Startsidan 
Start

Sekretesslagen

Avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt. Sekretess utgör inget hinder mot att uppgift lämnas ut, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet.

Sekretess gäller inom allmän hsv för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller ngn för honom närstående lider men. Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om uppgiften behövs för vård eller behandling och om det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas. Sekretess kan helt eller delvis hävas av den enskilde själv.

Sekretess gäller också i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift om hans hälsotillstånd, om det av hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom.

Sekretess inom hsv + socialtjänsten för anmälan eller annan utsaga av enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att fara uppkommer för att den som har gjort anmälan eller avgivit utsagan eller någon honom närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller inom socialtjänsten (ej beslut om omhändertagande, vård utan samtycke eller sluten ungdomsvård).

När får sekretessen brytas?

Skyldighet att lämna uppgifter till

LYHS

 • Vägverket (körkortslämplighet)
 • Rättsmedicinare, rättsmedicinska rådet
 • Avskiljandenämnd vid högskola
 • Socialstyrelsen
Huruvida ngn vistas på en vårdinrättning (ja eller nej; signalement räcker) om förfrågan kommer från
 • domstol
 • åklagarmyndighet
 • polismyndighet
 • kronofogdemyndighet
 • skattemyndighet

Patientjournallagen

 • JO
 • JK
 • Socialstyrelsen
 • HSAN
 • Regering och riksdag

Socialtjänstlagen

 • alla uppgifter som behövs om barn far illa

Smittskyddslagen

 • anmälningspliktiga sjukdomar

Grova brott

 • Aldrig skyldig att anmäla ett brott till polisen!
 • Skyldighet att vittna om pat är misstänkt för mord, dråp, våldtäkt, grov våldtäkt, grovt narkotikabrott, mordbrand eller grovt rån. Gäller inte försök till mord eller dråp, misshandel eller grov misshandel.
 • Har även rätt att på eget bevåg (bryta sekretessen) lämna uppgifter till polis och åklagare.
 • Vissa grova brott mot barn: grov otukt, brott mot frihet, brott mot liv och hälsa.

Sekretess hindrar inte

 • uppgiftslämnande om gravid kvinna eller närstående till henne om det behövs för barnets skydd
 • uppgiftslämnande om enskild < 18 år (eller närstående) eller som fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel
 • misstanke om brott mot ngn som inte fyllt arton år lämnas till åklagarmyndighet eller polismyndighet
 • sakkunnig att vittna i domstol eller ge uppgifter till förundersökningen

Brott å färde

Om en patient meddelar sin läkare att hon/hon står i begrepp att begå ett grovt brått.

 

  

RÄTTSMEDICIN
-Översikt

Dödsbegrepp och dödsorsaker
-Dödsbegrepp och likfenomen
-Trubbigt våld
-Stick- och skärskador
-Kvävning
-Kompression av halsen
-Skottskador
-Värme och kyla
-Drunkning
-Elektricitet
-Dödsorsaksutredning

Lagstiftning
-Grundläggande juridik
-Rättsintyg
-Lag om obduktion
-Lag om transplantation
-Brottsbalken
-Körkort och rattfylleri
-HIV-smitta vid brottsmål
-Sekretesslagen
-Patientjournallagen
-Hälso- och sjukvårdslagen
-Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
-Socialtjänstlagen
-Lag om vård av unga, LVU
-Lag om särskild företrädare för barn
-Jäv
-Tryckfrihetsförordningen
-Barnmisshandel
-Sexuella övergrepp

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt