Startsidan 
Start

PSYKIATRISK JURIDIK

Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård, LPT

 • § 1kompletterar HSL
 • § 2 syftar till att få pat att medverka frivilligt
 • § 2atvångsvården måste stå i rimlig proportion till syftet och utövas så skonsamt som möjligt med största möjliga hänsyn till patienten
 • § 2bförsök via information att få medverkan frivilligt skall alltid först ha gjorts

Tvångsvård

 • skall informera anhöriga om pat går med på det, dokumentera
 • enbart sociala skäl ej skäl för psykiatrisk tvångsvård
 • somatisk sjukdom i sig inte skäl till tvångsvård även om pat har ett omedelbart behov av sjukhusvård
 • ej skäl för tvångsvård vid risk för skada på egendom eller någon annan ekonomisk skada
 • maniker med ekonomisk skada: vårdintyg ok, men konvertering svårt, förvaltare bör utses istället

Förutsättningar för tvångsvård

Alla tre kriterier måste föreligga:

1. Patienten lider av en allvarlig psykiatrisk störning
 • tillstånd av psykotisk karaktär: hallucinationer, vanföreställningar, förvirring
 • allvarliga depressioner med suicidrisk
 • personlighetsstörning med impulsgenombrott av psykoskaraktär, ex borderline, impulsivitet, narcissism
 • svåra tvångstillstånd
 • krisreaktioner där funktionsnivån blir av psykotisk karaktär
 • alkoholpsykos
 • narkotikautlöst psykos
 • ej demens i sig – psykos, konfusion eller annan psykisk störning krävs
 • ej psykisk utvecklingsstörning i sig

Tag även ställning till om pat till följd av sin psykiska störning är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

2. Patienten har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt
3. Patienten motsätter sig sådan vård (tex när pat går med på inläggning men inte på antipsykotisk medicinering) eller det finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans/hennes samtycke

Intagning för tvångsvård

Vårdintyg
 • § 4Vårdintyg (läkarintyg) måste utfärdas på särskild blankett och skall grundas på särskild läkarundersökning av leg läk (även privatpraktiserande) och endast om det finns särskild anledning.
 • § 4 Om pat ej samtycker till undersökningen får han/hon tas hand om av polis efter begäran av läkare i allmän tjänst (privatpraktiserande läkare får inte ta hjälp av polisen).
 • § 5 Vårdintyget får endast utfärdas i omedelbar anslutning till undersökningen.
 • § 4 + §5 Vårdintyget i original och patienten skall snarast till sjukhuset ifråga/psykiatrisk klinik.
Polis

§ 47 Polismyndighet skall lämna biträde åt leg läk i allmän tjänst för att:

 • vårdintygsundersökning skall kunna genomföras
 • föra pat till sjukhus sedan vårdintyg utfärdats
 • läkare har rätt att begära biträde av polis för skydd av sin personliga säkerhet
Kvarhållningsbeslut och nödvändig behandling
 • § 6 Pat får kvarhållas på sjukhuset efter beslut av läkare, och nödvändigt tvång användas vid behov. Kvarhållningsbeslut får fattas när vårdintyget är skrivet men beslutet om intagning ännu inte är fattat. Icke-legitimerad läkare (ex AT-läkare) får lov att fatta kvarhållningsbeslut. Polis kan behövas stanna kvar tills beslutet är fattat.
 • § 6a Om övervägande fara för patientens liv eller hälsa får nödvändig behandling ges av leg läkare (inkl bälte). OBS! Får alltså ges innan spec bedömning är gjord.
Intagningsbeslut
 • § 6b Intagningsbeslut fattas av specialist i psykiatri (tvåläkarintyg). Intagningsbeslut skall avgöras skyndsamt, senast inom 24 h efter ankomst. Vårdintyget får vara högst fyra dagar gammalt.
Förlängning
 • § 7 Ansökan om fortsatt vård utöver 4 veckor skall göras av specialist före fyraveckorsgränsens utgång; till länsrätten.
 • § 8+9 Länsrätten kan förlänga först med 4 månader (från intagningsdagen) och därefter sex månader i taget.
 • § 10 Om länsrätten avslår ansökan upphör tvångsvården omedelbart. Patienten överklagar till länsrätt/kammarrätt/regeringsrätt. Läkaren kan inte överklaga (sakkunnig).

Konvertering

 • övergång från frivillig vård (endast vård på psykavdelning) till tvångsvård (paragraf 4)
 • kan ej konvertera på somatisk klinik utan pat måste skrivas ut och lotsas till psykakuten
 • farosituation måste föreligga
 • gäller ej ekonomisk skada
Förutsättningar
 • § 3 + § 11 (kan befaras att allvarligt komma att skada sig själv eller annan)
 • vårdintyg (leg läk) + intagningsbeslut (specialist inom 24 h). Beslutet skall omedelbart underställas länsrättens prövning.

Vården

 • på sjukvårdsinrättning som drivs av landstingskommun (§ 15)
 • vårdplan skrivs av specialist i samband med vårdintyget och intagningsbeslutet i samråd med pat och närstående
 • pat skall upplysas om att intagningen såväl som restriktiva beslutkan prövas av Länsrätten, att pat har rätt till stödperson och juridiskt biträde samt till rättshjälp för att täcka kostnaderna för det sistnämnda

Tvångsåtgärder

 • § 18 + 39 Pat får hindras att lämna vårdinrättningen av leg läk
 • § 19-39 Pat får spännas fast kortvarigt med bälte av leg läk (max 4 h), vid synnerliga skäl förlängning via specialist samt meddela Socialstyrelsen
 • § 20 + 39 Pat får avskiljas (ex madrasserade rum) max 8 h.
 • § 21 + 22 Reglerar saker (även via försändelser) som får omhändertas av leg läk
 • § 23 Leg läkare får kroppsvisitera
 • § 25 Permission - kan få vistas utanför sjukhusets område (leg läk)

Tvångsvårdens upphörande

 • § 27 Genast, när förutsättningar inte längre föreligger. Ompröva beslutet varje dag!
 • § 28 Om ansökan om förlängning inte inkommit i tid

Om länsrätten ej godkänner förlängningsansökan, vid utvisning eller vid övergång till LRV.

AT-läkare

Ring bakjour och be denna komma in för att fatta beslut om intagning. AT-läkarens befogenheter

 • AT-läkare får fatta kvarhållningsbeslut efter disk m bakjour
 • anteckna på journal!
 • gäller max 24 h från det att beslutet fattas (inte då vårdintyget skrivs), den tid som fylls i är den då beslutet fattas och inte när pat kommer till akuten, kan ej överklagas
 • polisen kan vara kvar tills bakjouren kommer
 • om pat behöver bälte skall detta beslut fattas i samråd med bakjouren, fastspänning max 4 h och avskiljning max 8 h skall fattas av leg läkare
 • i undantagsfall då andra åtgärder inte är tillräckliga, om fara för personalens eller patientens liv föreligger kan pat i värsta fall läggas i bälte trots att intagningsbeslut ej är fattat (nödvärn), dvs man får använda det tvång som är nödvändigt för att hindra pat att lämna vårdinrättning eller för att tillgodose säkerheten i vården
 • undvik helst att tvångsmedicinera innan bakjouren kommer
 • ingen depot-medicinering
 • AT-läkare skall inte fatta beslut om LPT-patienter får gå ut, åka på permission osv!

Läkemedel

 • LPT reglerar inte läkemedel
 • depåläkemedel får inte ges innan intagningsbeslutet fattats, men Cisordinaol acutard (t1/2 ca 32 h) är OK att ge)
 • använd ffa läkemedel som "absolut" ger effekt:
Neuroleptika
 • Haldol ® 2-5 mg inj im, risk för akut dystoni ⇒ Akineton ® 0,5-1 ml ges parallellt med Haldol ®
 • Cisordinol acutard ®: depotneuroleptika, effekt efter 6-7 h ⇒ kan ge rejäl dos bensodiazepiner först, verkar i ett par dygn, slipper upprepa tvångsmedicinering

Lagen om vård av missbrukare, LVM

Det skall beslutas om tvångsvård om någon till följd av missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, om vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt SoL eller på ngt annat sätt om han till följd av missbruket:

 • utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara
 • löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv
 • kan befaras att allvarligt komma att skada sig själv eller någon närstående

Anmäl till Socialförvaltningen om etyliker varit inlagd på avd och det behövs vidare utredning. LVM ffa om farlighet för andra. Akut LVM enligt 13:e paragrafen, anmäl till socialjouren.

Etyliker med delirium som vill gå hem faller under LPT (har just nu psykisk åkomma)
 • erbjud frivillig vård med Hemineurin ®
 • konvertering HSL ⇒ LPT kan användas om pat dör om han inte får vård; be leg läk skriva vårdintyg, sedan fattar bakjouren intagningsbeslut. Tvåläkarbeslut!
 • LVM-anmälan när pat vill gå hem efter behandling och inte anser sig ha de somatiska problem som man konstaterat under vårdtiden. LPT gäller inte längre (hävs av bakjouren).

Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV

Gäller

 • patienter som överlämnas av domstol till rättspsykiatrisk vård
 • patienter som behöver psykiatrisk vård under den tid de är anhållna eller häktade
 • patienter från kriminalvården som behöver psykiatrisk vård
 • patienter som är häktade och genomgår RPU (rättspsykiatrisk undersökning)

Skillnader mot LPT

 • samma definition av allvarlig psykisk störning
 • enl. vårdintyg: LRV: behov av heldygnsvård; LPT: oundgängligt behov av heldygnsvård
 • LRV: Vård kan ges oberoende av patientens samtycke; LPT: Vård kan ges endast om patienten inte samtycker

Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning (SUP) vid risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag, enbart efter RPU, upphör ej automatiskt. Rättspsykiatrisk vård utan SUP kan ges i högst fyra månader och upphör automatiskt om förlängning inte sker.

Lagen om Rättspsykiatrisk undersökning, RPU

Efter beslut av domstol. Ej vid brott som endast kan medföra böter. Ställningstagande till allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället, vid undersökningstillfället, förutsättningar för överlämnande till RPV med eller utan SUP, andra förmildrande omständigheter. Medicinsk-psykiatrisk utredning, socialutredning, psykologutlåtande och ev omvårdnadsutredning ger tillsammans ett rättspsykiatriskt utlåtande.

Lagen om personundersökning i brottmål

§ 7. Tidigare "Liten sinnesundersökning". Vid avvikande beteende, avvikande brott, mycket unga, tidigare psykiatrisk vård, tidigare undersökta.

Nödvärn

Alla medborgare har möjlighet att med stöd av nödvärnsbestämmelserna i 24 kap 1 § brottsbalken avvärja ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Om en frivilligt intagen pat som bedöms vara farlig för sig själv eller ngn annan begär omedelbar utskrivning kan han med stöd av nödrätten hindras att lämna sjukhuset under den tid det tar att konvertera till tvångsvård. Om en berusad pat lämnar mottagningen kan man hindra honom att köra sin bil därifrån.

 

  

PSYKIATRI
-Översikt

Introduktion
-Psykiskt status
-Psykiatrisk anamnes
-Medvetande
-Tanke- och jagstörningar
-Axlar enligt DSM

Affektiva syndrom
-Definitioner
-Depression
-Mani och hypomani
-Cykloid psykos
-Postpartumpsykos
-Kroniska affektiva syndrom

Ångestsyndrom
-Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
-Ångest
-Social fobi och andra fobier
-Tvångssyndrom
-Krisreaktion
-Posttraumatiskt stressyndrom
-Organisk och drogrelaterad ångest

Övrig psykiatri
-Beroendesjukdomar
-Demens
-Flyktingar och asylsökande
-Konfusion
-Minnesstörning
-Neuropsykiatriska störningar
-Personlighetsstörningar
-Psykiatrisk juridik
-Psykoser
-Schizofreni
-Sexologi
-Suicid
-Sömnstörningar
-Äldrepsykiatri
-Ätstörningar

Behandlingsmetoder
-ECT
-Psykofarmaka
-Psykoterapi

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina