Startsidan 
Start

Anemi HOS BARN

Symptom

 • huvudvärk
 • trötthet
 • dålig aptit
 • blekhet
 • andfåddhet
 • hjärtförstoring
 • ev blåsljud
 • ev pica

Järnbristanemi

Mikrocytär anemi och retikulocytopeni (liksom hos thalassemierna). Bröstmjölken täcker järnbehovet hos fullgångna barn fram tills 4-6 månaders ålder. Därefter krävs även annan kost. Prematura får järn substituerat.

Etiologi

 • låg födelsevikt
 • underburenhet
 • tidig avnavling
 • järnfattig kost (ffa invandrare), strikt amning efter 4-6 mån
 • överkonsumtion av komjölk
 • malabsorption (celiaki, Mb Crohn
 • kronisk blödning (Meckels divertikel))

Utredning

 • uppfödningsanamnes
 • S-Fe sänkt (dygnsvariation)
 • TIBC högt (DD: infektionsanemi med lågt TIBC)
 • ferritin sänkt
 • CRP (ferritin är akutfasreaktant)
 • MCV låg (DD thalassemi med N/↑; järn och ↑ferritin)
 • löslig transferrinreceptor?
 • DD: elfores/isoelektrisk fokusering om misstänkt thalassemi

Behandling

 • järnsubstitution (ssk till underburna) ger stegring av retikulocyter efter 3-7 dygn
 • C-vitaminrik juice
 • minst en månad efter det att Hb normaliserats

Infektionsanemi

Vanligaste anemiformen - vid bakteriell infektion har små barn ofta lågt Hb! Oftast normocytär. Lågt S-Fe och lågt TIBC. Kan förekomma samtidigt med en järnbrist! Utredning om kvarstående efter infektionsbehandling.

Megaloblastiska anemier

Sällsynta hos barn. Folsyra- eller B12-brist, tex vid Mb Crohn, celiaki eller tarmkirurgiska åkommor. MCV högt.

Aplastisk anemi

Fanconi-anemi med skelett- och njurmissbildningar och kromosomfel. Ökad malignitetsrisk. Förvärvad aplastisk anemi kan debutera i alla åldrar och beror på läkemedel, infektioner (mononukleos, virushepatit) eller idiopatiskt. Behandlas med kortikosteroider och antithymocytoglobulin.

Anemi vid leukemi och myelodysplastiska syndrom

Vanligt. Vid debut ofta med trcpeni och blaster i blodet. Vid gravare anemi skall leukemi uteslutas!

Hemolytiska anemier

Erytroblastosis fetalis

 • isoimmunisering, Rh eller AB0

Autoimmun hemolytisk anemi

 • ak mot rbc, tex efter infektion (mykoplasmapneumoni, EBV, CMV)
 • även vid autoimmuna sjukdomar
 • kan ha mkt akut förlopp
 • retikulocytos, splenomegali, ikterus, vänsterförskjuten diff
 • IgG (varma, ej agglutinerande) ⇒ DAT/Coombs positiv ⇒ steroider
 • IgM (agglutinerande) ⇒ köldagglutininer ⇒ undvik kyla

Akut hemolytisk anemi

 • G-6-PD-brist i Medelhavsområdet
 • hemolys spontant, vid infektion, intag av sulfa, ASA, bondbönor (Vicia fava) ⇒ hemoglobinuri, ikterus

Läkemedelsinducerad immunhemolys

 • pc i högdos
 • DAT/Coombs oftast positivt
 • eliminera orsaken!

Thalassemi

Defekt Hb-syntes. Ffa medelhavsområdet (β), mellersta östern, sydostasien (α), Kina. Kan ge hemolys. Lågt MCV, S-Fe N/↑ och ↑ferritin (jmf järnbrist med lågt ferritin). Hb-elfores. Thalassemia major (homozygot β) ger allvarliga symptom vid 3-6 mån, övriga former mer beskedliga. Behandlas med ev blodtransfusioner och Desferal (chelerare, komplexbinder järn och förhindrar hemosideros).

Sickle-cell anemi

Centralafrika, USA. HbA1 ⇒ HbS. Deoxygenerat HbS kristalliseras ⇒ sickling ⇒ mikrotrombotisering.

 

  

BARNMEDICIN
-Översikt

HLR
-Hjärt- lungräddning på barn

Barnhälsovård och BVC
-Barnets normala utveckling
-Barnvaccinationer

Barnmisshandel
-Barnmisshandel

Neonatalogi
-Fysiologisk omställning vid partus
-Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
-Asfyxi och återupplivning
-Andningsstörningar hos nyfödda
-Neonatal ikterus
-Perinatala infektioner
-Förlossningsskador

Metabolism
-Neonatal screening, PKU-test
-Hypoglykemi hos barn

Vätske- och elektrolytbalans
-Dehydrering och rehydrering
-Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans

SIDS
-SIDS

Nutrition och uppfödning
-Barnets normala uppfödning
-Bristtillstånd

Födoämnesreaktioner
-Födoämnesreaktioner
-Laktosintolerans
-Komjölksproteinallergi
-Celiaki
-Kronisk ospecifik diarré

Gastroenterologi hos barn
-Diarré
-Gastroenterit
-Blodig avföring
-Akuta och kroniska buksmärtor
-Reflux
-Obstipation
-Cystisk fibros
-Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
-EHEC

Endokringa sjukdomar hos barn
-Diabetes
-Hypothyreos
-Adrenogenitalt syndrom
-Överproduktion av binjurebarkhormon
-Tillväxtrubbningar
-Pubertetsstörningar

Kardiologi
-Hjärtauskultation
-Hjärtsvikt
-Medfödda hjärtfel
-Paroxysmal takykardi
-Hypertoni hos barn

Infektioner och immunologi hos barn
-CRP, feber och feberkramper
-Meningit och sepsis hos barn
-Borrelia hos barn
-Infektiösa exantemsjukdomar
-Kawasakis sjukdom och TSS
-Infektionsbenägenhet
-Immunbristsjukdom

Luftvägssjukdomar hos barn
-Stridor och främmande kropp
-Pneumoni hos barn
-RS-virus
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Astma, allergi och eksem

Barnhematologi
-Normalvärden
-Anemi hos barn
-Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
-Henoch-Schönlein
-Koagulationsrubbningar

Cancer hos barn
-Cancer hos barn

Njur- och urinvägssjukdomar hos barn
-Infektioner i urinvägarna
-Enures och inkontinens
-Reflux och hydronefros
-Hematuri och proteinuri
-Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
-Akut njursvikt
-Yttre genitalia

Neurologiska sjukdomar hos barn
-Huvudvärk
-Kramper hos barn
-Övriga neurologiska sjukdomar

Led- och skelettsjukdomar hos barn
-Hälta
-Septisk artrit och osteomyelit
-Juvenila artritsjukdomar
-Neonatal höftledsinstabilitet
-Skolios

Förgiftningar
-Förgiftningar och huggormsbett

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt