Startsidan 
Start

TOXIKOLOGI

Upptag

Andningsvägar

Inhalation av gaser och ångor

Ju mer vattenlösligt, desto högre upp tas ämnet upp
Mkt vattenlösliga (formaldehyd, ammoniak)
 • irriterande för näsa, svalg, luftstrupen, ögon
 • spt från bronkerna vid höga konc
Måttligt vattenlösliga (svaveldioxid, klor, isocyanater)
 • irriterar luftrören
Dåligt vattenlösliga (nitrösa gaser, fosgen)
 • alveoler, small airway disease, lungödem
Vattenolösliga (CO, organiska lösningsmedel, svavelväte, cyanväte)
 • absorberas till blodet

Partiklar

 • stora, tunga partiklar deponeras på slemhinnor (impaktation) i övre luftvägar
 • mindre partiklar når bronkerna (sedimentation)
 • små partiklar (< 5 mikrometer; respirabelt damm) när alveolerna (diffusion)
Lungans bortförskaffande av partiklar:
 • cilier (i större luftvägar)
 • uppharkling
 • nedsväljning
 • makrofager i små luftvägar ⇒ till cilierna eller in i lungvvd ⇒ till lymfkärl var rester kan deponeras
 • kvarts och asbest dödar makrofagen ⇒ enzymfrisättning ⇒ fibros
 • partiklar (tex blyrök) kan lösas i blodet

Den inandade volymen luft är upp till tio ggr större vid tungt arbete än vid stillasittande.

Mag-tarmkanalen

Absorption
 • nedsväljning från luftvägar
 • födokontaminering
 • ffa i tunntarmen
 • metylkvicksilver absorberas komplett, metalliskt Hg nästan inte alls

Huden

Ffa ämnen med hög fettlöslighet, tex organiska blyföreningar, vissa lösningsmedel och bekämpningsmedel. Kan orsaka förgiftning.

Fördelning

Lokal effekt eller systemeffekt

 • blodplasma viktigast
 • bundet till proteiner
 • löst form ⇒ lämna blodbanan (viktigast)
 • erytrocyterna kan ta upp ämnet (tex oorganiskt bly)

Fettlösligheten bestämmer distributionen

 • fettlösliga ämnen (tex org lösningsmedel) hamnar i fettvvd ⇒ ackumulation
 • ämnet kan, efter avslutad exponering, lämna fettvävnaden (endogen exponering) som kan pågå under lång tid

Avgiftade former kan ibland bindas

 • tex Cd till metallothionein

Blod-hjärn-barriären

 • släpper främst igenom fettlösliga ämnen

Placenta

 • ffa fettlösliga ämnen passerar
 • metylkvicksilver, bly

Blodflöde till olika organ

Vävnadens benägenhet att binda främmande ämnen

 • lever och njurar ackumulerar ofta främmande ämnen
 • bly, Al, fluor kan lagras i skelettet ⇒ kontinuerlig frisättning (endogen exponering) under lång tid

Kritiskt organ, kritisk koncentration

 • det organ som först tar skada

Biologisk monitorering

 • halten i ett indexmedium (tex blod, urin) kan användas som mått på risken för förgiftning

Nedbrytning

Biotransformation

 • CYP 450
 • en konjugerbar grupp bildas i fas I
 • konjugering (bindning) till andra ämnen i fas II (glutationtransferas)
 • biotransformationen ökar vattenlösligheten ⇒ lättare utsöndring
 • reaktiva intermediärer, tex epoxider, fria radikaler, kan bildas
 • induktion av enzymsystem, tex alkohol, PCB; avklingar efter upphörd exponering
 • genetisk polymorfism

Utsöndring

Via urinen

 • metaller, Cd, Pb, Hg, krom återresorberas ⇒ hög konc ⇒ skada på ffa prox tubuli ⇒ sänkt återresorption av lågmol ämnen tex β2-mikroglobulin
 • genom att bestämma halten av ett ämne i urinen kan exponering övervakas

Via gallan

 • enterohepatisk cirkulation (ex metylkvicksilver)

Via saliv, hår, naglar

 • blysöm i tandköttet
 • kan mäta exponering retrospektivt i håret

Via utandningsluft

 • flyktiga ämnen, tex org. lösningsmedel

Via bröstmjölk

 • bly, kvicksilver, klorerade org. ämnen

Toxiska mekanismer

 • akut eller kronisk effekt
 • reversibel eller irreversibel
 • konkurrens med essentiella näringsämnen (bly med zink ⇒ störda enzymer)
 • interaktion med kalciumhomeostasen ⇒ neuropati, enzymstörning
 • receptor(in)aktivering
 • hormonlikanande
 • reaktion med proteiner, tex bly som reagerar med hemsyntesenzymer ⇒ anemi och nervskada, cyanid, svavelväte reagerar med cytokromoxidas; aromatiska aminer, nitrit reagerar med Hb ⇒ methemoglobin
 • allergener eller haptener ⇒ påverkan på immunsystemet
 • direkt reaktion med DNA ⇒ DNA-addukter ⇒ mutationer
 • reaktiva intermediärer, tex fria radikaler som kan orsaka oxidativ stress
 • enzyminduktion ⇒ additiv eller synergistisk interaktion
 • störd reproduktion: spermiebildning, embryotoxicitet, teratogenicitet

Toxikologisk riskanalys

Riskvärdering

Faroidentifiering (ngt är farligt)
Farokaraktärisering (hur farligt?)
Djurförsök
 • artskillnader
 • akut toxicitet bestämmes genom LD50 (den engångsdos i mg/kg kroppsvikt som är letal för 50% av djuren under sju dagar) eller ED50 (effekt-dos)
 • reproduktionseffekter, flera generationer testas
Humandata (saknas ofta)
Dos-effekt-förhållande
 • dos-respons-förhållandet: förhållandet mellan exponering och drabbad fraktion, NOAEL (no-observed-adverse-effect-level), NOEL (nolleffektnivån), LOAEL (lowest-observed-adverse-effect-level)
 • för carcinogener ofta linjärt förhållande
 • tröskelexponering (S-format samband)
Identifiering av känsliga grupper i samhället
Exponeringsbedömning
Riskkarakterisering
 • deterministisk (precisa estimat baserat på bästa bedömning)
 • probabilistisk (statstik); föredras

Riskhantering- och kontroll

 • säkerhetsfaktor lägges till NOAEL/LOAEL
 • livsmedel: ADI (acceptable daily intake), TDI (tolerable daily intake), faktor 10; faktor 100 om endast djurdata finns
 • arbetsmiljön, hygieniska gränsvärden; ofta faktor 2
 • luftföroreningar riktvärden
 • cost/benefitanalys

Riskkommunikation

Info till samhället.

TUNGMETALLER

Tungmetaller, ffa Hg, Cd, Pb, Al, löses ut ur berggrunden vid försurning och kan hamna i dricksvattnet. Pb, Hg, Cd dock så små halter att ackumulation inte sker i vattenkonsumenten men Hg och Cd anrikas i näringskedjan. .

Kvicksilver, HG

Klor-alkali-industrin, smältverk, amalgam, lysrör, termometrar, batterier m.m. Hög expo kan ge akut tubulär nekros.

Metalliskt kvicksilver

 • oorganiskt
 • upptag ffa genom inandade kvicksilverångor
 • amalgam viktigaste expokällan i Sverige men ej bevisat att farligt
 • tuggummituggare mest exponerade ⇒ ångor ⇒ upptag via lungorna (inhalation)
 • förgiftning: personlighetsförändring, tremor, gingivit, metallsmak i munnen, reversibelt
 • sällsynt förekommer typ-4-allergi (kontaktallergi) vid amalgamfyllning

Metylkvicksilver

 • organiskt
 • bildas i vatten ⇒ silas genom fiskgälar ⇒ hög affinitet till biologiskt material ⇒ lagras i muskelvvd hos fisken ⇒ anrikning uppåt i näringskedjan
 • all fisk, men ffa insjöfisk innehåller metylkvicksilver (även havsfisk)
 • passerar placenta och BBB ⇒ stör utmognaden av hjärnan (mental retardation) hos fostret innan modern blir sjuk
 • anrikas i hjärnan
 • Minamata-sjukan: Neurologiska symptom, fosterpåverkan
 • Livsmedelsverket rekommenderar att undvika insjöfisk närmast före, under och efter graviditeten
 • användes förr vid betning av utsäde mot svampangrepp
 • Sverige: pappersindustrin har kontaminerat
 • måste minska både försurningen och kvicksilverutsläppen!

Kadmium, Cd

 • används i batterier, vid lödning, i färg (rött, orange pigment)
 • används inte ssk mkt i Sverige
 • rökning den viktigaste källan i Sverige (tobaksplantan anrikar Cd)
 • finns i berggrunden på vissa ställen i Sverige, tas upp av grödor, ex vete, ris
 • tidigare mkt från fosfatgödsel, nu mest nedfall från kontinenten (koleldning)
 • anrikas i lever och njure
 • mkt lång halveringstid, ca 30 år
 • binds till metallothionein (ett protein med talrika SH-grupper som binder metalljoner) i kroppen. Om stor exponering ⇒ nytt metallothionein hinner inte bildas ⇒ njurskada (prox tubuli) ⇒ rubbning av kalciummetabolism (sänkt återresorption av Ca samt ingen aktivering av vit D) och benomsättning, osteoporos
 • kvinnor tar upp mer Cd än män pga samtidig järnbrist (ökad absorption via tarmen)
 • Itai-itai-sjukan: Zinkgruva ⇒ Cd löstes ut och rann över riskfält ⇒ grav osteomalaci och njurskador
 • även låggradig exponering ger ökade halter

Arsenik

 • används vid glasbruk och virkesimpregnering (förr)
 • finns i dricksvatten i USA och Bangladesh (från berggrunden)
 • ger keratos ⇒ skivepitelcancer i huden
 • kan mäta i hårstrån

Bly

Ackumuleras i kroppen och har relativt lång halveringstid. Kan simulera kalcium ⇒ in via kalciumkanaler ⇒ rubbad kalciumhemostas. Kan även påverka enzymer (sulfhydrylgrupper) ⇒ anemi. Genetisk polymorfism: vissa är mer känsliga. Vid yrkesexponering (smältverk, rödgods (mässing, brons), kristallglas) skall läkarundersökning göras regelbundet.

Blyacetat har använts som tillsats i portvin för att höja sötman ⇒ portvinstå/giktartrit (blyförgiftning). Blyvitt i vit färg är giftigt.

Organiskt bly

 • tetrametylbly och tetraetylbly har använts för att öka oktantalet i bensin
 • mkt giftigt
 • tas upp genom hud och via inhalation
 • passerar BBB (även hos vuxna) ⇒ toxisk encephalopati, förvirring, coma, död
 • förgiftningar är sällsynta

Oorganiskt bly

 • inte lika giftigt men problematiskt
 • smältning, svetsning, mekanisk bearbetning av blyklädda eller mönjemålade metallföremål, kristallglas
 • till blodplasma ⇒ lagras i erytrocyter ⇒ till skelettet (95 %) ⇒ kan lösas ut igen (endogen exponering)
 • kan mäta blyhalten i blod
 • passerar BBB hos foster och barn ⇒ toxisk encephalopati

Graviditet

 • passerar placenta och BBB ⇒ fosterskador
 • gravida kvinnor med hög expo har en ökad risk för infertilitet, missfall, missbildningar och utvecklingsstörning hos barnet
 • finns i modersmjölken
 • gravida eller ammande kvinnor får ej sysselsättas i blyexponerat arbete

Blyförgiftning

Skärbrännare i material målat med blymönja (rostskydd) ⇒ förgasning ⇒ inhalation ⇒ akut intox.

Akut
 • huvudvärk, irritabilitet
 • blykolik
 • CNS- och PNS-symptom
Längre tids exponering (tex keramik belagd med blyhaltiga ämnen)
 • blysöm (svart rand längs tandköttet; kan saknas)
 • anemi, basofil punktering
 • njurskada (proteinläckage)
 • CNS-effekter, dropphand
 • jmf akut intermittent porfyri

KOPPAR, Cu

Kan lösas ut ur nya dricksvattenledningar, ssk av surt vatten ⇒ grönfärgning av håret.

 

  

YRKES- OCH MILJÖMEDICIN
-Översikt

Yrkes- och miljömedicin
-Toxikologi
-Luftföroreningar
-Lungcancer och asbest
-Luftvägssjukdomar
-Retande gaser
-Diverse

Arbetsrelaterade skador
-Sen-, nerv- och muskelskador
-Vibrationer
-Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Arbetsmiljölagstiftning
-Arbetsmiljölagen
-Arbetsskadeförsäkringen

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt