Startsidan 
Start

DIVERSE YRKES- OCH MILJÖMEDICIN

Hallandsåstunneln

Akrylamid

 • vattenlöslig
 • långsamt nedbrytbar, bryts ned till glycidamid

Upptag och utsöndring

 • luftvägar, lungor
 • hud
 • magtarm-kanalen
 • tas lätt upp via alla tre vägar!
 • utsöndras främst med urinen
 • halveringstiden är ca 4 h ⇒ kan ej mätas!

Toxiska effekter

 • binder till proteiner och nukleinsyror
 • neurotoxiskt
 • reproduktionen
 • cancer (djur; glycidamid)

Hemoglobinaddukter

 • biomarkör för effektiv dos
 • genomsnittlig expo de senaste 4 månaderna
 • lätt att ta prov men svårt att analysera

Exponering Hallandsåsen

 • stora skillnader mellan individer
 • hittade basal exponering i kontrollpopulationen: rökning, dietärt (stekt mat med mkt kolydrater)
 • de flesta neurologiska spt hade försvunnit efter 12 mån; endast några få hade kvarstående spt
 • cancerrisken försumbar

Persistenta organohalogena föreningar, POP

Egenskaper

 • hög persistens mot biotisk och abiotisk nedbrytning
 • hög fettlöslighet
 • tas lätt upp i magtarmkanalen ⇒ till lever och fettväv, hjärna
 • bioackumulation och anrikning i näringskedjan
 • passerar placenta och BBB
 • intracellulär receptor
 • låg exkretion genom urin och faeces men hög i bröstmjölk
 • finns i kött, mejeriprodukter, fet fisk (lax)
 • Livsmedelsverket: kvinnor, ät fet östersjöfisk max en gång/månad

Toxicitet

 • svåra fostermissbildningar (viktigast är halten i blodet hos mamman under graviditeten)
 • svår akut toxicitet
 • störd reproduktion, ffa spermier
 • störd neurologisk utveckling
 • nedsatt immunförsvar
 • hud- och leverpåverkan (kloracne)
 • cancer

Dioxiner

 • polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner, PCDD/F
 • biprodukter vid vulkanutbrott, skogsbränder, sopförbränning, bilavgaser, pappersmasseblekning
 • bryts inte ner, global transport långa sträckor, kan påvisas hos alla organismer…

Polyklorerade bifenyler, PCB

 • i oljefas i rumstemp ⇒ isolerande, har använts i byggnadsmaterial (plastmattor, färg m.m.), transformatorer, kondensatorer
 • förbjöds i Sverige 1978
 • global transport långa sträckor
 • svårnedbrytbara, t ½ ofta > 10 år
 • störd reproduktion hos sjöfåglar och sälar

Klororganiska pesticider

 • DDT
 • Toxafen (bomullsindustri) mfl
 • Hexaklorobensen i betat utsäde, anv inte längre

Bromerade flamskyddsmedel

 • elektroniska apparater
 • byggnadsmaterial (isolering, mattor)
 • möbler
 • vissa textiler
 • vissa liknar PCB och dioxiner, lättare nedbrytbara men giftiga
 • vet ej effekt på människor

Arbetsrelaterad cancer

Metabolism, DNA-repair och immunförsvaret är skydd mot karcinogener. Kosten viktigaste faktorn för cancer (ca 30%) . Därefter: tobak, sexvanor, UV-strålning m.m. Yrkesrealterad cancer utgör ungefär 4 % av all cancer. Män har mer yrkesrelaterad cancer än kvinnor. Kemikalieinspektionens hemsida + "Hygieniska gränsvärden…" bra info.

IARC

WHO-konsensus. Värderar hur farligt ett ämne är. 5 grupper, där grupp 1 är carcinogent för människor. Kausalitet: Tillräcklig, begränsad, otillräcklig eller ingen evidens.

Hjärna

 • kemisk expo
 • nitrosaminer
 • elektromagnetiska fält?

Lungcancer

 • krom (rökning synergistiskt), tex svetsning i rostfritt stål, förkromning
 • nickel (rökning synergistiskt)
 • vulkrök (rökning synergistiskt)
 • gummiindustri (rökning synergistiskt)
 • kvarts
 • arsenik
 • asbest (rökning!)
 • PAH (polycykliska aromatiska kolväten) ex sotare, asfaltarbetare, dieselavgaser
 • radon (rökning!)
 • allmänna luftföroreningar
 • passiv rökning

Lungsäck

 • asbest

Bihåla

 • exotiskt trädamm (främst adenocarcinom)
 • (formaldehyd)
 • rostfri svetsning (sexvärt krom)
 • skinnberedning (krom)
 • sällsynt: senapsgas, thorotrast

Nasopharynx

 • exotiskt trädamm (adenocarcinom)
 • formaldehyd (mutagent)
 • rostfri svetsning (sexvärt krom)
 • skinnberedning (krom)
 • sällsynt: senapsgas, thorotrast

Sköldkörtel

 • joniserande strålning

Benmärg

 • joniserande strålning
 • bensen
 • klorerade lösningsmedel
 • elektromagnetiska fält?

Lymfkörtlar

 • lösningsmedel
 • herbicider?

Hud

 • kumulativ UV-expo (skivepitel)
 • excessiv episodisk UV-expo (melanom)
 • PAH (skivepitel)

Tjocktarm

 • stillasittande arbete
 • asbest
 • cement

Urinblåsa

 • aromatiska aminer (gummiindustri)
 • polyaromatiska kolväten

Pung

 • sot

Utredning arbetsskadeärende, cancer

 • kvalitativ och kvantitativ bedömning av expo
 • yrkesanamnes
 • sjukdomsanamnes: debut, tidigare sjkd, är pat extra känslig?
 • tumördiagnos
 • latenstid
 • kännedom om tumören är kausalt relaterad till aktuell exponering
 • dos-responssamband
 • relativ risk, etiologisk fraktion (den del av risken som man kan tillskriva exponeringen)
 • arbetsskadeutlåtande enl LAF först när FK (eller AFA) begär det

Arbetsrelaterad hjärt-kärlsjukdom

Fördubblad risk hos låginkomsttagare. Ökad risk ses vid:

 • psykosocial belastning på arbetsplatsen
 • höga krav
 • lågt inflytande
 • akut extrem stress
 • skiftarbete
 • buller (ger sympaticuspådrag)
 • extrem kyla och värme hos predisp
 • kraftig fysisk belastning hos predisp
 • kemikalier: arsenik, koldisulfid, metylenklorid, nitroföreningar, ev även bly
 • accidentell, hög exponering för organiska lösningsmedel kan vara kardiotoxisk

Utmattningssyndrom

Stressrelaterad psykisk ohälsa. Etiologisk diagnos. Börjar ofta med trötthet, spänningstillstånd ⇒ sömnstörning, brsm, tryck över bröstet, hjärtklappning, magproblem, nedstämdhet m.m. ⇒ akut försämring med dramatiska emotionella och kognitiva symptom. Individuella skillnader, ofta personer med prestationsbaserad självkänsla. Kvinnor drabbas oftare än män. Långvariga tillstånd. Penetrera suicidrisken (kan vara större än nedstämdheten visar!).

Differentialdiagnoser

 • utmattningssyndrom
 • egentlig depression med utmattningssyndrom/"utmattningsdepression"
 • maladaptiv stressreaktion (uppfyller ej kriterierna enl ovan)
 • krisreaktion

Diagnostiska kriterier

Samtliga måste vara uppfyllda.

Fysiska och psykiska spt på utmattning i minst 2 veckor
 • en eller flera identifierbara stressfaktorer som har förelegat i minst 6 mån
Påtaglig brist på psykisk energi
 • minskad företagsamhet, minskad uthållighet, förlängd återhämtning
Minst fyra spt nedan har förelegat varje dag under 2 veckor:
 • koncentrations- eller minnessvårigheter
 • påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller göra sker under tidspress
 • känslomässig labilitet eller irritabilitet
 • sömnstörning
 • påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet
 • fysiska spt: värk, brsm, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel, ljudkänslighet
Symptomen orsakar kliniskt lidande eller försämrad funktion (arbetet, socialt eller annat)
Uteslut missbruk och medicinering
Ej somatisk sjukdom
 • hypotyreos
 • diabetes
 • infektion
 • anemi, B12-brist
 • gravtest
Uteslut egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom

Checklista

 • somatiskt status
 • psykiatriskt status
 • kognitiva funktioner
 • missbruk?
 • stressorer
 • arbetsanalys
 • social situation
 • ekonomisk situation

Första läkarbesöket

 • ev dubbeltid
 • uteslut somatisk sjukdom
 • ställ diagnos
 • lägg upp behandlingsplan
 • depressionsbehandling? om relevanta spt
 • föreskrifter om livsföring (sova [ex Imovane ® minsta förpackningen], äta)
 • om sjukskrivning ⇒ åb efter 2-4 v

Andra läkarbesöket

 • värdering av spt och diagnos
 • labsvar
 • psykoterapi?
 • läkemedel?
 • har arbetsgivaren gjort en rehabiliteringsplan? (efter 4 v)
 • åtgärdsplan med regelbunden fysisk aktivitet och avslappning
 • förläng ssk vb
 • åb inom 4-6 v

Tredje läkarbesöket

 • värdering av spt och diagnos
 • utvärdering av ev lkm-behandling
 • uppföljning åtgärdsplan
 • ställningstagande till fortsatt ssk
 • åb inom 4-6 v

Fjärde läkarbesöket

 • värdering av spt och diagnos
 • uppföljning av åtgärdsprogram
 • ställningstagande till rehabåtgärder

Behandling och rehabilitering

 • fokuserad psykoterapi är väsentligt och kan med fördel ges grupp
 • kan testa antidepressiva om framträdande affektiva spt (evidens saknas)
 • behandla egentlig depression, dystymi osv som vanligt
 • avspänning, sömnträning, stresshantering, fysisk träning kan vara bra
 • arbetsinriktad rehabilitering så snart pat kommit ur den mest akuta fasen, arbetet måste förändras innan pat kan komma tillbaka!
 • ssk anpassas individuellt, gör arbetsplatsanalys och rehabplan!
 • företagshälsovård!
 • kuratorskontakt i senare skede

Stress

Fysiologisk, kognitiv, emotionell och beteendemässig. Lagom stress är bra, men förmågan att utföra komplexa uppgifter försämras. Stressorer: dålig passform människa/miljö, tex för mycket eller för litet att göra, för svårt eller för okvalificerat.

Krav-kontroll DC

Arbetskrav kontra kontroll. Risk för psykisk och fysisk ohälsa om låga arbetskrav + hög kontroll respektive höga arbetskrav + låg kontroll.

Kronisk stress

Exponering för kronisk stress påverkar det neuroendokrina systemet. Vid akut stress ökar aktiviteten i HPA-axeln ⇒ ökad utsöndring av kortisol. Vid upprepad akut stress hinner halten ej gå ner till basalnivån. Vid långvarig stress försämras gradvis regleringen av HPA-axeln ⇒ nedsatt produktion av kortisol. Stora variationer! Rökning och alkohol ger en akut stimulering av kortisolinsöndningen.

Graviditet

Blastogenesen

 • v 0-2
 • skada ⇒ mors eller utvecklas normalt

Organogenesen

 • v 2-12
 • störst risk för strukturella missbildningar

Fetogenesen

 • v 13+
 • andra skador, tex
 • tetracyklin skadar tandemalj efter 4:e mån
 • radioaktivt jod kan skada thyroidea efter 10:e veckan
 • CNS utvecklas hela tiden, men är extra känsligt v 12-20

Farliga ämnen

Hög fettlöslighet, låg jonisation, liten molekylstorlek samt hög koncentrationsgradient underlättar penetrationen genom placenta. Passiv överföring eller metabolisering i placenta (ssk hos rökare). Placenta är även dominerande utsöndringsväg. Könscellerna är skyddade av speciella membraner.

Mutagena ämnen

 • skadar könsceller (ägg, spermier)
 • kan ha effekt först flera år senare då den skadade äggcellen befruktas ⇒ fosterskada
 • kan ske under fosterutvecklingen ⇒ tumör
 • ex joniserande strålning

Teratogena ämnen

 • direkt skada på fostret
 • endast miljöfaktorer via modern
 • ex joniserande strålning

Påverkad reproduktion

 • aspermi av pesticider
 • rökning ger abnorma spermier
 • bensopyren
 • blyföreningar
 • kadmiumföreningar
 • CO
 • organiskt bly
 • mfl
 • metylkvicksilver, cytostatika och vissa bekämpningsmedel misstänks ha effekt

Fosterskador

Tidiga och sena missfall (spontanaborter)
Perinatal död
 • efter v 28 samt under första levnadsveckan
 • allvarliga missbildningar
 • för tidig födsel (tex pga tung lyft, helkroppsvibrationer) ⇒ respiratoriska problem
 • miljöfaktorer tex maternell rökning, kronisk alkoholism (båda kan ge placentaavlossning), narkotika
Död efter perinatalperioden
Missbildningar (yttre, inre, utvecklingsrubbningar)
 • dominanta eller recessiva gener
 • kromosomabberationer ex trisomi 21
 • teratogena miljöfaktorer (rubella, thalidomid [Neurosedyn ®], isotretinoin [Roaccutan ®])
 • litium kan ge hjärtfel, Waran kan ge multipla missbildningar, antiepileptika (se nedan)
Retarderad fostertillväxt
 • placentainsufficiens
 • rökning
 • alkohol
 • narkotika
 • antiepileptiska lkm
Mental utvecklingsrubbning, ssk mental retardation och beteenderubbning
 • kromosomalt
 • alkohol, narkotika
 • virus
 • bly
Barn- och ungdomstumörer
 • Dietylstilbestrol, DES ⇒ vaginal cancer hos unga kvinnor
 • rtg ⇒ leukemi??
Fertilitetsrubbningar
 • DES, hormonella preparat
 • Rökning och alkohol är de kvantitativt största grupperna!

Fetalt alkoholsyndrom och antiepileptikasyndromet

 • SGA
 • avvikelser i ansiktet och andra kroppsdelar
 • ökad frekvens allvarliga missbildningar
 • mental retardation

Kemiska riskfaktorer

Metylkvicksilver (insjöfisk)⇒ hjärnskador
Bly
 • infertilitet, missfall, missbildningar, utvecklingsstörning
 • gravida eller ammande kvinnor får ej sysselsättas i blyexponerat arbete
 • tag blodprov; om förhöjt värde tag ett nytt om en månad
Lösningsmedel
 • okänt, bättre att undvika höggradig expo
 • exponering under 1/10 av hygieniska gränsvärdet anses riskfritt
 • gummifabriker, tryckpressar, lab, kemtvätt, i vissa färger
Cytostatika?
Narkosmedel ?
PAH?

Fysikaliska riskfaktorer

Joniserande strålning

 • störd spermatogenes och fosterutveckling
 • spontanabort, missbildningar och mental retardation vid mkt höga doser
 • särskilda regler för gravidas strålningsexpo finns

Fritidsexponering

 • målning med lösningsmedelsbaserade färger eller blyvitt

Övrigt

 • tunga lyft och fysiskt ansträngande arbete kan ev ge missfall och sänkt födelsevikt (kortare graviditetslängd)
 • expo för helkroppsvibrationer kan ge för tidig födsel
 • arbeten vid vilka hörselskydd skall användas (> 85 dB) är olämpliga för gravida och kan ge hsn hos barnet
 • arbete i bullrig miljö kan leda till stress och blodtrycksförhöjning
 • nattarbete utgör normalt ingen risk men individuella skillnader finns ⇒ samråd mellan kvinna och läkaren
 • nattarbete som kan innebära påtaglig fysisk eller psykisk belastning bör undvikas
 • nattarbete kan vara olämpligt för kvinnor med ökad risk för graviditetskomplikationer
 • stress på arbetet kan troligen ge missfall eller för tidig födsel; individuell bedömning

Lagar

 • arbetsgivaren är skyldig att se till att riskbedömning utföres, senast när han fått vetskap om graviditeten
 • arbetsgivaren skall bedöma risken för graviditetspåverkan vid PAH
 • gravida har rätt att omplaceras till icke strålningsexponerat arbete
 • om hon inte omplaceras skall arbetet planeras så att dosen till fostret inte överstiger 1 mSv under resten av graviditeten
Gravida kvinnor får ej arbeta med:
 • blyexponerat arbete (gäller även ammande)
 • gruvarbete under jord
 • rök- eller kemdykning
 • under vatten
 • under förhöjt tryck
 • risk för rubella-exponering eller toxoplasmos om hon inte har ett tillfredsställande immunitetsskydd

Handläggning misstänkt exponering

 • anamnes (yrkesexpo, skyddsutrustning, fritiden, buller, tunga lyft osv)
 • finns företagshälsovård? har de uppmätt halter?
 • blodprov kan mäta blyexponering
 • kontakta YMK (kan göra arbetsplatsbesök)
 • informera arbetsgivare
 • kontakt arbetsmiljöinspektionen

Åtgärder om risk för fostret föreligger

 • åtgärder för att minska exponeringen (arbetsgivaren)
 • omplacering till icke exponerat arbete
 • förlängd havandeskapspenning från FK om arbetsgivaren inte har rimlig möjlighet till punkterna ovan
 • gravida egenföretagare står utan samhällets skydd då de inte har rätt till förlängd havandeskapspenning!
 

  

YRKES- OCH MILJÖMEDICIN
-Översikt

Yrkes- och miljömedicin
-Toxikologi
-Luftföroreningar
-Lungcancer och asbest
-Luftvägssjukdomar
-Retande gaser
-Diverse

Arbetsrelaterade skador
-Sen-, nerv- och muskelskador
-Vibrationer
-Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Arbetsmiljölagstiftning
-Arbetsmiljölagen
-Arbetsskadeförsäkringen

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina