Startsidan 
Start

Bakteriella hudinfektioner

Etiologi

S. aureus från huden
 • dag 3-5, gult pus, ev fluktuation
Streptokocker
 • mer spridande, snabb debut efter op, seröst sekret, rätt torrt
 • fort påv AT med feber och frossa
 • ev lymfangit, scarlatiniformt exantem
Tarmbakterier
 • om tarmen perforeras vid op
KNS
 • främmande material, biofilm som ab ej tränger igenom
 • lågvirulenta, tar tid innan spt
 • avlägsna implantatet
Anaerboa
 • vid djupa sår, illaluktande
Pseudomonas
 • grönaktigt, lindblomsdoftande sekret
 • sår vid nedsatt immunförsvar
 • mycket diskreta symptom, svullnad utan rodnad, ökat vätskeutträde, smärta på "fel" ställe

Handläggning

 • odling (bomullspinne) innanför sårkant och ner i såret, under krustor (i pus finns mest döda bakterier), tvätta bort purulent exsudat med vatten
 • ange uppkomstsätt, utseende, lokalisation + läkningsfaktorer (diabetes, lymfom, steroider, proteser m.m.) på remissen
 • blododling
 • antibiotika om djup sårinfektion, erysipelas, risk för spridning till viktiga organ, senor, leder, proteser, feber och allmänpåverkan
 • stafylokocker behandlas med Heracillin 1 g x 3 till man 80 kg, kan ge 1,5 g x 3 om skelett- eller ledengagemang
 • aldrig < 750 mg x 3 till vuxna!
 • första och andra generationens cefalosporiner (tex Cefadroxil, Zinacef), har god effekt på stafylokocker och streptokocker medan nyare cefalosporiner (Orelox, Cedax, Lorabid) har betydligt sämre effekt och skall därför inte användas
 • även Ciproxin har dålig effekt på stafylo- och streptokocker och används i princip bara vid ciprokänslig pseudomonas
 • Flagyl ® (bättre än Dalacin på anaeroba) iv kombineras med betalaktam (Zinacef ®), kinolon (undvik Ciproxin och Tavanic som har dålig effekt mot streptokocker, resistens mot pseudomonas, men ev effekt mot staf) eller Bactrim, Ekva, om påverkad pat, snabb debut
 • Tazocin
 • ibland inte indicerat med ab…
 • kirurgisk rengöring, ev excision vb, öppna om fluktuation

Terapisvikt

 • dåligt avflöde? högläge, kompressionsstrumpa
 • nedsatt arteriell cirkulation?
 • djup infektion? dränbehov?
 • bakomliggande?

Impetigo contagiosa

 • ”svinkoppor”
 • S. aureus och ß-hemolytiska streptokocker: exotoxin ger hornlageravlossning
 • barn, ffa ansikte och på händerna
 • kort anamnes
 • krustor på röd botten
 • initialt en bulla som ofta kvarstår hos barn (impetigo bullosa), brister hos vuxna

Behandling

 • tvätt med vatten/alsol/klorhexidin 3 ggr dag bästa behandlingen
 • avlägsna krustorna
 • hygien, engångshandskar, byt örngott och handdukar, pappersnäsdukar
 • Microcidkräm 1 % (väteperoxid) kan testas, tveksam effekt
 • fucidin eller Bactrobansalva (muciprocin) lokalt (resistens) och neomycin (kontaktallergi) skall inte användas!
 • peroral antibiotika (Heracillin eller Cefadroxil som smakar bättre;) i 7 dgr om utbredda förändringar, tecken på öli (adenit, angina)
 • läker på en vecka, utan ärr

Impetigo bullosa

 • barn, hudveck, under blöjan
 • blåsorna går sönder tidigt
 • risk för SSSS, staphylococcal scalded skin syndrome
 • Heracillin po (alltid) + Microcid + tvätt

Impetiginisering

 • vid eksem, kliande hudsjukdom, skabb; ej vid psoriasis
 • Heracillin po + Fucidin-Hydrokortison kräm 1 v (om ansiktet) + tvätt
 • övergång till ren steroid, ev i salva efter 1 v

Streptokockimpetigo

 • honungsgula krustor
 • Heracillin + omslag alsol-lidokain x 4-5, inneliggande

Ektyma

 • GAS eller S. aureus
 • djupare infektion än impetigo, purulent sår under krustan, skarpt markerade kanter (”utstansat”)
 • ssk underbenen, nedsatt allmäntillstånd, malnutrition
 • diffa mot pyoderma gangrenosum, allergisk vaskulit
 • alltid peroral behandling, Heracillin; Dalacin vid pc-allergi
 • skärpt hygien
 • läker med ärr

Staphylococcal scalded skin syndrome, SSSS

 • S. aureus bildar exotoxin (superantigen) ⇒ avstötning av yttre hudlagret
 • scarlatiniformt exantem i ljumskar och axiller
 • DD: toxisk epidermal nekrolys (Lyells syndrom) hos vuxna efter vissa läkemedel
 • kan bli mycket sjuka med SIRS, sepsis, chock, MODS
 • blododling, odling från hudförändringar, ev mik
 • Ekvacillin ® iv och ett cefalosporin för helgardering ⇒ po Heracillin ®
 • sepsisbehandling, ev IVA
 • huden läker fint

Toxic Shock Syndrome, TSS

Etiologi

Inflammatoriskt svar på bakteriella toxiner, oftast från streptokocker eller stafylokocker. Toxinerna fungerar som superantigen som direkt kan stimulera T-celler → ospecifik massiv aktivering av cytokinproduktion → symptom. Avsaknad av skyddande antikroppar mot superantigen är en förutsättning för klinisk sjukdom. Observera likheter med Kawasakis sjukdom!

Epidemiologi

 • TSS orsakat av stafylokocker oftast patienter mellan 15-35 år
 • TSS orsakat av streptokocker oftast patienter mellan 20-50 år
 • tampongjsukan hos menstruerande kvinnor som använder högabsorberande tamponger
 • hos icke menstruell TSS oftast bakteriell superinfektion efter viral öli

Symptom

 • feber o/e frossa
 • illamående o/e kräkning
 • vattning diarré med buksmärta
 • svimningskänsla o/e svimning
 • muskel- och ledvärk
 • faryngit o/e huvudvärk
 • konfusion (oftare om stafylokockutlöst)
 • smärta vid infektionsstället (oftare om streptokockutlöst)
 • ev samtidig meningit, pneumoni, mjukdelsinfektion
 • initialt diffust makulärt utslag (ev som sandpapper), börjar på bålen→ armar och ben → involverar handflator och fotsulor

Diagnoskriterier

Säkert fall (5/5 kriterier)
 • feber ≥ 38,9° C
 • utslag enligt ovan
 • fjällning 1-2 veckor efter symptomdebut, ffa handflator och fotsulor
 • hypotension (systoliskt BT ≤ 90 för vuxna, mindre än 5:e percentilen för barn < 16 år) eller ortostatism
 • multisystempåverkan (om 3 eller fler kriterier):
  • GI-symptom (kräkning eller diarré vid sjukdomsdebut)
  • kraftig myalgi eller fördubblat CK; nekrotiserande fasciit o/e myosit
  • vaginal, oropharyngeal eller konjunktival hyperemi
  • njurpåverkan, pyuri utan infektion
  • leverpåverkan
  • trombocytopeni, DIC
  • CNS: konfusion eller påverkat medvetande utan fokalneurologi
Troligt fall om 4/5 kriterier uppfyllda.

Lab

 • leukocytos med hög andel omogna former
 • lättare anemi
 • trombocytopeni
 • förhöjda akutfasreaktanter
 • hyponatremi, hypokalemi, hypokalcemi; oproportionerlig sådan i förhållande till hypoalbuminemi, hypofosfatemi, hypomagnesemi
 • njursvikt
 • hyperbilirubinemi (76 %), förhöjt ASAT (75%), förhöjt ALAT (50 %)
 • APTT kan vara förhöjt men sällan PK
 • steril pyuri, myoglobinuri, proteinuri, glukosuri, röda cellcylindrar
 • positiv odling odling krävs ej men säkra alltid odlingar (även från tampong)! Toxinanalyser kan göras om det efterfrågas på remissen.

Behandling

 • sepsisbehandling
 • avlägsna ev tampong
 • antibiotika som täcker både streptokocker och stafylokocker samt tillägg av klindamycin (hämmar bakteriernas toxinproduktion)
 • IVIG neutraliserar TSS-toxin, dock bättre effekt på streptokock-superantigen varför högre doser kan behövas vid stafylokocker

Prognos och uppföljning

 • ökad risk för recidiv, 40-50 % får återfall, oftast inom 2 månader
 • mortaliteten hos streptokock-utlöst TSS ligger kring 70 %

Nekrotiserande mjukdelsinfektioner

Infektion som startar djupt i subcutis och inte respekterar anatomiska gränser. Kan sprida sig i fascieplanet och ge nekrotiserande fasciit eller invardera muskelvävnad och ge myoscit.

Nekrotiserande fasciit

 • Streptococcus pyogenes (GAS, ”mördarbakterier”), bildar pyrogena toxiner (superantigen), rött, ej avgränsat
 • även blandinfektioner g- tarmbakterier, stafylokocker (avgränsat), anaeroba, Clostridier
 • kan göra Strep A test i såret
 • hudens djupa delar, muskelfascia, subcutis ⇒ mikrotromboser, lokal ischemi, nekros
 • snabbt förlopp, kan drabba unga, tidigare friska
 • svår smärta, feber, takykardi
 • diffus rodnad, smärta vid palpation utanför rodnat område
 • kraftig allmänpåverkan, grumlat medvetande
 • hög feber, tilltagande lokal smärta, snabb sepsis, MODS
 • låga trc, svårt hålla BT
 • BRÅTTOM!
 • IVA, vätska chockbehandling, syresättning
 • odling lokalt samt blod (ofta pos)
 • bensyl-pc/Tienam 1 g x 3 iv + inj Dalacin 600 mg x 3 ® (stänger av toxinproduktion) + IvIg
 • Zinacef + Dalacin om tarmpatogener, perforation
 • aggressiv kirurgi (excision av all nekrotisk vvd) viktigt

Fourniers gangrän

 • nekrotiserande fasciit/cellulit i och kring genitalia/perineum hos män
 • vanligare hos (nedgångna) män
 • bred ab + kirurgi

Synergistiskt nekrotiserande cellulit

 • specialform av nektrotiserande fasciit som överlappar Fourniers gangrän men mer uttalat muskelengagemang och även andra lokalisationer än perineum

Gasgangrän

 • nekrotiserande myosit
 • efter trauma eller postop
 • Clostridium perfringens (alfatoxin och invasiv)mfl, streptokocker, gramnegativa, blandflora
 • snabbt och dramatiskt förlopp, BRÅTTOM
 • kraftigt påverkat AT, hög feber, uttalad lokal smärta, snabb sepsis (toxinutlöst)
 • initialt inga hudförändringar ⇒ lokal svullnad och palpömhet ⇒ missfärgning, bullae med mörk, klar, illaluktande vätska, demarkationslinje (missvisande), ev gasknitter
 • direktmikroskopi (snabbt prov): inga sporer, inga röda eller vita blkr
 • IVA omedelbart, chockbehandling
 • extensiv och radikal kirurgi
 • iv Tienam 1 g x 3 och inj Dalacin 600 mg x 3
 • hyperbar syrgas, plasmaferes, gammaglobulin iv i högdos

Cellulit/flegmone

 • cellulit är diffust avgränsad kraftig inflammation i subkutis
 • vid smältning av subkutan vävnad fås ett flegmone
 • infektiöst gangrän utan muskelengagemang, inte lika drastiskt som nekrotiserande myosit
 • förstadium till abscessbildning
 • vid nedsatt cirk lokalt, ssk diabetes, arterioskleros
 • bredare behandling om infektion nära urethra/anus eller hos immunosupprimerade/diabetiker
 • blandflora av anaerober och aerober, odla!
 • S. aureus och B-streptokocker vanligast, ge Ekvacillin 2g x 3 alt Heracillin 1 (-1,5)g x 3 i 10-14 dagar; vid pc-allergi ges Dalacin 300 mg x 3 x 10 dgr (600 mg x 3 iv)
 • för att täcka in anaerober o/e gramnegativer ges Zinacef 1,5g x3 + T. Flagyl 400 mg x 3, därefter får odlingssvar avgöra; vid pc-allergi ges Dalacin enligt ovan + Ciproxin 500-750 mg x 2
 • ev incision

Erysipelas

 • akut infektion med beta-hemolytiska streptokocker (GAS), mindre ofta grupp B, C eller G, ev samtidigt stafylokocker
 • hydrostatiska eksem, venösa bensår, skavsår, brännsår, intertriginösa sår, lymfkörtelutrymning, diabetes predisponerar
 • kan debutera med kräkningar, andra magtarmsymptom och feber
 • stark rodnad, värmeökning, ömhet, ofta med svullnad
 • skarp gräns mot frisk hud, upphöjd kant, apelsinskal
 • frossa, feber
 • ibland med lymfangitstrimma och svullen och öm lgl
 • kan ha hemorrhagiskt inslag, då ofta GAS
 • fjällning i efterförloppet
 • ansikte och underben dominerar, även ytteröra, genitalier

Handläggning

 • inläggning (ssk om ansiktserysipelas eller kraftiga/ödematösa ben), ingen lokalbehandling
 • CRP, vita, krea, ev sårodling, blododling om atypisk
 • bensyl-pc (1-)3g x 3 (högdos, krea för dosering) tills feberfri, därefter pcV 1 g x 3 po i 10-14 dgr
 • ev po direkt om lindrigare, då rejäl dos 2g x 3 de första 2-3 dygnen
 • vid pc-allergi: varken Dalacin ® eller erytromycin är bra, ger ej tillräckligt hög konc extracellulärt (stor distributionsvolym), ge istället Zinacef 3g x 4, sedan Cefadroxil 1g x3; alternativt Dalacin 600 mg x 3
 • avlastning, högläge och lindning
 • misstänk stafylokocker vid terapisvikt ⇒ Ekva/Heracillin täcker båda
 • hög recidivrisk, sök tidigt vid nya symptom, ev pcV hemma

Erythrasma

 • vanlig, Corynebacterium minutissimum
 • kosmetiskt, sällan besvär
 • välavgränsad, lätt rodnad eller brunhet, lätt fjällning, aldrig papler eller vesikler, ingen randaktivitet
 • mest genitocruralt, även mellan tå IV och V
 • korallrött i Woods ljus
 • imidazolbeh lokalt
 • erytromycin po om klåda

hudmanifestationer vid Borrelia

Erythema migrans, EM

 • inkub upp till 90 dgr, diagnos oftast 14 dgr efter fästingbett
 • vid bettstället en expanderande röd eller blåröd hudlesion med eller utan central uppklarning
 • ≥ 5 cm i diameter, skilj från bettreaktion som är mindre och kommer direkt
 • ibland kan sekundärinfektion uppstå vid bettet
 • klinisk diagnos! (hälften har negativ serologi)
 • samtidig feber eller multipla erythem förekommer
 • PcV 1 g x 3 i 10 dagar, högre dos (2 g x 3) till gravida
 • doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dgr vid pc-allergi (ej till gravid sista 2 trimestrar), feber, multipla erytem
 • gravid med pc-allergi får azitromycin i 5 dgr under de två sista trimestrarna (ej under första)
 • gravid med feber o/e multipla erythem får ceftriaxon 2 g x 1 iv i 10 dgr
 • barn får PcV, azitromycin vid pc-allergi
 • barn ≥ 8 år med multipla erythem o/e feber får doxycyklin, yngre barn får amoxicillin alt azitromycin vid pc-allergi, 14 dagars behandling

Lymfocytom, lymfadenosis beigna cutis

 • efter några veckor
 • solitär, välavgränsad rödblå infiltration, ej smärta
 • örsnibben barn (vanligast), scrotum, mamillen hos vuxna kvinnor (skall punkteras för diagnos)
 • 70 % har pos IgG
 • Doxycyklin 100 mg x 2 i 14 dgr (ej gravida sista 2 trimestrar) eller PcV 1 g x 3 i 14 dgr
 • barn ≥ 8 år får doxycyklin, yngre barn får amoxicillin alt azitromycin vid pc-allergi
 • uppföljning efter 6-8 v (diffa mot bröstcancer och kutant lymfom)
 • läker utan ärr

Acrodermatitis chronica atroficans, ACA

 • vid infektion med B. afzelii som varit obehandlad under lång tid
 • kronisk hudinflammation, kan komma flera år efter bettet
 • blårött erytem, atrofi, kärlen syns, ibland med ödematös svullnad
 • distalt på extremitetens extensorsida, ev bilateralt
 • ev smärta, perifer neuropati (sens el mot), artrit, felställningar, subluxationer, ödem
 • biopsi visar mkt plasmaceller
 • serologi alltid positiv (hög IgG)
 • doxycyklin 100 mg x 2 i 21 dgr (ej grav sista 2 trim) alt PcV 2 g x 3 i 21 dgr
 • långsam effekt, symptomen kan kvarstå (ssk atrofi och missfärgning) trots adekvat behandling, uppföljning

Mycobacterium marinum

 • ”fisktuberkulos”, efter akvarierengöring utan handskar (fråga om fiskarna är stormagade och glosögda), dåligt klorerade simbassänger
 • hudförändring på tex finger, rodnade papler, ofta med förtjockad hud
 • lång anamnes, steroider ingen effekt
 • stans visar granulom (fråga efter M. marinum), odling pos ibland
 • tetracyklin i högdos, brukar spontanläka efter år, ev excision, kasta fiskar och använd handskar

Badsårsfeber, vibrios

 • naturligt förekommande, vattenlevande vibriobakterier i bräckt vatten, ibland sötvatten
 • t. ex. Vibrio vulnificus och Vibrio cholerae (ej toxinbildande, ej agglutinerande, dvs inte samma typ som orsakar kolera)
 • rörliga gramnegativa stavar
 • bad i bäckt vatten (eller sötvatten) predisponerar liksom hudskador (bensår), traumatiska sår under bad, ålder, immunosuppression, varma somrar med hög vattentemperatur
 • ej bada med större sår, ssk inte om man är äldre eller immunsupprimerad!
 • inkubationstid 1-3 dygn
 • ej person till personsmitta
 • extern otit, sårinfektion, erysipelas, nekrotiserande fasciit, sepsis med hög mortalitet
 • odling
 • naturligt resistent mot antibiotika med grampositivt spektrum (pc, isoxazolylpc, klindamycin m.fl.), oftast känsliga för kinoloner, cefalosporiner, trimsulfa, doxycyklin
 • anmälningspliktig (”vibrioinfektion exklusive kolera”)

Actinomycos

 • långsamt progredierande stillsam polymikrobiell infektion
 • ffa olika Actinomycesarter som finns i normalflora i munhåla, colon och vagina
 • oftast huvud-hals men kan uppträda var som helst
 • svår diagnos, förväxlas ofta med malignitet
 • långvarig behandling med klindamycin eller doxycyklin; erytromycin vid allergi

Diabetes och hudinfektioner

 • ytliga infektioner har samma agens som hos icke diabetiker
 • djupa infektioner orsakas av blandflora med även anaeroba + gramnegativa
 • respekt!
 • CRP dålig markör hos diabetiker
 • ge Heracillin i 14 dgr till opåverkad pat med liten hudinfektion
 • om även mjukdelarna infekterade, ha stor respekt för detta, ge K Dalacin 300 mg x 3 + T Ciproxin po 500 - 750 mg x 2 + åb inom ngn dag
 • alternativ beh är Zinacef + Flagyl
 • eller Tazocin 4g x 3 + T. Flagyl 400 mg x 3
 • vid allergi ges inj Dalacin 600 mg x 3 + T. Ciproxin 500-750 mg x 2
 • cefalosporiner räcker inte ensamt!
 

  

HUDSJUKDOMAR
-Översikt

Eksemsjukdomar
-Eksem översikt
-Atopiskt eksem
-Seborroiskt eksem
-Hypostatiskt eksem
-Nummulärt eksem
-Eczema craquelé
-Neurodermit
-Vesikulos
-Handeksem
-Blåsor på händerna
-Kontaktdermatoser

Hudinfektioner
-Bakteriella hudinfektioner
-Virala hudinfektioner
-Svampinfektioner
-Parasitinfestationer

STI
-Smittskyddslagen
-Klamydia
-Gonorré
-Trichomonas vaginalis
-Syfilis
-HPV, kondylom
-Candidavaginit
-Bakteriell vaginos

Hudtumörer
-Benigna hudtumörer
-Maligna hudtumörer

Övriga hudsjukdomar
-Bensår
-Blåsdermatoser
-Dermatologisk ordlista
-Diverse dermatologiska diffdiagnoser
-Granuloma anulare
-Huden vid invärtes sjukdomar
-Hudsjukdomar hos barn
-Hår, talg och naglar
-Lichen
-Ljusdermatoser
-Läkemedelsreaktioner
-Pigmentrubbningar
-Pityriasis rosea
-Psoriasis

Sidan uppdaterad 2010-01-08
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt