Startsidan 
Start

DEMENS

Kortikal demens

Lesioner i grå substans i neopalliska associationsområden och hippocampus och motsvarande vit substans. Acetylkolin. Afasi, amnesi av kortikal typ, agnosi, apraxi, akalkuli. Ex Alzheimer.

Subkortikal demens

Lesioner i basala ganglier, thalamus och främre delen av hjärnstammen. Dopamin, noradrenalin, serotonin, GABA och acetylkolin. Allmän förlångsamning (bradyfreni), apati, initiativlöshet, personlighetsförändring, depression, amnesi av axial typ. Vid Parkinson, Huntington, subkortikala hjärninfarkter, tumörer.

Demens enligt ICD-10

Alla tre
 • försämrat minne
 • försämrat omdöme
 • försämrad förmåga att tänka, abstrahera och planera
Samt en av följande
 • emotionell labilitet
 • irritabilitet
 • apati
 • förgrovat uppträdande

Klart medvetande samt symptom i minst 6 månader.

Kriterier demens ICD-10

 • försämrat minne, ssk närminnet
 • nedsatt omdöme
 • försämrad förmåga att tänka, abstrahera och planera
 • klart medvetande
 • minst en av: emotionell labilitet, irritabilitet, apati
 • förgrovat uppträdande
 • symptom i minst 6 mån

Symptom

Inledande asteniskt syndrom vid långsam demensutveckling. Tidigt affektlabilitet och så småningom affektinkontinens (blödighet, vredesutbrott). Bortfall av hämningar ⇒ karikering av befintliga personlighetsdrag.

Differentialdiagnoser

 • utvecklingsstörning (före ca 16 års ålder)
 • normalt åldrande
 • pseudodemens: demensliknande bild utan organisk orsak tex vid depression ⇒ antidepressiv beh eller vid inaktivitet, isolering, stigmatisering
 • konfusion: störd uppfattning ⇒ desorientering (jmf demens: minnesstörning)

Utredning

Anamnes (auto + anhöriga)
 • alkohol
 • mediciner
 • kost
Klinisk undersökning
 • somatiskt
 • neurologiskt
 • kardiologiskt, BT, ortostatiskt prov
 • psykiskt
 • enkel kognitiv test ex MMT
 • ev psykologiskt test
Lab
 • SR, CRP, Hb, LPK, trc, blodbild
 • Na, K, Ca, krea, albumin
 • lever- och fettstatus
 • glukos
 • TSH, T3
 • B12, folsyra, homocystein, metylmalonat
Toxikologisk us
 • urin
Neuroradiologisk us
 • hjärt-lungrtg, CT, MR
Specialundersökningar
 • EEG
 • ekoencephalografi
 • likvor (elfores, celler, virus, tau, beta-amyloid)
 • serologi (lues, HIV)
 • isotopencefalografi
 • PET
 • gammacisternografi
 • cerebralt blodflöde (SPECT = 3D)
 • ev läkemedelskoncentrationer

Fokaldiagnostik

 • axial amnesi - limbiska loben
 • patologiskt sänkt vakenhet - intrakraniell tryckstegring (hjärnstamsprocess)
 • expressiv afasi - Brocas area (bakre delen av dominanta parietalloben)
 • impressiv afasi - Wernickes area (övre delen av dominanta temporalloben)
 • personlighetsförändring- parietalloben
 • apraxi-agnosi - frontalloben
 • iktala fenomen - oftast temporalloben
 • frontallobsskador - emotionella och konaitiva störningar men inga påtagliga kognitiva störningar; saknar insikt
 • temporallobsskador: enl ovan + emotionell labilitet, explosiva utbrott, våldshandlingar
 • parietallobsskador - apraxi, agnosi

Behandling, prevention

Hos 10 % finns en behandlingsbar orsak som tex hypothyreos!

Behandling av oro och aggressivitet vid demens

Omvårdnad
 • optimera vårdmiljö
 • åtgärda somatiska och psykiska problem
 • regelbunden fysisk aktivitet
Läkemedel
 • seponera lm som kan leda till konfusion och sömnstörning. Undvik lkm med antikolinerga biv.
 • låga doser!
 • SSRI vid affektiva symptom
 • Haldol ®, Risperdal ® vid vanföreställningar och hallucinationer
 • Hemineurin ® vid konfusion och sömnstörningar
 • ev ECT vid depression
 • undvik bensodiazepiner (om nödvändigt, använd Sobril ®)

Behandling av psykotiska tillstånd vid demens

 • ingående analys av pats symptombild
 • neuroleptika skall endast användas vid psykotisk symptomatologi; inte vid konfabulatorisk eller illusorisk symptombild eller vid missidentifikation.
 • anv i första hand selektiva nl utan antikolinerg effekt, tex Risperdal ® (OBS! risk för CVI), bättre på aggressivitet
 • starta med mkt låga doser (0,5 mg), ev dosökning efter 1 v, öka gradvis, långsamt
 • Haldol i andra hand, bättre på hallucinationer
 • alla psykosspt behöver inte behandlas
 • beh skall utvärderas, omvärdering efter 1-2 mån, max beh 6 mån, följ upp behandlingen noga, utsättningsförsök minst en gång/år
 • låga doser
 • ge ej antikolinergika vid biverkningar!

Biverkning Risperdal

 • ortostatism
 • extrapyramidala
 • konfusion

Primära degenerativa demenser

Alzheimers sjukdom

42 % av demenserna. Hög ålder, familjär förekomst, Downs syndrom och trol. skalltrauma predisponerar.

Kan debutera från 40 års ålder. En variant med insjuknande före 65 års ålder, ett relativt snabbt förlopp och multipla kortikala symptom (ex afasi, apraxi) samt en sen form med långsamt förlopp där minnesstörningen dominerar

Degenerativa förändringar inom temporal-limbiska och temporoparietooccipitala cortex ⇒ störning av inlärda rörelsemönster. Senila plack av beta-amyloid samt neurofibriller. Tidigt nedsatt acetylkolinsyntes.

Symptom

Stadium I
 • långsam utveckling
 • trötthet, koncentrationssvårigheter, sviktande minne
 • dysfasi
 • försämrad orienteringsförmåga
 • ängslan, rastlöshet, hypokondri
 • depression, paranoia
 • patienten lär sig olika strategier för att dölja symptomen
Stadium II
 • försämrat när- och fjärrminne
 • desorientering
 • dysfasi, dysgnosi, dyspraxi
 • relativt bevarad personlighet och social fasad
 • ångest, rastlöshet
 • ökad stelhet i rörelser
 • hallucinationer
 • epileptiska anfall
 • tillfällig försämring vid miljöförändring, kroppslig sjkd, olämplig medicinering
Stadium III
 • passivitet
 • stort omvårdnadsbehov
 • stel motorik, lutande kroppshållning
 • epileptiska anfall
 • logokloni
 • myoklonier
 • inkontinens

Behandling

Acetylkolinesterashämmare
 • i tidigt stadium kan den kognitiva försämringen temporärt fördröjas i 6-12 månader
 • successiv ökning av dosen för att minska biverkningar som främst kommer i början av behandlingen
 • byt lkm om biv
 • behandlingen bör fortgå så länge effekten kvarstår
 • takrin (Cognex ®) ⇒ kolla levervärden
 • rivastigmin (Exelon ®)
 • donepezil (Aricept ®)
 • Reminyl ®
Icke-kompetitiv NMDA-receptorhämmare
 • Ebixa ® (memanatin)
 • vid måttlig-svår AD
 • kan ge illamående
SSRI (citalopram)
 • vid känslomässig avtrubbning, förvirring, irritabilitet, blödighet, depression och rastlöshet
Antiepileptika
 • vid myoklonier och epilepsi

Frontotemporallobsdemenser

Drabbar yngre, debut från 35 års ålder (medel 54 år), duration 3-17 (medel 8) år. Hereditet för demens 60 %. Nervcellsatrofi i cortex ytliga lager ⇒ ärr, synapsförlust. Klinisk diagnos! Tidigt primitiva reflexer. Ser inget på rtg. EEG normalt. Psykisk us, brain imaging, lab, patient- och anhöriganamnes, CBF via SPECT. Behandlas med handledning, kurator, anhörigstöd/utbildning, farmaka.

Symptom

 • främst personlighets- och beteendestörningar
 • långsam progress med förändrat beteende (hämningsbortfall, apati, mental rigiditet, hyperoral, tidig förlust av sjukdomskänsla).
 • affektiva symptom (ångest, depression, sentimentalitet, hypokondri)
 • tilltagande expressiv språkstörning - PEMA-symdromet med palilali (upprepning av samma ord eller sats), ekolali (mekanisk imitation av ord), mutism (stumhet); senare amimi (frånvaro av minspel)
 • dåligt korttidsminne
 • sämre exekutiva funktioner (tex tolka ordspråk)
 • rastlöshet
 • rumslig orientering, praktisk förmåga och receptiva språkfunktioner relativt bevarade
Picks sjukdom
 • diagnostiseras post mortem
 • frontotemporal
Frontallobsdemens
 • vanligast
 • ALS vanligast
 • frontal
Atypisk Alzheimer

Huntingtons sjukdom

Autosomalt dominant. Debutålder 10-70 år, ju fler repetitioner av trinukleotiden CAG, desto tidigare debut. Självmordhandlingar vanliga, ssk initialt. Efterhand avtar hyperkinesierna medan demenssymptomen tilltar. Flertalet dör före 60 års ålder.

 • hyperkinesier som börjar i ansikte, händer och skuldror och sprider sig till hela kroppen
 • subkortikal demens med någorlunda välbehållet minne

Mb Parkinson

Autosomalt dominant. Debut 45-70 år, progressivt förlopp. Även arteriosklerotisk variant samt postencephalitisk variant med tidigare debut, ögonsymptom, hypothalamiska symptom och kompulsioner.

Symptom

 • akinesi, rigiditet, tremor, förvärras vid emotionell belastning
 • psykiska symptom vanliga: depression, suicid
 • ibland med progressiv demens (subkortikal)

Behandling

Levodopa
 • substitutionsbehandling
 • ofta i kombination med perifera dekarboxylashämmare som dämpar de gastrointestinala biverkningarna
 • psykiska biverkningar på kort och lång sikt: förvirring, ångest, depression, hypomani, vanföreställningar
 • On-off fenomen uppträder hos en del efter längre tids levodopabehandling: växling mellan fullständig symptomfrihet och maximal akinesi och rigiditet pga nedsatt sensitivitet hos dopaminreceptorerna; kan förbättras med ECT
Tillägg
 • MAO-B-hämmaren selegelin kan förstärka effekten av levodopa
 • antidepressiva farmaka vid depression som inte svarar på levodopabehandling
 • ECT om psykotisk depression
 • transplantation av humana fosterceller?

Parkinsonism

 • en biverkning vid neuroleptikabehandling
 • behandlas med antikolinergika eller seponering

Lewy Body-demens

Progredierande kognitiv nedsättning efter 50 års ålder. Tidigt drabbas visuospatial förmåga, uppmärksamhet och andra frontala och subkortikala funktioner. Kognitiv nedsättning varierar från dag till dag. Ev återkommande visuella hallucinationer. Framträdande och ihållande minnesstörning behöver ej uppträda men finns vanligen och är progressiv.

Vaskulära demenser

Cirkulationsstörning i hjärnan. 26% av alla demenser, dessutom 12 % blandformer. Symptomen varierar med skadans lokalisation. Neurologiska symptom kommer tidigt. Kontrollera och behandla riskfaktorer såsom hypertoni, hjärtsjukdomar, rökning, diabetes. Kärlvidgande substanser har ingen effekt. Ev antikoagulantia, kärlrekonstruktion.

Multiinfarktdemens

 • ofta pga tromboembolism från extracerebrala artärer, ffa a carotis interna och från hjärtat
 • hastig debut och stegvis förlopp; demensen kan till en början gå helt i regress
 • skov
 • fokalneurologiska symptom, visuoperceptuella störningar
 • länge tämligen väl bibehållen personlighet samt sjukdomsinsikt

Demens efter strategiskt belägna infarkter

 • tex bilateralt i hippocampus eller thalamus, den basala framhjärnan eller gyrus angularis
 • vanl på dominanta sidan

Småkärlssjukdom med demens

Subkortikal

Mb Binswanger
 • subkortikal arteriosklerotisk encefalopati
 • multipla små kompletta lakunära infarkter och stora inkompletta infarkter
 • psykisk förlångsamning, minnes- och tankestörning samt tillspetsad personlighet
CADASIL
 • tidigt migrän ⇒ demens

Kortikal och subkortikal

 • hypertension, arterioskleros, amyloid kärlsjukdom med blödningar, kollageninlagring

Ischemisk-hypoxisk demens

 • syrebrist vid blodtrycksfall, tex vid hjärtstillestånd, arytmier, hjärtsvikt, lungödem, stenos av halspulsådern, aggressiv hypertonibehandling, djup anestesi
 • hippocampus särskilt känslig för syrebrist
 • om den vita substansen är påverkad (leukoaraios) förekommer yrsel, svimningar och ett fluktuerande förlopp

Hemorrhagisk demens

 • subduralblödning, subarachnoidalblödning, cerebrala hematom
 • trauma eller försvagade kärlväggar pga hypertoni, arterioskleros

Reologisk demens

 • vid blodsjukdom (tex Mb Waldenström) och samtidig angiopati

Sekundära demenser

Metabola rubbningar

 • hypothyreos, hypoparathyreoidism, hyperparathyreoidism, hyperlipidemi, recidiverande hypoglykemi
 • behandla grundsjukdomen!

Näringsbrist

 • B12-brist, ffa gastrektomerade personer, ensidig kost
 • mät metylmalonat och homocystein (förhöjda trots normal B12-nivå)
 • brist på folsyra och nikotinsyra kan också ge en demensbild
 • tiaminbrist (alkoholister)⇒ Wernicke-Korsakoffsyndrom

Intrakraniella expansiva processer

 • symptomen beror på var processen är belägen…
 • ofta snabb process

Normaltryckshydrocephalus

Låg- eller normaltryckshydrocephalus; kommunicerande hydrocephalus. Vida sidoventriklar utan kortikal atrofi på CT. Beror oftast på meningeal fibros efter tex subarachnoidalblödning, trauma eller meningoencephalit. Även aqueduktstenos eller idiopatisk. Ventrikelshunt kan förbättra patienten.

Symptom

 • gångrubbning: dålig avveckling av stegen, hasande steg, falltendens
 • demens, amnesi av axial typ; långsam utveckling, konfabulering, affektiv förgrovning, insiktslöshet, hysteri, psykotiska reaktioner
 • urininkontinens

Intoxikationer

Alkohol! Regelbundet intag av låga doser av bensodiazepiner och neuroleptika hos äldre kan ackumuleras och ge somnolens, avtrubbning och ataxi. Dialysencephalopati beror på aluminium från dialysvätskan.

Skalltrauma

Engångstrauma eller upprepade trauman. Trafikolyckor, boxning. Risken ökar med längden på den posttraumatiska amnesin, 24 h kritisk gräns. Skador på den dominant hemisfären ger mer påverkan på kognitiva funktioner. Traumatisk demens kan förbättras med tiden! Svårt att urskilja depressivitet vid hjärnskada.

Encefaliter

Subkortikal demens. Herpes simplex, borrelia, immunosuppressiv terapi, hiv (sent), AIDS.

Prionsjukdomar

Lång inkubationstid! Creutzfeldt-Jakobs sjukdom: demens med extrapyramidala, pyramidala, cerebellära och spinala symptom. Spikformiga vågor på EEG. Debut i medelåldern, snabb progress, fatal utgång inom 2 år. Gerstmann-Sträusslers syndrom med kronisk cerebellär ataxi och demens men ett mer utdraget förlopp.

 

  

GERIATRIK
-Översikt

Somatisk sjukdom hos äldre
-Symptom hos äldre
-Dehydrering
-Malnutrition
-Trycksår
-Urininkontinens

Psykiatrisk hälsa hos äldre
-Äldrepsykiatri
-Demens

Övrig geriatrik
-Farmakologi hos äldre
-Rehabilitering
-Geriatrisk juridik

Sidan uppdaterad 2012-06-20
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina