Startsidan 
Start

NEUROOFTALMOLOGI

Synbanan

 • n opticus ⇒ chiasma (överkorsning av nasala retina) ⇒ tractus opticus ⇒ corpus geniculatum laterale med omkoppling till nya neuron ⇒ synstrålningen (via temporal- och occipitalloben) ⇒ kognitiva centra i parietalloben
 • övre synfältet går genom temporalloben, nedre genom parietalloben

Synfältspåverkan

Icke hemianopiska synfältsdefekter

 • lesion i retina eller n opticus
 • ger unilateralt skotom
 • skada på synnerven (inflammation., tumör) ger centralt skotom samma öga

Bitemporal hemianopsi, "skygglappsseende"

 • laterala synfältet faller bort (nasala retina skadad)
 • kan ge subjektiv synnedsättning men visus är bra
 • chiasma (hypofystumör, kraniofaryngeom, trauma)

Homonym hemianopsi

 • lesion bakom chiasma
 • bortfall på motsatt sida
 • bortfall i övre delen av synfältet innebär lesion i temporalloben, bortfall i nedre delen innebär lesion i parietalloben
 • infakrt eller tumör vid tractus opticus, laterala knäkroppen. synstrålningen (med maculaursparning om nära synbarken), synbarken
 • area striata i synbarken ger homonyma parcentrala skotom
 • temporallobsspetsen ger övre partiell kvadrantanopsi

Kilformig homonym övre kvadrantanopsi tyder på tumör i Meiers slynga i temporalloben. Vid en högersidig stroke i occipitalloben fås en total homonym hemianopsi åt vänster ⇒ pat kan uppleva att han ser sämre på vänster sida men visus är 1,0.

Papillödem

 • nästan alltid bilateralt
 • sällsynt ensidigt, då oftast kongenitalt
 • blir först rosig, sedan oskarp, får vara oskarp nasalt
 • vid måttligt papillödem kan obskurationer uppkomma (skymmer kraftigt för ena eller båda ögonen under några sekunder)

Orsaker

 • intrakraniell tryckstegring ⇒ staspapill
 • idiopatisk intrakraniell tryckstegring
 • störd likvorcirkulation: sinustrombos, hydrocephalus
 • optikusneurit/papillit

Staspapill

 • bilateralt oskarp papill
 • blödning, dilaterade vener, avsaknad av venpulsationer, mjuka exsudat, hyperemi
 • vid ökat intrakraniellt tryck
 • observera att visus är OK länge
 • obskuration ⇒ retinala förändringar med pigmentering runt papill ⇒ sekundär optikusatrofi med blindhet
 • skall alltid följas till det har normaliserats

Utredning

 • CT skalle (intrakraniell process?)
 • MR, MR angio (sinustrombos?)
 • angiografi (sinustrombos?)
 • LP
 • behandling efter etiologi

Hypertonipapillödem

 • KW 4 bilateralt

AION

 • främre opticusinfarkt
 • unilateralt eller bilateralt
 • icke-inflammatoriskt i 85 %, ex ateroskleros
 • inflammatoriskt: vaskuliter ex TA
 • anamnes, SR osv

Papillit

 • intraokulär optikusneurit
 • postinfektiös, malaria, MS, efter vaccination, mässling
 • oftast bilateralt
 • skilj från staspapill: visus sjunker tidigt, pat har ont

Pseudopapillödem

 • ingen exkavation
 • drusenpapill med hyalina inlagringar i papillvävnaden
 • Patons linje (reflex)
 • ej farligt, barn, växer bort

Papillatrofi

 • papillblekhet
 • primär vid hypofystumör, avgränsad
 • sekundär vid staspapill, diffus

Ökat intrakraniellt tryck

 • tumör, abscess, hematom, aneurysm, cystor och inflammatoriska granulom
 • ger upphov till staspapiller och abducenspares
 • synen är normal under lågt tid, inte förrän macula påverkas fås synnedsättning
 • obskurationer är synnedsättning som varar några sekunder och förekommer vid staspapiller, jmf amaurosis fugax som varar 1 minut till 24 timmar
 • staspapiller måste behandlas och följas upp!

Idiopatisk intrakraniell hypertension, Pseudotumor cerebri

 • intrakraniell tryckstegring utan känd orsak som drabbar ffa unga, fertila kvinnor med bålfetma, p-piller
 • ingen inklämning men risk för blindhet pga sekundär synnervsatrofi

Symptom och fynd

 • huvudvärk, illamående, kräkningar
 • dubbelseende, abducenspares
 • obskurationer
 • nedsatt synfält nasalt
 • bilateralt papillödem

Utredning

 • CT skalle med iv kontrast för att utesluta expansivitet
 • MR, MR-angio, carotis-angio för att utesluta sinustrombos (sinus sagittalis superior et transversus)
 • när expansivitet är utesluten kan LP göras med tryckmätning, likvorkomposition samt sänker trycket momentant

Behandling

 • viktnedgång, seponera p-piller, LP, Diamox ®
 • ev steroider, ventrikuloperitoneal shunt

Optikusneurit, Papillit

 • unga människor, ffa kvinnor, 20-45 år
 • kan sitta intraokulärt (papillit, oftast bilateralt) eller retrobulbärt (oftast ensidigt; ögonbotten ua)
 • papillit ses oftast postviralt, efter vaccination eller efter mässling
 • vanligaste orsaken till optikusneurit är dock multipel skleros
 • även toxisk påverkan (metanol, vissa läkemedel)
 • viktigt att diffa mot tumör som komprimerar optikusnerven
 • synen återvänder inom 2-6 veckor hos de flesta
 • recidiv förekommer och försämrar prognosen

Symptom

 • ensidig visusreduktion (alla varianter, även blindhet), progredierar på några dagar till en vecka
 • centralt skotom
 • defekt färgsinne
 • afferent pupilldefekt (amblyopisk)
 • värk i eller bakom ögat, värk vid ögonrörelse förekommer hos > 90%
 • papillödem vid papillit, ögonbotten ua vid retrobulbär neurit
 • OBS! studera pupillreaktionen innan dilatation!

Handläggning

 • remiss neurologen för MR, iv steroider, ev interferon

Internukleär oftalmoplegi

 • bilateral förekommer vid MS
 • ett plack påverkar den mediala longitudinella fascikeln i pons, blickriktningen fungerar inte
 • signaler till andra sidans nerv blockeras ⇒ ingen adduktion men ögat adducerar vid konvergens (nerven intakt)
 • m rectus medialis fungerar inte och ögat kan ej adduceras
 • när patienten tittar åt skadan uppvisar det andra ögat nystagmus (abduktionsnystagmus)

Hypofystumör

 • tumörer större än 2 cm (makroadenom) komprimerar chiasma opticum ⇒ bitemporal hemianopsi och så småningom primär optikusatrofi ⇒ blindhet
 • mer ovanligt är bitemporala hemianopiska skotom

Utredning

 • synfält
 • prolaktin, thyroideastatus, ev övriga hormoner
 • CT, MR
 • synfältsdefekter kan gå tillbaka på bromokriptin vid prolaktinom
 • tänk på att utesluta aneurysm innan en eventuell operation!

Utveckling

 • uni- eller bitemporal övre kvadrantanopsi
 • fullständig bilateral hemianopsi
 • destruktion av chiasma ⇒ amauros

Testa alltid synfält vid synnedsättning av oklar genes!

Temporalisarterit

 • jättecellsarterit
 • kvinnor > män
 • >50-60 år
 • ofta engageras a ophtalmica och retinalartärerna
 • initialt kan synen påverkas måttligt och övergående (amaurosis fugax)
 • så småningom kan en större gren av a ophtalmica ockluderas helt ⇒ optikusinfarkt eller centralartärsocklusion ⇒ blindhet inom några min

Symptom

 • trötthet
 • feber
 • muskelvärk
 • viktförlust
 • molande huvudvärk, skalpömhet
 • värk i käkarna vid tuggning (tuggclaudicatio)
 • så småningom palpömhet över art temporalis
 • synnedsättning

Fynd vid optikusinfarkt

 • blekt papillödem
 • amaurotisk pupillreaktion (reagerar inte alls för ljus)
 • OBS! konvergensreaktion finns kvar när pat fäster blicken på nära håll

Utredning

 • SR (ofta tresiffrig), vita, CRP
 • temporalisbiopsi; kan göras upp till 7-10 dgr efter insatt behandling

Behandling

 • akut remiss
 • högdos prednisolon vid misstanke, ex 80-100 mg x1 för att rädda andra ögat!
 • vänta inte på biopsisvar!
 • så småningom nedtrappning av steroider

Oculomotoriuspares

Symptom

 • total ptos: stort och tungt ögonlock
 • nedåt/utåtriktad blick, kan ej rikta blicken medialt, uppåt eller nedåt
 • snedställda dubbelbilder
 • ev mydriasis och ljusstel pupill (efferent reaktion)

Isolerad okulomotoriuspares utan pupillpåverkan

 • vid diabetes, hypertoni, migrän, temporalisarterit, kollagenoser
 • 10-15 % kan ha pupillpåverkan
 • paresen går oftast tillbaka på några månader
 • följ upp patienten!
 • utredning: BT, B-glukos, SR, kärlutredning
 • om utebliven förbättring, progress eller tillkomst av ytterligare pareser ⇒ fortsatt neurologisk utredning, ssk om ung pat

Okulomotoriuspares med efferent pupillpåverkan

 • mydriasis
 • pupillen kontraheras dåligt, både vid direkt och indirekt belysning
 • misstänk aneurysm (oavsett pat:s ålder) på bakre kommunikanten som trycker på nerven
 • parasympatiska fibrer ligger ytligt ⇒ pupillpåverkan
 • kan även vara tecken på tentoriuminklämning
 • bråttom!
 • ring direkt till neurokirurgen
 • coiling i anslutning till angiografi alt op
 • paresen går i regress

Stor och ljusstel pupill ⇒ bråttom!

Horners syndrom

 • skada på sympaticus, tex tumörväxt i sinus cavernosus eller skada under op
 • thyroideasjukdom, carotisaneurysm, tumör i halsregionen, apikal lungtumör

Symptom

 • anisokori (ssk i dämpat ljus)
 • mios
 • lätt ptos
 • ev enoftalmus
 • ev upphävd svettfunktion i ipsilaterala ansiktet

I sinus cavernosus

 • a carotis interna med sympaticus omkring
 • n oculomotorius, III
 • n trochlearis, IV
 • n abducens, VI
 • n trigeminus, V

⇒ Horners syndrom, abducenspares, trigeminuspares (ex n ophthalmicus med nedsatt kornealsensibilitet)

Trochlearispares

 • lindrigt trauma, ex vid förlossningen eller commotio
 • ger en paralytisk skelning
 • huvudet hålls snett, lutar åt friska sidan, varvid dubbelseende reduceras
 • kan debutera sent i livet
 • dubbelseende när trött, alkoholpåverkad, gång nerför trappor osv

Konvergensnystagmus

 • binokulär nystagmus riktad mot näsan då blicken höjs
 • tyder på skada på hjärnstamsnivå
 • konvergensnystagmus + reflektorisk pupillstelhet (regerar ej för ljus men ua vid närseende) + blickpares ⇒ tumör i corpus pineale
 • nystagmus ger synnedsättning men ingen diplopi, eftersom ögonen hela tiden är synkroniserade till varandra
 

  

ÖGON
-Översikt

Allmän oftalmologi
-Anatomi och fysiologi
-Ögonundersökning
-Ögonsymptom
-Det röda ögat

Ögonskador
-Vem skall remitteras
-Subkonjunktivalblödning
-Bulbkontusion och bulbperforation
-Subtarsal främmande kropp och grad
-Kemisk skada
-Kornealerosion
-Blow-out fraktur
-Strålningsskada
-Sårskador och skador i ögonlockshuden

Uveas sjukdomar
-Akut irit/iridocyklit
-Toxoplasmos och retinit

Konjunktiva och sclera
-Konjunktiviter
-Pinguecula och pterygium
-Episklerit och sklerit

Korneas sjukdomar
-Keratit
-Kontaktlinsproblem
-Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem

Synbesvär
-Optik och refraktion
-Glaukom, grön starr
-Hypertoni och diabetesretinopati
-Endokrin oftalmopati
-Kärlskador

Glaskropp, retina och lins
-Sjukdomar i glaskroppen
-Sjukdomar i retina
-Linsens sjukdomar

Diverse oftalmologi
-Torrt öga
-Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
-Sjukdomar i orbita
-Vaskulära förändringar och tumörer
-Barnoftalmologi
-Neurooftalmologi
-Migrän, HIV
-Färgseende
-Körkort

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina