Startsidan 
Start

Sepsis

 • en klinisk diagnos som beror på en svår bakteriell infektion
 • viktigt med tidigt insatt behandling, för varje timmes fördröjning ökar mortaliteten med 8 %...
 • vid samhällsförvärvad sepsis är E. coli, S. aureus, pneumokocker och Enterobacteriaceae vanligast
 • vid nosokomial sepsis även Enterobacteriacae, enterokocker, Pseudomonas, mer komplicerat resistensmönster
 • första levnadsveckan: E. coli, GBS, Listeria
 • < 20 åå: pneumokocker, meningokocker, S. aureus
 • äldre får gramnegativa tarmbakterier
 • inte alla har feber (kan tex saknas vid granulocytopeni)
 • hypotermi är illavarslande liksom leukopeni
 • måttlig trcpeni är regel, ofta lätt påverkan på PK och APTT

Patogenes

 • bakterier och bakterietoxiner aktiverar flera av kroppens försvarssystem, proinflammatoriska cytokiner fristätts
 • koagulationen aktiveras
 • artärsystemet dilateras och kärlväggarna börjar läcka
 • blodtrycksfall och vätskeförlust
 • ⇒ nedsatt vävnadsgenomblödning och syrebrist ⇒ cellulär hypoxi och anaerob metabolism ⇒ vätejoner och lakat ⇒ lågt pH, lågt bikarbonat, negativt BE ⇒ initialt kompensation via ökad ventilation ⇒ ↓ PaCO2 (metabol acidos med partiell respiratorisk kompensation)
 • kroppens organ börjar svikta
 • ond cirkel

Definitioner

SIRS

Kroppens svar på skador (trauma, infektion, kirurgi, brännskada m.m.). Minst 2 av:

 • feber > 38º eller hypotermi < 36º
 • takykardi (> 90/min), är ett tidigt tecken
 • påverkad respiration (AF > 20/min) eller PCO2 < 4 kPa, tidigt tecken, beror på sepsisinducerad lungfunktionsnedsättning och respiratorisk kompensation av metabol acidos
 • leukocytos (> 12x 109 /l) eller leukopeni (< 4x 109 /l) eller > 10 % omogna former

Sepsis

 • SIRS + en utlösande infektion, i regel med viabla bakterier i blodbanan
 • = septikemi (bakterier och/eller deras toxiner finns i blodet och ger symptom)
 • inget krav på positiv blododling, s. k. bakteriemi

Svår sepsis

 • hypotension (systoliskt BT < 90 eller MAP ≤ 70) o/e
 • hypoperfusion (P-laktat >1 mmol över övre normalgränsen eller BE ≤-5 mmol) o/e
 • organdysfunktion (konfusion eller sänkt medvetandegrad, trc < 100, PK > 1,5 eller APTT < 60, urinproduktion < 0,5 ml/kg/h, hyperbilirubinemi > 70, PaO2 < 7,0 kPa vid luftandning, sat < 87%), PaO2 < 5,6 kPa vid pneumoni (sat 78%))
 • förbättras på vätsketillförsel

Septisk chock

 • cirkulationssvikt trots adekvat tillförsel av iv vätska
 • ofta varm initialt (generell vasodilatation), därefter perifer kyla och cyanos (sympaticus)
 • ge kontinuerlig infusion med inotropa lkm (CVK, artärnål, IVA)

Symptom/statusfynd vid sepsis

 • sjunkande blodtryck (sent tecken!)
 • ökad andningsfrekvens (tidigt)
 • CNS-påverkan (tidigt)
 • takykardi (tidigt)
 • minskade urinmängder
 • feber (kan saknas...)
 • kräkning, diarré mkt vanligt liksom buksmärta
 • nackstyvhet?
 • hudutslag? (petekier, erysipelas, nekrotiserande fasciit)

Varningstecken

Allvarligt tecken

Mycket allvarligt

syst BT < 100

SBT < 90

SBT < 90 trots vätska

AF > 20

AF > 25

AF > 30

sat < 95%

sat 90 %

sat < 87 %

desorientering

motorisk oro

sänkt medvetande

puls > 90

puls > 110

puls > 130

 

 

urin < 0,5 ml/kg/h

Handläggning vid sepsis

Bör ha utförts inom 60 minuter, "time is organ"!

Syrgas

 • 2-3 l på grimma, 5-15 l på mask

Intravenös infart, vätska

 • omedelbart till alla!
 • om systoliskt blodtryck < 90 eller förhöjt laktat, ge bolusdos Ringer 1000 ml inom 30 min x 1-3
 • börja med kristalloider, därefter kolloider (Voluven alt Macrodex + Promiten ®)

Säkerställ odlingar

 • blod x 2-3 (pos inom 1-3 dygn, neg efter 5 dgr) innan ab
 • övriga odlingar får ej fördröja insättning av antibiotika
 • urinodling + urinsticka + vb pneumokockantigen och legionellaantigen i urin
 • NPH, sputum
 • misstänkt fokus (sår, faeces, likvor, led, ascites, tampong...)

KAD

 • följ timdiures, kontakt om urinproduktion upphör!

Empirisk antibiotikabehandling vid samhällsförvärvad sepsis

Vid misstanke om...

 • pneumoni: bensyl-pc
 • pneumoni med svår sepsis/septisk chock: cefotaxim + makrolid
 • urinvägar: cefotaxim
 • urinvägar med svår sepsis/septisk chock: cefotaxim + aminoglykosid
 • meningit: cefotaxim + ampicillin
 • mjukdelsinfektion: bensylpc eller isoxazolylpc
 • mjukdelsinfektion med svår sepsis/septisk chock: tillägg av klindamycin
 • misstänkt fasciit/myosit: imipenem + klindamycin + aminoglykosid
 • bukfokus: cefotaxim + metronidazol eller piperacillin-tazobactam eller imipenem
 • bukfokus med svår sepsis/septisk chock: tillägg av aminoglykosid
 • oklart fokus: cefotaxim (alternativt cefepime, imipenem, meropenem, piperacillin-tazobactam)
 • oklart fokus med svår sepsis/septisk chock: tillägg av aminoglykosid
 • ESBL: meropenem eller imipenem eller enligt känt resistensmönster
 • MRSA: vancomycin eller linezolid eller enligt känt resistensmönster
 • neutropeni: imipenem, meropenem, piperacillin-tazobactam, cefepime eller ceftazidim
 • protesinfektion eller septisk artrit: staph-täckning

Aminoglykosid ges som snabb engångsdos 4-5 mg/kg (2 mg/kg vid anuri), snabb avdödning. Serumkoncentrationen skall följas om aminoglykosiden ges kontinuerligt. Aminoglykosider har sämre staph-täckning.

Empirisk antibiotikabehandling vid nosokomial sepsis

Tänk på svamp! Vid missanke om fokus i...

 • nedre luftvägar: cefepime, ceftazidim, meropenem, imipenem eller piperacillin-tazobactam, samtliga med ev tillägg av aminoglykosid
 • buk, genitalia: piperacillin-tazobactam, meropenem eller imipenem, ev med aminoglykosid
 • buk, genitalia (alternativ): ampicillin + kinolon + metronidazol
 • ovanstående täcker ej in Enterococcus faecium, ge i så fall vancomycin
 • urinvägar: cefotaxim eller ceftazidim eller cefepime, ev med aminoglykosid, alternativt piperacillin-tazobactam

Steroider vid sepsis

 • om känd binjurebarkssvikt
 • om steroidbehandling (med > 5 mg Prednisolon dagligen) skall dubbel dos ges vid 38°, tredubbel dos vid 39° (20 mg hydrokortison, Solu-Cortef, motsvarar 5 mg Prednisolon)
 • om tidig septisk chock som har fortsatt hypotension trots adekvat vätskesubstitution och vasopressorbehandling, dvs endast aktuellt på IVA

Lab

 • Hb, EVF, vita, trc, CRP
 • Na, K, krea
 • ASAT, ALAT, ALP, bili
 • PK-INR, APTT, D-dimer, fibrinogen, A-3, ev S-myoglobin
 • laktat (venöst eller via blodgas)
 • blodgas på alla
 • B-glukos
 • överväg hjärtmarkörer, blodgruppering, bastest

Annan utredning

 • EKG
 • identifiera fokus!
 • rtg pulm
 • vb UL buk, CT (thorax, buk), UKG

Övervakning

 • följ vitala parametrar frekvent i början (AF, sat, BT, puls, medvetandegrad, temp, urinproduktion), initialt en gång per timme under de första 3-6 timmarna, tätare om riskzon för IVA-vård
 • BAS 90-30-90 (BT < 90, AF < 30, sat < 90) varningssignal!
 • lab + blodgas + laktat efter 3-6h och därefter vid behov
 • source control mot fokus
 • om patienten är stabil och uppfyllt behandlingsmålen enligt nedan kan kontroller ske var 2-4 timme under första dygnet, tätare vid försämring

Behandlingsmål

 • inom 1h: systoliskt BT > 90, MAP > 70, saturation > 93 %
 • inom 6h: laktatnivå sjunkande, diures > 200 ml
 • inom 24 h: AF normaliserad

Kontakta IVA-läkare för samråd om

 • bestående systoliskt BT < 90 trots vätska
 • sat < 90% trots syrgas
 • laktat är förhöjt eller stigande
 • diures < 200 ml efter 6 h
 • bestående AF> 30/min trots syrgas

Övrigt

 • CPAP, betastimulantia vb liksom tidig intubation, om blodgaser ej förbättras inom 60-120 min är pat ofta i behov av invasiv ventilatorbehandling
 • profylax mot stressulcus (H22-blockare eller PPI)
 • trombosprofylax (LMWH), dock ej vid DIC
 • profylax mot trycksår
 • aktiverat protein C (Xigris®) har antiinflammatoriska, fibrinolytiska och antibrombotiska egenskaper och kan övervägas vid svår sepsis/septisk chock med svikt i minst 2 organsystem, dock omtvistat, bla pga blödningsrisk
 • immunoglobuliner, IvIg, kan övervägas vid konstaterad eller stor misstanke om svår sepsis/septisk chock utlöst av toxinbildande grupp A-streptokocker eller TSS (toxic shock syndrome)
 • plasmaferes kan övervägas vid meningokocksepsis med utbredda petekier samt vid kontraindikationer för behandling med Xigris
 

  

ANESTESI
-Översikt

Avancerad HLR

Anestesiologisk farmakologi
-Narkosstadierna, MAC
-Anestesi
-Analgesi
-Muskelrelaxation
-Crash induction och åtgärder vid aspiration
-Regional anestesi

Preoperativa åtgärder
-Preoperativ bedömning
-Premedicinering
-Preoperativ trombosprofylax

Problem under och efter anestesi
-Problem i samband med anestesi
-Postoperativa komplikationer

Övrigt anestesi
-Nålar
-Övervakning
-Respiration
-Blodgas, acidos och alkalos
-Vätska och dehydrering
-Blödning
-Sepsis
-Energibehov

Sidan uppdaterad 2009-07-15
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina