Startsidan 
Start

BARNOFTALMOLOGI

 • försenad synutveckling förekommer, men vid 6 månaders ålder bör den ha börjat

Undersökning

 • anamnes: prematuritet?
 • inspektion: Mb Down, Marfan
 • ljusreflexen: symmetrisk?
 • genomfallande ljus: utsläckt reflex? vitt?
 • skiaskopi: objektiv refraktionering
 • visus: en god synskärpa utesluter större brytningsfel, sidojämförelse vikigt
 • cover-uncover test: skelningsdiagnostik, fixera på nära håll om skelning ses på nära håll och vice versa
 • ERG (elektroretinografi) om ingen ögonkontakt vid 6 månader

Observera

 • om < 0,65 på något öga eller sämre än 0,8 eller eller > 2 raders skillnad vid fyraårskontrollen ⇒ remiss ögonläkare
 • grumlig pupill kan ses vid kongenital katarakt, glaskroppsgrumling eller vid tumör i ögats inre

Skelning, strabism

 • en skelning kan vara manifest eller latent samt paralytisk eller icke-paralytisk
 • man skelar aldrig med båda ögonen (det ena fixerar)
 • alla klart påvisbara skelningar skall remitteras till ögonläkare, oavsett barnets ålder
 • skelning som debuterar efter en period av rättställning är särskilt viktiga!
 • en liten utåtskelning stör mer kosmetiskt än en liten inåtskelning

Fusion

 • fininställningsmekanism för att hålla ögonen parallella (korresponderande punkter på retina)
 • beroende av högre centra
 • trötthet, feber osv kan slå ut fusionen ⇒ dubbelseende, skelning som inte setts tidigare

Orsaker till skelning

 • hereditärt inom 2 år
 • tumör
 • grav hyperopi ⇒ esotropi
 • ögonmuskelpareser ex blow out fraktur
 • ackommodativ esotropi
 • kongenitalt

Behandling

 • alltid korrigera, ev ametropi
 • prismaglas
 • ev op

Manifest skelning

 • hittas med covertest

Esotropi

 • inåtskelning

Exotropi

 • utåtskelning

Latent skelning

 • hittas med cover-uncovertest

Esofori

 • inåt

Exofori

 • utåt

Pseudostrabism

 • symmetrisk ljusreflex
 • dra undan epikantusvecken!
 • om ingen inställningsrörelse finns vid cover-test finns inte heller någon skelning

Kongenital esotropi

 • debuterar tidigt, före 6 månaders ålder
 • storvinklig skelning som alternerar spontant
 • crossed fixation: kan använda skelande ögat för att titta åt sidan
 • om båda ögonen används minskar risken för amblyopi
 • får pseudoabducenspares eftersom rectus lateralismuskeln atrofier då den inte används

Ackommodativ esofori

 • hyperopa barn som ackommoderar ⇒ samtidig konvergens som normalt kompenseras av fusionen
 • vid hög feber, trötthet m.m. kan fusionen slås ut ⇒ inåtskelning
 • typiskt vid 3 års ålder
 • barnet blir friskt men hittar inte tillbaka till parallellställningen
 • korrigera hyperopin med glasögon ⇒ glider isär
 • ev operation om glasögon ej hjälper helt

Amblyopi

 • synnedsättning utan organisk förändring i ögat, drabbar barn
 • 4 % av alla barn drabbas
 • botas inte med glasögon
 • är reversibel till en början!

Stimulus deprivation amblyopi

 • medfött, vid tex kongenital katarakt
 • även vid inflammation, glaskroppsblödning, tumör, kongenital ptos

Anisometropiamblyopi

 • olika brytning på de olika ögonen är den vanligaste orsaken till amblyopi (≤ 1,5 D)
 • diagnostiseras ofta först vid 4-årskontrollen
 • yngre syskon eller barn till föräldrar som skelat bör remitteras till ögonläkare

Behandling

 • glasögon och lapp för bästa ögat i flera år
 • speciellt schema följes, aldrig mer än 5-6 timmar om dagen
 • sträva efter att komma över bilkörningsgränsen med det sjuka ögat

Ametropiamblyopi

 • hyperopiamblyopi vanligt
 • barnen har svårt för att pyssla på nära håll
 • glasögon samt cykloplegi (Cyklogyl ®) första dagarna för att vila ackommodationen
 • OBS! barn är undantagna från 1,5-regeln
 • undersök syskon: amblyopi, skelning?

Skelningsamblyopi

 • konvergent strabism (esotropi) ger alltid upphov till amblyopi om skelningen debuterat under de första levnadsåren och om det är ett och samma öga som skelar
 • kopplar bort ett öga för att undvika dubbelseende
 • graden av synnedsättning är inte korrelerad till skelvinkels storlek
 • risken för amblyopi är obetydlig om skelningen endast finns på ett visst avstånd eller om ögonen fixeras växelvis

Kongenital katarakt

 • 10-30 fall om året
 • idiopatisk, genetisk, intrauterin infektion (Rubella), metabol sjukdom, systemsjukdom, Mb Down, multipla ögonmissbildningar, uveiter
 • kan vara bilateral

Symptom

 • grumlig pupill, leukokori (gråvit pupill)
 • ev nystagmus, ev skelning
 • dålig blickkontakt
 • genomfallande ljus patologiskt
 • lyssna på föräldrarna!

Behandling

 • skall opereras inom 2 månader!
 • barn under 1 år får ingen IOL utan måste korrigera sitt stora brytningsfel med kontaktlinser (pluslinser), annars finns risk för amblyopi
 • dessutom dubbelslipade glas (bifokal) för korrektion på långt och nära håll (saknar ackommodation) när barnen börjar gå

Komplikationer

 • amblyopi
 • glaukom
 • efterstarr (efter op)
 • skelning
 • nystagmus

Kontaktlinskomplikationer

 • oregelbunden pupill
 • pupillmembran
 • näthinneavlossning
 • endoftalmit (infektion inne i ögat)

Retinoblastom

 • vanligaste ögontumören
 • mkt ovanlig efter 5års ålder
 • från embryonala retinala celler
 • 2/3 ensidiga, 25% hereditära ⇒ stor risk för bilaterala tumörer
 • även ökad risk för sekundära tumörer, främst osteosarkom

Symptom

 • leukokori
 • 20 % skelar
 • 10 % debuterar med rött öga
 • svårt få blickkontakt med barnet (lyssna på föräldrarna)
 • genomfallande ljus!
 • utsläckt reflex, grumlad pupill

Handläggning

 • remiss ögon!
 • CT eller UL visar förkalkningar i tumören
 • enukleation (UL): hela ögat tas bort efter klipp i n opticus (jmf evisceration då sclera lämnas kvar)
 • viktigt med fortsatta kontroller!
 • lokal strålning om tumör hittas tidigt i andra ögat

Glaukom hos barn

 • kan vara bilateralt
 • ögat växer, "oxöga" (buphthalmos)
 • ljuskänslighet, grumlig hornhinna och tårar

Prematura barn

 • flera olika anledningar till sämre syn
 • retinopaty of prematurity (ROP), skada på bakre delen av synbanan som leder till sämre perception och tolkning, ökad risk för myopi, astigmatism
 • glasögon, även om litet fel
 • läsTV, större bokstäver på datorn osv
 • tid

Lebers kongenitala amauros

 • medfödd retinitis pigmentosa
 • helt blind
 • ingen ögonkontakt, underliga ögonrörelser
 • röd reflex i genomfallande ljus (inge optiskt hinder)
 • patologiskt elektroretinografi, ERG
 • habilitering

Dyslexi

 • 5-10% av befolkningen, vanligare hos pojkar
 • läser lika bra/dåligt oberoende av hur stor texten är
 • diffus anamnes med värk och sveda, blinkningar, tårögdhet m.m.
 • korrigera även små brytningsfel
 • ögongymnastik hjälper inte
 

  

ÖGON
-Översikt

Allmän oftalmologi
-Anatomi och fysiologi
-Ögonundersökning
-Ögonsymptom
-Det röda ögat

Ögonskador
-Vem skall remitteras
-Subkonjunktivalblödning
-Bulbkontusion och bulbperforation
-Subtarsal främmande kropp och grad
-Kemisk skada
-Kornealerosion
-Blow-out fraktur
-Strålningsskada
-Sårskador och skador i ögonlockshuden

Uveas sjukdomar
-Akut irit/iridocyklit
-Toxoplasmos och retinit

Konjunktiva och sclera
-Konjunktiviter
-Pinguecula och pterygium
-Episklerit och sklerit

Korneas sjukdomar
-Keratit
-Kontaktlinsproblem
-Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem

Synbesvär
-Optik och refraktion
-Glaukom, grön starr
-Hypertoni och diabetesretinopati
-Endokrin oftalmopati
-Kärlskador

Glaskropp, retina och lins
-Sjukdomar i glaskroppen
-Sjukdomar i retina
-Linsens sjukdomar

Diverse oftalmologi
-Torrt öga
-Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
-Sjukdomar i orbita
-Vaskulära förändringar och tumörer
-Barnoftalmologi
-Neurooftalmologi
-Migrän, HIV
-Färgseende
-Körkort

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt