Startsidan 
Start

Aspergillusinfektion

 • A. fumigatus svarar för mer än 90 % av invasiva infektioner
 • inhalation av conidier
 • riskfaktorer är långdragen neutropeni, nedsatt T-cellsfunktion, steroidbehandling, GvHD, organtransplantation (pga immunosuppression)

1. Allergisk aspergillos

 • allergisk alveolit
 • allergisk bronkopulmonell aspergillos, ABPA

2. Aspergillom

 • i preformerade lungkaviteter

3. Invasiv aspergillos

3a. Akut invasiv aspergillos

 • oftast allvarligt immunsupprimerade patienter
 • invasiv pulmonell aspergillos med hög mortalitet är den vanligaste varianten, kan ge små lunginfiltrat (HRCT: halotecken syns tidigt, ”air crescent sign” kan ses senare), bronkopneumoni, lobär pneumoni (mer sällsynt), abscesser, kaverner med sekundära aspergillom (plötslig livshotande hemoptys), hemorrhagisk lunginfarkt vid lungartärinvasion (plötslig feber, pleuritsmärta, hemoptys, ev pleurala gnidningsljud), per continuitatem-spridning till intilliggande organ
 • disseminerad aspergillos (oftast lungor men även CNS och alla andra organ) är ett allvarligt tillstånd, sällan positiva blododlingar
 • invasiv aspergillussinuit ses hos immunsupprimerade, oftast pat med leukemi, kan växa in i hjärnan
 • tracheobronkit ses hos AIDS-patienter och lungtransplanterade, kan ge hosta, dyspné, hemoptys och stridor

3b. Subakut/kronisk aspergillos

 • oftast invasiv men aldrig disseminerad
 • ffa lungorna med kavernbildning, nekros, fibros
 • oftast endast måttlig immunsvikt (diabetes, steroider, kronisk lungsjukdom)
 • symptomutveckling över månader till år

Aspergillus-diagnostik

 • mikroskopi visar septerade hyfer
 • sputummikroskopi vid ABPA
 • pos odling vid BAL kan tyda på invasiv infektion eller kolonisation…
 • blododling sällan positiv
 • biopsi bra
 • Aspergillus-antigen (ELISA för galaktomannan, tas i serum) vid invasiv infektion, kan vara falskt positivt vid Tazocin-behandling, hos småbarn som behandlas för hematologiska sjukdomar och hos nyfödda som ammas, bättre sensitivitet på BAL än i serum
 • β-1,3-D-glucan ospecifikt test för svampinfektion
 • antikroppsbestämning kan vara av värde vid subakut/kronisk aspergillos hos icke-neutropena
 • PCR finns
 

  

INFEKTION
-Översikt

Luftvägsinfektioner
-Tonsillit
-Mononukleos
-Difteri
-Epiglottit
-Sinuit
-Akut mediaotit
-Pertussis
-Pneumoni
-Influensa
-Akut bronkit
-Tuberkulos

Urinvägsinfektioner
-Definitioner
-Nedre uvi
-Febril uvi och akut pyelonefrit
-Uvi orsakad av candida

Gastroenteriter och enterokoliter
-Diarré
-Salmonellos
-Shigellos
-Campylobacter
-Yersinios
-Clostridium difficile
-Kolera
-ETEC
-EHEC och HUS
-Toxinenterit
-Virusenterit
-Giardiasis
-Amöbiasis
-Kryptosporidios

CNS-infektioner
-Likvor normalvärden
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Kryptokockmeningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Cerebral abscess
-Spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner

Skelett- och ledinfektioner
-Diagnostik
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Infektioner i hud- och mjukdelar
-Sårinfektioner
-Infektion i hårsäckar
-Impetigo
-SSSS, TSS och Kawasaki
-Ektyma
-Eryspielas
-Cellulit och flegmone
-Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
-Diabetes och hudinfektioner
-Infekterade bettsår
-Övriga hud- och mjukdelsinfektioner

Invasiva svampinfektioner
-Översikt, riskfaktorer
-Candida
-Aspergillus
-Kryptokocker
-Pneumocystis
-Sällsynta svampar
-Antimykotika, profylax och behandling

Hepatit
-Hepatit diffdiagnoser
-Hepatit A och E
-Hepatit B
-Hepatit C
-Hepatit D

HIV
-Symptom och diagnostik vid HIV
-Antiretroviral behandling vid HIV
-Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
-Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
-HIV hos gravida kvinnor och barn

Övrigt
-Sepsis
-Endokardit
-Immunsuppression
-HTLV
-Herpes simplex
-CMV
-Exantemsjukdomar
-Feber
-Zoonoser
-Tropikmedicin
-Multiresistenta bakterier
-Infektioner i kärlkatetrar/-portar
-Vaccinationer och reseprofylax
-Smittskyddslagen
-Antibiotika
-Diverse infektionsrelaterat

Sidan uppdaterad 2009-07-27
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt