Startsidan 
Start

Glomerulonefriter

Nefritiskt syndrom

 • hematuri
 • proteinuri
 • oliguri
 • hypertoni
 • ödem

Poststreptokockgn

 • barn i förskoleåldern, pojkar ngt vanligare
 • 1-2 v efter streptokockinf; ev längre efter hudinfektion
 • korsreaktion bakteriella antigener, komplement aktiveras
 • hematuri (porterfärgad), ödem, även hypertoni, sänkt urinproduktion och buksmärtor
 • viktigt kolla BT!

Utredning

 • proteinuri
 • hematuri
 • cellcylindrar i urinsediment
 • AST och antiDNAas
 • C3 och properdin låga
 • albumin
 • odla för streptokocker

Behandling

 • vila om högt BT, inläggning vb
 • drum, diures
 • minskat salt- och vätskeintag
 • penicillin
 • kolla BT, vb antihypertensiva, elektrolyter, dialys
 • mkt bra prognos, följs upp i 5 år med BT och urinsticka
 • kan få recidiv vid öli (hematuri, ev proteinuri, sällan njurfunktionspåverkan)

IgA-nefrit, Mb Berger

 • pojkar i skolåldern
 • vid akut öli eller tarminfektion
 • makroskopisk hematuri eller kraftig mikroskopisk dito, ev efter ansträngning
 • ibland proteinuri
 • ev smärtor över njurloger
 • sällan kreastegring, hypertoni, massiv proteinuri
 • klingar av efter ngn vecka
 • mik hematuri kan kvarstå
 • ev recidiv vid ny infektion
 • biopsi för diagnos (immunflorescens IgA)
 • 30 % får kronisk njursvikt

Henoch Schönleins nefropati

 • vid H-S purpura har 30 % hematuri, vissa av dessa m mkt dålig prognos

Nefrotiskt syndrom

Minimal change vanligast hos barn. Även fokal segemtell glomeruloskleros. Ärftlig, recidiverande eller sekundär.

Definition

 • massiv albuminuri > 2g/m2 / 24 h
 • hypoalbuminemi
 • ödem
 • hyperlipidemi (kol, TG)

Symptom

 • ödem (genitalia?)
 • hypertoni
 • andningssvårigheter
 • minskad diures
 • nedsatt aptit
 • diarré
 • tromboser

Utredning

 • Hb, vita, diff, trc, Na, K, krea, urea, alb, BE
 • Lipidstatus (kol, TG)
 • Urinsticka + sediment
 • Rtg pulm om luftvägsspt
 • Njurbiopsi om atypiskt

Behandling

 • Vätskerestriktion
 • Prednisolon högdos (om inte ärftlig (nyfödda), immunmedierad sjkd), 6v, sedan nedtrappning 6 mån
 • Ev trombosprofylax om alb < 20 och pat > 13 år
 • Riskspt (luftvägar genitalia) ev albumininfusion, CAVE lungödem
 • Blodtryckssänkande vb (inte impugan)

Minimal change

 • ffa pojkar 2-6 år
 • ögonlocksödem, märken efter strumpor
 • endast ödem och albuminuri, ingen hypertoni, ingen mak hematuri, ej kreastegring
 • om < 8 år och ovanstående stämmer behövs ingen biopsi
 • steroidbehandling
 • individuell uppföljning, de flesta får recidiv, ssk vid öli
 

  

BARNMEDICIN
-Översikt

HLR
-Hjärt- lungräddning på barn

Barnhälsovård och BVC
-Barnets normala utveckling
-Barnvaccinationer

Barnmisshandel
-Barnmisshandel

Neonatalogi
-Fysiologisk omställning vid partus
-Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
-Asfyxi och återupplivning
-Andningsstörningar hos nyfödda
-Neonatal ikterus
-Perinatala infektioner
-Förlossningsskador

Metabolism
-Neonatal screening, PKU-test
-Hypoglykemi hos barn

Vätske- och elektrolytbalans
-Dehydrering och rehydrering
-Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans

SIDS
-SIDS

Nutrition och uppfödning
-Barnets normala uppfödning
-Bristtillstånd

Födoämnesreaktioner
-Födoämnesreaktioner
-Laktosintolerans
-Komjölksproteinallergi
-Celiaki
-Kronisk ospecifik diarré

Gastroenterologi hos barn
-Diarré
-Gastroenterit
-Blodig avföring
-Akuta och kroniska buksmärtor
-Reflux
-Obstipation
-Cystisk fibros
-Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
-EHEC

Endokringa sjukdomar hos barn
-Diabetes
-Hypothyreos
-Adrenogenitalt syndrom
-Överproduktion av binjurebarkhormon
-Tillväxtrubbningar
-Pubertetsstörningar

Kardiologi
-Hjärtauskultation
-Hjärtsvikt
-Medfödda hjärtfel
-Paroxysmal takykardi
-Hypertoni hos barn

Infektioner och immunologi hos barn
-CRP, feber och feberkramper
-Meningit och sepsis hos barn
-Borrelia hos barn
-Infektiösa exantemsjukdomar
-Kawasakis sjukdom och TSS
-Infektionsbenägenhet
-Immunbristsjukdom

Luftvägssjukdomar hos barn
-Stridor och främmande kropp
-Pneumoni hos barn
-RS-virus
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Astma, allergi och eksem

Barnhematologi
-Normalvärden
-Anemi hos barn
-Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
-Henoch-Schönlein
-Koagulationsrubbningar

Cancer hos barn
-Cancer hos barn

Njur- och urinvägssjukdomar hos barn
-Infektioner i urinvägarna
-Enures och inkontinens
-Reflux och hydronefros
-Hematuri och proteinuri
-Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
-Akut njursvikt
-Yttre genitalia

Neurologiska sjukdomar hos barn
-Huvudvärk
-Kramper hos barn
-Övriga neurologiska sjukdomar

Led- och skelettsjukdomar hos barn
-Hälta
-Septisk artrit och osteomyelit
-Juvenila artritsjukdomar
-Neonatal höftledsinstabilitet
-Skolios

Förgiftningar
-Förgiftningar och huggormsbett

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt