Startsidan 
Start

Leukemier

ALL

 • ffa barn men även vuxna, då sämre prognos
 • HTLV-1 (vuxna)
 • oftast blaster av B-cellstyp, ansamlas i BM och ev även i mjälte, lgl, lever

Symptom

 • trötthet
 • infektion, långvarig feber
 • blödning, ev petekier
 • blekhet
 • matleda
 • barn får ofta värk i skelettet
 • förstorade lgl vanligare vid ALL än AML
 • splenomegali

Diagnos

 • blodbild: blaster (lymfocyter)
 • BM: 90 % blaster, lite fett, hypercellulär
 • anemi
 • vita ↓ eller ↑
 • trc-peni
 • förhöjd SR
 • immunfenotypning
 • cytogenetik (vuxna kan ha Philadelphiakromosom, dålig prognos)
 • likvoranalys

Behandling

 • cytostatika
 • induktionsbehandling med en kombination av vinkristin, antracyklin, cyklofosfamid, cytosin-arabinosid, högdos metotrexat, asparaginas och steroider
 • därefter underhållsbehandling med bla 6-merkaptopurin och metotrexat under två års tid
 • stamcellstransplantation (allogen i första hand med HLA-identiskt syskon) om högriskgrupp, 75-90 % remission
 • metotrexate + cytostatika intrathekalt för konsolidering (kan gömma sig i testes och CNS och orsaka recidiv)
 • bäst prognos (gäller ffa barn)

KLL

 • gamla människor
 • nästan mogna B-celler ansamlas i BM och lgl
 • diffa mot lågmalignt NHL som är nästan samma sak

Symptom

 • trötthet
 • lymfkörtelförstoring
 • anemi (pga hypersplenism, benmärgsinsufficiens och autoimmun hemolys)
 • infektionskänslighet (pga benmärgsinsuff, hypogammaglobulinemi), ffa kapselförsedda bakterier
 • B-symptom: nattsvett, feber och viktnedgång

Diagnos

 • upptäcks ofta av en slump
 • leukocytos
 • anemi och trombocytopeni (sent)
 • i blod- och benmärgsutstryk: små lymfocyter, smudgecells, gatstenskromatin
 • kromosomanalys, mutationsanalyser
 • β2-mikroglobulin prognostisk faktor

Behandling

 • behandlar när symptom föreligger
 • kan ej botas men vissa behöver inte behandlas
 • cytostatika (klorambucil, cyklofosfamid, kladribin, fludarabin, CHOP) och steroider, CAVE TLS (tumor lysis syndrome), ev ge allopurinol före
 • steroider
 • ev lokal strålning mot lgl
 • ev alemtuzumab, rituximab
 • ev allogen stamcellstransplantation till yngre
 • dör ofta av infektioner, aldrig blastkris

AML

 • äldre, 15 % barn
 • kort anamnes, får ofta plötsligt blåmärken, anemi, trötthet, näsblod, feber
 • B-symptom, smärta i leder och skelett
 • riskfaktorer är högdos joniserande strålning, cytostatika, bensen, trisomi 21, KML, polycytemia vera, MDS, myelofibros

Diagnos

 • anemi
 • trombocytopeni
 • vita mycket låga till mkt höga
 • förhöjd SR
 • rikligt med blaster i diffen liksom omogna myeloida celler
 • benmärgsaspiration för diagnos: > 20 % myeloblaster, ibland Auerstavar (patognomont), MPO-positivitet
 • kromosomanalys, molekylärgenetisk analys (immunfenotyping) av benmärgsaspirat
 • HLA-typning inför ev stamcellstransplantation
 • olika undergrupper enligt WHO 2008

Behandling

 • induktionsbehandling med ara-C (cytosin-arabinosid, Cytosar ®, Arabine ®, Cytarabin ®) i kombination med en antracyklin (Cerubidin ®, Zavedos ®, Novantrone ®), ge allopurinol 300 mg x 1 innan behandlingsstart
 • ger mycket kraftig benmärgshämning → blodtransfusion, trombocyttransfusion, ab om neutropen feber
 • efter 3-4 v återhämning av blodbildning
 • mål är komplett remission, om detta uppnås ges konsolideringsbehandling med cytostatika
 • annars palliation eller stamcellstransplantation

Prognos

 • många uppnår komplett remission men särskilt äldre får recidiv
 • 60 % treårsöverlevnad mellan 16-40 år
 • karyotyp viktigaste prognostiska markören
 • hög ålder, mognadsrubbning i benmärgsceller, tidigare hematologisk sjukdom, tidigare cytostatika eller strålning innebär sämre prognos

Akut promyelocytleukemi

 • translokation 15 och 17 leder till ökat uttryck av receptor för retinolsyra med risk för koagulationspåverkan
 • yngre patienter
 • behandlas med retinolsyra (ATRA, Vesanoid ®) som kan få cellerna att mogna ut samt cytostatika
 • beh ger risk för retinoidsyndrom med förhöjda vita, ge streoider o/e cytostatika
 • god prognos

KML

 • vuxna, ffa män
 • proliferation oftast enbart i myelopoesen
 • 3 faser: kronisk, accelererande och blastkris (liknar AML)

Symptom

 • viktnedgång, feber, anemi
 • splenomegali
 • mjältinfarkt
 • många är symptomfria vid diagnos
 • leukostas vid extrem leukocytos ⇒ yrsel, synpåverkan, hörselnedsättning

Diagnos

 • kraftig leukocytos
 • trc-peni eller trc-cytos
 • ofta anemi
 • ofta förhöjda basofila
 • "benmärg i blodet"
 • BM: fettfattig och hypercellulär
 • BCR-ABL (Philadelpiakromosom, tyrosinkinas), en del av nr 22 till nr 9

Behandling

Symptomatisk behandling
 • hydroxy-urea (Hydrea ®) i första hand
 • interferon-alfa (IntronA ®, Roferon-A ®) hämmar tyrosinkinas
 • busulfan (Myleran ®), ger dock blastkris snabbare
Remissionsinducerande behandling
 • tiden till transformation förlängs och en del patienter blir botade
 • imatinib (Glivec ®) tyrosinkinashämmare, hämmar abl-genprodukten
Kurativ behandling
 • allogen stamcellstransplantation
 

  

ONKOLOGI
-Översikt

Allmän onkologi
-Allmän onkologi
-Cytostatika
-Strålning
-Smärta

Akut onkologi
-Hyperkalcemi
-Medullakompression
-Tumörlyssyndrom
-Binjurebarksinsufficiens
-Vena cava-kompression
-Hjärttamponad
-Luftvägskompression

Hematologiska maligniteter
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Lymfom
-Leukemi

Bröstcancer
-Bröstcancer

Lungcancer
-Lungcancer
-Malignt mesoteliom

Mag-tarmkanalen
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Analcancer
-Carcinoid
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

Njurar och urinvägar
-Njurcancer
-Urotelcancer
-Prostatacancer
-Testikelcancer
-Peniscancer

Gynekologiska tumörer
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Uterus
-Ovarierna

Endokrina tumörer
-Thyroideacancer
-MEN

Övriga maligniteter
-ÖNH-tumörer
-Skelettumörer
-Mjukdelssarkom

Sidan uppdaterad 2011-01-04
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt