Startsidan 
Start

Urinvägsinfektioner

Definitioner

Asymptomatisk bakterieuri, ABU

 • kvinnor ≥ 105 CFU/ml urin av samma bakteriestam i två konsekutiva mittstråleprov i frånvaro av urinvägssymtom
 • män ≥ 105 CFU/ml urin av en bakteriestam i ett mittstråleprov i frånvaro av urinvägssymptom
 • det saknas kriterier för ABU efter avslutad antibiotikabehandling av symptomgivande uvi

Akut cystit (distal UVI, nedre UVI)

 • infektion endast i nedre urinvägarna
 • akuta miktionsbesvär men ingen feber eller allmänsymptom

Febril UVI

 • feber och allmänsymptom, ev urinvägssymptom

Akut pyelonefrit

 • infektion lokaliserad till njurparenkym och samlingssystem
 • feber, allmänsymptom, flanksmärta och palpationsömhet över njuren

Urosepsis

 • sepsis som utgår från urinvägarna

Ureas-bildande bakterier

 • Corynebacterium urealyticum (inte alla corynebacterier)
 • Klebsiella spp. (ibland)
 • Morganella morganii
 • Proteus spp.
 • Providencia
 • Pseudomonas spp. (ibland)

Okomplicerad nedre uvi

Nästan alltid bakteriell. Mycket vanligare hos kvinnor (93%), kortare och vidare urethra som gör att bakterier lätt når blåsan.

Patogener

 • E. coli och Staphylococcus saprofyticus vanligast
 • glöm inte Chlamydia

Symptom

 • starka trängningar flera ggr i timmen, även nattetid
 • täta blåstömningar, pollakisuri (av grek. pollakis, ofta)
 • vid kraftig inflammation ofta terminal makroskopisk hematuri
 • ibland även miktionssveda
 • ingen allmänpåverkan
 • ev palpömhet över urinblåsan, hos män även över prostata och hos kvinnor över bakre urethra
 • urinen ofta grumlig (tillblandning av bakterier, vita blodkroppar och fibrin) och illaluktande (urinämne som sönderdelas av bakterierna)

Diagnos

Urinsticka

Niturtest

 • enterokocker, S. saprofyticus, Pseudomonas och vissa E. coli ger inget utslag
 • används ofta i onödan men bra på barn
 • positiv hos alla med KAD och hos de flesta äldre
 • falskt neg vid kort inkubationstid (vanligt), lågt bakterieantal samt vid intag av stora doser vit C

Vita

 • vägledning, räcker oftast
 • tänk på tbc vid pyuri och negativt odlingsfynd
Urinsediment
 • rikligt med vita, röda blodkroppar, samt bakterier
Urinodling
 • man, barn, gravid, recidiverande eller pyelonefrit (dvs inte vid okomplicerad uvi)
 • minst 4 h i blåsan, mittstråleprov

Behandling

 • växelbruk ab!
 • Furadantin ® (nitrofurantoin) 50 mg 3 i 5 dgr (dosreducera vid njurpåverkan)
 • Selexid ® (pivmecillinam) 200 mg x 3 i 5 dgr
 • Trimetoprim ® /Idotrim ® (trimetoprim) 150-200 (160) mg x 2 alt 300 mg tn i 3 dgr (nu ökad resistens, 25 % hos E. coli)
 • Cefamox ® (cefadroxil) 1 g x 1 alt 500 mg x 2 i 5 dgr, lite sämre än övriga
 • Keflex ® (cefalexin) 500 mg 1x2 i 5 dgr
 • ingen odling, inga kinoloner, ingen uppföljning!
 • brukar ta 3 dgr innan symptomfrihet

ABU

 • behandlas endast hos gravida (inte hos tex diabetiker) eller vid fynd av ureas-positiva bakterier

Komplicerad nedre uvi

 • recidiverande (2 st inom 6 mån eller 3 på ett år)
 • nosokomial (Pseudomonas, Klebsiella, Proteus, Enterokocker, Enterobacteriaceae)
 • barn, gravida, män, KAD

Handläggning

 • alltid odling och resistensbestämning!
Antibiotika
 • växelbruk, modifiera efter odlingssvar
 • kinolon (ex Ciproxin), trimsulfa, Cedax ® (till barn) i 5 dgr
Kontrollodling
 • 2 v efter behandling
 • gärna även efter 4-6 v
Allmänna råd
 • fullständig blåstömning, kissa efter samlag, samlagshygien, ej pessar eller spermiedödande medel

Recidiverande cystit hos kvinnor

Riskfaktorer

 • pessar o/e spermiedödande medel
 • ny sexualpartner
 • sjunkande östrogennivåer efter menopaus
 • antibiotikabehandling senaste månaden

Behandling

 • som vid sporadisk cystit, växelbruk

Vidare utredning

 • om även pyelonefrit göres radiologisk undersökning
 • om upprepade recidiv med stenbildare utred för att utesluta infektionskonkrement i njurar eller urinblåsa
 • gynundersökning (slemhinneatrofi? prolaps?)
 • ev urinflödesmätning

Ev profylax

 • fullständig blåstömning, kissa efter samlag, samlagshygien, ej pessar eller spermiedödande medel
 • lokalt östrogen till äldre damer
 • ev 4-6 mån med trimetoprim 100 mg eller furadantin 50 mg till natten eller i anslutning till samlag
 • Hiprex ® har ej dokumenterad effekt
 • tidigt påbörjad självbehandling
 • odling under pågående profylax behövs ej

Distal uvi hos män

 • räkna med samtidig prostatit ⇒ rektalpalpation
 • PSA stiger vid febril uvi, kan kvarstå länge
 • ABU kan lämnas såvida det inte föreligger stenbildare
Behandling
 • kinoloner (risk för achillesruptur om steroider)
 • trim(sulfa) (CAVE äldre pat kan få utslag, BM-påverkan)
 • beh med ciprofloxacin 500 mg x 2 eller trimetoprim 160 mg x 2 i 2 veckor
 • kontrollodling 2-4 v efter avslutad beh
 • använd inte Furadantin eller betalaktamab (penetrerar ej prostata)

Gravida med ABU eller cystit

 • alltid odling (>90 % E. coli)
 • ABU skall alltid behandlas under graviditet!
 • cefadroxil 500 mg x 2 eller 1g x 1, cefalexin 500 mg x 2, nitrofuradantin 50 mg x 3, pivmecillinam 200 mg x 3 i fem dygn
 • ceftibuten 400 mg x1 eller lorakarbef 200 mg x 2 om resistens mot ovanstående preparat
 • trimetoprim 300 mg x 1 eller 160 mg x 2 i 3 dygn men inte första trimestern (folsyreantagonist) och inte förrän resistensbestämning är gjord
 • kontrollodling med resistensbestämning 1-2 v efter avslutad behandling, därefter 1 gång/mån
 • ev profylax enligt nedan

Profylax vid graviditet

 • om ≥ 2 ABU eller ≥ 2 cystitepisoder eller en akut pyelonefrit
 • tom 1 v efter partus
 • 50 mg Furadantin ® tn eller Cefamox ® 250-500 mg tn, resistensmönstret avgör
Använd inte
 • kinoloner teratogena, påverkar ledbrosket
 • trimsulfa teratogent, hämmar folatsyntesen, använd inte under första trimestern
 • äldre aminoglykosider ototoxiska för fostret, nyare kan användas vid mycket allvarliga tillstånd men rådgör med infektion först

KAD-associerad uvi

 • efter 10 dgr har alla bakterier i urinen, biofilm
 • urosepsis inträffar oftast vid kateterbyte eller vid avflödesobstruktion
 • urinodling endast vid symptom
 • blododling om feber
 • krea och CRP
 • parenteralt Claforan, Fortum, Doktacillin + agl eller ciprofloxacin
 • peroralt cipro, trimsulfa (efter resistensbest), ceftibuten eller lorabid
 • beh i 7 dgr vid distal uvi, 10-14 dgr vid febril
 • KAD bör helst avlägsnas innan ab avslutas
 • alltid KAD-byte under ab-beh om stenbildare
 • ingen uppföljning, dock ev cystoskopi om stenbildare
 • ev po ab-profylax innan bytet om recidiverande, tex T. Ciproxin 500 mg x 1 några timmar före bytet

Febril UVI och akut pyelonefrit

Symptom

 • feber och sjukdomskänsla
 • flanksmärtor vid pyelonefrit
 • äldre har mer diskreta symptom

Diagnos

 • dunkömhet över njurlogerna vid pyelonefrit
 • sticka, ev sediment
 • urin- och blododling
 • CRP (utgångsvärde), Na, K, krea
 • diffa mot basal pneumoni och perforerat ulcus

Behandling

 • inläggning vid illamående, kräkning, allmänpåverkan, hög ålder, graviditet
 • vätska, KAD + timdiures, viktigt med snabb chockbehandling så slipper man kanske IVA
 • ab iv (vid kräkning eller septisk pat)
 • Claforan ® + aminoglykosid 4,5 mg/kg x 1 (ssk om dålig pat)
 • kinoloner (Tavanic ® eller Ciproxin ® 500 mg x 2, ej Lexinor)
 • trimetoprimsulfa (Bactrim®), CAVE ger ökat krea, anv ej vid nedsatt njurfkt,
 • peroral beh när feberfri: kinolon, trimsulfa (dosreducera om äldre!)
 • totalt 10-14 dagars behandling (ev 7-10 dygn om Ciproxin)
 • alltid kontrollurinodling efter 2-3 v och helst efter 6-8 v med koll av krea

Utredning febril uvi

 • akut UL/urografi/CT om stark misstanke om sten, terapisvikt
 • behövs ej om enstaka episod med okomplicerat förlopp
 • vid infektion med stenbildare som dessutom återkommer i kontrollodlingen skall både radiologisk utredning och cystoskopi göras (infektionskonkrement?)

Terapisvikt

 • avstängd pyelonefrit? njurabscess? ⇒ UL/uro/CT
 • enterokocker? ⇒ ampicillin

Febril uvi och pyelonefrit hos män

 • Claforan
 • vid vårdrelaterad infektion Claforan, Fortum, Doktacillin + agl eller ciprofloxacin
 • tillägg av en dos agl vid svår sepsis
 • peroralt ciprofloxacin 500 mg x 2 i 2 veckor alternativt trimsulfa
 • kontrollodling 2-4 v efter, ABU kan lämnas såvida det inte föreligger stenbildare
 • vid komplikationsfritt förlopp behövs ingen utredning
 • skall dock utredas andra gången (avflödeshinder, cystoskopi, urografi)

Gravida med pyelonefrit

 • alltid odling (>90 % E. coli)
 • alltid inläggning
 • Claforan ® 1 g x 3-4 iv, dosera efter njurfunktion
 • 1 dos aminoglykosid av nyare typ vid svår sepsis, rådgör först med infektion
 • därefter peroral beh med Cedax ® po 400 mg x 1 (aldrig cefamox) eller Lorabid ® 400 mg x 2
 • totalt 10-14 dgr
 • kontrollodling med resistensbestämning och SR/CRP efter 14 dgr, därefter 1 gång/mån
 • profylax enligt nedan

Gravida med pc-allergi och pyelonefrit

Ge aztreonam (Azactam ®)
 • ett betalaktamab, men ingen korsreaktion med de andra
 • tar bara gramnegativa aeroba
 • finns endast iv
 • ges i dosen 1 g x 3-4
Dock max 1 % korsallergi mot cefalosporiner, testa med
 • Cedax ® po + observation (chockbricka)
 • reaktion inom 30-60 min

Profylax vid graviditet

 • om ≥ 2 ABU eller ≥ 2 cystitepisoder eller en akut pyelonefrit
 • tom 1 v efter partus
 • 50 mg Furadantin ® tn eller Cefamox ® 250-500 mg tn, resistensmönstret avgör
Använd inte
 • kinoloner teratogena, påverkar ledbrosket
 • trimsulfa teratogent, hämmar folatsyntesen, använd inte under första trimestern
 • äldre aminoglykosider ototoxiska för fostret, nyare kan användas vid mycket allvarliga tillstånd men rådgör med infektion först

UVI orsakad av candida

 • sällan hos friska
 • kontamination från vagina vanligt, ssk hos diabetiker
 • för säker diagnos krävs odling på suprapubiskt blåsaspirat
 • positiv urinodling hos pat utan KAD kan vara tecken på disseminerad candidemi och bör utredas och behandlas, enbart koloniserad KAD-urin skall däremot inte behandlas

Asymptomatisk candiduri

 • candiduri hos pat med KAD försvinner oftast efter KAD-dragning
Skall behandlas hos
 • njurtransplanterade
 • pat som genomgår kirurgiskt ingrepp i urinvägarna
 • prematurer
 • neutropena
 • symtomgivande infektion

Akut cystit

 • ev KAD bytes under behandling
 • flukonazol (Diflucan ®) 50-100 mg x 1 i 3-5 dygn
 • flucytocin (Ancotil ®) iv
 • ev blåssköljning med amfotericin B (Fungizone ®)

Akut pyelonefrit

 • ev KAD bytes under behandling
 • flukonazol (Diflucan ®) 400 mg x 1 i 2 veckor (dubbel dos första dygnet)
 • flucytocin (Ancotil ®) iv
 • ev pyelostomi om svampbollar
 • radiologisk undersökning
 • kontrollodling, om kvarstående fynd utred vidare
 

  

UROLOGI
-Översikt

Allmän urologi
-Katetrar
-Uroradiologi
-Urodynamiska undersökningsmetoder
-Urinretention
-Inkontinens
-Yttre genitalia
-Hematuri
-Njur- och uretärsten
-Hydronefros
-Trauma mot urinvägarna

Urogentiala infektioner
-Urinvägsinfektioner
-Uretrit
-Prostatit
-Epididymit

Uroonkologi
-Njurcancer
-Urotelcancer
-BPH och prostatacancer
-Testikelcancer
-Rekonstruktiv urologi

Sidan uppdaterad 2009-07-15
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina