Startsidan 
Start

Trombocytopeni

Etiologi

Sänkt produktion
 • Benmärgssjukdom: leukemi, lymfom
 • Aplastisk anemi
 • Cytostatika
 • Strålning
 • Idiopatisk
 • Alkohol
 • Defekt trombopoetinreceptor
Ökad förbrukning
 • ITP
 • HUS/TTP
 • Sepsis
 • Sekundär trombocytopeni: HIV, malaria, transplantation, EBV
 • Hypersplenism
 • Autoimmun trcpeni: SLE, erytroblastosis fetalis
 • Farmaka: guld, pc, sulfonureider, NSAID
 • Klaffel
 • DIC
 • Pseudotrombocytopeni

Idiopatisk trombocytopen purpura, ITP

Akut

 • hos barn efter viroser, tex rubella, morbilli, parotit, förkylning

Symptom

 • hastigt insjuknande, ofta med föregående infektion
 • utbredda hudblödningar (blåmärken, petekier)
 • näsblödning
 • hematuri
 • intrakraniell blödning (sällsynt men allvarlig)
 • Trc < 20

Behandling

 • trc > 40 ⇒ exspektans
 • immunoglobulin iv
 • steroider ⇒ svar inom 7-10 dgr (BM-punktion måste göras innan insättning, risk att dölja en leukemi)
 • trc-transfusion om trc < 20 och blödningshot
 • ingen splenektomi hos barn
 • remission inom 6 mån, ofta snabbare

Diagnos

 • trcpeni
 • förlängd blödningstid
 • PK, APTT normala
 • BM (ev med ökade megakaryocyter
 • uteslut SLE (ANA), HIV, cancer, hyperthyreos)

Kronisk

 • 15-20 %; unga vuxna; låg spontanläkning
 • blödning kan utlösas av ASA, infektion
 • autoimmun, sekundär tex SLE
 • behandling med prednisolon, om ingen effekt inom 7-10 dgr Igiv. Splenektomi (pnc-vac samt pc-profylax) /immunosuppression om recidiv

TTP/HUS

 • hemolytisk anemi
 • blödning
 • purpura

TTP, trombotisk trombocytopen purpura

 • mycket ovanlig
 • oklar etiologi, kan utlösas av lkm (ciklosporin), SLE, sepsis, postinfektiöst (E. coli O157, Shigella)
 • mikroangiopati, hemolytisk anemi, trombocytopeni
 • fluktuerande symptom, ofta bisarra neurologiska spt
 • ofta njurengagemang och feber med proteinuri och hematuri
 • akut eller subakut

Hemolytiskt uremiskt syndrom, HUS

 • ca 5-10 % av EHEC-patienter utvecklar HUS (ffa barn under 5 år och åldringar)
 • uppträder inom 2-14 dygn

Orsaker till HUS

 • EHEC (se Gastroenterologi)
 • Shigella dysenteriae (toxin)
 • Citrobacter freundii (toxin)
 • Streptococcus pneumoniae (neuraminidas)
 • HIV
 • felaktig reglering av den alternativa komplementvägen
 • läkemedel (kinin, cytostatika)
 • cancer
 • autoimmun sjukdom
 • HELLP-syndrom
 • familjär variant

Symptom

 • tilltagande blekhet
 • sjunkande urinmängder
 • vattniga, senare blodiga diarréer
 • njurpåverkan dominerar
 • trombocytopeni
 • mikroangiopatisk hemolytisk anemi
 • ödem
 • purpura
 • ikterus
 • feber
 • sällan neurologiska symptom

Labfynd vid HUS

 • hemolytisk anemi med sänkt haptoglobin, retikulocytos, förhöjt LD och okonjugerat bilirubin
 • DAT negativt (pos om pneumokocketiologi)
 • fragmenterade röda blodkroppar i diffen
 • trombocytopeni
 • PK, APTT normala
 • krea och urea förhöjt
 • ev patologiska levervärden (LD)
 • proteinuri, hematuri, cellcylindrar
 • tag blododling och blodgruppering
 • faecesodling (måste anges på remissen!), PCR för toxinpåvisning i faeces
 • koagulationsutredning vb

Behandling och prognos

 • isoleringsvård!
 • vätska, elektrolyter
 • följ blodtryck
 • dialys om hypervolemi, svår acidos, hyperkalemi, uremi
 • blodtransfusion vb
 • ev plasma, plasmaferes
 • antibiotikabehandling kan leda till ökad toxinfrisättning när bakterierna dör, ge dock ab om pneumokockgenes
 • trombocyttransfusion kan förvärra sjukdomen
 • patienterna behöver ofta intensivvård och dialys
 • de flesta tillfrisknar men kronisk njurskada förekommer
 • < 5 % mortalitet internationellt
 

  

BARNMEDICIN
-Översikt

HLR
-Hjärt- lungräddning på barn

Barnhälsovård och BVC
-Barnets normala utveckling
-Barnvaccinationer

Barnmisshandel
-Barnmisshandel

Neonatalogi
-Fysiologisk omställning vid partus
-Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
-Asfyxi och återupplivning
-Andningsstörningar hos nyfödda
-Neonatal ikterus
-Perinatala infektioner
-Förlossningsskador

Metabolism
-Neonatal screening, PKU-test
-Hypoglykemi hos barn

Vätske- och elektrolytbalans
-Dehydrering och rehydrering
-Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans

SIDS
-SIDS

Nutrition och uppfödning
-Barnets normala uppfödning
-Bristtillstånd

Födoämnesreaktioner
-Födoämnesreaktioner
-Laktosintolerans
-Komjölksproteinallergi
-Celiaki
-Kronisk ospecifik diarré

Gastroenterologi hos barn
-Diarré
-Gastroenterit
-Blodig avföring
-Akuta och kroniska buksmärtor
-Reflux
-Obstipation
-Cystisk fibros
-Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
-EHEC

Endokringa sjukdomar hos barn
-Diabetes
-Hypothyreos
-Adrenogenitalt syndrom
-Överproduktion av binjurebarkhormon
-Tillväxtrubbningar
-Pubertetsstörningar

Kardiologi
-Hjärtauskultation
-Hjärtsvikt
-Medfödda hjärtfel
-Paroxysmal takykardi
-Hypertoni hos barn

Infektioner och immunologi hos barn
-CRP, feber och feberkramper
-Meningit och sepsis hos barn
-Borrelia hos barn
-Infektiösa exantemsjukdomar
-Kawasakis sjukdom och TSS
-Infektionsbenägenhet
-Immunbristsjukdom

Luftvägssjukdomar hos barn
-Stridor och främmande kropp
-Pneumoni hos barn
-RS-virus
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Astma, allergi och eksem

Barnhematologi
-Normalvärden
-Anemi hos barn
-Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
-Henoch-Schönlein
-Koagulationsrubbningar

Cancer hos barn
-Cancer hos barn

Njur- och urinvägssjukdomar hos barn
-Infektioner i urinvägarna
-Enures och inkontinens
-Reflux och hydronefros
-Hematuri och proteinuri
-Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
-Akut njursvikt
-Yttre genitalia

Neurologiska sjukdomar hos barn
-Huvudvärk
-Kramper hos barn
-Övriga neurologiska sjukdomar

Led- och skelettsjukdomar hos barn
-Hälta
-Septisk artrit och osteomyelit
-Juvenila artritsjukdomar
-Neonatal höftledsinstabilitet
-Skolios

Förgiftningar
-Förgiftningar och huggormsbett

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt