meningit 3g x 4)  *
  Piperacillin-tazobactam  Tazocin  4g x 3-4  *
  Cefuroxim  Zinacef, Cefuroxim  1,5g x 3  *
  Cefotaxim  Claforan, Cefotaxim  1-2g x 3 (meningit 3g x 4)  *
  Ceftazidim  Fortum, Ceftazidim  1-2g x 2-3  *
  Cefepim  Maxipime  2g x 2-3  *
  Imipenem-cilastatin  Tienam  0,5-1g x 3-4  *
  Meropenem  Meronem  0,5-2g x 3 (meningit 2g x 3)  *
  Trimetoprim-sulfametoxazol  Eusaprim  10ml x 2 
  Erytromycin  Abboticin  1g x 3 
  Azitromycin  Azitromax  0,5g x 1 
  Klindamycin  Dalacin, Clindamycin  0,6g x 3 
  Vancomycin  Vancomycin  15-20 mg/kgx2-3  25-30 mg/kg 
  Linezolid  Zyvoxid  0,6g x 2 
  Kinoloner 


  Ciprofloxacin  Ciprofloxacin 0,4g x 2-3 
  Levofloxacin  Tavanic  0,5g x 2 
  Moxifloxacin  Avelox  0,4g x 1 
  Gentamicin  Garamycin, Gentamycin  4,5-6 mg/kg x 1  (5)-7 mg/kg 
  Netilmicin  Netilyn  4,5-6 mg/kg x 1  (5)-7 mg/kg 
  Tobramycin  Nebcina  4,5-6 mg/kg x 1  (5)-7 mg/kg 
  Amikacin  Biklin  15-30 mg/kg x 1  30 mg/kg 
  Metronidazol  Flagyl, Metronidazol  1,5g x 1 d 1, sen 1g x 1 

  * = En extra dos ges efter halva dosintervallet mellan första och andra dosen

   

  Lab

  • Hb, EVF, vita, trc, CRP (utebliven leukocytos och ffa leukopeni är förenligt med sämre prognos)
  • Na, K, krea
  • ALAT, ALP, bili
  • PK-INR, APTT
  • laktat (venöst eller via blodgas), > 4 mmol/l innebär dålig prognos
  • blodgas på alla, BE < -5 innebär allvarligt tillstånd, lågt PaCO2 ses ofta hos lungfriska, om det däremot är förhöjt är det ett allvarligt tecken som motiverar omedelbar intensivvårdskontakt!
  • P-glukos
  • överväg hjärtmarkörer (ofta visst läckage av troponin T), blodgruppering, bastest, CK, myoglobin
  • om patologiska koagulationsprover - kontrollera om flera ggr första dygnet och kontakta ev koagulationsjour om uttalade förändringar

  Laktat

  • mått på generell perfusion, mäter anaerob cellmetabolism
  • andra orsaker till laktatstegring kan vara hög metabolism, beta-stimulering, aerob glykolys, fysisk aktivitet, intoxikation med vissa substanser
  • värdena är lite lägre venöst än arteriellt
  • > 4 mmol/l har sämre prognos (oavsett diagnos)
  • laktatförändring under de första 6 timmarnas sepsisbehandling stark prognostisk markör, bättre prognos om sjunkande värde vid omkontroll
  • förhöjt laktat + sänkt BE talar mycket starkt för hypotension!

  Procalcitonin

  • högt diagnostiskt och prognostiskt värde för svår bakteriell infektion hos patienter som inte utsatts för kirurgi eller annat trauma
  • kan ge vägledning vid bedömning av pat med oklart tillstånd där man misstänker att en svår bakteriell infektion kan föreligga

  Annan utredning

  • EKG
  • identifiera fokus!
  • rtg pulm
  • vb UL buk, CT (thorax, buk), UKG
  • vid RLS 4 eller högre utgå från att det kan finnas infektion i CNS, överväg utredning
  • om patient med oklar svår sepsis/septisk chock och CVK/venport så måste denna dras akut!

  Övervakning

  • följ vitala parametrar frekvent i början (AF, sat, BT, puls, medvetandegrad, temp, urinproduktion), initialt en gång per timme under de första 3-6 timmarna, tätare om riskzon för IVA-vård
  • BAS 90-30-90 (BT < 90, AF < 30, sat < 90) varningssignal!
  • förnyad läkarbedömning inom 3-6 h efter behandlingsstart liksom lab + blodgas + laktat efter 3-6 h och därefter vid behov
  • source control mot fokus så fort som möjligt, helst inom 6 h
  • om patienten är stabil och uppfyllt behandlingsmålen enligt nedan kan kontroller ske var 2-4 timme under första dygnet, tätare vid försämring

  Behandlingsmål

  • inom 1h: systoliskt BT > 90, saturation > 93 %, AF < 30
  • inom 6h: laktatnivå sjunkande, diures > 0,5 ml/kg/h utan diuretika
  • inom 24 h: normaliserad AF och hjärtfrekvens

  Indikationer för intensivvård, kontakta intensivvårdsläkare frikostigt

  • fortsatt hypotension, SBT < 90, trots vätskebolus
  • oförändrad eller förvärrad laktacidos (P-laktat > 1 mmol över övre referensvärdet eller BE ≤ -5 mmol/l trots vätskebolus
  • respiratorisk svikt med AF > 30/min o/e SpO2 < 90 % trots 15 l via mask
  • annan organdysfunktion, tex oliguri som kvarstår efter initial rehydrering, medvetandepåverkan, koagulopati

   På IVA

  Inom 3 h
  • stabilisera cirkulationen, MAP > 65 mmHg
  • CVK om fortsatt instabilitet, mäta centralt ventryck, CVP och via blodgasprov centralnervös syremättnad, SvcO2 (saturation i v cava superior)
  • artärnål för kontinuerlig blodtrycksmonitorering, blodgaser
  • inotropa vasoaktiva läkemedel enligt nedan
  • behandlingsmål MAP > 65 mmHg, SVcO2 > 70%, adekvat organfunktion = timdiures > 0,5 ml/kg timme, god mental funktion, god perifer cirkulation, god syresättning)
  Inom 6 h
  • ny värdering enligt ovan samt normaliserat BE och laktat
  • ev artärkanyl, Swan-Ganzkateter
  • steroider?
  • påverkad andning, trötthet, påverkad blodgas? respirator?
  • utvärdera diagnostik, göra ytterligare undersökningar?
  • CVVHD
  • source control
  Hypotensionsbehandling

  Om otillräckligt med enbart vätska och MAP < 65 mmHg (parallellt med vätska vid livshotande hypotension) ge vasopressor (ökar MAP)

  • noradrenalin (eller i andra hand dopamin) (noradrenalin har även inotrop effekt)
  • tillägg av vasopressin (0,01-0,04 U/min)
  • adrenalin om otillräcklig effekt av noradrenalin
  • mål MAP > 65 mmHg

  Om myokarddysfunktion och låg hjärtminutovolym ge inotropa läkemedel (ökar hjärtats kontraktilitetsförmåga)

  • dobutamin
  • levosimendan (Simdax)
  Steroider vid sepsis
  • om känd binjurebarkssvikt eller om steroidbehandling (med > 5 mg Prednisolon dagligen eller nyligen trappat ned steroider) skall dubbel dos ges vid 38°, tredubbel dos vid 39° (20 mg hydrokortison (Solu-Cortef) motsvarar 5 mg Prednisolon)
  • annars endast indicerat vid tidig septisk chock som har fortsatt hypotension trots adekvat vätskesubstitution och vasopressorbehandling, dvs endast aktuellt på IVA, ge Solu-Cortef 50 mg x 4 iv tills vasopressorbeh utsatts, kan oftast sättas ut direkt utan nedtrappning
  Immunoglobuliner, IvIg
  • kan övervägas vid konstaterad eller stor misstanke om svår sepsis/septisk chock utlöst av toxinbildande grupp A-streptokocker eller TSS (toxic shock syndrome)
  • 1g/kg x1, ev följt av 0,5 g/kg x 1 i två dagar så länge progress av tillståndet sker
  Övrigt
  • CPAP liksom tidig intubation, om blodgaser ej förbättras inom 60-120 min är pat ofta i behov av invasiv ventilatorbehandling
  • optimal blodsockerkontroll, skall ligga strax över normalnivå (ej bra med hypoglykemi...), kring 8-10 mmol/l
  • plasmaferes kan prövas i fulminanta fall som ej givits immunnoglobulin men dokumentationen ej stark
  • vid kvarstående lågt ScVO2 (<70 %) efter volym- och vasopressorbehandling i akutskedet övervägs blodtransfusion om Hb < 100 mg/ml
  • aktiverat protein C (Xigris®) är numera indraget då det har bristande effekt
  • OBS! ACE-hämmare och ARB förstärker hypotension och försämrar svar på terapi, betablockerare hämmar hjärtats svar på takykardi
  • ingen evidens för att ge buffert eller diuretika vid svår sepsis/septisk chock
   

    

  Välkommen
  -Startsida
  -Tack till
  -Kontakt

  Sidan uppdaterad 2013-04-26
  Copyright © Lisa Labbé

  Tipsa en vän  Skriv ut sidan
  Startsida | Kontakt
   


  Tipsa en vän

  Meddelande

   


  Ditt namn
  Din e-postadress


  Mottagarens namn
  Mottagarens e-postadress


    Avbryt