Startsidan 
Start

TRAUMA

Nästrauma

 • näsfraktur är den vanligaste frakturen
 • drabbar ofta den yttre, nedre delen av nässkelettet

Symptom

 • felställning, svullnad
 • krepitationer
 • ömhet

Handläggning

 • inspektion
 • palpation
 • uteslut septumhematom
 • ev foto för rättsläkarintyg
 • ny bedömning några dagar senare om oklarhet pga svullnad
 • sluten bimanuell reposition i lokalanestesi inom 1 vecka; gärna direkt
 • sövning om barn eller orolig patient 
 • öppen reposition om septumfraktur (vinkelfelställning)

Komplikationer

 • näsblödning
 • septumabscess med brosksmältning
 • kosmetiskt

Septumhematom

 • vid septumfraktur
 • nästäppa och snuva
 • risk för abscessbildning med brosksmältning
 • pc i högdos, akut tömning via incision och tamponad om inte septumplastik kan göras samma dag
 • annars göres plastik inom 2 dygn
Vid abscess
 • oftast stafylokocker
 • dränage
 • odling, ab iv
 • septumrekonstruktion inom 2 –3 v

Septumperforation

Nasal steroidbehandling kan leda till septumulceration om sprayen riktas mos septum eller om kombination med avsvällande. Risk för septumperforation ⇒ Koksaltsköljning och olja nasalt.

Tandtrauma

Tvärfraktur genom kronan

 • spara kronan

Fraktur genom pulpan

 • gör ont, i övrigt som ovan
 • förändrar ej prognosen
 • lokalisera bitarna som kan sitta inbäddade i läppen

Luxerad/ felsittande tand

 • reponera om möjligt
 • akut om pat ej kan bita ihop
 • kan ibland läka fast igen

Utslagen tand

 • leta reda på tanden, skölj varsamt, förvara i mjölk eller koksalt
 • akut till tandläkare (jourfall), bättre prognos om inom 2 timmar
 • ab och tetanusprofylax

Mjölktänder inslagna i käken

 • ingen akut åtgärd
 • får själv söka tandläkare – tänderna bör helst avlägsnas ur käken eftersom de permanenta tänderna ofta blir skadade

Trauma med blödning från munhålan

Mjukdelsskador i näsa, ansikte och hals

 • rekonstrueras omedelbart, rik vaskualisering
 • debridera inte
 • viktigt med noggrann rengöring; söv, borsta bort asfalt, krut och grus pga risk för bestående pigmentering
 • ev laserbehandling senare om kvarstående pigmentering
 • tetanusprofylax
 • primärsys om ej kraftigt förorenat eller fula krossår
 • ärrbildning korrigeras efteråt
 • sy lager för lager, resorberbart i undre lager, icke-resorberbar 5.0 i huden
 • stygnen tas efter 4-5 dgr
 • OBS! Noggrann adaptation av det läppröda (rita innan bedövning), nerver, ytteröron (sy ej i brosk), spottkörtlar (tänk på utförsgångar)

Orbitaskador

 • naso-orbito-etmoidalfraktur och frontalsinusfraktur
 • höghastighetsvåld mot näsroten
 • ofta med rinolikvorré som kan upphöra spontant men om frakturen är belägen i frontalsinus bakvägg kan neurokirurg behöva konsulteras
 • måste fylla igen frontalsinus om större dislokation – annars risk för uppåtstigande infektion
 • en missad NOE-fraktur medför insjunket näsben och platt profil samt tårflöde om tårkanalen rupturerat
 • telekantus (kantus långt ifrån varandra) om ruptur eller avlösning av mediala kantalligamentet
 • CT
 • plattosteofixation
 • risk för mukocele, hjärnabscess och meningit i efterförloppet

Blow-out fraktur

 • fraktur i orbitaregionen vid trubbigt våld mot ögat ⇒ inklämning av m rectus inferior ⇒ kan ej titta upp
 • om muskeln inte frias fås fibros och nedsatt funktion i muskeln
 • OBS: blödning i orbita kan ge tillfällig diplopi som går över på någon vecka
 • medialväggen och orbitabotten är tunnast och brister i första hand vid blow-outfrakturer

Symptom

 • dubbelseende
 • inskränkt motilitet – kan oftast inte titta upp
 • sensibilitetsnedsättning nedanför ögat (n infraorbitalis)
 • 2 mm enoftalmus
 • ev palpabelt hak i margo infraorbitalis om samtidig maxillfraktur
 • ev luftemfysem om kommunikation med sinus, då infektionsrisk ⇒ konsultera öronläkare
 • forced duction test (på medvetslös pat): ögondroppar, 2 pincetter ⇒ rör åt olika håll ⇒ hittar tvärstopp

Handläggning

 • remiss ögonläkare inom 1 dygn, snabbare om sinusväggskada eller främmande kropp i orbita
 • CT orbita för diagnos
 • barn får ofta greenstickfrakturer som inte syns lika bra på rtg
 • op om mycket nedpressad vävnad eller stor bendefekt; inom 1-2 v, inom 2-3 dagar hos barn 

Örontrauma

Ytterörat har en rik blodförsörjning och därför en god läkningsförmåga. Sårskador på ytterörat bör primärt revideras och sutureras enligt samma principer som gäller i ansiktet. Vid kraftigt, framåtriktat våld mot mandibeln kan käkledens ledhuvuden slå sönder främre delen av beniga yttre hörselgången. Ev kraftig dislokation och hörselgångsförträngning. Ofta ses blödning ur örat. Ev hematotympanon. Konservativ behandling såvida inte uttalad felställning föreligger ⇒ op.

Othematom

 • uppstår vid trubbigt eller tangentiellt våld mot ytterörat
 • blod samlas mellan brosk och perikondrium
 • blodet bör tömmas akut med grov nål eller via en liten incision
 • därefter tryckförband
 • antibiotika om förorenad skada, ev tetanusprofylax
 • kan ge brosknybildning och blomkålsöra om det inte behandlas

Hematotympanon

 • blödning i mellanörat
 • vid temporalbensfrakturer (se nedan)
 • otoskopi
 • ab-profylax om öppen hematotympanon

Traumatisk trumhinneperforation

 • vid hastig tryckstegring i yttre hörselgången, tex efter slag med öppen handflata eller en kraftig explosion
 • även penetrerande våld såsom rengöring av yttre hörselgången, svetsloppa eller vid öronspolning mot vaxpropp
 • smärta i örat och hörselnedsättning, ibland åtföljt av tinnitus
 • ev blodig flytning
 • vid otoskopi ses ofta en flikig perforation
 • trumhinnan kan saknas helt vid mycket kraftiga explosioner

Behandling

 • risk för hörselbensluxation vid öronspolning
 • ab om förorenat
 • exspektans i 6 månader, sedan ev trumhinneplastik

Skallbasfraktur

Temporalbensfraktur

 • trafikolyckor eller svår misshandel mot huvudet
 • även våld mot mandibeln som kan ge hörselgångs- och/eller mellanörefraktur
 • isolerade frakturer i squama temporalis eller mastoidutskottet har sällan klinisk betydelse
 • fraktur genom mellanörat kan ge skador på trumhinna och hörselben

Längsgående frakturer

 • vanligast
 • blödning i hörselgång
 • akustiskt ledningshinder
 • facialispares hos 20%

Tvärgående fraktur

 • hematotympanon
 • sensorineural hsn
 • facialispares hos 50%
 • spontannystagmus och yrsel

Symptom och fynd

 • vanligast är flytning ur yttre hörselgången⇒ allvarligt tecken som kräver skyndsam handläggning!
 • blod, blodtillblandad vätska eller klar vätska (likvor!?)
 • ledningshinder vid mellanörefraktur och sensorineural hörselnedsättning eller total dövhet om frakturen löper genom klippbenet
 • kraftig rotatorisk yrsel och illamående om innerörat
 • bortfallsnystagmus som slår bort från den skadade sidan
 • om debut av facialispares omedelbart efter traumat ⇒ operativ friläggning och reparation
 • om debut efter fritt intervall ⇒ ödem, hematom ⇒ exspektans

Behandling

Fraktur utan symptom
 • från mellanöra, inneröra eller n facialis kräver oftast ingen behandling
Hematotympanon
 • följ kliniskt om isolerad
 • antibiotikaprofylax om trumhinneruptur och blödning ur mellanörat (öppen hematotympanon)
Likvorläckage
 • rtg för att hitta defekten
 • NK-kontakt
 • sluter sig ofta spontant om lindrig
 • ab-profylax under läkningsförloppet
 • om rikligt likvorläckage ur hörselgången eller via örontrumpeten och näsan bör patienten läggas in och dagliga likvortappningar göras
Skadade och dislocerade hörselben
 • behöver oftast inte åtgärdas akut

Komplikationer

 • posttraumatisk meningit, hjärnabscess, epiduralabscess, kvarstående funktionella sequelae

Larynxskador

 • slag mot halsen, intubationsskador, tracheotomi
 • värk, svullnad, hematom, heshet
 • hemoptys vid slemhinneskador
 • ev subkutant emfysem, pneumothorax
 • n recurrens-skador
 • inspektion, laryngotrakeobronkoskopi, rtg
 • säkra andning: intubation (kan vara svårt) eller tracheotomi
 • kraftigt dislocerade frakturerade larynxbrosk bör reponeras och ev fixeras

Käkledsluxation

 • uni- eller bilateralt
 • caput mandibulare har rört sig framåt och neråt
 • pat gapar maximalt med underkäken framskjuten, munnen kan inte stängs aktivt
 • fjädrande motstånd vid passiva stängningsförsök
 • för mandibeln bakåt och nedåt bilateralt, drag undan fingarna!

Käkfraktur

 • mandibelfrakturer förekommer oftast vid mentalis, collum- och angulusregioinen, inte sällan på två ställen samtidigt; collumfrakturer är vanligast

Fynd

 • underkäken devierar mot skadad sida vid gapning
 • palpationsömhet
 • kontinuitetsbrott i tandraden
 • lokalt hematom i munbotten
 • sensibilitetsnedsättning i underläpp och haka (n alveolaris inferior)
 • bettet stämmer inte
 • fraktur i ök ger ett klassiskt sprucket ljud vid perkussion med metallföremål mot tandraden

Diagnos

 • ortopantomogram (slätrtg) vid mandibelfrakturer, annars CT

Behandling

 • maxillfrakturer plattfixeras mot mellanansiktet, ev intermaxillärfixation (ej barn)
 • exakt bettläge vid fixation
 • flytande kost i 1v, skonkost i 2-4 v

Ansiktsfrakturer

 • kan ge upphov till uttalad svullnad som kan hota luftvägar
 • kontakta hellre öronläkare i onödan än för sent
 • risk för rikliga blödningar inåt och utåt
 • kräver oftast inte akut op, men bör opereras inom några dagar

Mellanansiktsfrakturer

 • Lefort I: lös gomplatta ⇒ käkkirurg
 • Lefort II: pyramidfraktur
 • Lefort III: kraniofacial avlösning ⇒ IVA
 • vid maxilloetmoidala frakturer finns risk för livshotande blödning från a maxillaris

Zygomaticusfraktur (okbenet)

 • 60 % av mellanansiktsfrakturerna
 • vid riktat våld mot okbågen med åtföljande inpressning och trismus pga rörelseinskränkning i temporalis- och massetermuskeln
 • ofta genom canalis infraorbitalis, men sällan större bendefekt, diplopi eller enoftalmus

Symptom, fynd

 • avflackad kindknota
 • palpabelt hak i margo infraorbitalis
 • subkonjunktivalt hematom
 • nedsatt sensibilitet n infraorbitalis – risk för sequelae trots reposition
 • trismus vid inpressning
 • ev diplopi (vid orbitabottenfraktur)
 • snytning kan förorsaka subkutant emfysem kring öga och kind

Handläggning

 • rtg/CT
 • odislocerade behöver ej åtgärdas; mjukkost i en vecka eftersom massetern kan dislocera frakturen i efterhand
 • liten/måttlig dislokation ⇒ Gilles reposition med elevatorium, rtg efter 1 v
 • dislokation eller intermediärfragment ⇒ öppen reposition med plattosteosyntes på minst 3 punkter

Tungskador

 • blöder mycket kraftigt
 • sy och tamponera om säkrad luftväg
 • tänk på att det kan blöda ner i halsen
 

  

ÖNH
-Översikt

Örat
-Otalgi
-Extern otit
-Akut mediaotit
-Labyrintit och mastoidit
-Otosalpingit och rör
-Kronisk och adhesiv otit
-Kolesteatom
-Vaxpropp
-Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
-Örontrauma
-Hörselgångsexostoser
-Tumörer på ytterörat

Hörselrubbningar
-Hörseltester
-Ledningshinder
-Otoskleros
-Sensorineural hörselnedsättning
-Presbyacusis
-Akustikusneurinom
-Bullerskada
-Tinnitus
-Sudden deafness
-Nedsatt hörsel hos barn
-Hörhjälpmedel
-Läkemedel som ger hörselnedsättning

Balans
-Undersökning och utredning vid yrsel
-Nystagmus
-Akut balansstörning
-Godartad lägesyrsel, BPPV
-Vestibularisneurit
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Facialissjukdomar
-Facialispares

Näsa och bihålor
-Sinuit
-Näsfurunkel
-Näspolypos
-Rinit
-Näsblödning
-Nästrauma och septumskador
-Övriga näsbesvär

Munhåla
-Sår och slemhinneförändringar i munhålan
-Oral candidos
-Munbottenflegmone
-Quinckeödem
-Steven Johnsons syndrom
-Muntorrhet
-Övrigt

Svalg
-Tonsillit
-Peritonsillit
-Faryngit
-Vincents angina och herpangina
-Mononukleos
-Difteri, äkta krupp
-Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
-Snarkning, sömnapnésyndrom
-Foetor ex ore
-Retrofaryngeal absecss

Spottkörtlar
-Resistens i spottkörtel
-Purulent parotit
-Spottsten
-Sialoadenit
-Sjögrens syndrom

Larynx och trachea
-Akut laryngit
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Laryngotrakeit
-Högt andningshinder
-Heshet
-Laryngomalaci
-Stämbandssjukdomar
-Tracheotomi och intubation
-Röstrubbningar

Sjukdomar i halsens mjukdelar
-Knuta på halsen
-Lymfadenitis collis
-Halscysta
-Atypisk mykobakterios

Matstrupen
-Dysfagi
-Syra- och alkaliskador
-Dyspepsi, reflux, hiatushernia
-Divertiklar
-Esofagusstriktur
-Motorikrubbningar i esofagus
-Plummer-Vinson

Tumörer i huvud-halsområdet
-ÖNH-tumörer
-Maligna tumörer i larynx
-Hypofarynxcancer
-Thyroideacancer

Främmande kropp
-Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus

Trauma
-Trauma mot huvud och hals

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina