Startsidan 
Start

ÄLDREPSYKIATRI

Depression hos 15%, ångestsjukdomar hos 10-15 % och demens hos 7-9%.

 • polyfarmaci
 • förändrad förstapassagemetabolism genom levern, förändrad distributionsvolym samt sämre njurfunktion (1 ml/min/år)
 • viktigt att ge läkemedel i små doser

Sorgreaktioner hos äldre

Mycket vanligt. Identifikation med den avlidne, årligen återkommande, långdragna, atypiska reaktioner, PTSD.

Depression hos äldre

Största psykiska hälsoproblemet hos äldre. Ger plågsamma symptom, kan vara livshotande. Goda behandlingsmöjligheter men ofta behövs längre tid för fullt terapeutiskt svar.

 • risken att drabbas av depression ökar med åldern
 • ca var 4-5:e pat över 65 år som söker VC
 • smygande debut
 • ökad suicidfrekvens! högre andel fullbordade suicid
 • komorbiditet för somatiska sjukdomar
 • geriatric depression scale

Etiologi

 • kvinnor > män (män lite annan bild)
 • arv inte så vikigt hos äldre
 • personlighetsdrag: rigida, introverta, beroende, sensitiva
 • psykosocialt: boende, ekonomi, statusförlust, närståendes sjukdom och dödsfall

Sekundära depressioner

 • demens, Parkinson, CVI
 • utlösta av somatisk sjukdom x cancer (pankreascancer!), hjärt-kärl, neuroendokrin
 • läkemedel (nyinsättning, dosändring): alkohol, amantadin, antipsykotiska, atropin, betablockerare, nifedipin, cimetidin, clonidin, cytostatika, steroider, digitalis, insulin, immunosuppressiva, L-DOPA

Symptom atypisk depression

 • oro-ångest (kan vara enda symptomet)
 • diffusa somatiska klagomål ex smärta mage/tarm
 • sömnstörningar
 • hypokondri, ex cancerrädsla
 • vanföreställningar ("tarmar ruttnar", brand, misstänksamhet, skuld)
 • irritabilitet, tjatighet, agitation, har hög suicidfrekvens!
 • minnesstörning
 • förvirring
 • trötthet, dålig aptit
 • viktnedgång
 • plötslig debut av tvångssymtom eller fobier
 • skenbar upprymdhet
 • panikattacker
 • negativa tankar om sig själv, dyster framtid, omvärlden är fientlig
 • behöver inte ha sedvanliga symptom
 • tänk på denna diagnos om sedvanlig beh ej fungerar!

Diverse

 • B-vitamin kan förbättra även om tidigare normala halter!
 • ond cirkel: dep ⇒ minskat födointag ⇒ minskade aminosyror, energi, vitaminer ⇒ depression ⇒ sätt in TPN

Utredning

 • anamnes: pat + anhöriga
 • status: som, nl, psyk
 • uteslut soamatisk
 • Blod, el, lever, SR, CRP, thyr, B12/folsyra, homocystein, CA
 • CT
 • EEG
 • psykologtest
 • MMT

Behandling

 • psykosociala åtgärder
 • psykodynamisk eller kognitiv terapi
 • SSRI förstahands, använd Zoloft, Cipramil, Efexor
 • MAO-A-hämmare (Aurorix)
 • CAVE TCA; specialist? pga mkt biv, är ett antiarytmika utom hos pat m hjärtischemi, då proarytmikum
 • ECT
 • ljusterapi
 • Litium förebyggande
 • sömndeprivation?
SSRI
 • ordinarie doser, kan ev starta med lägre
 • tar tid, ssk hos äldre, vänta lite med att doshöja
 • första skovet 6 mån till 1 år
 • andra 1,5-2 år
 • tredje skovet ev livslång beh

Biverkningar av tricyklika hos äldre

Antikolinerga
 • konfusion
 • urinretention
 • utlösande/försämring av glaukom
 • dimsyn
Antihistamin-läkemedel
 • sedation
Antiadrenerga
 • postural hypotension
 • yrsel
 • fall
Quinidinliknande
 • ischemisk rytmrubbning

Samtidig depression och demens

MMSE

Mini Mental State Exam, max 30 p, demens vid 24-25. I första hand skall depressionen hävas (med SSRI).

Sömn

 • Imovane, zopiklon före Stilnoct
 • Hemineurin vid svårigheter att komma till ro, men ger tillvänjning
 • Sobril, stor risk för motorisk påverkan med åtföljande nattliga anfall

Geropsykologi

Inte normalt att förlora minnet (kunskapsminnet, procedurminnet, perceptionsminnet) när man blir äldre. Episodiska minnet kan svikta, ffa hos män. Tänk på utmattningsdepression, depression osv, kan skiljas ut i tester.

Tidiga symptom

Överslagsräkning, logiskt tänkande, göra flera saker samtidigt, abstrakt tänkande.

Geropsykologisk testning

 • MMT screeningtest, inte diagnostiskt
 • remiss för geropsykologisk testning för diagnos, väntetid ca 3-4 v
 • uteslut somatiska orsaker
 • utredning och diagnos bra, ffa bekräftande för anhöriga
 • Reminyl, Aricept, Exelon tidigt
 • Ebixa vid medelsvår demens
 • skyldighet för läkare att anmäla om olämpligt att körkort eller vapen

Konfusion

Förvirring, hjärnsvikt, "delirium". Förlänger vårdtiden och ökar dödligheten! Kan förebyggas och behandlas. Uppkommer snabbt, är fluktuerande (max på kvällen) och potentiellt reversibelt. Grumlat medvetande, minskad förmåga att bibehålla uppmärksamheten mot externa stimuli och byta uppmärksamhet mot nya externa stimuli.

För diagnos krävs

 • medvetandestörning (minskad medvetenhet om omgivningen, uppmärksamhetssvårigheter)
 • intellektuell försämring (nedsatt minne, desorientering, försämrat tal)
 • snabbt och växlande förlopp

Symptom

 • medvetandegrumling
 • dåligt närminne
 • desorientering x 4 (fråga!)
 • störd vakenhetsreglering
 • illusioner, hallucinationer
 • ångest
 • agitation, förlångsamning, stupor
 • aggressivitet, dysfori
 • vanföreställningar
 • kognitiva symptom: dysfasi, dyspraxi
 • akut debut och fluktuerande förlopp

Utlösande faktorer

 • somatiskt: hjärtinfarkt, elektrolytrubbning, stroke, hjärntumör eller hematom, skalltrauma, uremi, leverinsufficiens, infektion, uvi, pneumoni, sepsis
 • toxisk påverkan: alkohol, narkotika, GHB, läkemedel (se nedan), centralt antikolinergt syndrom
 • operationer
 • sömnbrist
 • ensamhet, sorg, separation, konflikt, överbelastning
 • depression, mani, psykos
 • miljöförändring
 • sensorisk deprivation: stimulusbortfall: nedsatt syn och hörsel, isolering, immobilisering
 • kan vara ett förstasymptom vid demens

Läkemedel som kan orsaka konfusion

 • Kortison
 • Opioider (även tramadol och liknande)
 • Neuroleptika
 • Förstämningsläkemedel med antikolinerg effekt, ex TCA
 • Ulcusläkemdel (H2-blockerare)
 • Sömnmedel anxiolytika
 • Inkontinensläkemedel (antikolinergika)
 • Ortostatism
 • Neurologiska läkemedel
 • digitalis
 • indometacin
 • betablockare
 • synergism! ⇒ biv trots låga doser

Utredning

 • anamnes, anhöriga
 • aktuella mediciner
 • missbruk?
 • somatisk us
 • lab: Hb, elektrolyter, CRP, U-sticka

Behandling

Allmänt
 • kontrollera syn, hörsel
 • nutrition
 • stöd från anhöriga
 • samtal, lugna, var tydlig
 • medicinsanering
 • undvik all antikolinerg terapi, kontraindicerat med: Nozinan, Haldol, Atarax, Esucos, Saroten, Buronil
 • BT-kontroll, ssk i stående
 • undvik kombinationer av läkemedel
 • undvik bensodiazepiner
Akut farmakologisk behandling
 • Heminevrin i högdos (börja med 600-900 mg)
 • därefter (nästa dygn) acetylkolinsupport i form av Exelon (neostigmin) 3 mg x 2 1:a dygnet, öka med 0,5 mg dagligen till 4,5 mg x 2
 • vid terapisvikt eller vid 3-4 dygnet kan man ge Neurontinkapslar, börja med 300 mg x 3 och öka med 300 mg per dag
 • Risperdal vid svår psykomototrisk oro (ej mer än 0,25 mg x 1-2 hos äldre)
 • kontakt med GRK
Övrig behandling
 • uttorkning
 • elektrolytrubbning
 • smärta
 • infektion
 • hjärninsufficiens
 • psykos (tex ECT)

Centralt antikolinergt syndrom

Förvirringstillstånd vid psykofarmakabehandling. Perifera antikolinerga symptom:

 • dilaterade, ljusstela pupiller
 • takykardi
 • ansiktsrodnad
 • torr hud och torra slemhinnor
 • dimsyn
 • urinträngning med samtidig startsvårighet
 • förhöjt blodtryck
 • förstoppning
 • ofta värst på kvällen

"Sundown-syndrome"

Konfusionstillstånd med agitation och motorisk oro sent på em/kvällen. Beror kanske på bristande stimulans på em eller uttröttning efter dagens aktiviteter. Ge sömnmedel tn. Neuroleptika skall undvikas pga biverkningar och anti-intellektuell effekt.

Konfusion vs demens

Demensdiagnos kan ej ställas på konfusorisk patient!

 

Konfusion

Demens

Debut

Snabb (timmar, dagar)

Smygande

Duration

Timmar, dagar, veckor

Månader, år

Förlopp

Fluktuation över dagen (värre på natten)

Stabilt över dygnet

Vakenhet

Höjd eller sänkt

Vanligen normal

Medvetande

Grumlat

Klart

Hallucinationer

Syn el hörsel

Saknas ofta

Vanföreställningar

Flyktiga, icke systematiserade

Saknas ofta

Orientering

Periodvis försämrad

Ofta försämrad

Minne

Varierande

Ffa nedsatt närminne

Ångest

Behandling hos äldre

 • Oxascand (Sobril)
 • Heminevrin
 • SSRI

Sömnstöring

Behandling hos äldre

 • Stilnoct ®, Imovane ® = snabbt
 • Oxaascand ®, Heminevrin ® = långverkande
 

  

GERIATRIK
-Översikt

Somatisk sjukdom hos äldre
-Symptom hos äldre
-Dehydrering
-Malnutrition
-Trycksår
-Urininkontinens

Psykiatrisk hälsa hos äldre
-Äldrepsykiatri
-Demens

Övrig geriatrik
-Farmakologi hos äldre
-Rehabilitering
-Geriatrisk juridik

Sidan uppdaterad 2008-06-28
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina