Startsidan 
Start

TOXIKOLOGI

Upptag

Andningsvägar

Inhalation av gaser och ångor

Ju mer vattenlösligt, desto högre upp tas ämnet upp
Mkt vattenlösliga (formaldehyd, ammoniak)
 • irriterande för näsa, svalg, luftstrupen, ögon
 • spt från bronkerna vid höga konc
Måttligt vattenlösliga (svaveldioxid, klor, isocyanater)
 • irriterar luftrören
Dåligt vattenlösliga (nitrösa gaser, fosgen)
 • alveoler, small airway disease, lungödem
Vattenolösliga (CO, organiska lösningsmedel, svavelväte, cyanväte)
 • absorberas till blodet

Partiklar

 • stora, tunga partiklar deponeras på slemhinnor (impaktation) i övre luftvägar
 • mindre partiklar når bronkerna (sedimentation)
 • små partiklar (< 5 mikrometer; respirabelt damm) när alveolerna (diffusion)
Lungans bortförskaffande av partiklar:
 • cilier (i större luftvägar)
 • uppharkling
 • nedsväljning
 • makrofager i små luftvägar ⇒ till cilierna eller in i lungvvd ⇒ till lymfkärl var rester kan deponeras
 • kvarts och asbest dödar makrofagen ⇒ enzymfrisättning ⇒ fibros
 • partiklar (tex blyrök) kan lösas i blodet

Den inandade volymen luft är upp till tio ggr större vid tungt arbete än vid stillasittande.

Mag-tarmkanalen

Absorption
 • nedsväljning från luftvägar
 • födokontaminering
 • ffa i tunntarmen
 • metylkvicksilver absorberas komplett, metalliskt Hg nästan inte alls

Huden

Ffa ämnen med hög fettlöslighet, tex organiska blyföreningar, vissa lösningsmedel och bekämpningsmedel. Kan orsaka förgiftning.

Fördelning

Lokal effekt eller systemeffekt

 • blodplasma viktigast
 • bundet till proteiner
 • löst form ⇒ lämna blodbanan (viktigast)
 • erytrocyterna kan ta upp ämnet (tex oorganiskt bly)

Fettlösligheten bestämmer distributionen

 • fettlösliga ämnen (tex org lösningsmedel) hamnar i fettvvd ⇒ ackumulation
 • ämnet kan, efter avslutad exponering, lämna fettvävnaden (endogen exponering) som kan pågå under lång tid

Avgiftade former kan ibland bindas

 • tex Cd till metallothionein

Blod-hjärn-barriären

 • släpper främst igenom fettlösliga ämnen

Placenta

 • ffa fettlösliga ämnen passerar
 • metylkvicksilver, bly

Blodflöde till olika organ

Vävnadens benägenhet att binda främmande ämnen

 • lever och njurar ackumulerar ofta främmande ämnen
 • bly, Al, fluor kan lagras i skelettet ⇒ kontinuerlig frisättning (endogen exponering) under lång tid

Kritiskt organ, kritisk koncentration

 • det organ som först tar skada

Biologisk monitorering

 • halten i ett indexmedium (tex blod, urin) kan användas som mått på risken för förgiftning

Nedbrytning

Biotransformation

 • CYP 450
 • en konjugerbar grupp bildas i fas I
 • konjugering (bindning) till andra ämnen i fas II (glutationtransferas)
 • biotransformationen ökar vattenlösligheten ⇒ lättare utsöndring
 • reaktiva intermediärer, tex epoxider, fria radikaler, kan bildas
 • induktion av enzymsystem, tex alkohol, PCB; avklingar efter upphörd exponering
 • genetisk polymorfism

Utsöndring

Via urinen

 • metaller, Cd, Pb, Hg, krom återresorberas ⇒ hög konc ⇒ skada på ffa prox tubuli ⇒ sänkt återresorption av lågmol ämnen tex β2-mikroglobulin
 • genom att bestämma halten av ett ämne i urinen kan exponering övervakas

Via gallan

 • enterohepatisk cirkulation (ex metylkvicksilver)

Via saliv, hår, naglar

 • blysöm i tandköttet
 • kan mäta exponering retrospektivt i håret

Via utandningsluft

 • flyktiga ämnen, tex org. lösningsmedel

Via bröstmjölk

 • bly, kvicksilver, klorerade org. ämnen

Toxiska mekanismer

 • akut eller kronisk effekt
 • reversibel eller irreversibel
 • konkurrens med essentiella näringsämnen (bly med zink ⇒ störda enzymer)
 • interaktion med kalciumhomeostasen ⇒ neuropati, enzymstörning
 • receptor(in)aktivering
 • hormonlikanande
 • reaktion med proteiner, tex bly som reagerar med hemsyntesenzymer ⇒ anemi och nervskada, cyanid, svavelväte reagerar med cytokromoxidas; aromatiska aminer, nitrit reagerar med Hb ⇒ methemoglobin
 • allergener eller haptener ⇒ påverkan på immunsystemet
 • direkt reaktion med DNA ⇒ DNA-addukter ⇒ mutationer
 • reaktiva intermediärer, tex fria radikaler som kan orsaka oxidativ stress
 • enzyminduktion ⇒ additiv eller synergistisk interaktion
 • störd reproduktion: spermiebildning, embryotoxicitet, teratogenicitet

Toxikologisk riskanalys

Riskvärdering

Faroidentifiering (ngt är farligt)
Farokaraktärisering (hur farligt?)
Djurförsök
 • artskillnader
 • akut toxicitet bestämmes genom LD50 (den engångsdos i mg/kg kroppsvikt som är letal för 50% av djuren under sju dagar) eller ED50 (effekt-dos)
 • reproduktionseffekter, flera generationer testas
Humandata (saknas ofta)
Dos-effekt-förhållande
 • dos-respons-förhållandet: förhållandet mellan exponering och drabbad fraktion, NOAEL (no-observed-adverse-effect-level), NOEL (nolleffektnivån), LOAEL (lowest-observed-adverse-effect-level)
 • för carcinogener ofta linjärt förhållande
 • tröskelexponering (S-format samband)
Identifiering av känsliga grupper i samhället
Exponeringsbedömning
Riskkarakterisering
 • deterministisk (precisa estimat baserat på bästa bedömning)
 • probabilistisk (statstik); föredras

Riskhantering- och kontroll

 • säkerhetsfaktor lägges till NOAEL/LOAEL
 • livsmedel: ADI (acceptable daily intake), TDI (tolerable daily intake), faktor 10; faktor 100 om endast djurdata finns
 • arbetsmiljön, hygieniska gränsvärden; ofta faktor 2
 • luftföroreningar riktvärden
 • cost/benefitanalys

Riskkommunikation

Info till samhället.

TUNGMETALLER

Tungmetaller, ffa Hg, Cd, Pb, Al, löses ut ur berggrunden vid försurning och kan hamna i dricksvattnet. Pb, Hg, Cd dock så små halter att ackumulation inte sker i vattenkonsumenten men Hg och Cd anrikas i näringskedjan. .

Kvicksilver, HG

Klor-alkali-industrin, smältverk, amalgam, lysrör, termometrar, batterier m.m. Hög expo kan ge akut tubulär nekros.

Metalliskt kvicksilver

 • oorganiskt
 • upptag ffa genom inandade kvicksilverångor
 • amalgam viktigaste expokällan i Sverige men ej bevisat att farligt
 • tuggummituggare mest exponerade ⇒ ångor ⇒ upptag via lungorna (inhalation)
 • förgiftning: personlighetsförändring, tremor, gingivit, metallsmak i munnen, reversibelt
 • sällsynt förekommer typ-4-allergi (kontaktallergi) vid amalgamfyllning

Metylkvicksilver

 • organiskt
 • bildas i vatten ⇒ silas genom fiskgälar ⇒ hög affinitet till biologiskt material ⇒ lagras i muskelvvd hos fisken ⇒ anrikning uppåt i näringskedjan
 • all fisk, men ffa insjöfisk innehåller metylkvicksilver (även havsfisk)
 • passerar placenta och BBB ⇒ stör utmognaden av hjärnan (mental retardation) hos fostret innan modern blir sjuk
 • anrikas i hjärnan
 • Minamata-sjukan: Neurologiska symptom, fosterpåverkan
 • Livsmedelsverket rekommenderar att undvika insjöfisk närmast före, under och efter graviditeten
 • användes förr vid betning av utsäde mot svampangrepp
 • Sverige: pappersindustrin har kontaminerat
 • måste minska både försurningen och kvicksilverutsläppen!

Kadmium, Cd

 • används i batterier, vid lödning, i färg (rött, orange pigment)
 • används inte ssk mkt i Sverige
 • rökning den viktigaste källan i Sverige (tobaksplantan anrikar Cd)
 • finns i berggrunden på vissa ställen i Sverige, tas upp av grödor, ex vete, ris
 • tidigare mkt från fosfatgödsel, nu mest nedfall från kontinenten (koleldning)
 • anrikas i lever och njure
 • mkt lång halveringstid, ca 30 år
 • binds till metallothionein (ett protein med talrika SH-grupper som binder metalljoner) i kroppen. Om stor exponering ⇒ nytt metallothionein hinner inte bildas ⇒ njurskada (prox tubuli) ⇒ rubbning av kalciummetabolism (sänkt återresorption av Ca samt ingen aktivering av vit D) och benomsättning, osteoporos
 • kvinnor tar upp mer Cd än män pga samtidig järnbrist (ökad absorption via tarmen)
 • Itai-itai-sjukan: Zinkgruva ⇒ Cd löstes ut och rann över riskfält ⇒ grav osteomalaci och njurskador
 • även låggradig exponering ger ökade halter

Arsenik

 • används vid glasbruk och virkesimpregnering (förr)
 • finns i dricksvatten i USA och Bangladesh (från berggrunden)
 • ger keratos ⇒ skivepitelcancer i huden
 • kan mäta i hårstrån

Bly

Ackumuleras i kroppen och har relativt lång halveringstid. Kan simulera kalcium ⇒ in via kalciumkanaler ⇒ rubbad kalciumhemostas. Kan även påverka enzymer (sulfhydrylgrupper) ⇒ anemi. Genetisk polymorfism: vissa är mer känsliga. Vid yrkesexponering (smältverk, rödgods (mässing, brons), kristallglas) skall läkarundersökning göras regelbundet.

Blyacetat har använts som tillsats i portvin för att höja sötman ⇒ portvinstå/giktartrit (blyförgiftning). Blyvitt i vit färg är giftigt.

Organiskt bly

 • tetrametylbly och tetraetylbly har använts för att öka oktantalet i bensin
 • mkt giftigt
 • tas upp genom hud och via inhalation
 • passerar BBB (även hos vuxna) ⇒ toxisk encephalopati, förvirring, coma, död
 • förgiftningar är sällsynta

Oorganiskt bly

 • inte lika giftigt men problematiskt
 • smältning, svetsning, mekanisk bearbetning av blyklädda eller mönjemålade metallföremål, kristallglas
 • till blodplasma ⇒ lagras i erytrocyter ⇒ till skelettet (95 %) ⇒ kan lösas ut igen (endogen exponering)
 • kan mäta blyhalten i blod
 • passerar BBB hos foster och barn ⇒ toxisk encephalopati

Graviditet

 • passerar placenta och BBB ⇒ fosterskador
 • gravida kvinnor med hög expo har en ökad risk för infertilitet, missfall, missbildningar och utvecklingsstörning hos barnet
 • finns i modersmjölken
 • gravida eller ammande kvinnor får ej sysselsättas i blyexponerat arbete

Blyförgiftning

Skärbrännare i material målat med blymönja (rostskydd) ⇒ förgasning ⇒ inhalation ⇒ akut intox.

Akut
 • huvudvärk, irritabilitet
 • blykolik
 • CNS- och PNS-symptom
Längre tids exponering (tex keramik belagd med blyhaltiga ämnen)
 • blysöm (svart rand längs tandköttet; kan saknas)
 • anemi, basofil punktering
 • njurskada (proteinläckage)
 • CNS-effekter, dropphand
 • jmf akut intermittent porfyri

KOPPAR, Cu

Kan lösas ut ur nya dricksvattenledningar, ssk av surt vatten ⇒ grönfärgning av håret.

 

  

YRKES- OCH MILJÖMEDICIN
-Översikt

Yrkes- och miljömedicin
-Toxikologi
-Luftföroreningar
-Lungcancer och asbest
-Luftvägssjukdomar
-Retande gaser
-Diverse

Arbetsrelaterade skador
-Sen-, nerv- och muskelskador
-Vibrationer
-Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Arbetsmiljölagstiftning
-Arbetsmiljölagen
-Arbetsskadeförsäkringen

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina