Startsidan 
Start

Behandling vid hematologiska maligniteter

Cytostatika

Purinanaloger

Fludarabin (Fludara ®)

 • iv eller po
 • vid KLL
 • risk för benmärgshämning

Kladribin (Leustatin ®)

 • iv
 • vid hårcellsleukemi
 • benmärgshämning, neurotoxicitet

Alkylerare

Klorambucil (Leukeran ® )

 • peroralt
 • få biverkningar
 • används tex vid lågmaligna lymfom

Cyklofosfamid (Sendoxan ®)

 • används vid bla NHL, Hodgkin, KLL, myelom, bröstcancer, lungcancer, reumatiska tillstånd
 • risk för leukopeni, hemorrhagisk cystit, urotelcancer, gonadinsufficiens
 • samtidigt ges Uromitexan ® (mesna) för att skydda urinvägar

Busulfan (Myleran ®)

 • symptomatisk behandling vid KML
 • beh vid polycytemia vera

Antracykliner

Cerubidin ®, Zavedos ®, Novantrone ®

 • induktionsbehandling vid AML

Antimetaboliter

Cytosin-arabinosid (ara-C) (Cytosar ®, Arabine ®, Cytarabin ®)

 • induktionsbehandling vid AML

Övriga preparat

Bortezomib (Velcade ®)

 • multipelt meylom

Hydroxy-urea (Hydrea ®)

 • symptomatisk behandling vid KML, polycytemia vera mm

Imatinib (Glivec ®)

 • tyrosinkinashämmare, hämmar abl-genprodukten vid KML

Interferon-alfa (IntronA ®, Roferon-A ®)

 • hämmar tyrosinkinas vid KML
 • ges även vid bla polycytemia vera

Anagrelid (Xagrid ®)

 • vid polycytemia vera, essentiell trombocytos

Kombinationsbehandlingar

CHOP

 • cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednisolon
 • ges var 14:e eller var 21:e dag
 • leukopeni efter 10-14 dagar
 • håravfall börjar efter 2-3 v
 • vid CHOP-14 krävs tillägg av G-CSF-behandling, då är risken för leukopeni störst dag 8-10

MIME

 • metyl-GAG, ifosfamid, metotrexat, etoposid
 • second line vid högmaligna lymfom

DHAP

 • cisplatin och Cytosar
 • second line vid högmaligna lymfom, Mb Hodgkin

ABVD

 • doxorubicin, bleomycin, vinblastin, dacarbazin
 • vid Mb Hodgkin
 • håravfall, leukopeni
 • bleomycin kan ge lungtoxicitet

BEACOPP

 • bleomycin, etoposid, doxorubicin, cyklofosfamid, vinkristin, procarbazin, prednisolon
 • vid Mb Hodgkin

IKE

 • ifosfamid, karboplatin, etoposid
 • second line vid Mb Hodgkin

FC

 • fludarabin och cyklofosfamid
 • tex vid lågmaligna lymfom
 • benmärgspåverkan, infektionskänslighet

MP

 • melfalan (Alkeran ®) + prednisolon
 • multipelt myelom

Monoklonala antikroppar

Rituximab (Mabthera ®)

 • ak mot CD20 (finns på många lymfomceller av B-cellsursprung)
 • bra effekt vid follikulära lymfom och vid aggressiva B-cellslymfom i kombination med kemo
 • ger ofta infleunsaliknande biverkningar under första infusionen, därefter mer sällsynt

Alemtuzumab (MabCampath ®)

 • ak mot T-antigenet CD52
 • kraftiga biverkningar
 • ge alltid profylax mot Pneumocystis och herpes zoster 4-6 mån efter avslutad behandling
 • risk för CMV-reaktivering

Stamcellstransplantation

 • förr användes stamceller från benmärgen (250 sprutor…)
 • idag skördas oftast perifera stamceller, G-CSF för mobilisering till blodbanan + leukaferes

Allogen

 • stamcellsdonatorn är släkting eller frisk frivillig
 • HLA-matchning viktigare än blodgrupp
 • ger ”nytt” immunsvar med förhoppning om graft-versus-leukemia-effekt
 • högriskbehandling, infektionsrisk m.m.
 • obesläktad donator ökar risk för graft-versus host

Autolog

 • pats egna stamceller skördas i remissionsfas och fryses in
 • transplanteras efter intensiv cytotoxisk behandling
 • inte lika effektivt som allogen STC men färre komplikationer

Infektionsprofylax vid cytostatikabehandling och strålning

Pneumocystis carinii

 • Eusaprim forte ® eller Bactrim forte ® 1x1 3 ggr/vecka
 • alternativ finns vid sulfaöverkänslighet
 • alltid 4-6 mån efter MabCampath ®
 • ges under och tom 1 mån efter CHOP-14, CHOEP-14 och BEACOPP
 • kan bli aktuellt vid fludarabin, kladribin (tom 3 mån efter behandling)

Herpes zoster

 • aciclovir 400 mg x 2
 • alltid 4-6 mån efter MabCampath ®
 • kan bli aktuellt vid fludarabin, kladribin (tom 3 mån efter behandling)

Hepatit B

 • pat som haft hepatit B (anti-HBc+ o/e HBsAg+) bör ha lamivudin 100 mg x 1
 • disktuera dessutom med infektionsläkare om HBsAg+ kring monitorering och ev ytterligare behandling

CMV

 • hos pat som haft CMV och får feber underbehandling med MabCampath ® skall antal kopior av CMV i blod analyseras och behandling mot CMV ges
 • profylaktisk behandling rekommenderas inte

Bestrålade blodprodukter

 • ges till pat som fått fludarabin, kladribin eller alemtuzumab
 • tom 6 mån efter avslutad behandling

Candida

 • under strålbehandling + 2 v efter
 • Mycostatin ® eller Diflucan ® 100 mg x 1 till alla som strålas mot munhåla och svalg
 • Diflucan ® om strålning mot esofagus
 

  

ONKOLOGI
-Översikt

Allmän onkologi
-Allmän onkologi
-Cytostatika
-Strålning
-Smärta

Akut onkologi
-Hyperkalcemi
-Medullakompression
-Tumörlyssyndrom
-Binjurebarksinsufficiens
-Vena cava-kompression
-Hjärttamponad
-Luftvägskompression

Hematologiska maligniteter
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Lymfom
-Leukemi

Bröstcancer
-Bröstcancer

Lungcancer
-Lungcancer
-Malignt mesoteliom

Mag-tarmkanalen
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Analcancer
-Carcinoid
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

Njurar och urinvägar
-Njurcancer
-Urotelcancer
-Prostatacancer
-Testikelcancer
-Peniscancer

Gynekologiska tumörer
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Uterus
-Ovarierna

Endokrina tumörer
-Thyroideacancer
-MEN

Övriga maligniteter
-ÖNH-tumörer
-Skelettumörer
-Mjukdelssarkom

Sidan uppdaterad 2011-01-04
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt