Startsidan 
Start

Akuta buksmärtor

Etiologi

 • förstoppning ("det vanliga är det vanliga")
 • appendicit/misstänkt appendicit, körtelbuk
 • basal pneumoni
 • invagination
 • malrotation
 • bråck (ta av blöjan!)
 • testistorsion
 • hydronefros
 • gallsten, njursten, pankreatit ovanliga men kan förekomma

Diagnoser efter ålder

Spädbarn
 • uppfödningsproblem, otit, invagination, GE, urinvägar
Förskolebarn
 • körtelbuk, obstipation, app, pneumoni, GE, urinvägar
Skolbarn
 • app, körtelbuk, obstipation, psykogent, gyn

Anamnes

 • smärta - svårvärderat om < 10 år; intervall? debut? lokalisation? rörelsekorrelerat?
 • omgivning frisk?
 • feber?
 • symptom på öli, otit, pneumoni?
 • aptit? viktnedgång? senaste måltid/dryck?
 • kräkningar? färg och frekvens
 • avföring, färg, form och frekvens, blod?
 • miktion? dysuri, frekvens, lukt, tidigare uvi?

Status

 • AT: trött, dehydrerad, törstig, stilla, perifer genomblödning, smärtpåverkad, nackstyv?
 • cor, pulm
 • buk: konfiguration, bukandning, tarmljud, direkt/indirekt ömhet, släppömhet, mjuk? muskelförsvar? resistens? rörelsekorrelerad smärta (hopptest, höftflektion) njurloger?
 • öron, MoS, lgl, hud, yttre genitalia, pr
 • glöm inte halsen (halsfluss kan ge buksmärta)

Lab

 • u-sticka (ketoner - svält)
 • Hb (inför inläggning och op)
 • CRP, vita opålitligt
 • elektrolyter (inför uppvätskning)
 • ev amylas, F-Hb

Rtg

BÖS
 • fri gas? ileus? invaginat? obstipation?
Kolonrtg
 • invaginat?
Passage
 • ileus?
UL
 • appabscess? app? hydronefros? hydrouretär? ovarialcysta? gallvägar, pankreas (fasta)? körtlar? pylorustenos? ascites?
Urografi
 • stas? avflödeshinder? om UL utan dilatation men misstanke om sten/avstängning
Rtg pulm (vida indikationer)
Ventrikel
 • pylorusstenos som ej är utesluten med UL
CT
 • oklar expansivitet vid UL
 • icke rtg-täta stenar vid urografi
 • trauma, misstanke om parenkymskada < 48 h
MAG3
MUCG
 • om distal hydrouretär eller bilat hydronefros
 • uretravalvel? refluxgrad? blåsans from?

Körtelbuk, lymfadenitis mesenterica acuta

 • adenovirus, Yersinia, strepto- och stafylokocker, E. coli⇒ faecesprov
 • ofta hög feber och rel opåverkade
 • palpömhet mesenterialkärlsroten
 • klinisk diagnos eller vid laparotomi
 • spontan läkning

Appendicit

 • sällsynt hos barn < 4 år, extremt sällsynt < 1 år

Symptom

 • smärtvandring epigastriet ⇒ hö fossa
 • snabbt förlopp
 • allmän sjukdomskänsla, matleda
 • ofta diarré
 • ibland miktionsbesvär, illamående, kräkning
 • temp normal eller förhöjd

Fynd

 • lokaliserad ömhet, tex över McB
 • ökande muskelförsvar (små barn ej brädhårda)
 • PR uppåt hö vid retroflekterad app
 • ingen korrelation till CRP/vita!
 • ofta leukos i urin, ev röda om abscess som trycker mot urinblåsan

Diagnos och handläggning

 • klinisk
 • upprepat bukstatus/remiss barnkirurg
 • ev UL, CT (kan ej utesluta)
 • preoperativ rehydrering, Flagyl ®, Zinacef ®, appendektomi
 • mortalitet < 1 %

Appendicitabscess

 • svår diagnos, misstolkas som tarminfektion
 • långdraget förlopp, ev med akut episod
 • måttliga smärtor, subfebrilitet, envis diarré
 • utfyllnad vid rektalpalpation
 • UL/CT för diagnos
 • antibiotika och op

Invagination

 • 3 mån - 3 år (vanligast kring 7-8 mån)
 • vanligare hos pojkar
 • 6% har ledande punkt, tex Meckel, polyp, tarmmissbildning

Symptom

 • snabb debut
 • smärta hos 90%, intervallsmärta
 • ibland kräkningar, slemmiga och blodiga diarréer
 • ev endast blekhet, irritation! ⇒ ha invagination som diffdiagnos vid alla oklara bukfall i denna ålder!
 • ev palpabel resistens

Handläggning

 • BÖS ⇒ colonrtg (terapeutisk hos 80-90%)
 • måste alltid gå vidare med colonrtg om BÖS neg! (ileokolisk invagination som är vanligast är ofta neg på BÖS)
 • op om rtg ej löser (ssk om lång anamnes) med preoperativ rehydrering!
 • komplikationer: resektion, mors

Ljumskbråck

 • dålig slutning av processus vaginalis ⇒ bråcksäck (barn)
 • vanligast hos pojkar under ett år
 • gråt, ev kräkning
 • undersök ljumskar, bråckportar, scrotum
 • inklämning kräver akut remiss till barnkirurg som försöker reponera (morfin + högläge), annars akut op
 • om diagnos i lugnt skede: remiss barnkirurg för snar op

Meckels divertikel

 • rest av ductus omfaloentericus
 • antimesenteriellt på ileum, ca 40 cm från valvula Bauhini
 • finns hos 2%, var 5:e symtomgivande
 • ev med ektopisk ventrikelslemhinna eller pankreasvvd
 • ulcus (smärta), tumor, divertikulit, torsion/ileus, fistel, invagination
 • behandlas med exstirpation
 • scint (ventrikelslemhinna) friar inte

Symptom

 • mörkt blod pr
 • anemi
 • ev buksmärtor (ulcus)

Hydronefros

 • små barn: failure to thrive, buktumor (vanligaste unilaterala tumorn hos nyfödda)
 • större barn: smärta, uvi
 • GFR oftast ua om ej multipla pyelonefriter
 • UL, MAG3-scint (funktion), urografi (morfologi innan ev op)
 • profylaktisk ab tills utredning klar
 • regress möjlig annars plastik; nefrektomi om funktion < 10 %

Testistorsion

 • BRÅTTOM! skall går före annan op, även om osäkert (nekros efter 6 h)
 • rodnad
 • ofta smärta vid palp
 • testis högre upp om roterat
 • UL kan hjälpa men också fördröja

Akut buk i nyföddhetsperioden

Pylorusstenos

 • 3-4-6 v
 • 80 % pojkar
 • projektilartade kaskadkräkningar (fläckar på väggarna) efter måltid, inte gallfärgade
 • kan ev se ventrikelperistaltik, bukresistens
 • kan få hypokloremisk, hypokalemisk alkalos

Handläggning

 • remiss barnkirurg, rel bråttom om dehydrering, påverkat AT
 • inläggning
 • sond
 • vätska iv tex NaCl, sedan glukos + elektrolyter
 • UL
 • ventrikelrtg
 • kirurgi (pyloromyotomi) efter stabilisering
 • vissa kan spontant gå tillbaka

Hinder i övre magtarmkanalen

 • tidiga symptom (några dagars ålder)
 • gallfärgade kräkningar
 • omedelbar remiss barnkirurgi
 • för exempel se nedan

Esofagusatresi

 • 1/3-4500, ung hälften har andra missbildningar, ssk hjärta
 • ofta polyhydramnios
 • ofta fistel till trachea
 • överskott av luftskummigt slem i mun och näsa
 • hostattacker vid försök till matning
 • ev andningssvårigheter och cyanos
 • sond via munnen stoppar vid 10 cm
 • fri luftväg på KK, huvudhögläge
 • BÖS: luft i esofagus/ventrikel (fistel), kontrastrtg (vattenlöslig kontrast)
 • op (anastomos eller med colon om long gap) inom fösta dygnet, urakut om fistel

Duodenalhinder

 • yttre kompression (pancreas annulare, membran, malrotation) eller stenos/atresi i tarmen, totalt eller partiellt hinder
 • 30 % har Mb Down, 20 % andra hjärtmissbildningar
 • polyhydramnios
 • stora, gallfärgade kräkningar
 • ingen eller sparsam mekoniumavgång, uppspänd buk
 • BÖS: dubbelbubbla (ventrikel + prox duodenum)
 • op efter uppvätskning
 • god prognos om inga andra missbildningar

Tunntarmatresi

 • gallfärgade kräkningar, uppspänd buk, ingen mekoniumavgång inom de första dygnen
 • ikterus hos 20 %
 • BÖS, ev passagertg/colonrtg (dilaterade tt och ingen gas i nedre tarmarna)

Malrotation

 • tunntam till höger, colon tv
 • duodenalhinder, volvolus
 • BÖS ⇒ colonrtg (colon tv)
 • UL för att se hur kärlen löper
 • akut op, risk för nekros
 • kan debutera med app i vä fossa, akuta eller långdragna bukbesvär

Mb Hirschsprung

 • aganglionos, alltid från anus och proximalt, spasm ⇒ dilatation oralt (megacolon)
 • vanligare hos pojkar och MbDown
 • uppspänd buk, ev peritonit
 • tilltagande gröna kräkningar
 • skakighet, dehydrering
 • tympanistisk buk med tarmresning, tom rectum, missfärgning i flankerna
 • om litet område ⇒ sen diagnos, ofta pga ständiga förstoppningar
 • BÖS, ev anometri, biopsi
 • kirurgisk resektion

Analatresi

 • 1-4000-5000, ngt oftare hos pojkar
 • oftast med fistel till urethra eller blåsa (pojkar) eller vagina (flickor)
 • noggrann inspektion av perineum
 • om endast en mynning ⇒ snabb utredning av urinvägar
 • op, med kolostomi om mekonium i urinen, därefter analsondering
 • hälften blir inkontinenta

Bukväggsdefekter

 • varma, sterila handdukar och trspt till barnkirurgen

Gastroschisis

 • slutningsdefekt i bukväggen, saknar peritoneum
 • oftast till höger om naveln
 • om litet hål finns risk för sekundära tarmskador

Omfalocele

 • herniering av bukviscera ut i navelsträngen, med peritoneum
 • ofta andra missbildningar, tex hjärta

Diafragmabråck

 • oftast vä sida
 • cyanos, ökat andningsarbete, dålig rörlighet vä bröstkorgshalva, hopfallen buk
 • hjärtljud på hö sida, tarmljud i thorax, inga eller nedsatta andningsljud vä sida
 • ger lunghypoplasi, pulmonell HT, hö-vä-shunt akut
 • bröstkorgsdeformitet, esofagusdysmotorik, reflux, hjärnblödning på sikt
 • syns ofta på intrauterint UL, annars rtg pulm post partum (gasfylld tarm i thorax, överskjutet hjärta, sparsamt med gas i buken
 • op
 • hög mortalitet
 • aldrig maskventilation (ökar mängden luft i ventrikel och tarm)

Mekoniumileus

 • CF
 • lavemang med gastrografin, annars op

Nekrotiserande enterokolit, NEC

 • ffa prematura
 • debut inom 1 v post partum med slöhet, ventrikelretention, hypotermi, apnéattacker, dehydrering, blekhet/ikterus, uppspänd buk, blod pr, palpabel resistens, blödningstendens
 • sepsisprover, blododling, blodgaser, alb, blodstatus
 • upprepade kontroller av bukomfång ⇒ plötslig ökning vid tarmperforation
 • BÖS
 • fasta, V-sond, artärnål, iv vätska, blod/FFP, K-vit, Cyklokapron, ab, smärtstillande

Recidiverande buksmärtor

 • RAP, recurrent abdominal pain, anv diagnosen med försiktighet!
 • barn 4-16 år
 • minst 3 ggr under minst 3 månader
 • smärtan påverkar normal aktivitet
 • vanligt hos skolbarn (10-20%), oftast av psykosomatisk natur

Organiska orsaker

 • celiaki
 • mjölk? annan mat?
 • reflux
 • gastrit
 • duodenit
 • ulcus (ovanligt)
 • IBD (ovanligt)
 • tumör
 • urinvägsinfektioner, hydronefros

Anamnes

 • viktigt!
 • smärta just nu? när ont sist?
 • avföring? kräkning? mat? miktion?
 • munsår? (Mb Crohn) hereditet?
 • tillväxtkurva obligat!!!

Handläggning

Utesluta det farliga på ett rimligt sätt
 • smärta på ett distinkt ställe samt långt bort från naveln talar för somatisk genes
 • sällsynt med maligniteter
 • glutenintolerans
Ingen farlig etiologi, men diagnos underlättar
 • laktosintolerans
 • dold förstoppning
Kan ej "mätas"
 • dyspepsi
 • colon irritabile osv

Utredning

 • Status
 • Hb, SR (Crohn), urinsticka, ev CRP och orosomucoid; göres på alla med tidsbeställt besök
 • endomysieantikroppar: gliadin IgA, endomycium IgA, transglutaminas IgA
 • S-Fe, TIBC (ffa UC)
  ASAT, ALAT, GT, krea
  (faecesmikroskopi)
  (Helicobacter faecesantigen om sådana besvär att man är beredd att gå vidare med gastroskopi)
 • UL buk: hydronefros, gallsten osv
 • skopi: beslut fattas av specialist på barn < 16 år, då med narkos
 • CT skalle (hypothlamus), buk

Tremånaderskolik

 • 10-20 % av barnen
 • multifaktoriell, ingen könsskillnad eller skillnad om amning eller inte
 • ökad risk för födoämnesallergi om komjölksorsakad kolik
 • debut från 1-2 v till 3 mån ålder, oftast borta vid 4 mån

Symptom

 • skriker > 3 h/dag, ssk em och kväll, röda i ansiktet
 • symptom i minst tre dagar under en veckas tid
 • drar upp benen och knyter händerna
 • gaser, uppspänd buk
 • hickar
 • suger gärna, äter glupskt
 • kan tystna vid bilkörning, dammsugning
 • välmående mellan skrikperioder
 • normal viktuppgång, normal avföring

Behandling

 • allmänna kostråd (pauser i matningen, rapning, ev surgjord modersmjölksersättning tex Lemolac ®, Pelargon ®)
 • ev Minifom-droppar
 • modern utesluter alla komjölkshaltiga produkter i 5 dgr (dietist), kalciumtillskott till modern
 • Nutramigen ® om ej amning (soja kan ge kolik)
 • ev dicykloverinklorid-lösning om mjölkfri kost inte hjälper
 • spädbarnsmassage
 

  

BARNMEDICIN
-Översikt

HLR
-Hjärt- lungräddning på barn

Barnhälsovård och BVC
-Barnets normala utveckling
-Barnvaccinationer

Barnmisshandel
-Barnmisshandel

Neonatalogi
-Fysiologisk omställning vid partus
-Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
-Asfyxi och återupplivning
-Andningsstörningar hos nyfödda
-Neonatal ikterus
-Perinatala infektioner
-Förlossningsskador

Metabolism
-Neonatal screening, PKU-test
-Hypoglykemi hos barn

Vätske- och elektrolytbalans
-Dehydrering och rehydrering
-Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans

SIDS
-SIDS

Nutrition och uppfödning
-Barnets normala uppfödning
-Bristtillstånd

Födoämnesreaktioner
-Födoämnesreaktioner
-Laktosintolerans
-Komjölksproteinallergi
-Celiaki
-Kronisk ospecifik diarré

Gastroenterologi hos barn
-Diarré
-Gastroenterit
-Blodig avföring
-Akuta och kroniska buksmärtor
-Reflux
-Obstipation
-Cystisk fibros
-Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
-EHEC

Endokringa sjukdomar hos barn
-Diabetes
-Hypothyreos
-Adrenogenitalt syndrom
-Överproduktion av binjurebarkhormon
-Tillväxtrubbningar
-Pubertetsstörningar

Kardiologi
-Hjärtauskultation
-Hjärtsvikt
-Medfödda hjärtfel
-Paroxysmal takykardi
-Hypertoni hos barn

Infektioner och immunologi hos barn
-CRP, feber och feberkramper
-Meningit och sepsis hos barn
-Borrelia hos barn
-Infektiösa exantemsjukdomar
-Kawasakis sjukdom och TSS
-Infektionsbenägenhet
-Immunbristsjukdom

Luftvägssjukdomar hos barn
-Stridor och främmande kropp
-Pneumoni hos barn
-RS-virus
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Astma, allergi och eksem

Barnhematologi
-Normalvärden
-Anemi hos barn
-Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
-Henoch-Schönlein
-Koagulationsrubbningar

Cancer hos barn
-Cancer hos barn

Njur- och urinvägssjukdomar hos barn
-Infektioner i urinvägarna
-Enures och inkontinens
-Reflux och hydronefros
-Hematuri och proteinuri
-Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
-Akut njursvikt
-Yttre genitalia

Neurologiska sjukdomar hos barn
-Huvudvärk
-Kramper hos barn
-Övriga neurologiska sjukdomar

Led- och skelettsjukdomar hos barn
-Hälta
-Septisk artrit och osteomyelit
-Juvenila artritsjukdomar
-Neonatal höftledsinstabilitet
-Skolios

Förgiftningar
-Förgiftningar och huggormsbett

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt