Startsidan 
Start

NEUROPSYKIATRISKA STÖRNINGAR

Autismspektrumtillstånd hos vuxna

Annorlunda utvecklingsprocess, ingen sjukdom. Hos 0.6-1%. Män överrepresenterade. Normal begåvningsnivå (Aspergergruppen) är vanligare än utvecklingsstörning. Genetik viktigast (75-90%). Epilepsi förekommer hos 30%. Alla med AST är olika. Alexitymi är empatibrist, oförmåga att ge uttryck för och tolka egna och andras känslor.

Wings triad

Grunden för autismspektrumdiagnostik om den innebär ett kliniskt signifikant funktionshinder.

 1. Begränsad förmåga till ömsesidig social interaktion
 2. Begränsad förmåga till ömsesidig kommunikation
 3. Begränsningar i beteende, fantasi och intressen
 • Brister i mentalisering: förmåga att ta andras perspektiv, att kunna "läsa tankar". Testas med Sally-Anne-testet.
 • Brister i central koherens: ser bara detaljer på bekostnad av helheten. Kan vara en styrka!
 • Brister i exekutiva funktioner såsom arbetsminne, planering, igångsättning, flexibilitet.
 • Svårigheter med automatisering och generalisering.
 • Men hos 1 % förekommer savant-förmågor: extrema förmågor på ett begränsat område, tex kalenderminne, musikalitet.

Vanliga tilläggsproblem

 • perceptionsstörningar (mycket vanligt; hörsel, känsel)
 • sömnstörningar
 • uppmärksamhetsstörning
 • inlärningsproblem, motivationsproblem
 • långsamhet
 • impulsivitet
 • misstänksamhet

Mindre vanliga tilläggsproblem

 • missbruk
 • kriminellt beteende
 • våldsamhet, självskador

Diagnostik hos vuxna

 • bakgrundsinformation, journaler
 • anamnes, patientbedömning (samtal, anamnes och status)
 • anhöriga/personal (helst mamman)
 • neuropsykologisk bedömning, självskattningsformulär
 • ev utredning av ev bakomliggande faktor
 • diskussion med pat
 • ev funktionsbedömning av arbetsterapeut

Behandling

Vill personen behandlas? Se autism som en personlighetsvariant. Kunskap och förståelse. Utredningen är en behandling. Kontinuerlig psykiaterkontakt, samtalsstöd, habilitering, anhörigstöd, hjälpmedel, avslappning. Ej psykoanalys! Ingen medicin kan bota autism men komorbida tillstånd skall behandlas. Ofta känsliga för mediciner.

Aspergers syndrom

Oförmåga att föreställa sig hur andra människor tänker, och känner, fantasifattigdom och oförmåga till social interaktion. Oftast normal begåvning, välutvecklat språk, problemen blir tydliga senare än vid autism. Bättre prognos än autism. Kan ej behandlas med farmaka men sekundära depressioner osv skall behandlas.

Kriterier

 • stora svårigheter i ömsesidig social interaktion (obligat)
 • monomana, snäva intressen
 • rutinbundenhet, ritualer
 • tal- och språkproblem (väl utvecklat språk, rigiditet och oförmåga att förstå underliggande budskap)
 • problem i icke-verbal kommunikation
 • motorisk klumpighet
 • 5 av 6 hos män; 4 av 6 hos kvinnor

Autistiska drag

Ingen diagnos. Vanligare hos män. Annat sätt att bearbeta information; i vissa sammanhang mer effektivt.

Aspergers syndrom/ högfungerande autism hos kvinnor

 • ekobeteende (kameleontbeteende)
 • djurintresse
 • språkintresse
 • människointresse (samlar mätbara fakta)
 • konstnärliga intressen
 • önskan om social interaktion
 • har "beskyddare"

Psykisk utvecklingsstörning

Begåvningshandikapp som har uppkommit under utvecklingsperioden 0-16 år och som medför hjälpbehov. Finns hos minst 0,5 % av befolkningen. IQ < 70. Miljön kan minska graden av handikapp. Vid alla typer av begåvningshandikapp och oavsett orsak kan autismspektrumtillstånd finnas.

AD/HD/DAMP

 • Attention Deficit/Hyperactivity Disorder respektive Deficits in Attention Motorcontrol and Perception
 • DAMP (Sverige och Danmark) = AD/HD + DCD (Developmental Coordination Disorder med dåliga motoriska prestationer) enl APA. Har uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet och problem med motorik o/e varseblivning

AD/HD hos 3-5 % av alla skolbarn, DAMP hos 2-3 %. Dominans hos pojkar. 30-50% har symptomen kvar i vuxen ålder. Genetiska faktorer, toxisk påverkan under graviditet. Prematuritet ökar risken med 20-40%. Föräldrarnas attityd spelar ingen roll för störningens uppkomst. Ökad risk för missbruk och kriminalitet (impulsivitet, sensation seeking, självmedicinering). 50% av intagna i svenska fängelser har haft AD/HD som barn; 25 % hade fortfarande symptom.

Symptom

Hyperaktivitet (HD)
 • svårt att sitta stilla
 • går på högvarv
 • pratar överdrivet mycket
 • springer omkring/inre känsla av oro
 • lämnar ofta sin plats i situationer där man förväntas sitta stilla en längre stund
Impulsivitet (HD)
 • kastar ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt
 • avbryter
 • svårt att vänta på sin tur
Uppmärksamhetsstörning (AD)
 • ouppmärksam
 • verkar inte lyssna
 • följer inte instruktioner
 • svårt att organisera
 • tappar bort saker
 • lätt distraherad
 • glömsk
 • ogillar uppgifter som kräver mental uthållighet
 • svårt att behålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar

Kriterier AD/HD enl DSM IV

 • minst 6 av 9 uppmärksamhetsstörningssymptom (AD) och/eller
 • minst 6 av 9 hyperaktivitets/impulsivitetssymptom (HD)

Tilläggskrav

 • vissa symptom skall ha förelegat före 7 års ålder
 • funktionsnedsättning inom två områden (skola, arbete, hem)
 • kliniskt signifikant
 • inte förklaras bättre av ngn annan psykisk störning

Komorbiditet vid AD/HD

 • autismspektrum
 • tics/Tourettes syndrom
 • tvångssyndrom
 • inlärningsproblem: dyslexi, dysakalkuli
 • ångest, depression, mani
 • trotssyndrom, uppförandestörning, antisocial personlighetsstörning
 • missbruk

Utredning AD/HD

 • noggrann sjukhistoria, ända från småbarnsåldern
 • anhöriganamnes
 • neuropsykiatrisk testning av ffa uppmärksamhet, uthållighet, impulskontroll, exekutiva funktioner (se ovan)
Behandling AD/HD
 • utredning och diagnos kan vara behandling
 • samtalsstöd
 • miljöåtgärder
 • behandling av missbruk
 • habilitering, arbetsterapi
 • behandling av komorbida tillstånd
 • farmakologisk behandling:
Centralstimulantia

Amfetamin 5 mg, Metylfenidat(Ritalin ®) 10 mg

 • förstahandsbehandling, god eller mycket god effekt hos 70%
 • förbättrar impulsivitet, uppmärksamhet och överaktivitet
 • lindriga eller övergående biverkningar (huvudvärk, aptitnedsättning), blodtrycksstegring och psykos är sällsynt
 • ej missbruk, beroende eller toleransutveckling - små doser (ca 5%av missbruksdoser)
 • snabb effekt och kort halveringstid
 • licenspreparat

Concerta

 • metylfenidat
 • depåpreparat som tages en gång/dag
 • licensprep
 • mindre beroenderisk
Antidepressiva
Neuroleptika

Tics

 • plötsliga, snabba återkommande icke-rytmiska, stereotypa rörelser eller röstutryck
 • omöjliga att stå emot
 • ca 4 % av skolbarn har tics

Tourettes syndrom

Motoriska tics och minst en vokal under mer än ett år. Vissa, ffa kvinnor, har även verbala tics (koprolali: socialt oacceptabla ord eller fraser). Om koprolalin hålls tillbaka ökar muskulära och vokala tics. Debut före 18 års ålder. Manlig dominans (3:1). Växlande symptomintensitet, ökar vid vila och avkoppling. Hög komorbiditet, ssk AD/HD och tvångssyndrom. Neuroleptika har god effekt. Antidepressiva, anxiolytika och psykoterapi är verkningslösa. Vid fluktuerande förlopp kan medicinering under topparna vara tillräcklig.

 

  

PSYKIATRI
-Översikt

Introduktion
-Psykiskt status
-Psykiatrisk anamnes
-Medvetande
-Tanke- och jagstörningar
-Axlar enligt DSM

Affektiva syndrom
-Definitioner
-Depression
-Mani och hypomani
-Cykloid psykos
-Postpartumpsykos
-Kroniska affektiva syndrom

Ångestsyndrom
-Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
-Ångest
-Social fobi och andra fobier
-Tvångssyndrom
-Krisreaktion
-Posttraumatiskt stressyndrom
-Organisk och drogrelaterad ångest

Övrig psykiatri
-Beroendesjukdomar
-Demens
-Flyktingar och asylsökande
-Konfusion
-Minnesstörning
-Neuropsykiatriska störningar
-Personlighetsstörningar
-Psykiatrisk juridik
-Psykoser
-Schizofreni
-Sexologi
-Suicid
-Sömnstörningar
-Äldrepsykiatri
-Ätstörningar

Behandlingsmetoder
-ECT
-Psykofarmaka
-Psykoterapi

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt