Startsidan







































 
Start

Antibiotika

Allmänt

Naturlig resistens
 • har alltid haft, tex Mycoplasma saknar cellvägg
Förvärvad resistens
 • MRSA, MRSE har förändrade PBP förändrade
 • Hi betalaktamasprod

Diverse

 • ab behandling mot gramneg ⇒ pat blir akut sämre pga endotoxinfrisättning
 • Lexinor ej bra vid sepsis
 • den första antibiotikadosen kan nästan alltid ges utan dosjustering

Antibiotika verksamma mot Pseudomonas

 • Fortum
 • Tazocin
 • karbapenemer
 • aminoglykosider
 • kinoloner
 • observera att en verifierad Pseudomonasinfektion alltid bör dubbelbehandlas för att minska risken för resistensutveckling

Betalaktamab

 • över MIC under viss del av dosintervallet krävs för god effekt (koncentrationsoberoende)
 • dödar långsamt, därför ofta tillägg av ett skott aminoglykosid som dödar snabbt, även kinoloner dödar snabbt
 • dosreducera till äldre!

E. coli och "cefadroxil = I"

 • alla wild type E coli är intermediärt känsliga för cefadroxil, får dock hög konc i urinvägar ⇒ funkar ändå
 • Claforan, Zinacef, Fortum osv fungerar

Kinoloner

 • hämmar GABA-receptor ⇒ ger koncentrationsberoende konfusion, förvirring, kramper
 • gäller även Lexinor ®

Vancomycin

 • koncentrationsbestämning
 • nefro- och ototoxiskt
 • endast aktivt mot g+, staf, enterokocker
 • kapslar Vancocin ® till C. difficileenterokolit

Aminoglykosider

 • mkt toxiskt, kan använda FASS för att dosera rätt
 • behöver inte dosreducera om ett skott (men pat bör ha urinproduktion)
 • behöver en hög topp, bättre att ge hög dos och mer sällan (maxdosen är då lägre)
 • koncentrationsbestämning måste göras (liksom vanco), dalvärde, innan nästa dos
 • dalvärde för högt, toppvärde bra ⇒ förläng dosintervall
 • dalvärde bra, toppvärde lågt ⇒ öka dos
 • krea bra för att följa förloppet
 • toxiciteten beror på för högt dalvärde (ackumulation)
 • ge inte vid anuri

PC-allergi

IgE-medierad

 • urtikaria, quincke-ödem, anafylaxi
 • korsreaktion vanlig mellan karbapenemer och pc, mindre vanlig mellan cefalosporin och pc
 • kontraindikation mot vidare och senare anv

Ospecifika hudutslag

 • vanligt
 • ej absolut kontraindikation mot senare anv

Drug fever

 • långvarig anv av höga doser, tex vid endokarditbehandling
 • ingen kontraindikation mot senare anv

Benmärgspåverkan

 • långvarig användning av höga doser, reversibel
 • ej kontraindikation mot senare anv

Om pc-allergi och gravid med pyelonefrit

Aztreonam (Azactam ®)
 • ett betalaktamab, men ingen korsreaktion med de andra
 • tar bara gramnegativa aeroba
 • finns endast iv
Dock max 1 % korsallergi mot cefalosporiner, testa med
 • Cedax ® po + observation (chockbricka)
 • reaktion inom 30-60 min

Dosering av antibiotika

 • MIC = minsta koncentration av antibiotika som krävs för att hämma tillväxt av bakterier
 • svårbehandlade foci (meningit, endokardit, abscesser) kräver kortade dosintervall och högre doser
 • bakterier med höga MIC-värden mot valt antibiotikum kan kräva högre doser

Koncentrationsoberoende avdödning

 • tid över MIC (för den fria aktiva koncentrationen) är avgörande, bör utgöra minst 65 % av dygnet (AUC/MIC)
 • korta dosintervall viktigare än ökad dos
 • betalaktamer, karbapenemer, glykopeptider inkl vancomycin, makrolider, erytromyciner, klindamycin, rifampicin
 • tid över MIC skall motsvara normaldoseringens T> MIC vid normal njurfunktion
 • neutropen pat behöver längre tid över MIC, infusion mkt bra
 • behöver endast dosreducera iv ab
 • bör ges som 3-dos, extra viktigt vid svårbehandlade infektioner, tex pneumoni, sinuit, skelettinfektioner, hud- och mjukdelsinfektioner
 • tonsilliter och otiter läker även vid 2-dos
 • lång duration (mer än 5 dgr) med betalaktamab i låg dos medför ökat bärarskap av pc-resistenta bakterier

Koncentrationsberoende avdödning

 • ju högre konc desto snabbare avdödning (toppkonc/MIC)
 • aminoglykosider, kinoloner, tetracykliner, metronidazol, azitromycin
 • även dosreducering vid po preparat
 • ge hög dos x 1-2
 • obs: Tavanic ger koncentrationsberoende tendinit, ssk om samtidig steroidbeh

Dosering vid nedsatt njurfunktion

 • renala ab enl nedan måste dosreduceras vid nedsatt njurfkt
 • vid njursvikt tar det längre tid till steady state
 • www.infektion.net för kreakalkylator, www.srga.org för tabell
 • första dosen kan ges som vanligt
 • aminoglykosider och vanco är ok i FASS, bättre att räkna på resten själv enl INE

Renal elimination, ”g-bakt”

 • glykopeptider
 • betalaktamab (isoxazolylpc går även via levern, piperacillin via gallan)
 • aminoglykosider
 • vissa kinoloner
 • trimsulfa

Extrarenal elimination

Behöver inte dosreduceras vid njurpåverkan men vid leverpåverkan.

 • tetracykliner
 • makrolider
 • klindamycin
 • nitroimidazoler
 • rifampicin
 • fucidinsyra
 • kloramfenikol

Dosering vid hög patientvikt

 • kan bli problematiskt med peroral beh om fokus är svårtillgängligt
 • konc av ab i den interstitiella vävnaden är på ungefär samma nivå som i blod (serumkonc)
 • förläng iv tid några dagar
 • parenterala penicilliner, cefalosporiner, meronem relativt atoxiska och kan ges i hög dos, går inte intracellulärt
 • ab med stor distributionsvolym (klindamycin, erytromycin, kinoloner, fucidin) kan ge för låga serumkoncentrationer i den interstitiella vätskan om normaldos ges
 • Amimox 750 mg x 3 alternativ till PcV vid svårbehandlade luftvägsinfektioner (sinuit, pneumoni) hos patienter med hög vikt
 

  

INFEKTION
-Översikt

Luftvägsinfektioner
-Tonsillit
-Mononukleos
-Difteri
-Epiglottit
-Sinuit
-Akut mediaotit
-Pertussis
-Pneumoni
-Influensa
-Akut bronkit
-Tuberkulos

Urinvägsinfektioner
-Definitioner
-Nedre uvi
-Febril uvi och akut pyelonefrit
-Uvi orsakad av candida

Gastroenteriter och enterokoliter
-Diarré
-Salmonellos
-Shigellos
-Campylobacter
-Yersinios
-Clostridium difficile
-Kolera
-ETEC
-EHEC och HUS
-Toxinenterit
-Virusenterit
-Giardiasis
-Amöbiasis
-Kryptosporidios

CNS-infektioner
-Likvor normalvärden
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Kryptokockmeningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Cerebral abscess
-Spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner

Skelett- och ledinfektioner
-Diagnostik
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Infektioner i hud- och mjukdelar
-Sårinfektioner
-Infektion i hårsäckar
-Impetigo
-SSSS, TSS och Kawasaki
-Ektyma
-Eryspielas
-Cellulit och flegmone
-Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
-Diabetes och hudinfektioner
-Infekterade bettsår
-Övriga hud- och mjukdelsinfektioner

Invasiva svampinfektioner
-Översikt, riskfaktorer
-Candida
-Aspergillus
-Kryptokocker
-Pneumocystis
-Sällsynta svampar
-Antimykotika, profylax och behandling

Hepatit
-Hepatit diffdiagnoser
-Hepatit A och E
-Hepatit B
-Hepatit C
-Hepatit D

HIV
-Symptom och diagnostik vid HIV
-Antiretroviral behandling vid HIV
-Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
-Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
-HIV hos gravida kvinnor och barn

Övrigt
-Sepsis
-Endokardit
-Immunsuppression
-HTLV
-Herpes simplex
-CMV
-Exantemsjukdomar
-Feber
-Zoonoser
-Tropikmedicin
-Multiresistenta bakterier
-Infektioner i kärlkatetrar/-portar
-Vaccinationer och reseprofylax
-Smittskyddslagen
-Antibiotika
-Diverse infektionsrelaterat

Sidan uppdaterad 2008-06-28
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt