Startsidan 
Start

Virala CNS-infektioner

Etiologi

 • 50 % har okänd etiologi...
 • till neurotropa virus räknas herpesvirus, flavivirus, enterovirus, vissa luftvägsvirus, MPR, HIV
Enterovirus
 • picornavirus utan hölje ⇒ mkt resistent mot yttre påverkan
 • polio typ 1-3, Coxsackie A och B, ECHO, enterovirus
 • försommar, kulmen under hösten, borta från årsskiftet
 • fekal-oral smitta, ffa via vatten och livsmedel alt kontaktsmitta
 • poliovirus finns av tre typer ⇒ även de som har haft polio en gång skall vaccineras
 • ger meningit, meningoencefalit, encefalit, ssk hos barn och yngre vuxna
 • typiskt att familjen får olika symptom
 • virus i faeces
 • ofta tvåpuckligt förlopp med en initial feberepisod
 • meningit med hv, feber, nackstyvhet, fotofobi en vecka efter febern
 • AT inte så påverkat som vid bakteriell meningit
 • blåsor (hand, foot and mouth), pleurit, myokardit m.m.
 • ofta med ospecifikt exantem
 • kan vara relaterad till feberkramper hos barn
 • encefaliten ses ffa hos nyfödda, kan vara mycket allvarlig
 • serös bild i likvor, initialt med polyövervikt
 • PCR i likvor bäst för diagnos
 • virusisolering från faeces bör göras vid encefalit (övervakning av den globala poliosituationen)
 • serologi finns (IgM, IgG)
 • vila, smärtlindring, stöddropp, sjukskrivning
 • tillfrisknande inom 7-10 dgr
 • kronisk enterovirusmeningit ses vid vissa typer av immunbrist
HSV-1
 • alla åldrar men vanligare hos barn och äldre
 • oftast primärinfektion, även reaktivering eller reinfektion
 • inflammation och nekroser oftast i temporalloberna, kan spridas till stora delar av hjärnan
 • svår encefalit
 • huvudvärk, hög feber, fokala neurologiska symptom (pareser m.m.), personlighetsförändring, kramper
 • inte alla har cellstegring initialt, gör ny LP!
 • PCR i likvor kan vara negativ upp till tre dagar efter debut av neurologiska symptom, gör ny LP!
 • efter ca 1-2 v förekommer intrathekal antikroppsproduktion, kvarstår i åratal
 • CT, MR kan vara negativa under de första 4 dagarna efter symptomdebut
 • frontotemporala förändringar ses på EEG dag 2-14
 • sätt in behandling akut redan vid misstanke!
 • aciclovir 10-15 mg/kg x 3 iv (Aciclovir®, Geavir®) i (14-) 21 dgr
 • rehydrera patienten och dosera efter njurfunktion, biverkningar vid njursvikt omfattar bland annat konfusion, somnolens, hallucination, astadighet, delirium, agitation, koncentrationsbestämning kan göras i Huddinge
 • steroider i 3-4 dgr vid kliniska tecken på hjärnödem eller vid relaps
 • mortalitet 70% vid obehandlad...
 • idag bättre prognos, bättre ju tidigare aciclovir
 • 5-10 % får återfall trots behandling, då sällan pos PCR varför intrathekal antikroppsproduktion är bättre markör
 • restsymtpom i form av minnesstörningar, dysfasi, personlighetsförändring, beteendestörning, inlärningsstörning, psykiatriska symptom, depression, emotionell labilitet, anosmi
 • uppföljning!
HSV-2
 • yngre vuxna
 • ibland genitala blåsor
 • ger oftast meningit men brett spektrum av neurologiska symptom, hv, fotofobi, illamående, kräkningar, nackstyvhet, feber, ryggsmärtor, ev miktionssvårigheter, sensibilitetsnedsättning, smärtor, koncentrationssvårigheter
 • kan även ge encefalit, nekrotiserande myelit, myelit, radikulit, neurit
 • inte ovanligt vid primär gential herpes (1/3 av kvinnor, 1/10 av män)
 • vanligt med recidiv efter primär HSV-2 menigit (meningit, huvudvärk, andra neurologiska symptom)
 • PCR på likvor bra vid primär, sämre sensibilitet vid recidivmeningit
 • ev serologi för HSV-2 vid recidivmeningit
 • vid primär infektion valaciclovir 500 mg 2x3 (Valtrex®)i 7 dgr eller famciclovir 500 mg 1 x 3 (Famvir®)
 • ev behandling vid recidiv om svåra symptom
 • om lindrigt encefalitinslag ge aciclovir 10 mg/kg x 3 iv (Aciclovir®, Geavir®) alt enligt ovan
 • alltid uppföljning
Varicella zoster, VZV
 • barn, äldre
 • luftburen smitta, mycket smittsamt
 • vanligare än man tidigare trott, 4-5 % av encefaliter hos barn och vuxna
 • vid primär infektion ses akut cerebellär ataxi (barn, benignt förlopp, kan debutera före blåsorna...), akut svår encefalit (0,1 %), serös meningit, transversell myelit, Reye's syndrom, encefalopati
 • vid reaktiviering (hudlesioner behöver ej finnas) ses vaskulopati eller nekrotiserande vaskulit som kan ge stroke, meningit, (svår) encefalit, myelit, pareser, Ramsay Hunt syndrome (herpes zoster oticus, n facialis, öra, svalg), trigeminalganglionpåverkan (ögonlock, pupill, ansikte, mun, tunga), granulomatös cerebral angiit vid zoster ophtalmicus, akut neurit, Guillan-Barré, facialispares
 • om pos DNA-PCR i likvor vid encefalit/myelit eller om svår cerebellit vid vattkoppor ges aciclovir 10-15 mg/kg x 3 i 10 dgr med högdos steroider de 3-5 första dagarna
 • om misstänkt vaskulit ges steroidtillägg
 • vid herpes zoster ges valaciclovir 500 mg 2 x 3 i 7 dgr
 • vaccin finns
TBE
 • alla åldrar
 • april-nov
 • ofta bifasiskt insjuknande
 • serologi, IgM
Parotit
 • barn, tonåringar
 • numera vaccination
 • tidigare vanligaste orsaken till serös meningit
EBV
 • ungdomar
 • körtelfeber
CMV
 • yngre
 • immunsuppression? HIV?
 • encefalit hos immunfriska
Adenovirus
 • yngre
 • faryngit, konjunktivit, diarré
Influensa
 • alla åldrar
 • luftvägssymptom
HIV
 • yngre vuxna
 • serös meningit vid primärinfektion
 • encefalopati vid kroniska infektioner
JC-virus
 • yngre vuxna
 • immunsuppression? HIV?
 • ger PML
Parvovirus
 • femte sjukan
 • barn
 • utslag, anemi
Herpesvirus 6
 • tredagarsfeber
 • barn, ev vuxna, oftast immunsupprimerade
 • encefalit
Rotavirus
 • barn
 • diarré
Mässling
 • barn
 • akut encefalit
 • SSPE
Röda hund
 • barn
 • benign meningoencefalit
Arboviroser
 • reseanamnes, vektorexposition
Lymphocytic choriomeningitis, LCM
 • aseptisk meningit, encefalit, meningoencefalit
 • reseanamnes, gnagarexposition
Rabies
 • djurexposition

Symptom

 • meningit
 • meningoencefalit
 • encefalit
 • myelit
 • neurit
 • vaskulit ⇒ cerebral infarkt

Tänk på

 • symptom eller fynd från andra organsystem?
 • dubbelinsjuknande?
 • epidemiologi: geografi, vektorexposition, årstid, sjuka i omgivningen osv
 • tidigare sjukhistoria, immunsuppression? läkemedel?

Diagnostik

 • CT
 • MR vid encefalit, myelit (bra för att diffa mot andra diagnoser)
 • EEG bör tas någon gång i akutskedet, kan sedan fölajs
 • likvor och serum skickas till viruslab!
 • bra att frysa likvor för senare bruk
 • minimiutredning är HSV, TBE och VZV
 • nästa steg är att fråga efter "neurotropa virus" (tag 1-1,5 ml likvor samt skicka serumprov): PCR på likvor för HSV1,2, VZV, enterovirus, CMV, EBV, HHV6, serum för TBE och övriga
 • intrathekal antikroppsproduktion kan mätas senare för HSV, VZV, CMV, morbilli
 • kontakt med SMI (virusavdelningen) vid specialfall: flavivirus, Japansk B-encefalit, vaccinationsgenombrott vid TBE, amerikanska arbovirus
 • se i övrigt ovan under respektive typ
 

  

INFEKTION
-Översikt

Luftvägsinfektioner
-Tonsillit
-Mononukleos
-Difteri
-Epiglottit
-Sinuit
-Akut mediaotit
-Pertussis
-Pneumoni
-Influensa
-Akut bronkit
-Tuberkulos

Urinvägsinfektioner
-Definitioner
-Nedre uvi
-Febril uvi och akut pyelonefrit
-Uvi orsakad av candida

Gastroenteriter och enterokoliter
-Diarré
-Salmonellos
-Shigellos
-Campylobacter
-Yersinios
-Clostridium difficile
-Kolera
-ETEC
-EHEC och HUS
-Toxinenterit
-Virusenterit
-Giardiasis
-Amöbiasis
-Kryptosporidios

CNS-infektioner
-Likvor normalvärden
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Kryptokockmeningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Cerebral abscess
-Spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner

Skelett- och ledinfektioner
-Diagnostik
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Infektioner i hud- och mjukdelar
-Sårinfektioner
-Infektion i hårsäckar
-Impetigo
-SSSS, TSS och Kawasaki
-Ektyma
-Eryspielas
-Cellulit och flegmone
-Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
-Diabetes och hudinfektioner
-Infekterade bettsår
-Övriga hud- och mjukdelsinfektioner

Invasiva svampinfektioner
-Översikt, riskfaktorer
-Candida
-Aspergillus
-Kryptokocker
-Pneumocystis
-Sällsynta svampar
-Antimykotika, profylax och behandling

Hepatit
-Hepatit diffdiagnoser
-Hepatit A och E
-Hepatit B
-Hepatit C
-Hepatit D

HIV
-Symptom och diagnostik vid HIV
-Antiretroviral behandling vid HIV
-Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
-Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
-HIV hos gravida kvinnor och barn

Övrigt
-Sepsis
-Endokardit
-Immunsuppression
-HTLV
-Herpes simplex
-CMV
-Exantemsjukdomar
-Feber
-Zoonoser
-Tropikmedicin
-Multiresistenta bakterier
-Infektioner i kärlkatetrar/-portar
-Vaccinationer och reseprofylax
-Smittskyddslagen
-Antibiotika
-Diverse infektionsrelaterat

Sidan uppdaterad 2011-04-05
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt