Startsidan 
Start

LUNGCANCER

 • tredje vanligaste cancern hos män och fjärde hos kvinnor
 • ökar med 2,1% per år hos kvinnor men minskar med 1,5 % hos män
 • behandling och prognos bygger på utbredning, histopatologisk typ och patientens AT

Etiologi

 • rökning ensamt eller i kombination med andra faktorer svarar för 85-90%
 • radondöttrar, asbest

Symptom

 • hosta
 • hemoptys
 • dyspné
 • thoraxsmärta, ex apikal lundcancer (pancoasttumör), kan växa över på plexus brachialis och ge smärtutstrålning i armen
 • obstruktiv pneumoni
 • Stokes krage eller vena cava superior syndrom
 • symptom från fjärrmetastaser, ex neurologiska från CNS, smärta från skelett
 • hyperkalcemi
 • aptitlöshet, viktnedgång, trötthet

Utredning

 • anamnes, klinisk us
 • lungrtg
 • lab
 • CT thorax och övre buk (lever och binjurar)
 • bronkoskopi med biopsi eller cytologi från tumör
 • riktade undersökningar, ev mediastinoskopi

Typer

Adenocarinom
 • numera vanligast, ökar
 • kvinnor
 • 2(3 perifer
 • troligen samband med rökning
 • slembildning
 • långsam tillväxt men metastaserar tidigt, oftast inoperabel vid upptäckt
 • hematogen spridning till binjurar, CNS (ofta debutsymtpom), abdominella lgl, skelett, kontralaterala lungan
Alveolarcellscancer
 • subtyp av adenomcarcinom, högt differentierad
 • riklig slembildning
 • yngre pat
 • ej korrelerad till rökning
 • perifer, infiltrerar längs bronkvägg
 • växer långsamt och smygande
 • rel god prognos efter op om ej spridd
Skivepitelcancer
 • näst vanligast, män
 • rökning!
 • centralt belägen hos 2/3
 • i huvud- eller lobbronk i 2/3
 • ofta hyperkalcemi
 • snabb tillväxt
 • metastaser rel sent, hematogent eller via lymfbanor
 • högst 5 års överlevnad, kirurgi botar ibland
 • palliativ strålning
Småcellig cancer
 • 3:e vanligaste typen
 • perifer
 • tobak!
 • vanligaste fyndet är mediastinala metastaser o/e hilusmetastaser
 • snabbast växande, tidigast systemisk spridning, sämst prognos
 • 2/3 generaliserade vid upptäckt, ibland debut med paraneoplasi
 • beh med olika kombinationer av cytostatika
Storcellig cancer
 • anaplastisk, slaskgrupp
 • rökning
 • beter sig som adenocarcinom
 • tidigt lgl-metastaser
Bronkial carcinoid
 • lägre ålder, ca 45 åå
 • ej rökningsrelaterad
 • oftast centrala bronker, intraluminalt
 • ofta isolerad hemoptys, atelektas eller pneumoni
 • sällan hormonproduktion
 • god prognos, men vissa metastaserar
 • kirurgi botar oftast

TNM och stadier

Primärtumör, T

T1

 • mindre än eller 3 cm

T2

 • 3 cm

T3

 • inväxt i bröstkorgsvägg, diafragma, mediastinala pleura, parietala perikardiet
 • växt i huvudbronk < 2 cm distalt om karina
 • atelektas eller obstruktiv pneumonit omfattande hela lungan

T4

 • inväxt i mediastinum, hjärta, stora kärl, trachea, esofagus, kotkropp, karina
 • malign lung- eller hjärtsäcksutgjutning
 • separata tumörhärdar i samma lob som innehåller primärtumören
Regionala lgl, N och Fjärrmetastaser, M
 • komplicerad stadieindelning

Behandling av icke småcellig lungcancer

Stadium I-II
 • lobektomi eller pulmektomi i vissa fall
 • annars strålning; stereotaktisk dito om liten tumör
Stadium IIIA och B (utan pleuravätska)
 • cytostatika följt av strålning
Avancerad IIIB och IV
 • palliativ cytostatika som ger symptomlindring och förlängd överlevnad hos patienter med bra AT

Behandling av småcellig lungcancer

 • stor benägenhet för metastasering
 • behandlingen inleds vanligen med Carboplatin-Etoposid
 • strålbehandling om tumören är begränsad till thorax; konkomittant (bättre resultat) eller sekventiell
 • profylaktisk cerebral strålning till pat som uppnår komplett remission
 • vid generalisering ges cytostatika samt strålning vid behov

Palliativ behandling

 • strålning mot smärtgivande skelettmetastaser, mot cerebrala-cerebellära metastaser, för att lindra hemoptys och för att förhindra eller reducera kompression av vena cava superior och/eller centrala bronker
 • YAG-laser vid endobronkiell tumörväxt
 • stentning av cavastas eller bronkobstruktion ger omedelbar symptomlindring

Biverkningar strålbehandling

 • under pågående behandling kan pat få esofagitbesvär ⇒ mjuk mat, flytande paracetamol och vb Xylocain viskös
 • ofta ses också måttlig hudreaktion
 • strålinducerad pneumonit kan uppträda 1-2 månader efter strålbehandling. Risken beror på given stråldos och bestrålad volym. Torrhosta, andfåddhet, håll, feber. Lungrtg bör visa parenkyminfiltrat som motsvarar den aktuella strålbehandlingsvolymen. ⇒ Kortison och ab. Ev resttillstånd i form av skrumpning och fibros.
 

  

ONKOLOGI
-Översikt

Allmän onkologi
-Allmän onkologi
-Cytostatika
-Strålning
-Smärta

Akut onkologi
-Hyperkalcemi
-Medullakompression
-Tumörlyssyndrom
-Binjurebarksinsufficiens
-Vena cava-kompression
-Hjärttamponad
-Luftvägskompression

Hematologiska maligniteter
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Lymfom
-Leukemi

Bröstcancer
-Bröstcancer

Lungcancer
-Lungcancer
-Malignt mesoteliom

Mag-tarmkanalen
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Analcancer
-Carcinoid
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

Njurar och urinvägar
-Njurcancer
-Urotelcancer
-Prostatacancer
-Testikelcancer
-Peniscancer

Gynekologiska tumörer
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Uterus
-Ovarierna

Endokrina tumörer
-Thyroideacancer
-MEN

Övriga maligniteter
-ÖNH-tumörer
-Skelettumörer
-Mjukdelssarkom

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt