Startsidan 
Start

PSYKOFARMAKA

Ett flertal neuroleptika och antidepressiva (dock inte citalopram och sertralin) metaboliseras via CYP 2 D6. Observera därför höjda plasmakoncentrationer vid kombinationer. Tänk på malignt neuroleptikasyndrom och serotonergt syndrom (se nedan). Blandintoxikationer kan vara letala!

Antipsykotiska läkemedel, Neuroleptika

Allmänt

 • D2-dopaminreceptorblockad
 • huvudindikation är schizofreni (akuta positiva/psykotiska symptom, negativa symptom, desorganiserat beteende, reducera återfallsrisken)
 • mycket olika effekt på olika individer
 • Haldol- eller Hibernalekvivialenter: 3-4 mg Haldol/dygn är medeldosen
 • kvinnor behöver lägre doser än män
 • äldre bör ha lägre dos och njur-, hjärt- och leverfunktion bör bedömas innan neuroleptika-behandling sätts in
 • 5-10% är metabola avvikare och därför bör alla genotypas m.a.p. isoenzymer i cytokrom P450-systemet vid preparatinsättning

Observera att neuroleptika inte framkallar abstinens, tolerans, eufori, omtöckning eller ataxi! Allt detta kan förekomma med hypnotika/sedativa. Högdosneuroleptika ger mer sedation medan lågdospreparat ger mer extrapyramidala biverkningar.

Klassiska neuroleptika

 • specifik antipsykotisk effekt, dämpande effekt, ospecifik sederande effekt
 • minskning av de psykotiska symptomen kan ses efter några dagar, men den huvudsakliga effekten inträder efter 3-4 veckor
 • 75% av schizofrena pat svarar med symptomreduktion
 • höga doser dämpar stark motorisk oro och aggressivitet
 • sänk dosen när agitationen klingat av!

Lågdos, mer effektiva men mer EPS

 • haloperidol (Haldol ®) (1)
 • perfenazin (Trilafon ®) (5)
 • flupentixol (Fluanxol ®) (1)
 • zuklopentixol (Cisordinol ®) (5)
 • 1 mg

Högdos, mindre effektiva, mer sedation

 • klorpromazin (Hibernal ®) (50)
 • tioridazin (Mallorol ®) (50)
 • levomepromazin (Nozinan ®) (50)
 • antikolinerg effekt, mkt sederande
 • 50 mg

Atypiska neuroleptika

 • blockerar både dopamin-D2-receptorer och serotoninreceptorer
 • inga EPS förrän vid hög dopaminblockad (ca 80% PET)
 • bättre effekt på negativa symptom än klassiska preparat har
 • dyrare
 • Klozapin (Leponex ® - agranulocytos, viktökning, diabetes ) (ca 50), används hos terapirefraktära pat (har testat minst 2 olika neuroleptika i > 6 mån utan påtaglig effekt) OBS! 1-2 % utvecklar agranulocytos ⇒ kontrollera neutrofiler varje vecka de 18 första veckorna och därefter en gång i månaden
 • olanzapin (Zyprexa ®) (ca 5), inte lika fritt från extrapyramidala biv, viktökning, diabetes
 • risperdon (Risperdal ®) (ca 1)
 • ziprasidon (Zeldox ® - kan ge förlängd QT-tid, gör EKG före)
 • quetiapin (Seroquel ®)

Depotneuroleptika

 • specialistbehandling
 • vid kronisk psykos med complianceproblem eller när patienten är för farlig för sig själv eller andra och inte följer ordinationen
 • endast klassiska neuroleptika
 • viktigt att hitta lägsta effektiva dosen, dosera på 0,1 ml när
 • flest extrapyramidala biverkningar de första dagarna
 • Cisordinol-Acutard ® som har effekt efter 4 h coh varar i 1.3 dgr
 • Haldol-depot varar i 4 veckor

Biverkningar hos neuroleptika

Allmänt

 • psykiska: trötthet, tanketröghet, känslomässig likgiltighet eller indifferens, "Zombieeffekt"
 • depression, störningar av hormonella funktioner, ortostatism, muntorrhet, hepatocellulär kolestas (⇒ följ leverstatus), rytmrubbningar, viktökning, allergiska hudreaktioner, stegring av prolaktinhalten med galaktorré och gynekomasti som följd, agranulocytos (Leponex ®), minskat sexuellt intresse
 • individuell känslighet

Akuta extrapyramidala biverkningar

 • störst risk hos lågdospreparat
 • ffa vid hastiga dosökningar, tex injektioner
 • i första hand dossänkning och preparatbyte, därefter tillägg antikolinergika under kortare tid (risk för konfusion hos äldre)
Akut dystoni
 • kramp i käk- och halsmuskulatur (torticollis och dysartri)
 • inom första behandlingsveckan eller vid kraftiga dosökningar
 • lindras snabbt av injektion 2,5-5 mg biperiden (Akineton ® 5 mg/ml) långsamt iv/im, avbryt om spt försvinner vid injektion, upprepa vb efter 30 min
 • ge därefter tabl Akineton ® 2 mg i några dagar tills halveringstiden passerats
Parkinsonism
 • stelhet, skakningar, skrivsvårigheter, hypokinesi
 • vanligaste biverkningen, kommer efter ett par dagar - veckor
 • dossänkning i första hand
 • annars preparatbyte
 • eller tillägg av antikolinerga antiparkinsonmedel tex orfenadrin (Disipal ® 50 mg x 2-3)
 • kan kvarstå efter utsättande ⇒ parkinsondiagnos får inte sättas 6 mån inom neuroleptikabehandling
Akinesi
 • partiell parkinsonism
 • igångsättningsmotstånd, orkeslöshet
 • ge antikolinergika
Akatisi
 • oförmåga att vara stilla, inre oro, krypningar i kroppen, ffa i benen, rastlöshet
 • dossänkning (ej ökning…)!
 • ev propanolol (20-80mg/dag)

Sena extrapyramidala biverkningar

 • påfallande motorik
 • längre behandlingstid ökar risken liksom höga doser, kvinnligt kön, hög ålder, hjärnskada
Tardiv dyskinesi
 • hyperkinesier
 • ofrivilliga munrörelser, smackningar, tungan skjuter ut ur munnen, käken rör sig i sidled (bucko-linguo-mastikatoriska syndromet)
 • efter längre tids behandling
 • diskret debut
 • irreversibel hos 5-10%
 • byt omedelbart till atypiskt preparat! (tex Leponex ®)
 • om möjligt gradvis dosminskning, seponering
 • akineton används inte
Tardiv dystoni
 • ändrad kroppshållning

Malignt neuroleptiskt syndrom

 • katatont syndrom pga total dopaminreceptorblockad
 • oftast vid insättning eller dosökning av ffa lågdosneuroleptika (oftast inom 1-2 veckor)
 • liknar serotonergt syndrom
 • mutism/stupor +
 • hypertermi++
 • muskelrigiditet ++
 • dessutom agitation, konfusion, parkinsonism, medvetandesänkning, svettning, takykardi och labilt blodtryck (stiger)
 • vita, CK och transaminaser är förhöjda i serum
 • ofta metabol acidos, risk för njursvikt
Behandling
 • seponera neuroleptika
 • IVA (andningsdepression)
 • sänka feber, vätska
 • dantrolen (Dantrium ®) iv
 • ev ECT, bromokriptin
 • 15 % recidivrisk, använd atypiska neuroleptika, tex Leponex ® istället

Akut letal katatoni

 • komplikation till psykisk eller somatisk sjukdom
 • jmf malignt neuroleptikasyndrom
 • mutism/stupor ++
 • hypertermi ++
 • muskelrigiditet +

Överdos

 • sänkt medvetande, cirkulationsinsufficiens, hypotermi och epileptiska anfall ⇒ intensivvård
 • samtliga neuroleptika kan i mycket höga doser vara letala

Kombinationer

 • kan kombineras med litium, både vid akut- och underhållsbehandling, tex vid manier och bipolär affektiv sjukdom
 • risk för metabolisk interaktion vid kombination med SSRI-preparat, men kan kombineras

CAVE

 • skall ej ges inom 2 dygn efter intag av amfetamin eller centralstimulantia pga risk för cirkulationskollaps

Antidepressiva läkemedel

Elimineras huvudsakligen via leverns cytokrom P450-system. Stora individuella variationer i elimineringshastighet ⇒ doseringen skall individualiseras. 7% saknar vissa isoenzymer och har förlångsammad nedbrytning. Lägre dygnsdos till äldre pga avtagande enzymkapacitet och sänkt blodflöde gnm levern.Antidepressiva är inte beroendeframkallande! Skall tas regelbundet (jmf bz vid behov). SSRI potentierar ej alkoholens effekter men alkoholen försämrar effekten av SSRI.

Interaktioner

Interaktionsrisk med flera neuroleptika (båda ökar i serum), noradrenalin, adrenalin, (CAVE lokalanestetika, astmaläkemedel ⇒ risk för kraftig blodtrycksstegring), vissa antihypertensiva, antikolinergika (effektförstärkning). NSAID är kontraindicerade då kombinationen ger ökad blödningsbenägenhet.

Insättning

 • observera att SSRI initialt kan förstärka ångesten och det tar 2-4 veckor innan den positiva effekten blir märkbar
 • informera pat!
 • risk för suicid när hämningen släpper efter 3-5 dgr ⇒ ohämmad pat skall läggas in!
 • börja därför med låg dos
 • full effekt efter 3mån, biverkningarna kommer dock omgående
 • snabba utsättningsförsök bör undvikas
 • bensodiazepiner kan ges i akutfasen (och endast då) som tilläggsbehandling
 • bevaka missbruk!
 • om snabb effekt är nödvändig ⇒ ECT

Selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI

 • förstahandsmedel vid (lindriga -)måttliga depressioner i öppen vård
 • citalopram (Cipramil ®, Citalopram ®)
 • fluoxetin (Fluoxetin ®, Fluxantin ®, Fontex ® [Prozac], Seroscand ®)
 • fluvoxamin (Fevarin ®)
 • paroxetin (Seroxat ®)
 • sertralin (Zoloft ®)

Biverkningar

 • illamående, huvudvärk (försvinner efter några veckor), sömnstörningar, nervositet, asteni-trötthet
 • sexuell dysfunktion (försvinner ej)
 • färre biverkningar än TCA, ssk hos äldre
 • NSAID är kontraindicerade pga ökad blödningsbenägenhet!
 • skall ej ges med MAO-hämmare

Icke-selektiva monoaminåterupptagshämmare (TCA)

 • tricykliska antidepressiva
 • hämmar återupptag av serotonin och noradrenalin
 • amitryptilin (Saroten ®)
 • klomipramin (Anafranil ®, Klomipramin ®)
 • plasmakoncentrationen kan bestämmas (bristande compliance? avvikande enzymer?)

Biverkningar

 • antikolinerga: muntorrhet, obstipation, ackommodationsstörning, miktionsstörning, viktuppgång, trötthet, svettning, postural hypotension
 • kardiotoxiskt (letalt) i höga doser ⇒ ge ej till hjärtsjuka
 • används om pat har svarat bra på dessa preparat tidigare, annars är SSRI förstahandsval
 • vid svår depression

Serotonin-Noradrenalinåterupptagshämmare, SNRI

 • venlafaxin (Efexor ®)
 • bra vid djup depression

Biverkningar

 • illamående, ångest
 • ökat diastoliskt blodtryck vid hög dosering

Selektiva noradrenalinåterupptagshämmare, NARI

 • reboxetin (Edronax ®)
 • ge ej vid ångest! (skall vara med serotoninprägel)

Biverkningar

 • muntorrhet, obstipation, sömnbesvär, svettningar

Monoaminoxidashämmare, MAO-hämmare

 • moklobemid (Aurorix ®) reversibel
 • ges ej med SSRI

Biverkningar

 • huvudvärk, yrsel, illamående, sömnbesvär
 • hypertoniker skall undvika tyraminhaltig föda (lagrad ost, chiantiviner, ansjovis) om beh med ospecifika MAO-hämmare (ex Nardil ®) pga risk för letal blodtryckshöjning

SSNRI

 • mianserin (Mianserin ®, Tolvon ® )
 • mirtazapin (Remeron ®)
 • blockerar presynaptiska alfa-2 receptorer och postsynaptiska serotoninreceptorer
 • trötthet, sedering och viktuppgång, risk förBM-suppression

Biverkningar antidepressiva

Sedativa effekter
 • avtar ofta efter hand
 • reduceras gnm att dosen ökas successivt och hela dygnsdosen ges till kvällen
 • kan ge hela dosen på morgonen för att minska illamående
Antikolinerga effekter
 • hyposalivation (⇒ karies)
 • obstipation
 • miktionssvårigheter (⇒ urinretention)
 • ackommodationsstörning, mydriasis (vid obehandlat trångvinkelglaukom)
 • ssk hos äldre förvirring och visuella hallucinationer
Serotonerga effekter
 • illamående med eller utan kräkningar
 • sömnstörning, tremor, huvudvärk, allmän nervositet, sexuella funktionsstörningar
 • avtar oftast under beh
 • efter snabb utsättning är parestesier i nacke och armar vanliga liksom yrsel, illamående, irritabilitet, sömnstörningar och koncentrationssvårigheter; går över efter 2 v
Kardiovaskulära
 • takykardi, hypotension
 • gäller främst icke-selektiva medel, därför skall icke hjärtfriska pat ha SSRI samt ECT vid djupare depression
Sänkt kramptröskel
 • undvikes gnm successiv dosökning
Benmärgsdepression
 • kan fås av mianserin och mirtazapin
 • infektionstecken ⇒ vita, ev utsättning
Toxicitet
 • överdos ickeselektiva

Överdos ickeselektiva antidepressiva

 • koma, epileptiska anfall, kardiella symptom
 • omedelbart till IVA, även om vaken pat! koma kan komma snabbt
 • magsköljning, aktivt kol
 • kontinuerligt EKG
 • vätsketillförsel och andningsvård
 • Lidokaininfusion och elkonvertering om takyarytmier
 • Diazepam iv i upprepade små doser mot kramper

Serotonergt syndrom

 • kombinationen av SSRI och litium, klomipramin (Klomipramin ®, Anafranil ®) eller MAO-hämmare (Aurorix, Maoklobemid) kan ge ett livshotande tillstånd
 • även Imigran, Zyban, Reductil
 • hypertermi, svettning, hyperreflexi, koordinationsrubbning och koma
 • även agitation, konfusion, takykardi, labilt blodtryck
 • seponera serotonerga lkm + IVA
 • Periactin vid muskelrigiditet
 • tänk på hälsokostpreparat som tex johannesört

Stämningsstabilisatorer

Litium

 • Lithionit ®
 • antimanisk och antidepressiv effekt
 • anv. ffa vid manodepressivitet
 • specialist!
 • får inte full profylaktisk effekt förrän efter 6-12 månaders behandling
 • nästan hälften av pat avbryter behandlingen mot sin läkares inrådan en eller flera ggr
 • kan påverka njur- och thyroideafunktion
 • innan insättning skall TSH, S-Ca, njurfunktion, blodstatus, hjärtstatus inkl EKG samt hudinspektion göras, ev EEG
 • krea och TSH kontrolleras sedan en gång om året

Serumkoncentrationen

 • styr doseringen ⇒ kontroll var tredje månad
 • mätes på morgonen 12 h efter senaste dos
 • relativt smalt terapeutiskt fönster
 • allt som påverkar saltbalansen i kroppen påverkar litium, tex kräkning, svettning

Biverkningar

Tidiga
 • maximum efter en vecka; därefter avtar de, men kan återkomma senare
 • trötthet, apati, irritabilitet, avtrubbningskänsla, inte kunna tänka klart, allmänt illabefinnande
 • illamående, lös avföring, känsla av tyngd och svaghet i muskler, handtremor
 • acne, psoriasis kan förvärras
Sena
 • tidigast efter ett halvår
 • handtremor(motverkas av betablockare, anv tillfälligt)
 • thyroideapåverkan, ffa hypothyreos ⇒ bestäm TSH regelbundet
 • renala biverkningar (blockad av ADH + nefrotoxiskt) ⇒ nedsatt tubulär funktion, polyuri, polydipsi, sällan uremi
 • kontrollera njurfunktion regelbundet
 • viktökning, diarré, psoriasis, EKG-förändringar
Teratogent
 • kontraindicerat vid graviditet, ffa under första trimestern
 • ingen amning, Litium passerar över modersmjölken
 • kontraception om litiumbehandling

Litiumintoxikation

 • litium är letalt i höga doser
 • observera att NSAID, ACE-hämmare och tiazider minskar litiumclearance och kan fördubbla litiumkoncentrationen
 • terapeutiskt intervall mellan 0,8-1,2 mmol/l
 • mätes 12 h efter senaste dos
 • ses vid avsiktlig intox samt vid förlust av natrium genom kräkning, diarré osv
Cerebrala symptom (ofta asymmetriska)
 • nedsatt koncentrationsförmåga
 • apati
 • slöhet
 • ev sopor, kloniska kramper, status epilepticus
Cerebellära
 • ataxi
 • dysartri
 • nystagmus
Extrapyramidala
 • grovvågig, oregelbunden tremor
 • koreiforma rörelser
Neuromuskulära
 • muskelsvaghet
 • fascikulationer
Renala
 • oliguri, anuri
Illamående, kräkningar

Åtgärder litiumintoxikation

 • inläggning om > 2,0 mmol/l ⇒ sängläge, NaCl-dropp
 • om > 2,5 mmol/l krävs omedelbar hemodialys oavsett tillstånd

Interaktioner

 • NSAID
 • ACE-hämmare
 • diuretika
 • neuroleptika (kan ge reversibelt neurotoxiskt syndrom)

Antiepileptika

 • karbamazepin och valproat har en förebyggande effekt vid manodepressiv sjukdom och kan ges som tillägg då litium inte räcker
 • karbamazepin, Tegretol ®
 • valproat, Absenor ®, Ergenyl ®

Sedativa, anxiolytika

Ångestlindring, sömnmedel. Se även sömnstörningar.

Bensodiazepiner

 • relativt likartad verkningsprofil men skiljer sig i potens och halveringstid
 • använd preparat med kort eller medellång halveringstid och utan aktiva metaboliter hos äldre
 • medellång och lång halveringstid ⇒ ge på kvällen
 • risk för beroende, även sk lågdosberoende med abstinens även vid försiktig avveckling från normala doser
 • behandlingstiden bör vara så kort som möjligt (upp till tre mån med normal dos)
 • Diazepam (Apozepam ®, Diazepam ®, Stesolid ®)och flunitrazepam (Rohypnol ®) är de medel som är mest toxiska vid överdosering

Kort halveringstid

 • hög potens, hög affinitet
 • ger ingen kick
 • Xanor ®, Alprazolam ®

Medellång halveringstid

 • absorberas långsamt
 • ger ingen eufori (undantag: Temesta ®)
 • ackumuleras ej ⇒ kan ges även till äldre
 • Temesta ® (hög potens, hög affinitet), Sobril ®, Oxascand ®, Apodorm ®, Rohypnol ®
 • Flunitrazepam ®, Fluscand ®

Lång halveringstid

 • lipidlösliga ⇒ resorberas snabbt ⇒ kick, eufori
 • Stesolid ®, diazepam (Apozepam ®, Diazepam ®, Stesolid ®)

Kontraindikationer

 • får ej ges till gravida!
 • sömnapnésyndrom
 • myasteni

Graviditet, amning och psykofarmaka

 • specialistangelägenhet
 • psykofarmaka är fettlösliga och passerar BBB, placenta och ut i bröstmjölken
 • litium är undantag (?) men har hög risk för fostermissbildningar
 

  

PSYKIATRI
-Översikt

Introduktion
-Psykiskt status
-Psykiatrisk anamnes
-Medvetande
-Tanke- och jagstörningar
-Axlar enligt DSM

Affektiva syndrom
-Definitioner
-Depression
-Mani och hypomani
-Cykloid psykos
-Postpartumpsykos
-Kroniska affektiva syndrom

Ångestsyndrom
-Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
-Ångest
-Social fobi och andra fobier
-Tvångssyndrom
-Krisreaktion
-Posttraumatiskt stressyndrom
-Organisk och drogrelaterad ångest

Övrig psykiatri
-Beroendesjukdomar
-Demens
-Flyktingar och asylsökande
-Konfusion
-Minnesstörning
-Neuropsykiatriska störningar
-Personlighetsstörningar
-Psykiatrisk juridik
-Psykoser
-Schizofreni
-Sexologi
-Suicid
-Sömnstörningar
-Äldrepsykiatri
-Ätstörningar

Behandlingsmetoder
-ECT
-Psykofarmaka
-Psykoterapi

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina