Startsidan 
Start

Depressiv episod

Kriterier enligt DSM-IV

Minst 5 av 9 under minst 2 v (första eller andra måste vara med)

 • nedstämdhet under större delen av dagen så gott som dagligen
 • klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter
 • betydande vikt- eller aptitförändring
 • sömnstörning
 • psykomotorisk hämning eller agitation
 • svaghetskänsla eller brist på energi
 • känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor
 • minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet
 • återkommande tankar på döden, självmordstankar, s-planer, s-försök

B. Uppfyller ej kriterierna för blandepisod mani/depression

C. Orsakar lidande eller försämrad funktion

D. Beror ej på missbruk, mediciner, somatisk sjukdom, skada

E. Förklaras inte bättre av sorgereaktion

Typer av hämning
 • kognitiv hämning (trögt att tänka)
 • emotionell hämning (apati, anhedoni)
 • konativ hämning (igångsättningsmotstånd)
 • psykomotorisk hämning (förlångsammad mimik, gestfattigdom ⇒⇒⇒ depressiv stupor)
 • vegetativ hämning (vitalsymptom: hyposalivation, inga tårar, långsam andning och tarmmotorik m.m.)

Även maskerade former och depressiva ekvivalenter finns (ex hypokondriska syndrom, pseudoneurotisk depression, pseudodemens, se nedan). MADRS (Montgomery Åstberg Depression Rating Scale) ger möjlighet att följa pats utveckling från gång till annan.

Depressiv psykos

 • med kraftigt störd självkänsla, svåra skuldkänslor, agitation, syntyma vanföreställningar

Pseudodemens (depression)…

 • ofta tydlig debut, kortare duration
 • klagar ofta
 • sjukdomskänsla
 • underskattar sig själv
 • "jag vet inte"
 • ev tidigare affektiva perioder
 • positiv familjeanamnes
 • normalt EEG

… vs demens

 • ofta smygande debut
 • klagar sällan, bagatelliserar, fasad
 • saknar ofta sjukdomskänsla
 • överskattar sig själv
 • nästan rätt svar
 • pat har ofta egen teori

Melankolisk depressiv episod

Förr sk "endogen depression". Svåraste typen av depression. Sorg går över i svår depression. Genetiskt! En melankolisk depressiv episod skall alltid behandlas med läkemedel eller ECT (i de svåraste fallen).

A. Något av följande

 • förmåga att känna lust eller glädje har i stort sett helt försvunnit (uttalad brist på intresse eller nöje)
 • reagerar inte på vanligtvis positiva stimuli, inte ens tillfälligt (reaktionslöshet)

B. Minst 3 av

 • nedstämdheten har distinkt kvalitet (upplevs annorlunda än vid sorg)
 • nedstämdheten värst på morgonen
 • tidigt uppvaknande (> 2 h)
 • stark psykomotorisk hämning eller agitation
 • betydande aptitlöshet eller viktminskning
 • överdrivna eller obefogade skuldkänslor

Vinterdepression, SAD

Seasonal affective disorder. Kvinnor drabbas oftare. Sjukdomsrisk ca 3-4 %. Börjar ofta i slutet på oktober. Debut mellan 20 och 50 år. Melatonin produceras i epifysen och utsöndras nattetid. Det påverkar suprachiasmaticuskärnor i hypothalamus och reglerar dygnsrytmen men även immunförsvaret. Patienter med SAD har en fasförskjutning i melatoninutsöndringen nattetid.

Förutom ICD-kriterier för egentlig depression även

 • mår dåligt under mörk årstid (säsongsbundet)
 • ökat sömnbehov
 • trötthet
 • aptit- och viktökning
 • begär efter sötsaker, äter mkt kolhydrater
 • irritabilitet
 • minskad libido
 • drar sig undan

Behandlas med ljusbehandling (fullspektrum UV-ljus), 60 % blir bättre. Även L-tryptofan, nya SSRI och RMAO-A hämmare (moklobemid, Aurorix ®) har effekt. Melatonin har ingen effekt. Sällsynt kan ljusbehandlingen framkalla en manisk episod.

Ungdomsdepression

 • större risk för bipolär utveckling men detta kan ta tid
 • missbruk
 • negativa livshändelser
 • ökad suicidmortalitet, oftare suicidförsök
 • viktigt att behandla och följa upp!

Recurrent brief depression

 • egentlig depression, men kortare än två veckor, minst en gång i månaden
 • även hostilitet och somatiska symptom
 • debut ofta i tonåren

Kronisk depression

 • svår egentlig depression (uppfyller ICD-kriterier och pågår under lång tid)
 • behandlingsrefraktär

Behandling egentlig depression

Diverse

 • antidepressiva har dokumenterad effekt
 • samtalsterapi har dokumenterad effekt
 • kombinera farmaka med samtalsbehandling!
 • effekt kan förväntas hos 60-70%
 • uppföljning viktig, kontroll var-varannan vecka
 • MADRS, egenbedömning
 • suicidtankar? ⇒ inläggning
 • ljusterapi har ingen dokumenterad effekt
 • risk för recidiv är ca 25 % vid första, ökar kraftigt för varje insjuknande, snabbare cykler och ökad svårighetsgrad (kindlingefekt)
 • BDI (Becks Depression Inventory), MADRS bra självskattningsskalor
 • depressiva symptom kan ses ända upp till 1 år efter det att pat mår bra
 • kognitiv beteendeterapi och interpersonell terapi har bäst effekt inom psykoterapin, någorlunda symptomfrihet är en förutsättning, profylaktiskt

Antidepressiva

TCA, icke-selektiv monoaminåterupptagshämmare

 • toxiska
 • mer biv

SSRI, selektiv serotoninåterupptagshämmare

 • Citalopram, Cipralex, Seroxat (ofta mer biv men bäst effekt), Zoloft, Fevarin (anv ej i Sverige), Fontex (halveringstid 14 dgr!, ge ej till äldre)
 • Zoloft är förstahandsvalet världen över men Citalopram är billigare ⇒ välj C i första hand om det går
 • alla blir inte bra på Citalopram, dessutom oväntade effekter vid dosökning (två isomerer)
 • PO tycker att man inom primärvården kan använda Citalopram, Seroxat, Zoloft, bra att kunna använda även Remeron och Efexor Depot
Biverkningar generellt
 • viktuppgång (ökat sug + vätskeansamling, kan gå ner allt efter seponering)
 • Zoloft och Fontex ger ingen viktuppgång
 • alla ger sexuella biv
 • trötthet, sömnproblem

SNRI eller NARI, selektiv noradrenalinåterupptagshämmare

 • Edronax
 • kan kombineras med SSRI (kan istället välja SSNRI)

SSNRI, serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare

 • Remeron, Mirtazapin kräver ofta höga doser men har färre biv (tex inga sexuella biv!), men var 5:e blir mkt överviktig, om det ges till kvällen (1 h före läggdags) behövs oftast inte sömnmedel
 • Efexor Depot mest effekt, bra lkm, ngt kilo viktuppgång
 • bra vid personlighetsstörning, sämre social förmåga

Litium

 • 50 % av terapirefraktära dep svarar på Li

Insättning av antidepressiva

 • Citalopram: startdos 20 mg, (kan ev börja med 10 mg, ssk vid panikångest), 20 mg 1x1
 • tablettintag på morgonen med frukost minskar biv
 • öka till 1,5 tabl (30 mg) from dag 8
 • jmf Zoloft starta på 50 mg, gå upp till 75 mg efter en vecka
 • jmf Seroxat 20 mg i en vecka, sedan 30 mg
 • Fontex 20 mg ⇒ 30 mg
 • Remeron börja på 30 mg ⇒ 45 mg
 • Efexor Depot 75 mg i 2 v ⇒ 150 mg
 • höj inte vid andra besöket men kan höja vid tredje (gäller ffa Zoloft)

Verksam dos

 • Citalopram 30-60 mg
 • Seroxat 30-60 mg
 • Zoloft 100-200 mg
 • Fontex 30-60 mg
 • remittera inte in förrän pat står på maxdos

Praktiska tips kring behandling

Besök 1
 • insättning av SSRI
 • informera! frisk men tar tid, effekt tidigast inom 2-3 v
Besök 2
 • efter 14 dagar, telefonkontakt tidigare vb
 • det viktigaste är att pat inte har blivit sämre!
 • ökad ångest, hämning släpper, störst risk för suicid (s-tankar dyker upp inom 10-14 dgr), mår sämre i ca 3-4 dgr
 • behandlingseffekt? biverkningar? compliance? doktorns placeboeffekt
Besök 3
 • efter ytterliggare 2 v om pat ej mår bra
 • efter 3-4 v om pat börjar må bättre, inget suicidalt finns
Besök 4
 • efter ytterliggare 1 mån (efter tot 9-10 v börjar de flesta må bra)
Besök 5
 • efter ytterliggare 3-6 mån

Total behandlingstid

 • kortare tid om första gången
 • hereditet, komorbiditet, suicidalitet, psykotiska spt avgör
 • social situation
 • 6 mån beh från det att pat mår bra vid förstagångsdepression (1)
 • 1 år vid andra dep (1-2 år)
 • 2 år vid tredje dep (2-5 år)
 • 5 år vid fjärde dep (livslång)
 • livslång beh vid femte dep
 • (går mot längre behandlingstider)
 • om nya symptom vid utsättning: sätt in ingen i fulldos i ytterliggare 6 månader och gör därefter nytt uttrappningsförsök

Behandlingsstege

1. SSRI

 • upplys pat om paradoxal ångest (ev anxiolytika vb initialt, tex Atarax ® eller Sobril ®), tabl bör tas på morgonen, regelbundet intag, ej beroendeframkallande
 • vid oro, sömnstörning ⇒ mianserin (Mianserin ®), mirtazapin (Remeron ®) istället
 • vid behov av sedation ⇒ kombinera med bensodiazepiner o/e sömnmedel under kortare tid
Behandlingskontroll efter 2-4v (effekt ofta först efter 6-8v)
 • biverkningar men effekt ⇒ byt till annat SSRI
 • ingen effekt inom 4 v eller fördjupad sjukdomsbild ⇒

2. Öka dos

 • ½ - 1 tablett
 • ev bestämning av serumkonc

3. Förstärk

 • östrogen
 • busipiron (Buspar ®) (serotoninreceptoragonist)
 • β-blockad
 • litium
 • Levaxin ®
 • ljusterapi (ssk SAD)

4. Kombinera

 • SSRI + Mianserin ®
 • SSRI + Edronax ® (reboxetin)

5. Byte

till SNRI i första hand

 • venlafaxin (Efexor ®)
 • mirtazapin (Remeron ®)

Terapirefraktära patienter

⇒ remiss till specialistpsykiatrin

 • ECT
 • fördjupad utredning (komorbiditet, missbruk, hjärndysfunktion, personlighetsproblematik)

Ytterliggare

 • byte: i första hand byta grupp, även om byte inom SSRI-gruppen kan ha effekt (lite olika effekt)
 • remiss/ring/maila om testat dosökning samt bytt grupp
 • kombination: specialist, tex SSRI + SSNRI
 • tillägg Mianserin, Remeron

Utsättning

 • skall trappas ut, tex minska 10 mg/vecka, långsamt om svår depression
 • info om utsättningsfenomen: stickningar, brännande känsla, yrsel, sömnbesvär, hv, ångest, oro

Övrig behandling

Anxiolytika

Antihistaminer i första hand
 • Atarax eller Lergigan, individuella skillnader, men båda antihistaminer,testa!
 • atarax 25 mg max 6 tabl/dygn
 • lergigan 16 tabl/dygn
Bensodiazepiner i handra hand
 • Sobril kortverkande ⇒ ojämn ångest
 • Stesolid
 • Xanor Depot bäst, tag morgon och kväll 0,5-1 mg, men kan ge mer
 • alla beroendeframkallande ⇒ plan för utsättning
 • håll doserna låga!

Hypnotika

I första hand icke beroendeframkallande
 • Propavan 25 mg 0,5-2 st tn
 • Atarax 25 mg 1-2 tabl tn
 • Lergigan
 • Sonata 4 h effekt, funkar oftast ej på deprimerade
I andra hand
 • Imovane: insomningstablett
 • Stilnoct: insomningstablett, risk för nattvandring, äter nattetid
 • skrivs ut för mycket
Om ingen effekt ⇒ kombinera

Alla deprimerade har ångest. Nästan alla har sömnstörningar. ⇒ Ge antidep + hypnotika + anxiolytika. I första hand icke-beroendeframkallande.

Sjukskrivning

Meningslöst att sjukskriva mindre än en månad! Ej ovanligt att pat är sjukskriven upp till 6 mån. Får arbeta om man vill.

 

  

PSYKIATRI
-Översikt

Introduktion
-Psykiskt status
-Psykiatrisk anamnes
-Medvetande
-Tanke- och jagstörningar
-Axlar enligt DSM

Affektiva syndrom
-Definitioner
-Depression
-Mani och hypomani
-Cykloid psykos
-Postpartumpsykos
-Kroniska affektiva syndrom

Ångestsyndrom
-Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
-Ångest
-Social fobi och andra fobier
-Tvångssyndrom
-Krisreaktion
-Posttraumatiskt stressyndrom
-Organisk och drogrelaterad ångest

Övrig psykiatri
-Beroendesjukdomar
-Demens
-Flyktingar och asylsökande
-Konfusion
-Minnesstörning
-Neuropsykiatriska störningar
-Personlighetsstörningar
-Psykiatrisk juridik
-Psykoser
-Schizofreni
-Sexologi
-Suicid
-Sömnstörningar
-Äldrepsykiatri
-Ätstörningar

Behandlingsmetoder
-ECT
-Psykofarmaka
-Psykoterapi

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina