Startsidan 
Start

Arbetsmiljölagen

 • ramlag
 • arbetet skall anpassa till individen så långt som rimligt ekonomiskt, tekniskt, socialt
 • detaljbestämmelserna finns i Arbetsmiljöförordningen och i Arbetsmiljöstyrelsens författningssamling
 • omfattar arbetstagare, studerande, egenföretagare dock ej de som arbetar i arbetsgivarens hem (tex personlig assistent)
 • får anställas, arbeta i familjeföretag eller vara egen företagare när man fyllt 16 år och fullgjort skolplikt
 • den som fyllt 13 år får utföra lätt arbete "som inte är skadligt för den minderåriges hälsa, utveckling och skolgång"

Arbetsgivarens skyldigheter

 • undersöka risker
 • vidta åtgärder, förebyggande
 • upplysa arbetstagaren om risker
 • utbilda arbetstagaren i riskreducering
 • intern kontroll
 • föra register över arbetare som exponeras för bly, kvarts, vissa karcinogener, försöksdjur
 • anmäla arbetsskada, allvarliga risker till arbetsmiljöinspektionen och försäkringskassan

Arbetstagarens skyldigheter

 • att delta i alla åtgärder

Skyddsombud

 • på arbetsplatser med minst 5 anställda
 • skyddskommitté om minst 50 anställda eller på anställdas begäran. Med representanter från arbetsgivare och arbetstagare.
 • skyddsombuden får avbryta arbete om omedelbar eller allvarlig fara för liv eller hälsa
 • skyddsombuden skall agera vid arbetsskada, skriva på arbetsskadeanmälan

Läkarens skyldigheter

 • arbetsgivaren är skyldig att tillse att arbetstagare som skall arbeta med asbest, bly, dykarbete, härdplaster, kadmium, kvarts, dykarbete inkl. rök- och kemdykning, nattarbete läkarundersöks före och regelbundet under arbetsperioden
 • instruktioner finns på Arbetsskyddsstyrelsens hemsida
 • om läkarundersökning påvisar skada får arbetstagaren ej arbeta kvar
 • läkare är skyldiga att anmäla till Arbetarskyddsverket (via Arbetsmiljöinspektionen i fritt formulerat brev) om misstänkt arbetsskada

Arbetsmiljöverket

 • tillsynsansvar för arbetsmiljölagen och arbetstidslagen

Arbetsmiljöstyrelsen

 • övergripande ansvar
 • kan förbjuda riskfyllda ämnen, processer osv

Arbetsmiljöinspektionen

 • direkt tillsynsarbete på arbetsplatserna
 • har rätt att begära upplysningar och komma in på alla arbetsplatser
 • inspektionsmeddelande ⇒ föreläggande eller förbud ⇒ vite, böter eller fängelse om man bryter mot dessa

Arbetsmiljöförordningen

 • kompletterande regler, ex om arbetsskada

Hygieniska gränsvärden

Nivågränsvärde
 • högsta godtagbara genomsnittshalter av luftföroreningar i inandningsluften under en arbetsdag
Takvärde
 • högsta godtagbara genomsnittshalter av luftföroreningar i inandningsluften under 15 min
 

  

YRKES- OCH MILJÖMEDICIN
-Översikt

Yrkes- och miljömedicin
-Toxikologi
-Luftföroreningar
-Lungcancer och asbest
-Luftvägssjukdomar
-Retande gaser
-Diverse

Arbetsrelaterade skador
-Sen-, nerv- och muskelskador
-Vibrationer
-Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Arbetsmiljölagstiftning
-Arbetsmiljölagen
-Arbetsskadeförsäkringen

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt