Startsidan 
Start

Lag om transplantation

Lagen gäller inte könsceller eller organ som producerar könsceller. Beslut om ingrepp får inte fattas av läkare som ansvarar för vården av den tillstänka mottagaren eller som skall använda det biologiska materialet för annat medicinskt ändamål.

Biologiskt material från avlidna

  • Får tas och användas till transplantation (för behandling av sjukdom eller kroppsskada hos en annan människa) eller annat medicinskt ändamål om den avlidne har medgett det eller det på annat sätt kan utredas att den avlidne instämmer.
  • Om den avlidne inte har skriftligen eller muntligen motsatt sig ett sådant ingrepp eller det finns andra skäl att anta att ingreppet skulle strida mot den avlidnes inställning, får biologiskt material tas, såvida inte ngn närstående motsätter sig det. Närstående skall underrättas och ge skälig tid (24 h) att yttra sig.
  • Har den avlidne skriftligen motsatt sig eller uttalat sig mot det eller det finns annat skäl att anta att han/hon inte instämmer, fås biologiskt material inte tas.
  • Är uppgifterna om den avlidnes inställning motstridiga får ingreppet inte göras.

Biologiskt material från levande

  • får inte tas om ingreppet kan befaras medföra allvarlig fara för givarens liv och hälsa
  • får tas endast om han eller hon har samtyckt
  • biologiskt mtrl som inte återbildas får endast tas från släktingar eller andra närstående till den tänkta mottagaren
  • underåriga och psykiskt störda personer som inte kan ge samtycke får endast donera till släktingar och om ingen annan donator finns, vårdnadshavare eller god man respektive god man eller förvaltare skall lämna samtycke; ingrepp får inte göras mot givarens vilja och endast med Socialstyrelsens tillstånd
  • Socialstyrelsens tillstånd krävs för annat ändamål än transplantation om materialet inte återbildas; får ej göras på underårig eller psykiskt störd.
  • läkaren skall upplysa givaren om ingrepp och risker och se till att denna är förstått innebörden av ingreppet

Aborterade foster

Vävnad från aborterade foster får endast används för medicinska ändamål och om kvinnan samtyckt.

 

  

RÄTTSMEDICIN
-Översikt

Dödsbegrepp och dödsorsaker
-Dödsbegrepp och likfenomen
-Trubbigt våld
-Stick- och skärskador
-Kvävning
-Kompression av halsen
-Skottskador
-Värme och kyla
-Drunkning
-Elektricitet
-Dödsorsaksutredning

Lagstiftning
-Grundläggande juridik
-Rättsintyg
-Lag om obduktion
-Lag om transplantation
-Brottsbalken
-Körkort och rattfylleri
-HIV-smitta vid brottsmål
-Sekretesslagen
-Patientjournallagen
-Hälso- och sjukvårdslagen
-Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
-Socialtjänstlagen
-Lag om vård av unga, LVU
-Lag om särskild företrädare för barn
-Jäv
-Tryckfrihetsförordningen
-Barnmisshandel
-Sexuella övergrepp

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt