Startsidan 
Start

BRÖSTCANCER

Epidemiologi

Vanligaste cancerformen bland kvinnor. Drygt 6000 fall/år. Drabbar var tionde kvinna. 10 % risk att få ny cancer i det kvarvarande bröstet. 5-10 % direkt ärftliga, ytterligare 10-15 % har familjär anhopning. Sällsynt före 30 års ålder. Incidensen ökar med åldern, medianålder ca 65 år. Allt fler botas. 5-årsöverlevnaden för hela gruppen är ca 85%. Oftast inom övre laterala kvadranten.

Riskfaktorer

 • många menstruationsperioder (tidig menarche, nullipara, sen menopaus, kort amning)
 • hereditet (BRCA1 & 2 hos 5-10 %, samband med ovarialcancer) om ung 1:a-gradssläkting alt 2 st 1:a
 • kostvanor, övervikt
 • joniserande strålning mot bröstkörteln
 • p-piller med högdos östrogen
 • långvarig östrogensubstitution (med progesteron) efter menopaus

Histologi

Tumörens aggressivitet bedöms utifrån kärnatypi, mitosfrekvens och tubulär differentiering. 3 histologiska grader. Ju högra grad desto aggressivare tumör och lägre dfferentieringsgrad.

Preinvasiv cancer
 • lobulär cancer in situ, ökad risk för invasiv cancer, även i kontralaterala bröstet
 • ductal cancer in situ, ökad risk för invasiv ca
 • Paget's diseaase of the nipple: carcinoma in situ i bröstvårtans epidermis, eksemliknande, ofta med underliggande DCIS eller invasiv ca
 • cancer in situ kan inte metastasera
Invasiv cancer
 • duktal cancer ca 75-80%
 • lobulär cancer ca 10-15 %, svårare att se på mammografi
 • övriga ex tubulär, medullär, mucinös, sarkom
Manlig cancer
 • oftast duktal
 • oftare hormonreceptorer
 • 4 % har Klinefeldters syndrom
Metastaser
 • ffa till regionala lymfkörtlar i axill, parasternalt
 • fjärrmetastaser till skelett, lunga och lever

Symptom och fynd

 • typiskt en stenhård tumör med oregelbundna kanter, vanligen oöm (talar annars för fibroadenom eller cysta)
 • nedre palpabla storleksgränsen är ungefär 2-3 cm i diameter
 • ensidig tillväxt av hela bröstet
 • blodig sekretion
 • ulceration
 • ev indragning ("napping") av bröstvårtorna
 • ev lymfödem i huden (peau d'orange)
 • armsvullnad
 • patienten söker oftast för smärta eller tumor
 • vid inflammtorisk ca rodnad, ödem, värmeökning, generell konsistensökning
 • eksem ⇒ måste utredas ⇒ excisionsbiopsi och trippeldiagnostik

Smärta i båda brösten, ofta premenstruellt accentuerad, talar mot cancer.

Stadieindelning enligt TNM

 1. < 2cm, begränsad till bröstet
 2. 2-5 cm och/eller rörliga metastaser i axillen
 3. > 5cm, fixerad till hud eller thorax och/ eller fixerade metastaser i axill
 4. fjärrmetastaser, inflammatorisk cancer

Prognostiska faktorer

Tumörstadiet är den viktigaste prognostiska faktorn. Även antalet axillära metastaser och receptorpositivitet (ffa progesteron) är viktigt. Primärtumörens storlek, tillväxtkapacitet (DNA-mönster m.m.), histologisk typ (comedo dålig). Ju högre histologisk grad (tumöregenskaper) desto sämre prognos. Höga nivåer av ER och PR ger bättre prognos. Höga nivåer av erbB2-receptorn innebär sämre prognos (ökad cellproliferation) men är en förutsättning för antikroppsbehandling med Herceptin ® mot receptorn.

Trippeldiagnostik

Klinisk us
 • anamnes
 • inspektion
 • palpation
Mammografi
 • ej om under 35 år (ev UL)
 • 3 bilder
 • typiskt är asymmetriska täthetsökningar, radierande indragningar samt mikroförkalkningar
 • vid graviditet göres UL istället för mammografi

OBS! Alla förändringar syns inte! Gäller ssk lobulära tumörer.

Finnålspunktion
 • görs efter mammografi för att undvika störande blödningar
 • cancer, atypi, benignt, icke bedömbart
 • receptorbestämning
 • ev göres mellannålsbiopsi

Om en av dessa tre gör att cancer kan misstänkas måste förändringen exstirperas för histopatologisk bedömning. Vid oklar resistens göres liten sektorresektion (excisionsbiopsi) i narkos.

Åtgärd efter PAD-svar

 • benignt ⇒ släpp patient
 • cancer ⇒ operation
 • atypi ⇒ diagnostisk sektorresektion med marginal alt. mellannålsbiopsi ⇒ PAD
 • icke diagnostiskt material ⇒ ny punktion

Utredning vid cancer

 • Hb, Vita, SR, Na, K, krea, Bil, ALP, GT, ASAT, ALAT
 • rtg pulm
 • skelettscint endast vid symptom

Behandling vid bröstcancer

Kirurgisk behandling

Förstahandsbehandling.

Partiell mastektomi (bröstbevatande kirurgi, sektorresektion)
 • om liten invasiv cancer: vid CIS, T1N0 och T2N0 där tumören finns i endast en kvadrant, är < 3 cm, utan överväxt i skinnet/ej fixerad, inga misstänka lgl, mikroförkalkningar får ej finnas i olika kvadranter
 • eller begränsad duktal CIS
 • ssk om stort bröst
 • resektion med marginal
 • Hb, leverstatus, lungrtg preoperativt
Modifierad radikal mastektomi (MRM, ablatio mammae)
 • vid stor tumör (sektorresektion ej möjlig), om pat själv vill eller om litet bröst
 • hela bröstkörteln ner till pectoralisfascian avlägsnas
 • utrymning av 10 axillarkörtlar för stadieindelning, om pos körtlar ⇒ postop strålning av axill
 • fördelarna är mindre risk för lokalrecidiv och ny cancer samt att man slipper postoperativ strålbehandling om lgl ok
Axillutrymning
 • rutinmässigt vid invasiv cancer
 • ca 10 lgl för stadieindelning
 • sentinel node: den första körteln som dränerar området visualiseras preop m lymfscintigrafi (teknetiumisotop och färgteknik), om denna är fri från tumör sparas övriga lgl
 • hos ca 20% är den immunhistokemiska underökningen positiv (resultat någon vecka senare)
Bröstrekonstruktion
 • i samma seans som mastektomi eller 1-2 år senare

Komplikationer till kirurgi

 • n. thoracicus longus ⇒ nedsatt sensibilitet samt vingscapula ⇒ sjukgymnastik
 • armsvullnad hos 15-30 % ⇒ kompressionsstrumpa, tidigt lymfterapi och sjukgymnastik
 • lymfödem
 • blödning, misstänk ffa vid postop smärta som kräver mer än Panodil och Voltaren
 • serom

Neoadjuvant terapi

Preoperativ cytostatika

För att krympa tumören vid

 • primärt mycket lokalt avancerad ca
 • ulcererande tumörer
 • tumörer fixerade till thorax
 • inflammatorisk cancer
 • även om lgl-metastaser
Ev hormonbehandling
 • vid hormonreceptorpositiv tumör men kontraindikationer mot cytostatika
 • antiöstrogen (tamoxifen, Nolvadex ®) eller aromatashämmare (till postmenopausala)

Adjuvant terapi

 • för att angripa mikrometastaser (spridd men ej diagnostiserbar)
Cytostatika
 • vanligen FEC (Fluorouracil, epirubicin och cyklofosfamid), dropp en dag var tredje vecka
 • postoperativt till alla lgl-positiva (ssk unga < 40 år)
 • såväl pre- som postoperativt vid inflammatorisk ca
 • receptornegativ tumör
 • till högriskpat (låg differentieringsgrad, hög proliferation) trots neg lgl
 • amenorré vanligt
Hormonell behandling
 • till receptorpositiva (70%), gynus före!
 • premenopausala får GnRH-analogen goserelin (Zoladex ®) i 2 år + tamoxifen (Nolvadex ®, Tamoxifen ®) i 5 år
 • postmenopausala får tamoxifen i 5 år och ev aromatashämmare (Arimidex ®, Femar ®, Aromasin ®) om hög risk för recidiv
 • Herceptin ® om erbB2-positivitet
Postoperativ strålning
 • minskar risk för lokoregionala recidiv
 • strålning mot bröstet efter sektorresektion eller osäker radikalitet efter mastektomi
 • strålning mot lgl i axill, fossa supra- och infraklavikularis och övre parasternala lgl om > 3 pos lgl i axill
 • 25x under 5v
 • kan ge hudreaktion, pneumonit, arm- och ev bröstödem

Kontroller

 • åb med PAD-svar 10 dgr postop
 • vid familjär förekomst av bröst- och ovarialcancer palpation och mammografi 1 gång/år, ev kontroll hos gynekolog
 • mammografi 1 gång/ år om LCIS
 • palpation och mammografi 1/år om DCIS
 • vid invasiv cancer palpation av bröst och regionala lgl 1-2 ggr/år de 2 första åren, därefter utglesning, dessutom mammografi årligen
 • rtg pulm efter 1 år

Recidiv

 • 2/3 av de lokala recidiven upptäcks av patienten själv
 • anamnes, us och mammografi viktigast
 • de flesta recidiven kommer inom 2-3 år
 • OBS! sex ggr ökad risk att utveckla cancer i andra bröstet
 • efter sektorresektion göres mastektomi
 • efter mastektomi göres radikal excision, ev strålning, ev plastikop
 • vid inoperabelt thoraxväggsrecidiv ges systemisk cytostatika eller hormonell beh samt strålning

Fjärrmetastaser

 • kurativ beh finns ej
 • medianöverlevnad ca 2 år
 • cytostatika (om snabbt prolifererande aggressiv sjukd utan hormonrec)
 • Herceptin om pos
 • hormonell beh om rec pos, aromatashämmare eller tamoxifen till postmenopausala, Zoladex ® till de premenopausala som fått tamoxifen adjuvant
 • bisfosfonater iv (Zometa, Aredia) eller strålning vid skelettmetastaser

Komplikationer

 • medullakompression
 • hyperkalcemi (rehydrera, forcerad diures)
 • hjärnmetastaser
 • neurologiska symptom har akut prioritet!
 

  

ONKOLOGI
-Översikt

Allmän onkologi
-Allmän onkologi
-Cytostatika
-Strålning
-Smärta

Akut onkologi
-Hyperkalcemi
-Medullakompression
-Tumörlyssyndrom
-Binjurebarksinsufficiens
-Vena cava-kompression
-Hjärttamponad
-Luftvägskompression

Hematologiska maligniteter
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Lymfom
-Leukemi

Bröstcancer
-Bröstcancer

Lungcancer
-Lungcancer
-Malignt mesoteliom

Mag-tarmkanalen
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Analcancer
-Carcinoid
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

Njurar och urinvägar
-Njurcancer
-Urotelcancer
-Prostatacancer
-Testikelcancer
-Peniscancer

Gynekologiska tumörer
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Uterus
-Ovarierna

Endokrina tumörer
-Thyroideacancer
-MEN

Övriga maligniteter
-ÖNH-tumörer
-Skelettumörer
-Mjukdelssarkom

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt