Startsidan 
Start

KOMPLIKATIONER I SEN GRAVIDITET

Hypertoni under graviditeten

BT är normalt hängmatteformat under graviditeten. Ca 5-9 % av alla gravida har ett förhöjt blodtryck.

Gestationshypertoni

 • > 140/90 mm Hg
 • debut efter v 20
 • pat har anlag för hypertoni, samma kvinnor som får förhöjt BT av östrogen
 • kommer tidigare i nästa graviditet och med högre värden
 • ingen fara för barnet
 • BT-mätare och u-stickor dagligen i hemmet

Kronisk hypertoni

 • 2 %
 • högt BT före graviditeten eller debut före v 20 ⇒ har redan kärlförändringar ⇒ risk för IUGR
 • specialist-MVC, extra UL, blodflödesmätning
 • BT-mätare och u-stickor dagligen i hemmet

Preeklampsi

Se nedan.

Preeklampsi

 • "havandeskapsförgiftning"
 • vid 2-5% av alla graviditeter
 • ofullständig placentation, immunologisk hämning av trofoblastinvasion i spiralartärer
 • sänkt uretroplacentärt blodflöde, placentainfarkter, tillväxthämning
 • vasokonstriktion i njurens och livmoderns arterioler och DIC
 • troligen två undergrupper, en omkring v 30 och en omkring v 38

Riskfaktorer

 • förstföderskor, 25 % upprepas (större risk om ny man)
 • ej vid 2:a graviditeten om inte vid första med samma man
 • ålder (< 20, >35)
 • hereditet (mamma eller syster)
 • hypertoni
 • diabetes
 • kronisk njursjukdom
 • duplex
 • mola
 • polyhydramnios
 • vissa autoimmuna sjkd
 • psykosocialt
 • rökning skyddar!

Symptom och fynd

 • hypertoni
 • proteinuri
 • ev ödem
 • huvudvärk, dåsighet
 • irritabilitet
 • dålig sjukdomsinsikt
 • smärtor i övre delen av buken (kan misstolkas som gastrit eller gallbesvär), illamående, kräkning
 • hyperreflexi, klonus
 • synstörningar, ögonflimmer
 • oliguri
 • medvetslöshet
 • kramper (eklampsi)
 • tillväxthämning

Lab

 • ökat Hb (minskad plasmavolym)
 • ökat S-urat, S-krea pga minskat renalt blodflöde
 • trc, EVF, APTT, PK, fibrinogen, D-dimer, ATIII
 • LD, ALAT, ASAT
 • Na, K, mikroglobuliner, sediment, cystatin C (ej akut)

Handläggning

 • till gynjour för inläggning, ssk om BT > 150/100
 • övervakning med BT, U-alb, CTG, blodprover
 • UL (var 14:e dag)
 • om CTG är normalt ⇒ 1 gång/dag, annars UL, blodflöde och CTG oftare
 • vila
Ev blodtryckssänkning
 • om 110 eller mer, för mammans skull, kan förvärra fostrets situation

Betablockad

 • pindolol (Viskén ®), ej vid hög puls
 • atenolol (Tenormin ®) bra vid hög puls, inte vid IUGR
 • labetolol (Trandate ®)

Kalciumantagonister

 • isradipne (Lomir ®)
 • nifedipin (Adalat ®)

Perifera vasodilatorer

 • Apresoline ®, Neprezol ®
 • kombinera m betablockad
Ev diuretika
 • (furosemid) i små doser vid oliguri/anuri
 • CAVE risk intrauterin död
Cytostatika?
Kramplösande
 • venflon + uppdraget Stesolid ® redo om svår
 • magnesiumdropp (profylax)
FFP om koagulationsrubbning
Steroider före v 34
Förlossning enda boten, vid svår form (sectio)

Komplikationer

 • akut fosterasfyxi
 • intrauterin död
 • maternell död
 • DIC
 • eklampsi
 • HELLP

Eklampsi

 • med tonisk-kloniska kramper som debuterar under graviditet, partus (80%) eller veckan efter partus (20%)
 • föregås ofta, men inte alltid av preeklampsi
 • huvudvärk och hyperreflexi tyder på ökad retbarhet ⇒ MgSO4 profylaktiskt

Handläggning

 • Stesolid ® pr tills kramper viker
 • ventilation, syrgas
 • förlossning efter stabilisering

HELLP

HELLP är en allvarlig komplikation till preeklampsi och eklampsi. Risk för ablatio, hjärn- och leverblödning. Anestesikontakt. Förlossning innna trcpenin blir uttalad.

 • hemolys (H)
 • förhöjda leverenzymer (EL)
 • trombocytopeni (LP)
 • (övre) högersidig buksmärta ibland enda tecknet (spänd leverkapsel)

Diabetes

DM typ I

Höga maternella halter av glukos och aminosyror hos modern ⇒ fetal insulinproduktion stimuleras:

 • kraftig tillväxt
 • kronisk hypoxi ⇒ ökad extramedullär blodbildning, polycytemi
 • plötslig intrauterin död i sista trimestern
 • försenad fostermognad, surfactantbrist
 • postnatal hypoglykemi, elektrolytrubbningar (hypokalcemi)

Dessutom:

 • postnatal död pga missbildningar
 • ökad risk för spontanabort
 • eftersträva normoglykemi (kost, egenkontroll, insulin)
 • drastisk minskning av insulinbehovet tyder på placentainsufficiens
 • planera graviditeter i förväg, god blodsockerkontroll

Graviditetsdiabetes

 • manifest diabetes eller nedsatt glukostolerans som debuterar eller upptäcks under graviditet
 • 200-300/10 000, ökad risk för DM senare i livet
 • insulinresistens som försvinner mkt snabbt efter förlossningen
 • symptomlöst, trötthet, törst
 • samma komplikationer som vid DM typ I

Diagnos

 • fasteglukos kan ofta vara normalt, < 50 % får glukosuri
 • i Lund görs glukosbelastning, OGTT, på alla, ca v 27-28
 • kap b-glc ≥ 9 efter 2 h ⇒ graviditetsdiabetes
 • kap b-glc ≥ 11,0 efter 2 h eller faste-B-glukos ≥ 6,7 ⇒ manifest diabetes

Behandling

 • kostrådgivning (flera måltider, mer kolhydrater och fiber)
 • b-glc-mätare
 • 50 % behöver insulin ⇒ specialist-MHV
 • UL v 34-36 (tillväxt?)

Intrauterin tillväxthämning

Graviditetslängden estimeras mha UL (BPD, FL). Fostrets vikt estimeras med BPD, FL, AD. Jämförelse med normalkurvan, upprepade mätningar krävs.

SGA

Small for gestational age. Statiskt. Födelsevikt mer än 2 SD under medelvikten för tiden. 3% löper risk för syrebrist. Även risk för hypotermi, hypoglykemi, PAS, hyperbilirubinemi. Vissa blir korta även som vuxna. Ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

IUGR

Intrauterine growth restriction. Längd och vikt men ej mognad (dynamiskt). Hur fostret har vuxit enligt den individuella kurvan (kräver flera mätningar). Om viktavvikelsen ≤ -22% eller ≥ 10% mellan två påföljande UL. De flesta blir dessutom SGA-barn. Ökad risk för hypoxi/asfyxi, högre perinatal mortalitet och morbiditet. Ca 50% förlöses med sectio.

Etiologi

Placentära faktorer ⇒ relativ hypoxi
 • insufficient trofoblastinvasion i spiralartärer
 • ablatio placenta
 • placentainfarkt
Maternella faktorer
 • essentiell eller graviditetshypertoni
 • preeklampsi
 • kronisk njursjukdom
 • kronisk hjärt- eller lungsjukdom
 • dm
 • autoimmuna sjkd
 • undernäring
 • rökning, alkohol, narkotika
 • läkemedel (cytostatika, fenytoin, selektiva betablockare)
Fetala faktorer
 • kromosomavvikelser
 • kongenitala missbildningar
 • infektioner (CMV, toxoplasmos, rubella, HSV, VZ, malaria)

Screening

Symfys-fundusmätningar
 • from v 24
 • till högsta punkten
 • remiss UL om avvikande
 • ej för att sätta diagnos
UL v 32 (rutin i Malmö och Lund)
 • om viktavvikelsen > 21 % ⇒ fosterövervakning, se nedan
 • 11-21 % ⇒ UL-kontroll 4 v senare
 • inte lönt att mäta tätare än var 14:e dag

Fosterövervakning

Noninvasiva metoder
 • tillväxtkontroll m UL varannan vecka
 • doppler navelsträngsartär (bäst)
 • CTG (non-stresstest) efter v 32, fosterhjärtats svar på egen rörelse
 • stresstest med oxytocin eller cykel + CTG
 • fosteraktivitet
 • fostervattenmängd

Hypoxi

Etiologi

 • placenta praevia
 • ablatio
 • placentainsufficiens
 • navelsträngskomplikationer mm

Komplikationer

 • hjärnskada
 • intrauterin död

Tecken på hypoxi på CTG

 • sänkt variabilitet
 • sena decelerationer
 • bradykardi
 • korttidsvaraibilitet < 3 ms ofta pga hypoxi
 • tecken på hotande fosterasfyxi ⇒ förlossning

Fostrets reaktion på hypoxi

 • beror på hur snabbt den uppkommer, djup, duration, fostrets förmåga att bekämpa

Fostrets kompensationsmekanismer

 • FHb högre syreaffinitet än adult Hb
 • fostrets cardiac output högre än vad som behövs för syresättningen
 • ökad CO vid fetal distress
 • redistribution av fostercirkulationen
 • övergång till anaerob metabolism

UVI under graviditet

Gravida med ABU eller cystit

 • alltid odling (>90 % E. coli)
 • ABU skall alltid behandlas under graviditet!
 • cefadroxil 500 mg x 2 eller 1g x 1, cefalexin 500 mg x 2, nitrofuradantin 50 mg x 3, pivmecillinam 200 mg x 3 i fem dygn
 • ceftibuten 400 mg x1 eller lorakarbef 200 mg x 2 om resistens mot ovanstående preparat
 • trimetroprim 300 mg x 1 eller 160 mg x 2 i 3 dygn men inte första trimestern (folsyreantagonist) och inte förrän resistensbestämning är gjord
 • kontrollodling med resistensbestämning 1-2 v efter avslutad behandling, därefter 1 gång/mån
 • ev profylax enligt nedan

Gravida med pyelonefrit

 • vanligaste sjukdomen hos gravida
 • hormonellt betingad tonusförlust ⇒ reflux samt uretärkompression ⇒ stas
 • höger sida vanligast
 • kan ge urospesis, för tidiga värkar
 • alltid odling (>90 % E. coli)
 • alltid inläggning
 • Claforan ® 1 g x 3-4 iv, dosera efter njurfunktion
 • 1 dos aminoglykosid av nyare typ vid svår sepsis, rådgör först med infektion
 • därefter peroral beh med Cedax ® po 400 mg x 1 (aldrig cefamox) eller Lorabid ® 400 mg x 2
 • totalt 10-14 dgr
 • kontrollodling med resistensbestämning och SR/CRP efter 14 dgr, därefter 1 gång/mån
 • profylax enligt nedan

Gravida med pc-allergi och pyelonefrit

Ge aztreonam (Azactam ®)
 • ett betalaktamab, men ingen korsreaktion med de andra
 • tar bara gramnegativa aeroba
 • finns endast iv
 • ges i dosen 1 g x 3-4
Dock max 1 % korsallergi mot cefalosporiner, testa med
 • Cedax ® po + observation (chockbricka)
 • reaktion inom 30-60 min

Profylax vid graviditet

 • om ≥ 2 ABU eller ≥ 2 cystitepisoder eller en akut pyelonefrit
 • tom 1 v efter partus
 • 50 mg Furadantin ® tn eller Cefamox ® 250-500 mg tn, resistensmönstret avgör
Använd inte
 • kinoloner teratogena, påverkar ledbrosket
 • trimsulfa teratogent, hämmar folatsyntesen, använd inte under första trimestern
 • äldre aminoglykosider ototoxiska för fostret, nyare kan användas vid mycket allvarliga tillstånd men rådgör med infektion först

Alloimmunisering, Eryblastosis fetalis

Fetomaternell blödning under graviditeten ⇒ antikroppsbildning (IgG ) mot fetala blodgruppsantigen ⇒ ak går över placenta (from v 12-15) ⇒ på fostrets erys ⇒ fagocytos i RES ⇒ ökad erytropoes medullärt och extramedullärt ⇒ ökat bilirubin ⇒ ut via urinen ⇒ ökat bili i fostervattnet. Vid otillräcklig kompensation fås anemi ⇒ hypoxi, nedsatt leverfunktion, nedsatt hjärtverksamhet ⇒ generella ödem, ascites, pleura och perikardexsudat (hydrops fetalis generell vätskeinlagring) ⇒ intrauterin fosterdöd. Anemin syns inte förrän sent på UL. Nyfödd: hyperbilirubinemi ⇒ risk för inlagring i hjärnan (kerinkterus).

Rh vanligast förr. Modern Rh-, barnet Rh+. Vid nästa graviditet med ett Rh+-foster finns risk för hemolys om profylax inte är givet. Hemolytisk anemi ⇒ hydrops fetalis ⇒ mors. Ge anti-D-profylax före eller senast 72 h efter blödningen (partus, abort, amniocentes, chorionbiopsi, X).

Även AB0, dock sällan fetal anemi men neonatal hyperbilirubinemi. Ingen profylax finns.

Infektioner under graviditet

 • TORCH: Toxoplasma gondii, Others (VZ, morbilli, Coxsackie, parvo, syfilis, listeria), Rubilli, CMV, HSV
 • vid primärinfektion finns risk för fosterpåverkan, tex hydrocefalus, chorioretinit, embryopati, katarakt, CNS-påverkan, abort, intrauterin död, hydrops fetalis m.m.
 • större risk tidigare i graviditeten
 • aktiv vaccinering med levande vaccin är kontraindicerat under graviditeten; gäller mässling, påssjuka, röda hund, vattenkoppor, tbc

Minskade fosterrörelser

Etiologi

 • fysiologiskt ex sömn
 • lägesförändring
 • fixering i bäckeningången
 • sedativa, hypnotika
 • stora doser steroider (tex för lungmognad)
 • intrauterin hypoxi, hotande fosterasfyxi (viktigast men sällsynt)
 • tillväxthämmat foster
 • fetala missbildningar, kromosomavvikelser
 • maternell infektion med feber
 • fetal infektion
 • ev fetal anemi
 

  

GYN & OBSTETRIK
-Översikt

Anatomi
-Gynekologisk anatomi

Menstruationscykeln
-Menscykelns hormoner och faser
-Dysmenorré
-PMS

Blödningsrubbningar hos icke-gravida
-Menorrhagi
-Metrorrhagi
-Oligomenorré och amenorré
-Anovulatorisk blödning
-MHC, hyperplasi
-Postmenopausal blödning
-PCO
-Kontaktblödning

Akuta gynekologiska bukfall
-Handläggning
-Diffdiagnoser

Genitala infektioner
-Symptom vid genitala infektioner
-Nedre genitala infektioner inklusive STI
-Smittskyddslagen
-Övre genitala infektioner

Gynekologisk onkologi
-Uterus
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Ovarier

Den äldre kvinnan
-Klimakteriet
-Behandling med HRT
-Vulvadermatos
-Prolaps

Urininkontinens
-Stress-/ansträngningsinkontinens
-Trängnings-/urgeinkontinens
-Annan inkontinens

Antikonception
-Metoder
-Abort

Graviditet
-Normal graviditet
-Mödrahälsovård och ultraljud

Graviditetskomplikationer
-Blödning i tidig graviditet
-Blödning i sen graviditet
-Komplikationer i sen graviditet
-Flerbörd
-Under- och överburenhet
-Foglossning

Förlossning
-Fosterövervakning
-Normal förlossning
-Smärtlindring under förlossningen
-Instrumentell förlossning och sectio
-Förlossningskomplikationer
-Puerperiet

Övrig gynekologi
-Dyspareuni
-Endometrios
-Infertilitet

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina