Startsidan 
Start

Sjukdomar i höft, bäcken och lår

Coxitis simplex

 • vanligaste höftsjukdomen hos barn, ffa ålder 3-12 år
 • okänd etiologi, ofta sekundärt till övre luftvägsinfektion (ngn vecka tidigare); reaktiv artrit
 • svår att skilja från septisk coxit (ffa stafylokocker)

Symptom

 • smärtor och hälta under dagar - någon vecka
 • barnet vill inte gå på benet
 • rörelseinskränkning i höftleden, ssk inåtrotation
 • barn förlägger ofta höftsmärta till lår-knäregionen
 • pat ligger med flekterat, abducerat, utåtroterat ben

Diagnos

 • rtg höft är blank
 • UL visar vätska
 • CRP, vita, SR lätt stegrade
 • temp normal eller lätt förhöjd

Diffdiagnoser

 • septisk artrit med ökade inflammationsparametrar
 • Mb Perthes
 • juvenil RA
 • fysiolys
 • leukemi (sällsynt)

Behandling

 • sängläge, exspektans
 • god prognos, går över på några dagar
 • åb med infektionsprover och UL efter några dagar; tidigare om feber, försämring
 • vid tempstegring och UL-fynd ⇒ ledpunktion i narkos samt inläggning
 • om pus ⇒ artrotomi, dränage, Claforan ® iv
 • om ej bättre ⇒ rtg efter 3 månader för att utesluta Mb Perthes

Mb Perthes, Coxa plana

 • aseptisk bennekros av caput femoris-epifysen ⇒ tillväxten avstannar ⇒ caput deformeras ⇒ ökad risk för sekundär artros
 • kan bero på en tillklämning av kärlen vid coxit, annat tillstånd med utgjutning i leden, tromboser, trauma
 • pojkar i åldern 4-9 år, en promille av alla barn

Symptom

 • initialt symptomlöst
 • senare patologiska frakturer
 • söker ofta för intermittent smärta i ljumsken och hälta sedan veckor till månader
 • inskränkt rörlighet, ssk abduktion i flekterat läge och inåtrotation i extenderat läge
 • lårmuskelatrofi

Diagnos

 • radiologisk diagnos
 • caput mindre och tätare på sjuk sida
 • MR fångar förändringarna tidigare
 • diffa mot coxitis simplex som har kortare förlopp; septisk artrit med uttalade lokalsymptom samt JCA. Mät CRP, SR
 • om dubbelsidig Mb Perthes ⇒ misstänk metabol sjukdom

Behandling

 • sträva efter att bibehålla rörlighet
 • ev operation
 • utläkningen tar minst 2 år
 • bättre prognos ju yngre barnet är, sämre prognos för flickor

Höftledsdysplasi

 • DDH
 • 6 ggr vanligare hos flickor
 • mekaniska faktorer (malposition in utero, trauma under partus) och hereditära faktorer
 • viktigt att undersöka alla nyfödda efter tecken på höftinstabilitet, höften kan vara luxerad
 • UL bättre än rtg
 • abduktionsinskränkning kan hos något äldre barn vara enda symptomet
 • i enstaka fall diagnostiseras luxationen först när barnet börjar gå och en kraftig Trendelenburghälta noteras
 • vid tidig upptäckt används von Rosen-skena i 2-3 mån, håller höfterna abducerade och flekterade
 • om luxationen upptäcks inom 2 mån kan man försöka reponera i narkos och fixera med gips i 4 månader
 • sen diagnos försvårar behandlingen, ev gips, osteotomi eller ingen behandling alls

Traumatisk höftledsluxation

 • kollisionsolyckor, då bilpassagerare stöter knät i instrumentbrädan ("dashboard injury")
 • ovanliga men allvarliga, akutfall - risk för caputnekros!
 • bakre luxation vanligast, men kan även luxera framåt eller nedåt
 • benet förkortat, flekterat och inåtroterat vid höftledsluxation

Handläggning

 • akut reposition i narkos alt m Dormicum + Ketogan
 • tryck mot bäckenbenet medan benet reponeras
 • öppen reponering om den slutna misslyckas
 • postop rtg/CT för att utesluta benfragment i leden

Avaskulär nekros

 • aseptisk nekros
 • avbrott i blodförsörjningen till caput femoris, tex vid akut traumatisk höftluxation, kortisonmedicinering, alkoholism, dykarsjuka, strålterapi samt sicklecellanemi, inlagringssjukdomar; även efter collumfraktur
 • ökande smärtor i ljumsken och lårets framsida efter månader till år
 • senare även rörelseinskränkning och kontraktur, då syns oregelbunden ledyta samt skleros på rtg
 • senare artros
 • unga pat skall behandlas konservativt med analgetika, gånghjälpmedel, så småningom totalplastik
 • hos äldre avgör smärta och AT behandlingen; käpp ⇒ totalplastik

Physiolysis capitits femoris

 • (epi)fysiolys: glidning i tillväxtzonen mellan caput och collum femoris
 • sällsynt
 • dubbelt så vanligt hos pojkar, nästan hälften bilateralt
 • prepubertalt, 10-16-åringar
 • okänd etiologi, men stora, feta, sexuellt underutvecklade alt mkt långa och smala personer
 • sällan debut vid trauma

Symptom

 • långsamt påkommande smärtor och hälta
 • höfthälta, inskränkt inåtrotation ⇒ benet utåtroteras
 • höften tenderar att gå i utåtrotation vid flexion
 • efter några veckor tillkommer atrofi av lårmuskulaturen

Handläggning

 • bilateral slätrtg (Lauenstein)
 • operation: fixering med skruv
 • reponera inte, risk för att skada fysen
 • kontrollera andra sidan med CT
 • god prognos
 • vid uttalade felställningar föreligger risk för sekundär artros

Trochanterit

 • inflammation vid glutealmuskulaturens infästning på trochanter major
 • medelålders pat
 • smärtor över höftknölen och relativt välavgränsad palpationsömhet
 • smärtprovokation genom aktiv abduktion eller passiv adduktion
 • på rtg syns ibland förkalkningar
 • kan diagnostiseras med lokalbedövning
 • vila., antiflogistika o/e lokal kortisoninjektion

Trochanterbursit

 • inflammation i bursorna vid trochantern (en djup och en ytlig)
 • oftast pga överansträngning, även som resttillstånd efter traumatisk hemobursa
 • mer diffus palpationsömhet jmf med trochanterit, alt smärtprovokation enligt ovan
 • vila, antiflogistika
 • kortisoninjektion endast om lokaliserad smärta

Coxa saltans

 • "snapping hip"
 • oftast flickor i tonåren
 • tractus iliotibialis (del av fascia lata) är förtjockad och hoppar över trochanter major med en smäll
 • ofarligt, ibland smärtsamt
 • mkt sällan kirurgisk klyvning av fascian

Adduktortendinit

 • överansträngning (t ex ridning/ trauma) kan ge smärtor i adduktorerna nära symfysen
 • ev antiinflammatorisk behandling, tex NSAID
 • ev lokal kortisoninjektion

Sakroiliacaledsbesvär

 • subluxation av sakroiliacaleden vanlig orsak
 • vid Mb Bechterews drabbas i regel ryggen och de stora lederna, ffa sakroiliacalederna (sakroilit)
 • undersök direkt och indirekt ömhet

Foglossning, Bäckensmärta, Pelvic girdle pain

 • smärta mellan bakre höftbenskammen och glutéerna, särskilt vid SI-lederna och/eller smärta i symfysen
 • smärtan kan stråla ut på lårets baksida
 • minskad förmåga att stå, gå, sitta

Etiologi

 • graviditet
 • trauma
 • artrit o/e artros

Foglossning hos gravida

 • punktprevalensen av gravida med foglossningsbesvär är ungefär 20%
 • riskfaktorer är tidigare lågt sittande ryggsmärta, tidigare bäckentrauma
 • p-piller, avstånd från förra graviditeten, längd, vikt, rökning och ålder utgör inga riskfaktorer
 • graviditetsrelaterade hormonet relaxin ger i kombination med andra hormoner försvagade ligament → ökad rörlighet i lederna och försämrad ledstabilitet → smärta uppstår om rörligheten inte kompenseras m.h.a neuromotorisk kontroll
 • individuellt hur man kan hantera den ökade ledrörligheten

Symptom

 • kan debutera redan några veckor in i graviditeten men oftast senare
 • smygande eller abrupt debut
 • smärta i symfysen, ev med palpationsömhet
 • smärta i ljumskar
 • smärta när man särar på benen, går, går i trappor, lyfter, vänder sig i sängen
 • smärta över SI-lederna
 • ankgång

Prognos

 • 3 mån postpartum är prevalensen 7 %
 • kan återkomma när menstruationen kommer tillbaka
 • efter 2 år har ca 1 % fortfarande svåra besvär
 • större risk för kvarstående besvär om uttalade symptom under graviditeten

Diagnos

 • klinisk diagnos
 • smärtprovokationstester (P4/tigh thrust, Patrick’s Faber, Gaenslen’s test, modifierat Trendelenburg-test)
 • smärtpalpationstester (long dorsal ligament test och symfyspalpation)
 • Lasègue
 • vid behov kan MR göras för att utesluta Bechterew eller svåra traumatiska förlossningsskador

Behandling

 • kombination av åtgärder!
 • information om tillståndet och råd om rörelser att undvika/utföra på annat sätt
 • anpassad träning och individualiserad sjukgymnastik med stabiliserande övningar
 • akupunktur kan reducera smärta
 • massage (inte som ensam behandling)
 • manipulation eller ledmobilisering kan testas några gånger
 • trochanterbälte har oftast bättre effekt på SI-lederna än symfysen
 • farmakologisk smärtlindring vb (paracetamol i första hand, därefter NSAID)
 • kirurgi bör användas restriktivt, endast vid svåra traumatiska skador och i så fall föregånget av externfixation i 3 veckor
 • ej visat att amningsstopp skulle hjälpa vid kvarstående besvär post partum
 • (kortisoninjektioner i SI-lederna vid Bechterew)

Meralgia paraesthetica

 • meralgi = lårsmärta
 • tryck på n. cutaneus femoris lateralis (L3-roten) vid fetma, tighta byxor alt lokal förträngning vid trauma
 • domningskänsla, stickningar och svidande värk på lårets lateralsida
 • går oftast över av sig själv, men ibland krävs dekompression/neurotomi, viktnedgång
 

  

ORTOPEDI
-Översikt

Allmän ortopedi
-Allmän frakturlära
-Kompartmentsyndrom
-Artros
-Reumatoid artrit

Axel och arm
-Frakturer i axel och arm
-Sjukdomar i axel
-Sjukdomar i armbågen

Hand
-Frakturer i handens ben
-Hand- och nervskador
-Sjukdomar i handen

Höft, bäcken och lårben
-Frakturer i höft och bäcken
-Sjukdomar i höft, bäcken och lår

Knä
-Frakturer kring knäleden
-Traumatiska knäskador
-Sjukdomar i och kring knäleden

Fot
-Fotfrakturer
-Sjukdomar i foten och fotleden

Rygg
-Traumatiska ryggskador
-Ryggsjukdomar

Ortopedisk onkologi
-Skelettumörer
-Mjukdelstumörer

Ortopediska infektioner
-Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Sidan uppdaterad 2010-01-07
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina