Startsidan 
Start

SCHIZOFRENI

Kriterier enligt DSM-IV

A. 2 eller fler (under större delen av en period på ≥1 mån)

 • vanföreställningar
 • hallucinationer
 • desorganiserat tal
 • desorganiserat eller katatont beteende
 • negativa symptom

B. social eller yrkesmässig dysfunktion

C. ≥ 6 mån

D. Ej schizoaffektivt syndrom

E. Ej missbruk eller organisk sjukdom

Schizofreniformt syndrom om < 6 mån. 1 månads symptom räcker enligt ICD 10- Insjuknande i mani eller bipolär sjukdom sker snabbare än vid schizofreni; i hälften av fallen inom 2 veckor.

Prodromalsymptom

Debuten kan föregås av en tids irritation, oro och sömnproblem. Personlighetsförändring, dålig aptit, viktnedgång, oresonlig envishet, häftighet och aggressivitet förekommer också.

Positiva symptom (psykossymptom)

Hallucinationer
 • ffa hörsel
 • vid synhallucinationer, tänk missbruk
 • vid taktila hallucinationer, tänk droger (ofta dubbeldiagnos)
 • lukthallucinationer rel vanligt vid shizofreni,
Vanföreställningar
 • stört tankeinnehåll (vad tänker pat?)
 • perceptionsrelaterade: normala perceptioner tolkas fel och får abnorm personlig betydelse
 • icke perceptionsrelaterade
Formell tankestörning
 • störning av tankarnas förlopp, inte av innehåll; hur tänker pat?
 • tankedetraktion (bortdragna tankar)
 • tankepåsättning, tanketrängsel (nya, störande tankar)
Jagstörning
 • avitalitetskänsla
 • depersonalisation
 • uppluckrade jaggränser (robotkänsla, viljestyrning, tankeutbredning, tankeläsning, förlust av jag, m.m.)

Negativa symptom (funktionsbortfall)

 • tröghet, slöhet, brist på intresse (apati)
 • passivitet, initiativlöshet, viljelöshet
 • avtrubbade affekter
 • ordkarghet
 • dålig icke-verbal kommunikation
 • anhedoni (lustlöshet)
 • tillbakadragenhet, självförsjunkenhet
 • förlust av förmågor

Kognitiva störningar

 • dåligt minne, nedsatt abstrakt tänkande, svårigheter att omsätta tanke till handling

Epidemiologi

Prevalensen lite under 1%, män ≈ kvinnor. Jämnt fördelat globalt (men bättre prognos i u-länder). Incidens ca 1/10 000/år (1000 insjuknar per år). Förstagradsläktingar har 10 ggr högre risk. Ca 50% har periodvis drog- eller alkoholproblem. Suicid ca 10%.

Etiologi

Arv och miljö! Hereditet väldokumenterad men ej tillräcklig förklaring. Dizygota tvillingar 15% konkordans, monozygota 64 % konkordans. Barn till schizofrena mödrar löper större risk. Även familje- och sociala faktorer. Födelsetopp i feb - april (högre risk för viros i 5-6:e fostermånaden?). Ökad förekomst vid influensaepidemier, förlossningskomplikationer, traumatiska hjärnskador, hjärntumörer och narkolepsi. Droger kan utlösa schizofrena psykoser. Etiologin fortfarande oklar.

Dopaminhypotesen

Schizofreni är ett hyperdopaminergt tillstånd. Dopaminagonister (DOPA, bromokriptin) kan utlösa eller förvärra. Neuroleptika är DA2-antagonister (blockerar dopaminreceptorer) och är verksamma vid schizofreni. 70 % blockad räcker för antipsykotisk effekt (PET). Amfetamin frisätter dopamin, risk för att utveckla schizofreni.

Patofysiologi

Vidgade ventriklar, annorlunda orienterade pyramidceller i hippocampus.

Debut och förlopp

Akut eller smygande (vanligast). Ofta prodromalfas. Män 18-24 vid diagnos, kvinnor 23-28. Tillfrisknande förekommer men är sällsynt. Få tillfrisknar helt. Återinsjuknanden ofta liknande. De enskilda episoderna varar som regel < 6 mån. Efter omkring 5 år är progressen i regel avslutad. Drygt 10 % suiciderar.

Prognos

Bättre prognos om kvinna, god premorbid anpassning, högt IQ, gift, inga eller få tidigare episoder, inga fall i släkten, akut debut med precipiterande stress, sen debutålder, dominans av positiva spt, hereditet för förstämningssyndrom.

Utredning

 • anamnes, anhöriganamnes
 • somatiskt status
 • lab rutinstatus inkl thyroidea, narkotikascreening
 • EEG för att utesluta temporallobsepilepsi som lett till psykos
 • CT skalle (tumör? blödning? vidgade ventriklar?)
 • CBF (visar de ytliga delarna av hjärnan) och SPECT (rCBF; de djupa)
 • neuropsykologiskt status med uppmärksamhet, intellektuell nivå, minnesfunktioner, exekutiva funktioner

Akut behandling

 • observation, avvakta om möjligt med neuroleptika några dygn
 • neuroleptikabeh inleds helst på kvällen med risperdon (Risperdal ®, atypiskt) 1-2 mg eller haloperidol (Haldol ®, klassiskt) 1-2 mg (slutdos 4-6 mg)
 • bensodiazepiner vid ångest och sömnstörningar
 • vid uttalad psykomotorisk oro: tillägg av klorpromazin (Hibernal ®) 50-100 mg peroralt eller som injektion
 • undvik depåneuroleptika akut

Underhållsbehandling

 • eftersträva monoterapi; preparat se nedan
 • titrera dosen individuellt
 • om tardiv dyskinesi med klassiska neuroleptika ⇒ byt till klozapin (Leponex ®)
 • bensodiazepiner om ångest
 • SSRI-preparat om postpsykotisk depression (hög suicidrisk)
 • depotneuroleptika om complianceproblem. Dosanpassning!
 • 1-2 år vid förstagångsinsjuknande. Testa utsättning efter 3-6 månaders symptomfrihet. Långsam nedtrappning!
 • livslång behandling kan behövas om flera återfall
 • CAVE graviditet
Förstahandsmedel:
 • risperdon (Risperdal ®) 2-4 mg/dygn (maxdos 6-8 mg/dygn)
 • haloperidol (Haldol ®) 2-4 mg/dygn (maxdos 12 mg/dygn)
 • perfrenazin (Trilafon ®) 4-8 mg/dygn
Andrahandsmedel:
 • klorpromazin (Hibernal ®) 200-400 mg/dygn
 • klozapin (Leponex ®) 200-400 mg/dygn till terapirefraktära patienter, CAVE: agranulocytos!
 • olanzapin (Zyprexa ®) 5-10 mg om hög känslighet för extrapyramidala biv

Åtgärder vid extrapyramidala biverkningar

 • sänk dosen i första hand!
 • ordinera antikolinergikum
 • betablockare (tex propanolol) vid akatisi
 • byt till atypiskt preparat

Medicinsk tilläggsbehandling

 • bensodiazepiner vid ångest, sömnstörningar
 • antidepressiv medicinering ( SSRI)
 • litium
 • ljusbehandling
 • antiepileptisk medicinering
 • ECT

Icke-medicinsk behandling

Optimal farmakoterapi är förutsättning!

 • familjepsykoterapi
 • individuell och gruppsykoterapi
 • kognitiv terapi
 • sociala åtgärder
 • gärna i kombination!
 • viktigt vid negativa symptom

Undergrupper schizofreni

Paranoid schizofreni

 • vanligast
 • psykotisk
 • sent insjuknande - debut i medelåldern
 • vanföreställningar, hallucinationer (ffa hörsel men även lukt, smak och känsel)
 • dolda meningar i banala företeelser
 • vilja och känslor ej störda, "förnuftets schizofreni"

Hebefreni

 • tidig debut, 15-25 år, unga män
 • ofta skovvis med relativt stationära intervall, utan residualsymptom
 • hörselhallucinationer, tankestörningar och jagstörning dominerar
 • ofta negativa symptom i form av affektiv avflackning, nedsatt mimik och viljestörning
 • flexibla men desorganiserade beteenden
 • "känslans och tankens schizofreni"

Kataton schizofreni

 • katatoni = störning av viljemässig motorik
 • vid understimulering
 • om minst två kriterier på motorisk störning föreligger
 • stupor, excitation, katalepsi akut; bisarra hållningar, stereotypier och ekosymptom i senare stadier
 • "viljans schizofreni"

Schizofrent resttillstånd

 • ffa vid hebefreni
 • negativa symptom dominerar
 • rehabilitering har god effekt

Simplexform

 • aldrig tidigare varit psykotisk
 • under hela förloppet förekommer enbart negativa symptoms
 • söker ofta inte hjälp
 • svårt att behandla

Odifferentierad form

bilden stämmer inte med någon av undergrupperna eller passar in i flera av dem

Sen parafreni

 • "normalt" åldrande
 • vanföreställningar, hallucinationer (ofta värst på natten), jagstörningar, lukthallucinationer, förgiftad mat, trakasseri, förföljelser
 • inga eller obetydliga inslag av negativa eller motoriska symptom, ingen fortskridande personlighetsförändring

Pseudoneurotisk schizofreni

 • neurosliknande
 • intensiv ångest, ofta med plötslig debut och slut
 • i efterhand bagatelliseras ångestattacken
 • deshabituering, vanliga ljud blir besvärande
 • desautomatisering, svårt att gå i trappor, cykla, klä på sig
 • anhedoni
 • övergår i schizofreni hos 40%

Schizotypi

 • kylig, inadekvata affekter (känslokall), anhedoni, egenartat beteende, tendens att hålla sig för sig själv, klärvoajans, vagt och utflytande språk, excentricitet
 • kvar i verkligheten

Typ I- och typ II-schizofreni

Alternativ indelning. Typ I har positiva symptom. Farmakologisk behandling lämpar sig bra. Typ II har övervägande negativa symptom och ofta cerebrala lesioner i form av vidgade ventriklar. Sämre prognos; psykologiska och sociala åtgärder viktigast.

Schizoaffektivt syndrom

 • samtidigt en manisk eller depressiv episod (minst måttlig) och positiva schizofrena symptom i ≥ 1 månad
 • behöver ej vara periodiskt
 • i grunden ett schizofrent syndrom
 

  

PSYKIATRI
-Översikt

Introduktion
-Psykiskt status
-Psykiatrisk anamnes
-Medvetande
-Tanke- och jagstörningar
-Axlar enligt DSM

Affektiva syndrom
-Definitioner
-Depression
-Mani och hypomani
-Cykloid psykos
-Postpartumpsykos
-Kroniska affektiva syndrom

Ångestsyndrom
-Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
-Ångest
-Social fobi och andra fobier
-Tvångssyndrom
-Krisreaktion
-Posttraumatiskt stressyndrom
-Organisk och drogrelaterad ångest

Övrig psykiatri
-Beroendesjukdomar
-Demens
-Flyktingar och asylsökande
-Konfusion
-Minnesstörning
-Neuropsykiatriska störningar
-Personlighetsstörningar
-Psykiatrisk juridik
-Psykoser
-Schizofreni
-Sexologi
-Suicid
-Sömnstörningar
-Äldrepsykiatri
-Ätstörningar

Behandlingsmetoder
-ECT
-Psykofarmaka
-Psykoterapi

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina