Startsidan 
Start

RESPIRATION

Dead space (luft som ej deltar i gasutbytet) utgörs av tillförande luftvägar, volym ca 500 ml normalt.

Blodgasen (arteriellt pO2 och pCO2) påverkas av:

Intrapulmonella faktorer:

 • inandad syrehalt
 • alveolär ventilation (VA)
 • diffusionshinder över alveolarmembranen
 • shuntfraktion, den del av det venösa blodet som ej kommer i kontakt med gasutbytet
 • relationen mellan den mängd gas som ventilerar och den mängd som perfunderar (VA/Q)

Extrapulmonella faktorer:

 • hjärtminutvolym (Q) (stor betydelse)
 • syrekonsumtion (VO2) (stor betydelse)
 • Hb
 • syra-basbalans
 • kroppstemperatur
 • syredissociationskurvans form

KOL

Stor risk för postoperativa lungkomplikationer som bronkospasm, pneumoni, atelektaser och pneumothorax. Kompensation sker i vanliga fall genom ökat andningsarbete vilket kanske inte orkas med efter en operation. Anestesi hämmar hostförmågan. Sekretstagnation kan ge andningsinsufficiens postoperativt.

ARDS

Adult respiratory distress syndrome. Inflammation och ökad kärlpermeabilitet i lungorna ger arteriell hypoxi och progredierande lunginfiltrat. 60-80% mortalitet. Vid SIRS, sepsis, trauma, multipla transfusioner, aspiration, lungkontusion, pneumoni, drunkningstillbud. Lungfunktionen är rubbad med tilltagande och livshotande hypoxemi i kombination med hyperkapni (ansamling av koldioxid). Lungorna blir styva, compliance sjunker. Flera organsystem drabbas successivt av svikt sekundärt till otillräcklig perfusion. Patienten hyperventilerar (> 40-60 /min), är trött, blek, svettas, orolig, cyanostisk, dyspné, bukandas, interkostala indragningar. Rtg för diagnos (utbredda vattniga infiltrat). Åtgärda grundsjukdomen! Antibiotika, nutrition, vätska (CAVE övervätskning pga ökad permeabilitet), respiratorbehandling, trombosprofylax.

SIRS

"Systemic inflammatory response syndrome". Generell inflammation som kan utlösas av trauma, brännskador, pankreatit, ischemi, toxiner m.m. Vävnadssönderfall ⇒ cytokinfrisättning (IL, TNF) ⇒ komplement- och koagulationssystemen triggas ⇒ hypovolemi pga vasodilatation och ökad kärlpermeabilitet.

Orsaker

 • multitrauma ⇒ stabilisera frakturer, tidig kirurgi
 • depsis ⇒ antibiotika, kirurgi
 • pankreatit ⇒ konservativ behandling
 • brännskador ⇒ kirurgi, antibiotika, konservativt

⇒ grundorsaken måste behandlas!

Definition

 • sänkt BT
 • ökad hjärtfrekvens
 • desorientering (CNS-svikt)
 • njursvikt med oliguri/anuri
 • ökad temperatur
 • ökade eller minskade vita
 • ger multiorgan dysfunction syndrome (MODS, MOF)

MODS

Främsta orsaken till och viktigaste indikationen för vård på IVA. Iintagningskriterier: livshotande svikt i mer än ett organsystem och patienten skall kunna återgå till ett meningsfullt liv.

Cirkulationssvikt
 • chock, pga myokardsvikt, vasodilatation, ökad kapillär permeabilitet
Respiratorisk svikt
 • ARDS pga ökad permeabilitet
Njursvikt
 • ATN pga lågt tryck eller kapillärläckage
 • ofta reversibel
 • rikligt med vätska och tillräckligt perfusionstryck!
CNS-svikt
 • desorientering, förvirring, medvetandesänkning.
Leversvikt
 • hypoalbuminemi, sänkt PK/APTT, fibrinogen.
DIC
 • "patologisk proteolys"
 • ge FFP, ev trc, ev fibrinogen, ev ATIII

Åtgärder

 • grundsjukdomen!
 • snabbt understödjande vätskebehandling, högt perfusionstryck, inotropt stöd och respiratorbehandling
 

  

ANESTESI
-Översikt

Avancerad HLR

Anestesiologisk farmakologi
-Narkosstadierna, MAC
-Anestesi
-Analgesi
-Muskelrelaxation
-Crash induction och åtgärder vid aspiration
-Regional anestesi

Preoperativa åtgärder
-Preoperativ bedömning
-Premedicinering
-Preoperativ trombosprofylax

Problem under och efter anestesi
-Problem i samband med anestesi
-Postoperativa komplikationer

Övrigt anestesi
-Nålar
-Övervakning
-Respiration
-Blodgas, acidos och alkalos
-Vätska och dehydrering
-Blödning
-Sepsis
-Energibehov

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt