Startsidan 
Start

Neurokirurgiska CNS-infektioner

Riskfaktorer för att utveckla postoperativ infektion

 • akut kirurgi
 • tidig reoperation
 • främmande kropp (drän)
 • närliggande infektionsfokus (sinus)
 • GCS > 10
 • likvorläckage
 • total rakning

Postoperativ meningit (med eller utan ventrikeldrän)

 • hud- och fekalflora, S. aureus, KNS, gramnegativer
 • smygande symptom, feber, avvikelse från förväntad återhämtning, oväntat sjunkande medvetande
 • med ventrikeldrän ökar risken för infektion from dag 4, störst risk efter 10 dgr
 • likvor svårtolkad postoperativt, laktat ≥ 4 mmol/l har högt prediktivt värde
 • cefotaxim 3 g x 4 + vanco 1 g x 2
 • om lång vårdtid, ssk utomlands, förmodad sjukhuskolonisering och/eller tidigare bred antibiotikabehandling, täck in resistenta gramnegativer och Pseudomonas, ge meropenem 2 g x 3 och vanco 1 g x 2

Ventrikuloperitoneal shuntinfektion

 • KNS och S. aureus vanligast, oftast inom 1 mån postoperativt
 • diskussion kring om Propionibacterium acnes är patogen
 • diffusa symptom med illamående, kräkning, allmän sjukdomskänsla
 • vanligaste symptomet är låggradig feber
 • ev huvudvärk, medvetandepåverkan, rodnad längs shuntens subkutana förlopp
 • många saknar nackstyvhet
 • pleocytos (> 100) har relativt högt prediktivt värde
 • extrahera shunten och behandla med vanco 1 g x 2 + rifampicin 300-600 mg x 2 iv/po
 • tillägg av ceftazidim 2 g x 3 om allmänpåverkan (täcker in gramnegativer)

Penetrerande skalltrauma med likvorrhé

 • ökad risk för meningit, oftast pneumokocker
 • täck in anaerober om inokulerat material eller jord i såret
 • gramnegativa mer sällsynt, förekommer vid öppna skador
 • kort profylaxtid (annars ökad risk för resistens)
 • cefuroxim 1,5 g x 3 + metronidazol 500 mg x 3 i 2 dygn vid penetrerande skada
 • meropenem 2 g x 2 iv i 3-5 dygn om större laceration

Iatrogen meningit

 • kateterinläggning vid myelografi, intrathekal kemoterapi, spinal- eller epiduralanestesi, möjligen upprepad lumbalpunktion
 • ovanligt!
 • alfa-hemolytiska streptokocker vanligast
 • odla
 • bensyl-pc brukar räcka
 • god prognos
 

  

INFEKTION
-Översikt

Luftvägsinfektioner
-Tonsillit
-Mononukleos
-Difteri
-Epiglottit
-Sinuit
-Akut mediaotit
-Pertussis
-Pneumoni
-Influensa
-Akut bronkit
-Tuberkulos

Urinvägsinfektioner
-Definitioner
-Nedre uvi
-Febril uvi och akut pyelonefrit
-Uvi orsakad av candida

Gastroenteriter och enterokoliter
-Diarré
-Salmonellos
-Shigellos
-Campylobacter
-Yersinios
-Clostridium difficile
-Kolera
-ETEC
-EHEC och HUS
-Toxinenterit
-Virusenterit
-Giardiasis
-Amöbiasis
-Kryptosporidios

CNS-infektioner
-Likvor normalvärden
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Kryptokockmeningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Cerebral abscess
-Spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner

Skelett- och ledinfektioner
-Diagnostik
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Infektioner i hud- och mjukdelar
-Sårinfektioner
-Infektion i hårsäckar
-Impetigo
-SSSS, TSS och Kawasaki
-Ektyma
-Eryspielas
-Cellulit och flegmone
-Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
-Diabetes och hudinfektioner
-Infekterade bettsår
-Övriga hud- och mjukdelsinfektioner

Invasiva svampinfektioner
-Översikt, riskfaktorer
-Candida
-Aspergillus
-Kryptokocker
-Pneumocystis
-Sällsynta svampar
-Antimykotika, profylax och behandling

Hepatit
-Hepatit diffdiagnoser
-Hepatit A och E
-Hepatit B
-Hepatit C
-Hepatit D

HIV
-Symptom och diagnostik vid HIV
-Antiretroviral behandling vid HIV
-Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
-Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
-HIV hos gravida kvinnor och barn

Övrigt
-Sepsis
-Endokardit
-Immunsuppression
-HTLV
-Herpes simplex
-CMV
-Exantemsjukdomar
-Feber
-Zoonoser
-Tropikmedicin
-Multiresistenta bakterier
-Infektioner i kärlkatetrar/-portar
-Vaccinationer och reseprofylax
-Smittskyddslagen
-Antibiotika
-Diverse infektionsrelaterat

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt