Startsidan 
Start

LUFTVÄGSSJUKDOMAR

Toxisk irritation

Inhalation av gaser och ångor

Ju mer vattenlösligt, desto högre upp tas ämnet upp
Mkt vattenlösliga (formaldehyd, ammoniak)
 • irriterande för näsa, svalg, luftstrupen, ögon
 • spt från bronkerna vid höga konc
Måttligt vattenlösliga (svaveldioxid, klor, isocyanater)
 • irriterar luftrören
Dåligt vattenlösliga (nitrösa gaser, fosgen)
 • alveoler, small airway disease, lungödem
 • svårlösliga gaser som når alveolerna kan sakna direkt retande spt ⇒ exponering utan varningssignaler ⇒ symptomfritt intervall 1-2 dygn ⇒ toxiskt lungödem
Vattenolösliga (CO, organiska lösningsmedel, svavelväte, cyanväte)
 • absorberas till blodet

Mycket hög expo för retande gaser kan ge laryngospasm, andningsstillestånd och reflexogent cirkulationsstillestånd! Kemiskt pneumonit efter inandning av vävnadsirritanter.

Partiklar

 • stora, tunga partiklar deponeras på slemhinnor (impaktation) i övre luftvägar
 • mindre partiklar når bronkerna (sedimentation)
 • små partiklar (< 5 mikrometer; respirabelt damm) när alveolerna (diffusion)
 • aerosol = vätska i partikelform

Bronkiell hyperreaktivitet

Objektivt påvisbar lättutlöst obstruktivitet

Efter kortvarig hög expo för ett irriterande ämne eller efter längre tids expo med lägre konc.

Ospecifik
 • oklar mekanism
Specifik
 • IgE-medierad typ I-reaktion
 • andra antikroppar
 • icke-immunologisk mastcellsreaktion (pseudoallergisk reaktion) av tex salicylat, persulfat

Efter kortvarig hög expo för ett irriterande ämne eller efter längre tids expo med lägre konc.

Kronisk bronkit, bronchitis simplex, slembronkit

 • inflammation i stora luftvägar med kronisk, produktiv hosta
 • behöver ej ha sänkt lungfkt
 • vanligt hos rökare
 • långvarig yrkesmässig expo för irriterande partiklar och gaser, tex vid svetsning, organiskt damm, oljedimma, SO2

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL

 • akut accidentell hög expo för retande ämnen kan i efterförloppet ge KOL
 • mångårig yrkesmässig expo för stenkols- och stendamm
 • varvssvetsare
 • rökning viktig riskfaktor och confounder…

Yrkesastma

Definition

 • säkerställd astma
 • exponering för arbetsmiljöfaktor som är känd för att orsaka astma
 • tidssamband mellan astma och arbete

Etiologi

 • efterförloppet av hög engångsexpo för irriterande ämnen kan astmasjukdom utvecklas, tex klorgas, SO2, tårgas, ammoniak
 • ämnena är ofta även riskfaktorer för rhinit
Högmolekylära ämnen
 • IgE-ak
 • atopi ökar oftast risken att insjukna efter expo
 • laboratoriedjur, fjäderfä, kvalster, fiskfoder, spannmålsdamm, mjöldamm, latex, exotiska träslag, orostat kaffe-damm, henna, krukväxter (ex Ficus), amylas, penicilliner
Lågmolekylära ämnen
 • somliga har IgE-ak (hapteneffekt)
 • varken rökning eller atopi ökar risken
 • isocyanater, syraanhydrider, aminer, nickel, kobolt, reaktiva färger, persulfat (frisörer), kolofonium (i lödrök)

Sekundär yrkesastma

 • agens i arbetsmiljön ger ökade symptom
 • vanligt!
 • misstänk när spt uppstår i direkt anslutning till en ny exponering

Miljötobaksrök

Fördubblar frekvensen luftvägsinfektioner hos små barn och förekomsten av luftvägsobstruktion. Kan utlösa astmabesvär. Anses ge ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Isocyanater

 • används inom plast-, färg-, lack- och limindustrin
 • kan frigöras från härdat mtrl vid upphettning
 • inhalation i gasform eller som aerosol
 • irriterande, bronkobstruerande, även hos friska vid hög expo
 • vid ospecifik bronkiell hyperreaktivitet kan låg expo utlösa sekundär yrkesastma
 • ofta nästäppa och rinnsnuva innan luftrörssymptom ⇒ varningssingal med nytillkomna rhinitbesvär vid exponering ⇒ medicinsk observation
 • astmaanfallen kan komma såväl tidigt och sent eller både och
 • vid mycket hög exponering: systemreaktion med feber, frossa, hv, andöd, hosta, neutrofili; går över på ngt dygn

Organiska syraanhydrider

 • vid produktion av mjukgörare och plaster eller som epoxyhärdare
 • irriterande, ffa ögon och övre luftvägar
 • astma av tidig, sen, t+s; ofta med specifika IgE-ak
 • systemreaktion vid mkt hög expo

Aminer

 • gummiindustri, kosmetika, hårfärgningsmedel, epoxyplaster, läkemedel, maskmedel (piperazin)
 • irritativ effekt på hud och slemhinnor
 • ev övergående dimsyn pga revesibelt hornhinneödem
 • astma, tidig, sen, t+s

Organiskt damm

Agens
 • mögelsporer
 • endotoxiner
 • allergen (förrådskvalster m.m.)
 • andra agens?
Arbetsmiljöer
 • lantbruk
 • svinstallar
 • kycklingsuppfödning/slakt
 • justerverk
 • fliseldning
 • potatislager

Allergisk astma, rhinoconjunktivit

 • typ I-allergi (IgE-medierad)
 • ffa förrådskvalster men även mot pollen och sädesslag
 • mögel ganska ovanlig orsak hos lantbrukare

Icke-allergisk astma

 • ingen specifik orsak funnen. Kan utlösas av expo för organiskt damm eller kraftig luftvägsinfektion

Kronisk bronkit och KOL

 • vanligare hos personer med lång tids exponering för organiskt damm
 • trol synergism med rökning

Allergisk alveolit

 • "farmer's lung"
 • vid upprepad, mycket kraftig expo för mögelsporer (?), oklar patogenes
 • incidensen har sjunkit
 • rökning och atopi predisponerar inte
 • får inte missas! kan ge resp insuff
 • akut/subakut insjuknande
 • långdraget
 • remittera till lungläkare
Symptom
 • andnöd
 • tryck över bröstet
 • hosta
 • trötthet
 • feber
 • illamående
 • viktnedgång
 • kan kvarstå i månade trots upphörd expo
Fynd
 • krepiterande rassel (fibrostecken om de kvarstår efter hosta)
 • dyspné, ev cyanos
 • sänkt arteriellt pO2, leukocytos, förhöjd SR
 • ibland diffusa molniga förtätningar på lungrtg
 • nedsatt lungfkt, ffa restriktivitet
 • nedsatt diffusionskapacitet (ospecifikt men känsligt)
 • precipiterande ak (ej specifikt eller sensitivt)
 • ev lungfibros

Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS)

 • mkt vanligare än allergisk alveolit
 • vid mycket kraftig engångsexponering för mögelsporer eller endotoxiner
 • tecken på att det föreligger en exponering som även ger ökad risk för alveolit ⇒ åtgärda miljön!
 • inget samband med rökning eller atopi
Symptom
 • frossa, feber upp till 40º C (högst ett par dagar)
 • rethosta, andnöd
 • hv, allmän sjukdkänsla, ledvärk, muskelvärk
 • börjar 4-6 h efter påbörjad exponering
 • klingar av efter några dygn
 • upprepad daglig expo ger successiv avmattning av symptomen
Fynd
 • normal lungauskultation, ingen dyspné
 • normalt arteriellt pO2, leukocytos, förhöjd SR
 • normalt eller marginellt nedsatt lungfkt (spirometri), normal diffusion
 • normal lungrtg, inga hållpunkter för fibros
 • precipiterande ak

Frossor i arbetslivet

Influensaliknande sjukdomsbild med 4-8 h latens. Ofta med utmattningseffekt vid upprepad expo ("måndagsfrossa"). De flesta verkar få spt bara exponeringen är tillräckligt hög.

 • zinkrök ⇒ zinkfrossa
 • metalloxider (koppar, mangan mfl) ⇒ metallröksfeber
 • teflonrök ⇒ teflonfrossa
 • isocyanater ⇒ isocyanatfrossa (sällsynt)
 • dessa ger ingen allergisk alveolit.

Sågverk, fåglar, lantbruk, luftfuktare (tryckerier), mikroorganismer i vatten (biltvättarfrossa) kan ge feberreaktioner eller allergisk alveolit.

Pneumokonioser

Oorganiskt damm

Fibrogent damm
 • inflammation ⇒ fibros ⇒ restriktivitet
 • ev med obstruktivt inslag
 • asbest ⇒ asbestos
 • kvarts ⇒ silikos, stendammlunga
 • talk ⇒ talkos
 • aluminium? ⇒ aluminos
Inert damm
 • utan vvdreaktion men lagras ⇒ kan ev synas på rtg
 • lungfkt ej påverkad
 • järn ⇒ sideros (svetsare)
 • barium ⇒ barytos
 • tenn ⇒ stannos

Organiskt damm

Bomullsdamm ⇒ byssinos. Liknar astma. Linne, hampa kan ge liknande spt.

Emfysem

 • mycket hög expo för kadmiumångor
 • avråd pat med α1-antitrypsinbrist att yrkesmässigt utsätta sig för expo för irriterande och fibrinogena ämnen

Utredning vid yrkesrelaterade luftvägsbesvär

1. Luftvägsöverkänslighet? 2. Yrkesrelaterad?

Anamnes

 • tidigare sjukdomar, barndomsbesvär, tidigare besvär från luftvägarna, atopi
 • arbetssituation: vad gör patienten?, skyddsutrustning? (använder pat den?), är fler på arbetet sjuka? andra arbetsprocesser i samma lokal? kemikalier? nya medel?
 • nuvarande besvär: vad? när (tidig och sen reaktion)? nässymtom? ögonsymtom? vad tror patienten att det är? hur är det på helger och semestrar? infektionstecken?
 • hemmiljö
 • fritid
 • husdjur
 • rökning
 • vad tror patienten själv?

Status

Funktionsmätning

Spirometri
 • med reversibilitetstest
 • normal spirometri utesluter inte astma!
PEF-mätning
 • rätt teknik
 • två arbetsveckor + helger, helst en arbetsfri vecka
 • före arbetet, ett par ggr på arbetet och ett par ggr under kvällen (samma tider hela perioden), ca 4-6 ggr / dag
 • kan blåsa extra om ökade spt
 • 3 ggr per mätning, anteckna bästa, variationen skall vara < 10%
 • > 20% variation under dygnet tyder på varierande luftvägsobstruktion
 • normalvärde utesluter ej sjukdom, restriktivitet syns ej
Metakolintest
 • mäter hur reaktiv man är
 • under och utanför exponering; görs hos lungläkare eller YMK
 • en oexponerad period av minst 4 v krävs!
Nasal-peak-flow
 • enkelt följa nästäppa på arbetet
Rhinomanometri
 • mäter nästäppa
Akustisk rhinomanometri
(Mätning av nässekretion vid provokation)
Nässköljning
 • celler och mediatorer
 • används allt mer

Sensibiliseringsdiagnostik

Hudtest
 • ffa pricktest (neg test utesluter inget)
 • standardpanel kan användas för att se atopistatus
In vitro test
 • specifika ak
 • RAST, ELISA (ej bra på lågmolekylära ämnen)

Yrkeshygienisk us

Specifika provokationer

 • bra metod om den är relevant
 • potentiellt farlig ⇒ övervakas av läkare, observation under minst ett dygn (sen reaktion)
 • börja med placebo

Ev rtg pulm

Vem skall remitteras?

 • misstänkt yrkesrelaterade överkänslighetssymptom med oklar exponeringssituation eller ej dokumenterat samband
 • sätt inte in behandling förrän utredningen är klar
 

  

YRKES- OCH MILJÖMEDICIN
-Översikt

Yrkes- och miljömedicin
-Toxikologi
-Luftföroreningar
-Lungcancer och asbest
-Luftvägssjukdomar
-Retande gaser
-Diverse

Arbetsrelaterade skador
-Sen-, nerv- och muskelskador
-Vibrationer
-Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Arbetsmiljölagstiftning
-Arbetsmiljölagen
-Arbetsskadeförsäkringen

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina