Startsidan 
Start

Kranialnerverna

I n.olfactorius

 • luktsinne
 • dofter (bensin kaffe, parfym), sidoskillnad?, anosmi, dysosmi
 • OBS! Ammoniak testar trigeminusfunktionen

II n. opticus

Supratentoriellt belägen

Visus

 • syntavla, fingerräkning

Synfält

 • nasala fibrer (laterala synfältet) korsar
 • dubbelkonfrontationsmetoden enligt Donders
 • monokulär vid skada framför chiasma ipsilateralt
 • bitemporal hemianopsi vid skada i chiasma
 • homonym hemianopsi vid skada i hela synstrålningen eller tractus opticus på kontralaterala sidan, ljusreflexen bevarad, tex ACM-infarkt
 • kvadrantanopsi uppåt ("pie in the sky") vid skada i Meyers slynga i temporalloben (ACM-infarkt) eller skada under sulcus calcarinus
 • kvadrantanopsi neråt vid skada i synstrålningen ovan sulcus calcarinus

Ögonbottnar

 • staspapill? ex vid intrakraniell tryckstegring (ej akut)

Afferenta skänkeln i ljusreflexen

III n. oculomotorius

Motorisk kärna i mesencephalon

 • m. rectus medialis (konvergens)
 • m. rectus inferior
 • m. rectus superior
 • m. oblicus inferior
 • m. levator palpebrae

Parasympatisk kärna, Edinger-Westphal

 • bilateralt i mesencephalon
 • m. sphincter pupillae; bortfall ger mydriasis

Patologi

 • längs tentorium cerebelli, inklämning!
 • nära a communicans posterior, aneurysm! ⇒ pupillpåverkan (parasympatiska fibrer ytterst)
 • genom sinus cavernosus
 • efferenta skänkeln i ljusreflexen

Oculomotoriuspares

 • ptos: stort och tungt ögonlock (m levator palpebrae)
 • nedåt/utåtriktad blick, pat kan ej rikta blicken medialt, uppåt eller nedåt
 • ev vid (mydriasis) och ljusstel pupill, avsaknad av ljusreflex och upphävd ackommodation (ophthalmoplegia interna, yttre fibrer skadade, sic!)
 • oftast snedställda dubbelbilder

Horners syndrom

 • skada på sympaticus
 • anisokori (ssk i dämpat ljus)
 • mios (m. dilatator pupillae), reagerar på ljus men vidgar sig långsamt; uteblivet svar vid lokal kokainapplikation bekräftar
 • lätt ptos (m tarsalis)
 • (enoftalmus)
 • störd svettfunktion

Perifert Horners syndrom

 • skadan i gränssträngen (tex Pancoast-tumör) eller i ggl stellatum
 • kvadratisk anhidros ipsilateralt i ansiktet

Centralt Horners syndrom

 • vid tex ACM- eller hjärnstammsinfarkt
 • störd svettfunktion på ena kroppshalvan

IV n. trochlearis

 • m. obliqus superior
 • trochlearispares ger korsade, roterade dubbelbilder, mest uttalat vid blickriktning nedåt- inåt; vid blick rakt fram står skadade ögat uppåt, inåt
 • kompensatorisk böjning och vridning av huvudet till den friska sidan ⇒ dubbelbilder försvinner
 • nystagmus

VI n. abducens

 • m. rectus lateralis
 • enbart motorisk; kärna i nedre pons
 • långt förlopp, känslig sträckning
 • genom sinus cavernosus
 • abducenspares ger inåtställt öga och horisontalställda dubbelbilder (bredvid varandra, II)

Undersökning av n III, IV, VI

 • pupillstorlek
 • pupillernas ljusreaktion: direkt och indirekt (II ⇒ III)
 • ögonmotorik: följ penna, dubbelseende (diplopi) vid akut eller subakut påverkan, blickpares (båda ögonen), nystagmus

V n. trigeminus

Ansiktssensibiliteten (även i slemhinnor och tungans främre del)

Tre grenar från ggl Gasseri:

 • n. ophthalmicus: främre skalppartier, cornea, conjunktiva, näsrygg; afferent skänkel i cornealreflexen (skavs bort av kontaktlinser)
 • n. maxillaris: kinden, sinus maxillaris, överkäken
 • n. mandibularis: underkäken

Testa alla tre:

 • lätt beröring: bomull/finger (nc principalis)
 • smärta: lätta nålstick (nc spinalis långsträckt)
 • sidoskillnader?

Motoriska fibrer

 • följer n. mandibularis
 • palpera massetermuskulatur då patienten biter ihop - muskelatrofi?
 • käkdeviation åt paretisk sida vid gapning
 • m. tensor tympani

Perifer nervskada

 • samtliga sensoriska modaliteter i en el flera grenar drabbas
 • om avvikelse ⇒ hjärnstamsskada

VII N. facialis

 • från ponsvinkeln genom klippbenet ut genom foramen stylomastoideum
 • m. orbicularis oculi, ansiktets mimiska muskulatur
 • efferent skänkel i cornealreflexen
 • blinkreflexen

Skada ovanför avgången till…

 • n. petrosus major ⇒ ipsilateralt bortfall av tårproduktionen
 • n stapedius ⇒ hyperacusis
 • chorda tympani⇒ bortfall av smak tungans främre 2/3, minskad salivation (ej gl parotis, styrs av IX)
 • n auricularis posterior⇒ nedsatt känsel vid örat

Studera ögonspringans vidd och slutning vid blickning, nasolabialfårans utseende. Rynka pannan, knipa ihop ögonen, visa tänderna, le, vissla, smak på främre tungan

Perifer facialispares ("facialisparese")

 • vid skada i nerven eller kärnan
 • halva ansiktet paretiskt (all mimisk muskulatur på den sidan)
 • slutningsdefekt ögat (m. orbicularis oculi) - risk för uttorkningskeratit
 • ev smakpåverkan (skada i klippbenet)
 • ev hyperacusis (m stapedius)
 • utebliven blinkreflex (slå på glabella)

Central facialispares ("faciale parese")

 • nedre halvan av ansiktet
 • kan rynka pannan (är dubbelsidigt innerverad)
 • normalt ingen slutningsdefekt
 • hängande mungipa
 • ofta samsidig pares arm och eventuellt ben

VIII n. vestibulocohlearis

Hörsel

 • viska 5m
 • sidoskillnad?
 • Webers test (lateraliserar till sjuka sidan om ledningshinder, till friska om sensorineural)
 • Rinnes prov (positivt ⇒ mellanöreskada) avgör om sensorineuronal eller ledningshinder

Vestibulära systemet

 • nystagmus? Frenzels brillor, provokation
 • rotatorisk yrsel (vertigo) vid akuta skador/sjukdomar på KN VIII. Ev samtidig hörselpåverkan
 • kalorisk spolning (COWS) och Dockhuvudtest testar hjärnstammen (KN III, PBC, KN VI, vestibulära kärnor)
 • balanstest: Romberg

IX n. glossopharyngeus

Motorisk del

 • mindre del av svalgmuskulaturen (nc ambiguus)

Sensorisk del

 • beröring tungans bakre del och svalg
 • smak tungans bakre 1/3 (bittert) (nc solitarius)

Parasympatisk del

 • parotiskörteln (nc salivatorius inferior)

Glossopharyngeuspares

 • ridåfenomen åt frisk sida, känselbortfall i svalget (nedsatt svalgreflex)

X n. vagus

Motorisk del

 • svalg, mjuka gommen, larynx (nc ambiguus)
 • vid svalgmotoriktest testas KN IX och X tillsammans

Parasympatisk del (nc dorsalis)

Sensorisk del

 • en del av yttre hörselgången samt svalget
 • visceral känsel

Vaguspares

 • nedsatt känsel i svalg och esofagus
 • ensidig skada: stämbandspares, heshet (dysfoni)
 • bilateral skada: afoni och stridor, uttalade sväljningssvårigheter
 • aspirationstendens

Recurrenspares

XI n. accesorius

Motorisk

 • m trapezius: lyft axlar, abduktion och elevation av utsträckt arm. Vid skada är skuldran ngt sänkt, vingscapula (DD pares m serratus anterior)
 • m sternocleidomastoideus: vrid huvud (testar motsatt sida)
 • "kandidatnerven"

XII n. hypoglossus

Motorisk

 • tungans rörelser
 • inspektera tungan vilande mot munbotten: fascikulationer?
 • trycka tungan mot kinden – testa styrkan
 • sträck ut tungan rakt fram – tungdeviation åt den paretiska sidan

Båda kärnor har bilateral supranukleär innervation ⇒ ensidig supranukleär skada ger inga symptom! Spastisk tungpares vid bilateral supranukleär skada med tröga tungrörelser, tungan kan ej sträckas fram.

Diverse kranialnervssymptom

Ljusreflex

 • II n opticus ⇒ III n oculomotorius ⇒ bilateral kontraktion m sfincter pupillae

Cornealreflex

 • V1 n. ophthalmicus ⇒ n facialis (ögat stängs)

Total pupillstelhet

 • anisokori
 • det skadade ögat har större pupill, reagerar inte på ljus och drar inte ihop sig vid konvergens

Afferent pupilldefekt

 • pupillreaktion vid indirekt belysning ua
 • men vid direkt belysning är pupillens kontraktion påverkad (amblyopisk pupillreaktion, vid glaskroppsblödning eller ej total opticusskada)
 • alternativt upphävd (amaurotisk pupillstelhet) (total skada på n opticus eller total amotio retinae ⇒ ingen input ⇒ ingen reaktion på det skadade ögat men på det andra)
 • konvergensen bevarad
 • isokori
Swinging flashlight test
 • upptäcker föga uttalad amblyop pupilldefekt (optikuslesion, uttalad makulopati, glaskroppsblöding)

Efferent pupillstelhet

 • skada på III
 • reagerar ej för ljus (varken direkt eller indirekt)
 • även närinställningsreaktionen är påverkad
 • i regel ensidig med förstorad pupill
 • nästan alltid kombinerad med pareser
 • aneurysm och uncusherniering (tentoriuminklämning)

Reflektorisk pupillstelhet

 • hämning från EW-kärnan är borta vid skada i mesencephalon, tex pinealom
 • små pupiller bilateralt, reagerar ej på ljus
 • konvergens fungerar (förstoringsglas)

Oftalmoplegi

 • komplett bortfall III, IV och VI

Farmakologisk pupillpåverkan (bilateralt)

 • mios: reserpin, morfin mfl
 • lätt mydriasis: antihistamin, TCA
 • mydriasis: amfetamin, cannabis, LSD, kokain

Supranukelära ögonrörelsestörningar

Pontint blickriktingscentrum för horisontella ögonrörelser. Projektioner till ipsilaterala abducenskärnan (m rectus lateralis ipsilateralt). De internukleära neuronen i abducenskärnan korsar och går i MLF (mediala längsgående fascikeln) till kontralaterala oculomotoriuskärnan (m rectus medialis kontralateralt).

Mesencefalt centrum för vertikala ögonrörelser.

Blickpares

Kan inte rikta blicken (båda ögonen) åt ett visst håll.

Deviation conjugée

 • retning i cortex ⇒ deviation från skadan (tittar från skadan)
 • retning i pons ⇒ deviation mot skadan (tittar mot skadan) (pontina banor korsar)
 • lesion i cortex ⇒ deviation mot skadan, försvinner
 • lesion i pons ⇒ deviation från skadan

Internukleär oftalmoplegi

unilateral skada i MLF (som förbinder PBC och kontralaterala oculomotoriuskärnan)

 • abducens aktiveras normalt ⇒ samma sidas öga abduceras
 • kontralaterala oculomotoriusnerven blockerad ⇒ andra ögat adduceras endast svagt eller står kvar i medellinjen
 • vid konvergens adduceras båda ögonen (oculomotoriusnerven är intakt)
 • blick rakt fram ok
 • dissocierad nystagmus (det normalinnerverade, abducerade ögat oscillerar vid återgång till medellinjen från full abduktion)

Pat uppvisar svårighet att adducera skadade sidans öga. Benämns efter sidan med adduktionshämning. MS vanligaste orsaken, misstänk ffa om bilateralt!

One and a half syndrom

 • skada i PBC och i mediala fascikeln
 • ipsiversiv horisontell blickpares (tittar på skadan) och en samtidig internukleär oftalmoplegi

Parinaud-syndrom

 • dorsalt mesencefalonsyndrom med vertikal blickpares uppåt och konvergens-reaktionsnystagmus mydriasis och dålig ljusreaktion
 • vid pinealtumör, occlusionshydrocephalus

Vestibulär nystagmus

Riktningen bestäms av snabba fasen.

Spontannystagmus

 • redan vid blick framåt
 • brukar försvinna vid fixation ⇒ lättare att se med Frenzelbrillor

Fixationsnystagmus

 • vid fixation

Blickriktningsnystagmus

 • snabba fasen alltid i blickriktningen
 • ändlägesnystagmus/sidoblicksnystagmus (titta maximalt åt sidan) är fysiologisk och kan ökas av intoxikationer, antiepileptika mfl lkm

Lägesnystagmus

 • vid hastiga huvudrörelser
 • uppträder med latens, avklingar spontant
 • växlar riktning
 • oftast mot öra som ligger överst

Vestibulo-okulära reflexen, VOR

Då huvudet vrids sker en kompensatorisk ögonrörelse i motsatt riktning. Förbindelser mellan vestibulära organet och PBC.

Kaloriskt prov

Direkt testning av VOR. COWS vid intakt funktion i innerörat, vestibulariskärnorna och deras förbindelse med PBC. Om vestibulariskärnorna är intakta uppkommer vid ytligt koma en nystagmus och vid djupare koma endast en tonisk blickdeviation (motsvarande den långsamma fasen).

Dockhuvudstest

VOR kan också testas indirekt mha den okulocefala reflexen (som även får somatosensorisk input från nackmuskulaturen). Då huvudet vrids passivt går blicken normalt i motsatt riktning. Kan ögonrörelser inte utlösas talar detta för hjärnstamsskada eller grav metabol hjärnstamspåverkan.

 

  

STATUS
-Översikt

Allmäntillstånd
-Allmäntillstånd

Hjärta och cirkulation
-Symptom vid hjärtsjukdom
-Hjärtundersökning
-Blodtryck

Lungor
-Lungundersökning

Buk
-Bukundersökning

Thyroidea
-Thyroideaundersökning

Lymfkörtlar
-Lymfkörtelundersökning

Neurologiskt status
-Högre funktioner
-Kranialnerver
-Motorik
-Koordination
-Sensorik
-Reflexer och meningism
-Vegetativa funktioner
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling

Psykiskt status
-Psykiskt status

Sidan uppdaterad 2008-06-30
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina